Kriger 1950-1995

SLAGET OM CHOSIN-RESERVOARE­T

- FRODE LINDGJERDE­T

Amerikansk­e styrker gikk inn i Koreakrige­n for å stanse Nord-koreas angrep på Sør-korea. De var på god vei til å eliminere Kim Il Sungs regime fullstendi­g. Men så meldte Kina seg på.

Under Fn-flagg hadde de amerikansk­ledde styrkene gått inn i krigen for å stanse Nord-koreas angrep på Sør-korea. De var på god vei til å eliminere Kim Il Sungs regime fullstendi­g før Folkerepub­likken Kina gikk inn i krigen. Kineserne under Maos ledelse fryktet at USA ville fortsette krigen inn på deres territoriu­m, der kommuniste­ne nettopp hadde gått seirende ut av en langvarig borgerkrig. Ved Chosin-reservoare­t nord i Korea støtte de sammen med 1. divisjon US Marines i det som skulle bli ett av de blodigste slagene i Marinekorp­sets historie.

Sovjetunio­nen og USA okkuperte Korea etter andre verdenskri­g for å avvaepne japanske styrker og normaliser­e forholdene i landet. Snart utviklet den kalde krigen seg, og Nordog Sør-korea ble etablert som to separate stater. Ledere i både nord og sør agiterte for en gjenforeni­ng, om så med makt. Mens Stalin forsynte det kommunisti­ske nord med rikelige mengder tyngre våpen, var USA skeptisk til å gi sin allierte i sør tilsvarend­e støtte. I 1950 ga Stalin grønt lys for at Nordkoreas Kim Il Sung kunne angripe Sør-korea. Han hadde da rimelig grunn til å tro at USA ikke hadde vilje eller evne til å gripe inn. I 1949 hadde Sovjetunio­nen sprengt sin første atombombe og dermed brutt USAS kjernevåpe­nmonopol. USA hadde heller ikke løftet en finger for å hindre at kommuniste­ne vant borgerkrig­en i Kina, noe Stalin tolket som et svakhetste­gn.

25. juni 1950 rykket nordkorean­ske styrker over grenselinj­en som gikk langs 38. breddegrad. I spissen rullet sovjetiskb­ygde T-34-stridsvogn­er. Denne typen hadde fått en legendaris­k status i kampen mot Hitler-tyskland under andre verdenskri­g, og de lett bevaepnede sørkoreane­rne hadde ingen midler til å stoppe dem med. Hovedstade­n Seoul falt etter bare to dagers kamp. I FN hadde Sovjetunio­nen boikottet sikkerhets­rådet i protest mot at Kommunistk­ina ikke fikk ta landets sete blant rådets faste medlemmer. Dette ga USA mulighet til å få igjennom flere resolusjon­er som åpnet for vaepnet intervensj­on på Sør-koreas side uten at det ble stoppet av sovjetisk veto. General Douglas Macarthur, som hadde vunnet sitt ry i kampen mot Japan, fikk oppdraget med å lede felttoget.

Amerikansk­e tropper begynte så å strømme inn til havnebyen Pusan på sørspissen av halvøya. Etter hvert kom tropper fra 16 land til å delta under Fn-flagg, deriblant et norsk feltsykehu­s (NOR MASH). De helt klart største kontingent­ene kom imidlertid fra USA og Sør-korea. De første

amerikansk­e styrkene var dårlig trent og utstyrt for oppdraget og hadde innledning­svis store problemer i felten. Luft- og flåtestøtt­e ble derfor saerdeles viktig for å forhindre at Fn-troppene helt mistet fotfeste da nordkorean­ernes framrykkin­g nådde sitt høydepunkt i august. 15. september gikk derimot amerikaner­ne i land ved Incheon vest-sørvest for Seoul. Hovedtyngd­en av de nordkorean­ske styrkene var dermed effektivt avskåret, og de hadde ingen strategisk­e reserver som kunne møte amerikaner­ne ved landingspu­nktet.

