Hvor fin­ner jeg et gra­tis ZIP-pro­gram?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har blitt an­be­falt pro­gram­me­ne WinZip og WinRar til å kom­pri­me­re fi­ler på data­ma­ski­nen. Nå har det imid­ler­tid gått opp for meg at det er prøve­ver­sjo­ner som man må be­ta­le for etter et par uker. Spørs­må­let er alt­så en­kelt: Fin­nes det et godt pro­gram som vir­ker på om­trent sam­me måte, men som fak­tisk er gra­tis?

Det gjør det helt klart. Du har be­hov for et pro­gram som tak­ler alle de van­li­ge ZIP-for­ma­te­ne, slik at du også kan åpne fi­ler som kom­mer fra and­re pro­gram­mer enn ditt eget. Vårt bes­te tips ak­ku­rat nå he­ter PeaZip. I til­legg til å pak­ke og pak­ke ut fi­ler, gjør det seg også po­si­tivt be­mer­ket med en god sik­ker­hets­løs­ning. Du kan nem­lig pass­ord­be­skyt­te fi­le­ne, slik at bare du kan pak­ke dem ut igjen. Du kan pak­ke fi­ler både fra selve pro­gram­met og fra høyre­klikk­me­ny­en.

2 Last ned 1 og in­stal­ler pro­gram­met fra For­dels­so­nen via kob­lin­gen over. Den førs­te gan­gen du åp­ner det, vel­ger du map­pen du vil pak­ke 1 og klik­ker på Add 2 .

Den pak­ke­de 3 map­pen lig­ger nå på sam­me sted 4 som ori­gi­na­len.

3 2 Klikk på OK 3 ne­derst til høy­re i ho­ved­vin­du­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.