Mot Chosin

I desember krysset Fn-troppene 38. breddegrad mot kinesiske advarsler om at dette ville få konsekvens­er. Troppene som hadde gått i land ved Incheon, hadde blitt organisert som X Corps og besto av 1. divisjon US Marines under ledelse av general Oliver P. Smith og 7. divisjon fra US Army – pluss flere mindre formasjone­r. Disse skulle nå sikre høyre flanke, mens USAS 8. armé iverksatte offensiven som man håpet skulle bringe Fn-styrkene helt fram til Yalu – grenseelve­n mellom Korea og Kina. Dermed ville hele Nord-korea vaere besatt, og troppene kunne dra hjem til jul. Bare koreanske tropper skulle imidlertid rykke helt fram til grensen for å unngå å provosere kineserne. Den seierssikr­e stemningen blant Fn-troppene hadde imidlertid medført at de begynte å ta lettere på disiplin og rutiner, og mye utstyr ble etterlatt i baseområde­t da de nå satte seg i bevegelse nordover. Dette skulle mange snart komme til å angre.

Ifølge planene skulle US Marines rykke fram mot Kanggye, noe som betydde en 40 kilometer lang marsj over de utilgjenge­lige Taebaekfje­llene. En amerikansk offiser kommentert­e at det hadde vaert vanskelig nok å arrangere en piknik der oppe om sommeren i fredstid – nå var fjellene i tillegg dekket med snø. Enden på naermeste jernbanesp­or ble nådd ved Chinhung-ri, deretter fulgte en bratt oppstignin­g til 1066,80 meter hvor Chosin-reservoare­t lå. General Smiths største utfordring var nå å samordne troppene i det vanskelige terrenget samt sikre forsynings­punkter – noe han tok alvorlig tross seiersføle­lsen som preget troppene. Han fikk ryddet to flystriper – den første ved Koto-ri og den andre ved Hagaru-ri lenger nord. Smith sørget også for at veiene ble utbedret flere steder under framrykkin­gen. Like nedenfor dammen hvor landsbyen Hagaru-ri lå, delte veien seg. Marinesold­atene fulgte vestbredde­n av reservoare­t i retning landsbyen Yudam-ni, mens tre haerbatalj­oner fulgte høyre side. Ved Hagaru-ri ble det også anlagt depot og satt opp et feltsykehu­s. Samtidig sank temperatur­en ned mot tretti minusgrade­r, og menn og maskiner møtte problemer i form av henholdsvi­s frostskade­r og fastlåste mekanismer.

Møtet med kinesiske tropper

7. november fikk soldatene fra X Corps kontakt med de første kinesiske troppene, men disse trakk seg hurtig tilbake etter de første sammenstøt­ene. Alle avdelinger kunne rapportere om hurtig framgang, men fanger som ble tatt av X Corps, kunne fortelle om store troppekons­entrasjone­r på kinesisk side av grenseelve­n uten at noen lenger opp i kommandokj­eden tok saerlig notis av dette. 25. november rykket 1. divisjon US Marines fram 22,5 kilometer langs vestbredde­n og nådde Yudam-ri med to infanterir­egimenter og tre artillerib­ataljoner i front. De tre bataljonen­e på østbredden gjorde unna 21 km neste dag. X Corps var nå utgruppert langs en 56 kilometer lang veiakse og klart til å starte selve sluttoffen­siven.

2. bataljon av 5. US Marines Regiment gikk i spiss for å ta et høydedrag ved Yudam-ri da rekognoser­ingsfly kunne rapportere om store kinesiske styrker forut. 1. marinedivi­sjon sto nå overfor 80 000 mann fra Den kinesiske folkehaere­ns 9. armégruppe. Marinesold­atene forskanset seg i landsbyen og måtte kjempe seg til kontroll over de naerliggen­de høydedrage­ne som dominerte landskapet rundt. Natt til 28. november kunne de høre de karakteris­tiske signalhorn­ene gjalle mellom åssidene. Det var smått med radioutsty­r i de kinesiske avdelingen­e, så mesteparte­n av kommunikas­jonen i felt ble besørget på denne måten. Veteraner fra andre verdenskri­g uttrykte at de uhyggelige lydene var noe av det verste de hadde opplevd, men Fn-troppene vente seg snart til dem og blåste selv falske signaler tilbake for å forvirre kineserne.

Marinesold­atene ble snart omringet av to kinesiske divisjoner mens en tredje angrep forbindels­eslinjene tilbake til Hagaru-ri. De første kinesiske angrepene klarte å splitte enhetene fra X Corps opp i seks separate enklaver som det nå gjaldt å forene. På østbredden av reservoare­t ble også de tre haerbatalj­onene omringet og sto her alene overfor en hel kinesisk divisjon. Angrepene bar kjennetegn som skulle bli typisk for kinesisk infanterit­aktikk i Korea. Det var smått med tyngre våpen og luftstøtte som kunne benyttes til å myke opp forsvarere­n. I stedet søkte man å oversvømme fiendens forsvarsli­njer og håpe på at egne soldater kunne storme fram hurtigere enn fiendens ildkraft klarte å meie dem ned. Denne taktikken hadde mange ganger virket utmerket for den sovjetiske Røde armé (sovjetiske offiserer og teknikere bisto kineserne) i kampen mot tyskerne under andre verdenskri­g. Men de amerikansk­e soldatene av 1950 hadde en helt annen ildkraft i form av luftstøtte, artilleri og automatvåp­en enn hva Werhmacht og Waffen SS kunne stille opp med på østfronten. USA hadde også logistiske fortrinn som betydde tilnaermet ubegrenset tilgang på ammunisjon, selv om det skulle knipe mange ganger på det området under kampene ved Chosin.

Utpå dagen 28. november fløy Macarthurs stabssjef, generalløy­tnant Edward Almond, inn med helikopter til de omringede amerikansk­e styrkene. Han kunne fortelle at X Corps bare sto overfor mindre kinesiske styrker, og at ordren var å fortsette angrepet nordover. Alvoret i situasjone­n hadde altså ennå ikke gått opp for ledelsen av Fnstyrkene. I virkelighe­ten sto X Corps overfor 150 000 mann som riktignok ikke kunne måle seg i utstyr med amerikaner­ne, men som til gjengjeld var ledet av offiserer som ikke nølte med å sende dem rett i den sikre død for å oppnå seier. Samme kveld ga imidlertid Macarthur ordre om å trekke X Corps tilbake til kysten, men nå var også forsynings­basen ved Hagaru-ri under angrep, og ingeniøren­e som jobbet med flystripen, ble tvunget til å ta opp våpen. Her lå i tillegg to artillerib­ataljoner og ulike forsynings- og stabseleme­nter.

Task Force Drysdale

Ved Koto-ri lenger sør satte resten av X Corps sammen en styrke som skulle bringe fram forsyninge­r og hjelpe 1. Divisjon US Marines og de tre haerbatalj­onene med å slå seg ut av jernringen som nå var i ferd med å lukke seg. Denne besto av 29 stridsvogn­er og 141 ulike kjøretøy og omfattet ett kompani US Marines, ett US Army-kompani og britiske

41. Commando Royal Marines. Styrken gikk under navnet «Task Force Drysdale» etter sin britiske sjef, oberstløyt­nant Douglas Drysdale.

Innledende angrep fra fly- og artillerib­ombardemen­t ble rettet mot to steder langs veien hvor man visste at kineserne hadde forskanset seg. Drysdales menn satte seg så i bevegelse om morgenen 29. november, men kjørte seg snart fast ved en tredje kinesisk stilling. Et amerikansk stridsvogn­kompani under Bruce Clarke kom snart opp sørfra for å rydde vei. Sammen med en av troppene til Clarke angrep det amerikansk­e haerkompan­iet og de britiske kommandoso­ldatene opp en skråning hvorfra stridsvogn­ene kunne beskyte den videre veiaksen og de kinesiske stillingen­e som kontroller­te den. Det hele ble tett koordinert over radio. Det kuperte terrenget ga imidlertid gode muligheter til skjul for fiendtlige panservern­stillinger, og infanterie­t opererte derfor foran stridsvogn­ene. Dette førte til at de to elementene mistet kontakten, og framdrifte­n dabbet av.

Nede på veien sneglet kjøretøyen­e seg framover mens flanken gradvis ble sikret. Den utålmodige Drysdale kjørte så framover i sin jeep for å jage på enhetene i front.

Da en av de amerikansk­e kompanisje­fene repliserte at han måtte reorganise­re og sørge for at de sårede kom seg unna, svarte Drysdale «tally ho» (Fighter Commands kjente angrepssig­nal fra slaget om Storbritan­nia) og raste av gåre med 17 av stridsvogn­ene og mesteparte­n av soldatene. Dermed oppsto det en farlig strekk i rekkene, og bakdelen med 62 Royal Marines, stabseleme­nter av US Marines og mesteparte­n av US Army-

kompaniet ble overlatt til seg selv. Disse ble raskt omringet av kineserne i det som fikk navnet «Hell Fire Valley». Alt radioutsty­r ble snart ødelagt, og etter noen timers kamp var det bare 40 kampdyktig­e soldater igjen som ikke hadde noe annet valg enn å overgi seg. Kineserne kastet seg over forsyninge­ne mens krigsfange­ne marsjerte vekk.

I løpet av natten hadde resten av kolonnen klart å trenge fram til Pusong-ni ca. to kilometer fra Hagaru-ri hvor veien var spesielt smal. Her støtte de på ny sammen med kinesiske styrker som snart ble overmannet. Lenger framme måtte de også over en sprengt bro. Med store vanskeligh­eter og under voldsomme kinesiske angrep klarte de å få stridsvogn­ene og kjøretøyen­e over. Men Drysdale ble her dødelig såret av en granat, og kommandoen ble overtatt av kaptein Carl Sitter fra US Marines, som også snart led samme skjebne. En god del av infanterie­t ble nå utgruppert for å gi dekning, derav mesteparte­n av de gjenvaeren­de kommandoso­ldatene. Disse ble snart avskåret og omringet av kineserne, men sørget samtidig for at resten kunne rulle videre. Det var blitt mørkt da en av stridsvogn­ene i front ble slått ut av en panservern­granat og måtte skyves ut i grøften. Men snart, klokka 20.15, passerte spissen av kolonnen US Marines' veisperrin­g ved Hagaru-ri. Siste avdeling kom ikke gjennom før klokka tre om natten. Bare en tredjedel av mannskapen­e og halvparten av kjøretøyen­e fra Task Force Drysdale nådde til slutt fram til 1. marinedivi­sjons forsynings­base.

Task Force Faith

På østbredden av Chosin var 3. bataljon av 31. regiment og 1. bataljon av 32. regiment samt 57. artillerib­ataljon fortsatt omringet av kineserne. Etter at forgjenger­en ble drept i strid 29. november, ble oberst Don Faith leder for de 2500 amerikansk­e soldatene som kom til å gå under navnet «Task Force Faith». Ordren var å trekke seg tilbake til Hagaru-ri, og det første Faith gjorde, var å

«EN TRAGEDIE STØRRE ENN KINESISKE STORMANGRE­P RAMMET SNART KOLONNEN PÅ 60 KJØRETØY DA ET AMERIKANSK FLY TRAFF DEN MED EN NAPALMBOMB­E. DE OVERLEVEND­E KOM LENGE TIL Å HUSKE SKRIKENE FRA DE SÅREDE SOLDATENE SOM RULLET SEG I SNØEN FOR Å SLUKKE FLAMMENE.»

trekke kommandopl­assen 6,5 kilometer tilbake og konsolider­e stillingen rundt denne. Et forsøk på å få fram forsyninge­r fra Hagaruri langs veien ble slått tilbake av kineserne, men noe mat og ammunisjon ble sluppet ned fra fly.

1. desember var Task Force Faith fortsatt ved Shinhung-ni 13 kilometer fra målet, men hadde 600 drepte og sårede. Artillerib­atteriene var tomme for granater, og mange soldater hadde heller ikke mye ammunisjon igjen. Luftstøtte og ildkraften fra to 40 millimeter luftvernka­noner på kjøretøyet i front klarte foreløpig å holde kineserne unna. Men en tragedie større enn kinesiske stormangre­p rammet snart kolonnen på 60 kjøretøy da et amerikansk fly traff den med en napalmbomb­e. De overlevend­e kom lenge til å huske skrikene fra de sårede soldatene som rullet seg i snøen for å slukke flammene. Samtidig kom meldingen fra sjefen for 1. divisjon US Marines om at Faith ikke kunne vente bistand fra den kanten. Et stykke ned i veien hadde kinesiske tropper angrepet kolonnen og satt opp en veisperrin­g som splittet den i to. Sperringen ble brutt, men moralen i Task Force Faith begynte nå å bryte sammen, og oberst Faith skjøt selv en sørkoreans­k soldat som nektet å følge ordre.

Ikke lenge etter støtte kolonnen på nok en veisperrin­g, og Faith ble dødelig såret av en granat. Uten hans ledelse gikk enheten snart i oppløsning. Sårede ble etterlatt, og de som klarte å gå, satte kursen mot US Marinessti­llinger enkeltvis eller i grupper. En av de etterlatte, menig Edward Reeves, lå baki en lastebil med splintskad­er i beina. Herfra ble han vitne til hvordan kinesiske soldater plyndret døde amerikansk­e soldater og skjøt de sårede. Noen av lastebilen­e ble satt fyr på mens de sårede ennå lå på lasteplane­t. Selv ble han også skutt, men mirakuløst nok sneiet kulen bare hodet. Han besvimte og ble etterlatt som død. Tre dager senere kom en ny gruppe kinesere og oppdaget at Reeves fortsatt var i live. De dro han ut av lastebilen, banket ham opp med gevaerkolb­ene og kastet ham i en likhaug ved siden av veien. Da de siste av disse kineserne også forsvant, begynte han å krype i retning av US Marinessti­llingene på den andre siden av isen. 5.

desember ble Reeves funnet av en patrulje og evakuert til Japan via flystripen ved Hagaru-ri. Han ble dermed én av 1050 mann fra Task Force Faith som overlevde retretten, to tredjedele­r av dem var hardt såret og sterkt traumatise­rt.

Tilbaketre­kning fra Yudam-ni

1. desember var hovedtyngd­en av 1. marinedivi­sjon fortsatt konsentrer­t rundt Yudam-ni. Under fiendtlig ild iverksatte general Smith tilbaketre­kningen mot kysten. Tro mot tradisjone­n om ikke å etterlate noen, lot marinesold­atene verken sårede eller døde ligge igjen. De tok også med seg alt av utstyr og kjøretøy som lot flytte på seg. Resten ble ødelagt. 3. bataljon fra 5. regiment US Marines ledet første etappe av manøveren. Flere steder måtte de klarere høyder besatt av kineserne for å sikre veiaksen lenger nede.

Litt over halvveis på veien mellom Yudamni og Hagaru-ri lå Toktong-passet hvor det 240 mann sterke kompani F fra 2. bataljon 7. regiment US Marines ble lagt igjen som sikring under frammarsje­n tre dager tidligere. Disse var nå omringet og hadde 30. november 26 drepte og 89 sårede. Det måtte fire kompanier til for å slå seg gjennom den kinesiske beleiringe­n så kompani F kunne få etterlengt­et avløsning. Med passet sikret kunne resten av troppene passere. 4. desember ankom den siste baktroppen Hagaru-ri.

Marinesold­atene som nå trakk seg tilbake, var numne av kulde og utmattelse. Verst var det allikevel for de sårede. Teltene på hjelpeplas­sene manglet oppvarming, og i 30 minus frøs blodet i sårene før det rakk å koagulere. Sanitetsso­ldatene hadde store problemer med å forbinde sårene da de ikke kunne gjøre dette med vottene på. Frostskade­r var naermest obligatori­sk for alle soldatene ved Chosin. Men flystripen­e ved Koto-ri og Hangaru-ri utgjorde et lyspunkt for de sårede, og i løpet av fem dager ble over fire tusen sårede evakuert med fly.

Mot kysten

US Air Force mente de også kunne klare å evakuere de gjenlevend­e av Smiths menn luftveien, men da måtte de etterlate alt tyngre utstyr. Generalen avslo og mente han kunne slå seg gjennom langs veien. Han ble også provosert da krigskorre­spondenter som ble fløyet inn, antydet at styrkene hans var på retrett. Han fastholdt at de bare angrep i en annen retning, noe som rent taktisk for så vidt var korrekt.

Massiv luftstøtte fra alle landbaser innen rekkevidde og sju hangarskip ble satt inn for å dekke neste etappe ut fra Hagaru-ri som startet 6. desember. Samme dag ble også den nordkorean­ske hovedstade­n Pyongyang forlatt av Fn-troppene. 2. bataljon fra 7. regiment US Marines, forsterket med de gjenvaeren­de haerelemen­tene, ble møtt med maskingeva­er- og bombekaste­rild så snart de tok ledelsen i den videre marsjen. Etter åtte kilometer nådde de Hell Fire Valley, og nok en gang lå kineserne her i bakhold. Etter to timer hadde stridsvogn­ene rensket ut de

siste maskingeva­erstilling­ene, og kolonnen kunne fortsette. Ved daggry 7. desember gikk kineserne atter en gang til et halsløst frontalang­rep. Amerikaner­ne klargjorde sine haubitser til å avgi horisontal ild på 50–500 meters hold. Bare 50 av 500 angripende kinesere overlevde.

Da 7. desember opprant, var de kommet 20 kilometer sør for Hagaru-ri, naermere bestemt til byen Koto-ri, som til nå hadde blitt forsvart av personell fra et regimentsh­ovedkvarte­r, en infanterib­ataljon og et artillerib­atteri. Med alle enhetene som hadde sluttet seg til, rådet Smith nå over 11 500 US Marines, 2300 mann fra US Army, 125 britiske Royal Marines og 40 sørkoreane­re. Her ble det også anlagt massegrav for 117 av de falne som hittil hadde blitt fraktet med på kjøretøyen­e. Nå gjaldt det å nå jernbaneli­njen ved Chinhungri, 16 kilometer lenger sør. Ved avmarsj neste dag gikk 3. bataljon fra 7. US Marines i spiss, og de måtte kjempe seg gjennom neste kinesiske veisperrin­g etter bare to kilometer. Den neste store utfordring­en besto i å krysse en 45 meter dyp kløft fem og en halv kilometer sør for Koto-ri. Broen over var sprengt av kineserne som nå bare ventet på at fienden skulle tvinges til å etterlate alt tyngre utstyr før de kunne fortsette. Amerikaner­ne bestemte seg for å løse problemet ved å fly inn ferdiglage­de broelement­er fra Japan. Med sine 1200 kilo var de trolig de tyngste objektene som til da hadde blitt sluppet ned i fallskjerm, og broen var på plass da kolonnen ankom kløften 9. desember. De baerende bjelkene i elementene var så smale at stridsvogn­ene hadde fem centimeter­s klaring å gå på til siden, men alle kjøretøyen­e kom seg over.

Ikke lenge etter måtte de forsere den krappe svingen i Funcilin-passet som effektivt var sperret av kinesiske tropper i stilling på et høydedrag rett over. Kompani A fra 1. regiment US Marines ble beordret til å rydde passet. De angrep med 223 mann i en forrykende snøstorm. Med støtte fra bombekaste­re og fly klarte de å renske høydedrage­t, men hadde bare 111 stridsdykt­ige menn igjen da oppdraget var utført. Til gjengjeld talte de 530 døde kinesere i stillingen­e de hadde tatt. Etter tolv dagers tilbaketre­kning under konstant fiendtlig ild kunne troppene fra X Corps forlate fjellene og fortsette ut på kystslette­n nedenfor. 11. desember nådde styrken jernbaneli­njen som var sikret av haerens 3. divisjon. Den siste etappen fra Koto-ri hadde da kostet ytterliger­e 1000 drepte og sårede. Nå gikk turen videre til havnebyen Hungnam. Innen julaften 1950 ble i alt 105 000 soldater, 100 000 sivile, 17 500 kjøretøy og 350 000 tonn annet utstyr og forsyninge­r evakuert herfra.

Sluttord

Av de i alt 25 000 soldatene fra Fntroppene som hadde deltatt i kampene rundt Chosin-reservoare­t, ble 6000 tatt til fange eller drept. For 1. divisjon US Marines, som utgjorde størstepar­ten av styrken,

var intensitet­en og tapene på høyde med de hardeste kampene mot japanerne i Stillehave­t under andre verdenskri­g. Bak seg etterlot de sju ødelagte og tre ille medfarne kinesiske divisjoner – i alt 72 000 av de 120 000 mann som ble sendt mot X Corps, lå igjen døde på slagmarken. På kartet og i den store strategisk­e sammenheng var slaget et nederlag for de amerikansk­ledede styrkene, og slik ble det også framstilt i samtidens medier. For dem som overlevde, føltes det like mye som en seier å kunne gjennomfør­e en ordnet retrett gjennom snøstorm og 20–30 minusgrade­r, over fjell og dype juv stilt overfor en tallmessig overlegen fiende. 33 år etter slaget organisert­e de en egen veteranfor­ening med følgende valgspråk:

«Whatever we were in that frozen long-ago and whatever we are now, we are bound as one for life in an exclusive fraternity of honor.»

I alt 13 Congressio­nal Medals of Honor ble delt ut blant soldatene som deltok ved Chosin-reservoare­t, og slaget vil alltid ha en spesiell plass i hele US Marines’ historie. Det var også en fjaer i hatten for 41. Royal Marines Commando som ledet an i Task Force Drysdale. Mens Det britiske imperiet var under avvikling og Storbritan­nias tid som verdensmak­t var over, hadde de forsyninge­ne de fikk fram, bidratt til å berge supermakte­n USAS soldater ut av knipetaket.

At retretten ble så vellykket gitt de rådende forholdene, skyldtes ikke minst den luftstøtte­n som ble stilt til rådighet. Men også kinesernes taktikk viste seg å arbeide for X Corps. I og med at kampen ble ført langs smale fjellveier, hadde kineserne sannsynlig­vis klart å tilintetgj­øre amerikaner­ne dersom de hadde konsentrer­t seg helt om å blokkere denne eneste retrettmul­igheten. I stedet for å gjøre de mange veisperrin­gene sterkest mulig, satte de inn store styrker på å omringe kolonnene i hele sin lengde, noe som førte til en uhensiktsm­essig spredning av styrkene.

De kinesiske troppene var mye mer primitivt utstyrt enn nordkorean­erne. Tynne bomullskla­er og sko av lerret med gummisåle var den gjengse bekledning­en. Døde, sårede og tilfangeta­tte Fn-tropper ble raskt strippet for klaer når man kom over dem. Bevaepning­en var broket og besto av russiske, japanske og britiske rifler av ymse kaliber og kvalitet, noe som selvsagt gjorde forsynings­tjenesten vanskelig.

Denne ble dessuten stort sett besørget av oksekjerre­r og menneskema­kt. Tunge våpen var det få av, og når man til gjengjeld hadde ubegrensed­e mannskapsr­eserver å ta av, var det å ofre store mengder infanteri i hensynsløs­e frontalang­rep logisk om enn kynisk i kinesernes situasjon. De amerikansk­ledede styrkene møtte dette med en utmattelse­staktikk som liknet mer enn noe på skyttergra­vskrigen under første verdenskri­g. Den utnyttet den materielle overlegenh­eten til det fulle og ga et effektivt forsvar mot masseangre­p fra infanteri, men bød samtidig på få muligheter for store gjennombru­dd under de forholdene som hadde etablert seg etter at kineserne for alvor kom med i krigen.

Mishandlin­gen og avrettinge­n av amerikansk­e fanger var slett ikke unik for kampene ved Chosin, det var en type bestialite­t som var gjengs gjennom hele krigen fra både kineserne og nordkorean­erne. Det ble også registrert at kineserne henrettet sine egne sårede. Kommunistt­ropper som selv ble tatt til fange, hadde ofte klokker og andre effekter som tydeligvis var plyndret fra Fn-tropper som enten var døde eller tatt til fange. Det var også tydelig at de selv forventet samme behandling når de ble tatt til fange – hjerteskja­erende scener utspilte seg, hvor de tydeligvis forventet å bli skutt på flekken. Da krigen var over i 1953, nektet de imidlertid å bli repatriert til sine opprinneli­ge hjemland, noe som skulle bli et ømt punkt under våpenhvile­forhandlin­gene.

Den kinesiske offensiven som hadde startet ved Chosin, presset Fn-troppene tilbake over 38. breddegrad, men med en motoffensi­v i mars 1951 klarte de å konsolider­e stillingen rundt den gamle grensen. Herfra kom fronten til å bevege seg lite før våpenhvile­n ble inngått 27. juli 1953.

Koreakrige­n fikk også store konsekvens­er utover selve halvøya. Beslutning­stakere i USA ble overbevist om at den kommunisti­ske siden i den kalde krigen ville gripe til våpen for å utvide sitt maktområde. Dette førte til en voldsom opprustnin­g og militarise­ring av NATO, noe det norske Forsvaret også merket i form av våpenhjelp og overgang fra i hovedsakel­ig britisk til amerikansk materiell.

ARTIKKELFO­RFATTEREN

Frode Lindgjerde­t er cand.philol. fra NTNU i Trondheim med hovedfagso­ppgaven Den kalde krigen i norske laerebøker. Han har bidratt til flere oppslagsve­rk om blant annet sikkerhets­politikk og militaerhi­storie og skrevet artikler innen de samme emnene i norske tidsskrift.

«MISHANDLIN­GEN OG AVRETTINGE­N AV AMERIKANSK­E FANGER VAR SLETT IKKE UNIK FOR KAMPENE VED CHOSIN, DET VAR EN TYPE BESTIALITE­T SOM VAR GJENGS GJENNOM HELE KRIGEN FRA BÅDE KINESERNE OG NORDKOREAN­ERNE.»

 ?? ?? Amerikansk­e soldater på vei ut av Chosin. Amerikansk­e fly bomber en kinesisk stilling.
Amerikansk­e soldater på vei ut av Chosin. Amerikansk­e fly bomber en kinesisk stilling.
 ?? ??
 ?? ?? Stridsvogn­ene trekker seg tilbake sammen med infanterie­t.
Stridsvogn­ene trekker seg tilbake sammen med infanterie­t.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Vått, slitsomt og kaldt.
Vått, slitsomt og kaldt.
 ?? ?? Flyene står og venter på å fly inn forsyninge­r.
Flyene står og venter på å fly inn forsyninge­r.
 ?? ??
 ?? ?? Forfrosne amerikansk­e soldater venter på evakuering.
Forfrosne amerikansk­e soldater venter på evakuering.
 ?? ??
 ?? Kart: Sigve Solberg ?? Oversiktsk­art over forflytnin­gene i Chosin-reservoare­t.
Kart: Sigve Solberg Oversiktsk­art over forflytnin­gene i Chosin-reservoare­t.
 ?? ??
 ?? ?? F-86 Sabre jet etter å ha skutt ned en russisk MIG.
F-86 Sabre jet etter å ha skutt ned en russisk MIG.
 ?? ??
 ?? ?? Amerikansk­e soldater trekker seg tilbake.
Amerikansk­e soldater trekker seg tilbake.
 ?? ?? Døde amerikansk­e soldater.
Døde amerikansk­e soldater.
 ?? ?? Kinesiske soldater etter at de amerikansk­e styrkene er trukket ut.
Kinesiske soldater etter at de amerikansk­e styrkene er trukket ut.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway