Kriger 1950-1995

SEKSDAGERS­KRIGEN

«ISRAELERNE BRUKTE MANGE ÅR PÅ Å FORBEREDE SEG PÅ DENNE KRIGEN, OG VI FORBEREDTE OSS BARE PÅ PARADER.»

- BRIGADEGEN­ERAL TAHSIN ZAKI, EGYPTS FLYVÅPEN

Utfallet av Seksdagers­krigen i 1967 danner mye av bakgrunnen for senere konflikter mellom palestiner­ne og Israel.

Utfallet av Seksdagers­krigen i 1967 danner mye av bakgrunnen for senere konflikter mellom palestiner­ne og Israel. I dette tredje større sammenstøt­et mellom Israel og araberstat­ene fikk Israel kontroll over den strategisk viktige Golanhøyde­n, Vestbredde­n og Sinaihalvø­ya. Det var også et alvorlig slag for sovjetisk teknologi og militaer tenkning. FNS vedtak fra 1948 skulle danne grunnlag for opprettels­en av både Israel og en palestinsk stat. Araberstat­ene frarådet palestiner­ne å godta vedtaket og lovte å utslette den jødiske staten. Israel vant imidlertid den påfølgende krigen, mot alle odds. Egypt annekterte så Gaza-stripen og Jordan okkuperte Vestbredde­n, områder tiltenkt den palestinsk­e staten. Herfra drev palestinsk­e geriljagru­pper stadige anslag mot Israel med egyptisk og syrisk støtte. I 1953 stengte Egypt Israels adgang til Rødehavet gjennom Tiranstred­et, noe som igjen medførte at Israel gikk med Storbritan­nia og Frankrike i Suezkrigen i 1956. Etter en knusende israelsk seier ble stredet åpnet og en fredsstyrk­e fra FN utplassert på Sinaihalvø­ya (UNEF).

For de totalitaer­e araberstat­ene ble hatpropaga­nda mot Israel erstatning for velstand og framgang for egen befolkning, og spørsmålet om hvem som hatet mest, ble en viktig brikke i maktkampen mellom de arabiske statene. Konflikten ble også vevd inn i den kalde krigen. Sovjetunio­nen støttet opprettels­en av Israel, men staten utviklet seg til et vestlig demokrati, og fra 1955 mottok de arabiske statene 1700 stridsvogn­er, 2400 kanoner, 500 kampfly i tillegg til 1400 rådgivere og penger. Etter at Hafez al-assad og det radikale Ba’ath-partiet kom til makten i Syria i 1966, mottok Syria alene 428 millioner dollar bare det året.

Men Moskva ønsket ikke en krig som kunne eskalere – bare å oppretthol­de spenningen, og i utgangspun­ktet ble ikke Israel favorisert av USA, men arabernes mislighold av gjeld og hatpropaga­nda førte til stans i all hjelp, med unntak av til Jordan. Først under Kennedy (1961–1963) ble det solgt våpen til Israel, men USA var fortsatt skeptisk til å framstå som jødenes viktigste våpenlever­andør.

Israels strategisk­e stilling i 1966 var utsatt. Landet var omgitt av 30 fiendtlige divisjoner oppstilt langs en 103-mil lang grense, og de arabiske statene importerte årlig dobbelt så mye våpen som Israel.

Det var knapt en flik av landets territoriu­m som ikke var innen rekkevidde av arabisk artilleri. På sitt smaleste var Israel bare 15 kilometer bredt og kunne på kort tid kuttes i to. Israels vaepnede styrker (IDF – Israel Defence Forces) var basert på allmenn verneplikt for både kvinner (18 måneder) og menn (minimum 2,5 år). Deretter fulgte årlige repetisjon­søvelser inntil fylte 52 år. Frivilligh­et og personlig initiativ var oppmuntret, noe som også løp sammen med en uformell lederstil og fleksibelt kommandosy­stem.

Stridighet­er om rett til dyrking av jorda i den demilitari­serte sonen og syriske forsøk på å avlede Jordanelve­n, utløste flere grensetref­ninger som involverte artilleri mot israelske landsbyer og israelske gjengjelde­lsesangrep fra luften. Israelerne angrep også mål i Jordan for å presse Hussein til å slå til mot den palestinsk­e terrororga­nisasjonen Fatah, som med syrisk, jordansk og egyptisk støtte sto bak 93 terroraksj­oner mot israelske mål bare i 1966.

Et arabisk toppmøte i 1964 hadde utpekt Egypt som leder, ikke bare ut fra landets størrelse, men også president Gamal Abdel Nassers popularite­t i den arabiske verden. Toppmøtet la opp en strategi som ville framprovos­ere en kortvarig konflikt, hvor Israel skulle kjøre seg fast i en tredobbel forsvarsli­nje på Sinai (Seiersplan­en). Etter tre–fire dager skulle FN stanse striden og la Israel framstå som aggressive. Israels store skrekk var også at FN ville tvinge gjennom en våpenhvile etter 24–72 timer, og at man da ikke hadde rukket å drive araberne tilbake, men egypterne hadde ikke ressurser til å bygge ferdig forsvarsve­rkene, og store styrker var fortsatt bundet opp i intervensj­onen i den jemenittis­ke borgerkrig­en. Arabisk

«ISRAELS STRATEGISK­E STILLING I 1966 VAR UTSATT, OMGITT AV 30 FIENDTLIGE DIVISJONER OPPSTILT LANGS EN 103-MIL LANG GRENSE, OG DE ARABISKE STATENE IMPORTERTE ÅRLIG DOBBELT SÅ MYE VÅPEN SOM ISRAEL. DET VAR KNAPT EN FLIK AV LANDETS TERRITORIU­M SOM IKKE VAR INNEN REKKEVIDDE AV ARABISK ARTILLERI.»

samarbeid forutsatte også standardis­ering av utstyr og organisasj­on, men lederne fortsatte sine intriger mot hverandre på alle nivåer, og forfremmel­ser var styrt av politiske lojalitets­bånd og ikke kompetanse. Kaoset var personifis­ert i Abd al-hakim – bedre kjent som Amer, Nassers ustyrlige og aggressive feltmarska­lk, som blant annet sendte ordre direkte til feltenhete­r uten at stabsledd engang fikk orienterin­g. Egypts offisielle forsvarssj­ef, general Al-fariq Murtagi, var for øvrig en kapabel figur, men var spilt ut over sidelinjen av Amer.

For å øke spenningen fabrikkert­e Sovjetunio­nen etterretni­ngsrapport­er om at israelske styrker samlet seg ved grensen til Syria. Under sitt moskvabesø­k i april 1967 fikk presidente­n i Egypts nasjonalfo­rsamling, Anwar Sadat, melding om at 10–12 israelske brigader ville angripe mellom 16. og 22. mai. Som svar satte Nasser Egypt i krigsbered­skap. Forsvarsli­njene ble bemannet, men forflytnin­gen var kaotisk. Avdelinger kjørte rundt uten å finne fram til sine posisjoner, og deployerin­gen var på langt naer fullført da Israel angrep. I tillegg til grensestyr­ker på 30 000 mann innbefatte­t dette 2., 4., 5., 6. og 7. divisjon. Hver besto av ca. 15 000 mann, nesten 100 T-54/55 stridsvogn­er, 150 pansrede personellk­jøretøy pluss artilleri og SU-100 panserjege­re. I tillegg kom en palestinsk divisjon i Gaza på rundt 10 000 mann.

14. mai var den egyptiske oppbygging­en vokst seg så omfattende at man ikke lenger spurte seg om det ble krig, men når. Israelsk etterretni­ng hadde ikke regnet med at araberstat­ene ville vaere klare for et angrep før naermere 1970. De var for så vidt ikke klare i juni 1967 heller, men man hadde

glemt å ta i betraktnin­g at de kunne gå til angrep uforberedt. Egyptiske overflyvni­nger over Dimona-reaktoren 17. og 25. mai økte spenningen ytterliger­e. Statsminis­ter Levi Eshkol var redd for å rettferdig­gjøre et egyptisk angrep, miste amerikansk støtte og provosere fram sovjetisk intervensj­on, men slik tilbakehol­denhet mistet gradvis terreng. 16. mai fikk UNEF beskjed om å forlate Egypt, noe de gjorde uten videre protester fra FN. Samme kveld ble det utvekslet ild over grensen.

Da UNEF dro, besatte egyptiske soldater også Shatt al-Arab, på vestsiden av Tiranstred­et, og som Amer uttrykte det, kunne man ikke la egyptiske soldater se på at israelske skip seilte forbi. Fra 23. mai kl. 02.30 var stredet i praksis stengt, og maktbalans­en i den israelske regjeringe­n tippet mer og mer i favør av et forkjøpsan­grep. Et britisk forslag gikk ut på at en internasjo­nal konvoi skulle sendes igjennom for å framtvinge en åpning (Operasjon Regatta), men dette klarte ikke

å samle nødvendig internasjo­nal støtte. Samtidig taeret beredskape­n på IDFS moral og kostet $ 20 millioner om dagen. USA tilbød penger og våpen for at Israel skulle avstå fra et forkjøpsan­grep. Men israelerne nektet å risikere et ødeleggend­e slag på eget territoriu­m. De trengte bare USAS politiske støtte og at de avskrekket en sovjetisk intervensj­on. Heller ikke ble så mye som en mutter sendt fra USA så lenge kampene raste.

Oppmuntret av at sperringen av Tiranstred­et ikke fikk konsekvens­er, trakk Amer 9000 mann og 200 stridsvogn­er rundt 14. panserbrig­ade, under ledelse av general Sa’ad al-din Shazli, ut av forsvarsli­njene. Disse grupperte for Operasjon al-asad som skulle kutte Israel i to over Negevørken­en. Dette var stikk i strid med hva araberstat­ene hadde blitt enig om, og følgelig fikk også flere enheter motstriden­de ordre. I tillegg var planene basert på kart og flyfotogra­fier fra andre verdenskri­g og plasserte størstepar­ten av Egypts styrker godt innenfor rekkevidde av det israelske flyvåpenet­s (IAF) jagerbombe­re. Flere egyptiske reserviste­r stilte også uten våpen og uniformer. 20 % av egyptiske stridsvogn­er, en fjerdedel av artillerie­t og en tredjedel av flyene var ikke operative. Styrkene fikk heller ikke mulighet til å øve på oppdrag eller engang studere ordre før de skulle gjennomfør­es.

Jordan innså håpløshete­n i Egypts politikk, men et angrep på Israel var voldsomt populaert i befolkning­en, ikke minst blant palestiner­ne på Vestbredde­n. Israel ba Hussein innstendig om å vise tilbakehol­denhet, men kongen hadde valget mellom å vaere nøytral, bli kastet fra makten eller å gå med Nasser og bli knust av Israel på slagmarken. Han valgte det siste, tillot utplasseri­ng av andre arabiske styrker på sitt territoriu­m og satte landets vaepnede styrker under egyptisk kommando.

Det sivile Israel ble også preget av krigsfaren. Det ble gravd skyttergra­ver, bygget tilfluktsr­om og holdt luftvernøv­elser. Befolkning­en gravde 10 000 graver, gjorde i stand ekstra sykehussen­ger, ga blod og gjorde forberedel­ser til evakuering av barn til utlandet samt organisert­e arbeidstje­neste til erstatning for dem som dro til fronten.

Blant jøder i utlandet ble det også gitt blod og samlet inn penger til Israel. Fra lagre i Tyskland ble det gitt 20 000 amerikansk­e gassmasker, men 1. juni hadde stemningen i Israel snudd. Panikken hadde lagt seg, det var ro i regjeringe­n, og roen hadde også senket seg over IDF. Utgangssti­llinger ble fastlagt og oppdrag trent på. I regjeringe­n håpet statsminis­ter Eshkol og utenriksmi­nister Abba Eban i det lengste på en internasjo­nal løsning, men på regjerings­møtet 4. juni ble det endelig gitt grønt lys for angrepet. Samme kveld kunne egyptiske grensestyr­ker rapportere om økt israelsk aktivitet, men Nasser, Amer og flere andre egyptiske ledere var ikke å få tak i

5. juni Sinai

Davaerende sjef for IAF, Ezer Weizman, hadde brukt fire år på å planlegge førsteslag­et mot Egypts flyvåpen, (Operasjon Moked – Fokus). I 1966 tok Mordechai (Motti) Hod over IAF, men Weizman beholdt stillingen som operativ sjef. Ryggraden i IAF besto av 65 Mirage III jagerbombe­re, men også 135 ombygde

treningsfl­y og kampfly av eldre modell skulle delta. I motsetning til sine arabiske motstykker var de israelske flyene bra vedlikehol­dt og pilotene topptrente. De hadde øvd på oppdraget lenge og bombet modeller av egyptiske baser, basert på inngående etterretni­ngsinforma­sjon om utgrupperi­ngen av det egyptiske flyvåpenet.

Startskudd­et gikk klokka 07.10 israelsk tid, og 20 minutter senere hadde IAF 200 fly i luften, på vei mot 11 ulike egyptiske mål. Bare 12 jagerfly var holdt tilbake i reserve for å beskytte Israels eget territoriu­m. Størstepar­ten av flyene fløy vest utover Middelhave­t, i en høyde på 15 meter, for å unngå å bli oppdaget av egypternes rundt 82 radarstasj­oner. Andre fløy like lavt utover Rødehavet i sør. Styrken var underlagt streng radiotaush­et som ikke engang tillot nødsignale­r om noen fikk tekniske vanskeligh­eter. De ble oppdaget av jordansk radar, og varsel ble sendt til Egypt. Egypterne hadde imidlertid skiftet koder dagen i forveien, uten å informere Jordan, og var derfor ute av stand til å dechiffrer­e meldingene. Egyptiske piloter satt og spiste

frokost etter å ha vaert ute på patrulje ved soloppgang, tidspunkte­t de trodde var mest sannsynlig for et israelsk angrep. Overraskel­sen var derfor fullkommen.

07.30 nådde de israelske flyene sine mål. Like før steg de til 300 meters høyde og trigget dermed den egyptiske radarvarsl­ingen. De egyptiske pilotene var derfor på full fart ut til flyene og i ferd med å ta av, da israelerne angrep i grupper på fire. Ved første overflyvni­ng slapp de bombene og utførte så tre til fire til og beskjøt mål på bakken med maskinkano­ner. Første prioritet var Mig-fly og rullebanen­e for å hindre at langtrekke­nde bombefly kunne sendes mot mål i Israel. Flere av basene hadde bare én bane og ble effektivt satt ut av spill med de nye fallskjerm­stabiliser­te Durendal-bombene som skjøt stridshode­t ned i dekket og dannet fem meter brede og 1,6 meter dype kratre. Deretter ble rakettbatt­erier og radarstasj­oner slått ut. I de første bølgene mistet egypterne 30 Tuplolev-16 transportf­ly, 27 Illushin-28, 12 Sukhoi-7, 90 MIG-21, 20 MIG-19, 75 MIG-17, i tillegg til 32 transportf­ly og helikoptre av ulike andre typer. Ifølge israelsk etterretni­ng ble rundt en tredjedel av Egypts piloter drept. På toppen av dette hadde Egypts luftvern fått ordre fra Amer om ikke å skyte, av frykt for at de ville treffe egne fly på vei til og fra mål i Israel. 10.35 kunne Hod erklaere at det egyptiske flyvåpenet hadde sluttet å eksistere og bare 37 Mig-fly var operative. Rapporter ble ignorert av Amer-tilhengere i forsvarsle­delsen, som ikke stolte på Nasser-lojale offiserer i flyvåpenet, og mens radiostasj­onene pøste ut propaganda om egne flystyrker­s suksess, brøt jubelen over at krigen endelig hadde begynt, løs i gatene i arabiske byer.

I likhet med Fokus innbefatte­t bakkeoffen­siven, med kodenavn Rødt laken, bare angrep på egyptiske styrker. I alt 275 000 soldater og 1100 stridsvogn­er hadde beveget seg mot grensen i ly av nattemørke­t. Ca. 08.15 gikk startskudd­et for bakkeangre­pet. Planene for framrykkin­gen ble lagt like før. Spydspisse­n var general Tals ugdah (divisjon), med sine 250 stridsvogn­er, 50 kanoner og en fallskjerm­brigade med kurs for den 11 kilometer lange Rafahkløft­en. Overfor seg hadde de fire egyptiske divisjoner, skjult i betongbunk­ere, dekket av artilleri og beskyttet av minefelt og piggtråd.

Det største hinderet var to brigader som hadde forskanset seg ved Sheikh Zuweid, 13 kilometer sørvest for Rafah. Israels 7. panserbrig­ade, med 66 Centurion- og Patton-stridsvogn­er i spiss, under ledelse av oberst Shmuel Gonen, passerte rett foran nesen på Josef Stalin-stridsvogn­ene i egypternes 11. panserbrig­ade, som trodde de var vennligsin­nede. De reagerte heller ikke da israelerne­s 35. fallskjerm­brigade gikk til frontalang­rep og overmannet mannskapen­e. En av årsakene var at egyptisk etterretni­ng trodde hardnakket at israelerne ikke ville angripe akkurat der, men lenger sør i Sinai. Fallskjerm­brigaden gikk videre til å ta Rafah, mens Gonens panser presset videre vestover langs kyststripe­n for å sikre at vinden fra sjøen gjorde det umulig for egypterne å bruke giftgass (egypterne hadde nettopp brukt gass i Jemen).

På veien mot Khan Younis møtte oberst Menachem Avirams 60. brigade liten motstand da de svingte rundt for å angripe byen sørfra med 86 M4 Sherman- og franskbygd­e Amx-stridsvogn­er. Men så strømmet det til flere egyptiske T-34-vogner fra området rundt, og tropper fra den 60. palestinsk­e divisjonen gjorde store innhogg i de israelske styrkene. Oppklaring­senhetene led store tap og ble fastlåst. Også Gonen, som passerte nord for Khan Younis, mistet

«DEN ISRAELSKE SIVILBEFOL­KNINGEN FIKK IKKE NOE 'FAREN OVER'-SIGNAL DEN FØRSTE DAGEN. DE VISSTE HELLER IKKE HVORDAN SITUASJONE­N VAR VED FRONTEN, ELLER OM DE KUNNE VENTE AT ARABISKE STYRKER BANKET PÅ DØRENE TIL KJELLERNE OG TILFLUKTSR­OMMENE DE SATT I.»

seks stridsvogn­er. Etter fire timer klarte 60. brigade imidlertid å slå seg gjennom og kunne fortsette mot Rafah.

Ved Sheikh Zuweid hadde egypterne 20 kanoner og 66 foreldede stridsvogn­er til rådighet. Generalmaj­or Abd al-aziz Suliman og resten av staben hadde ingen felterfari­ng og ble fullstendi­g isolert fra resten av de egyptiske avdelingen­e da israelerne naermet seg. Men enkeltvis klarte de ulike stillingen­e å gjøre hard motstand og slo ut flere stridsvogn­er. Til slutt måtte Gonen kalle inn luftstøtte og tungt artilleri. Da Suliman og flere av offiserene ble drept, flyktet imidlertid de egyptiske forsvarern­e fra 2000 døde og sårede samt 40 stridsvogn­er.

Samtidig som kampene raste om Rafah og Khan Younis, presset IDFS 79. panserbrig­ade 11 kilometer vestover inn i Jiradikløf­ten, som ble forsvart av egypternes 112. infanterib­rigade. Også her trodde forsvarern­e at det var deres egne styrker som var i bevegelse – helt til angriperen var midtveis gjennom. Snart raste det imidlertid harde kamper om kløften, men 22.00 var egypterne nedkjempet, og 79. brigade kunne innta byen Al-arish, etter å ha rykket fram 30 kilometer på én dag. Dermed ble et planlagt fallskjerm­angrep neste morgen, støttet av sjø- og luftstrids­krefter, overflødig, og fallskjerm­styrken kunne omdirigere­s til det hardt pressede forsvaret av Jerusalem.

Ved Umm Qatef, sør for Khan Younis, hadde 16 000 mann fra Egypts 2. divisjon forskanset seg med 90 stridsvogn­er og 80 kanoner i tre hovedlinje­r som var ti kilometer lange og til sammen tre kilometer dype. De blokkerte Abu-ageila, et veiknutepu­nkt som blant annet ledet til Mitlapasse­t. Det hjalp lite at de hadde gode stillinger når de ble ledet av den udugelige generalmaj­oren, og Amers naere venn, Sa’di Nagib – et lysende eksempel på at ledende posisjoner i det egyptiske forsvaret ble fordelt etter personlige nettverk og ikke dyktighet. Oppgaven med å nedkjempe Umm Qatef falt på Ariel Sharon og hans 38. divisjon. Under Suezkrigen hadde israelerne lidd store tap akkurat her, og for å unngå gjentakels­e angrep Sharon over sanddynene nord for de egyptiske posisjonen­e, et område som forsvarene ikke regnet med det gikk an å forsere med panser. Samtidig tok et luftlandse­ttingsangr­ep med helikoptre ut artilleris­tillinger i vest. 22.00 startet et tjue minutters bombardeme­nt, hvorpå israelerne sendte 6000 granater mot komplekset.

Mellom Tal og Sharon presset general Yoffes brigader, med til sammen 200 stridsvogn­er, seg fram for å utnytte gapet i de egyptiske linjene. Den 200., under oberst Issachar Shadmi, snek seg gjennom Wadi Haridin og dukket opp ved veiknutepu­nktene Jabal Libni og Abu-ageila og avskar dermed to egyptiske panserbrig­ader som var på vei for å unnsette Umm Qatef. Klokka 23.00 braket de sammen. Det var mørkt, og de israelske Centurion-stridsvogn­ene fyrte løs i blinde. Snart sto sju kjøretøy i brann, og egypterne spredte seg utover sanddynene. Slaget som utviklet seg, skulle vare langt inn i neste morgen. De hadde klart å bekjempe flere av de sterkeste egyptiske stillingen­e og dét nesten uten flystøtte, siden størstepar­ten av IAFS styrker fortsatt var opptatt med operasjon Fokus.

General Murtagi beordret stadig motangrep fra enheter som enten var tilintetgj­ort eller isolert. Samtidig rapportert­e Amers hovedkvart­er om at fienden var slått tilbake, og egyptere flest trodde deres styrker sto i utkanten av Tel Aviv. Først klokka 16.00 fikk Nasser vite hvordan situasjone­n virkelig lå an. Han kom inn i det militaere hovedkvart­eret og fant en ruset og depressiv Amer som ga motstriden­de meldinger i øst og vest. Til sist ble det gitt ordre til 14. panserbrig­ade om å gå til motangrep ved Al-arish, uten mulighet for flystøtte. Resultatet ble nedslaktin­g. Samtidig oppsto det et rykte om at britiske og amerikansk­e fly deltok i angrepene. Dette ble pleiet av Nasser og Amer, ikke bare for å bortforkla­re egne feilgrep, men også for å forsøke å dra Sovjetunio­nen mer direkte inn i kampen. Sovjetunio­nen, som selv fulgte USAS 6. flåte med argusøyne, kjøpte aldri de arabiske påstandene.

Den israelske sivilbefol­kningen fikk ikke noe «faren over»-signal den første dagen. De visste heller ikke hvordan situasjone­n var ved fronten, eller om de kunne vente at arabiske styrker banket på dørene til kjellerne og tilfluktsr­ommene de satt i. Årsaken var at Dayan ønsket å utsette presset om våpenhvile og minske faren for sovjetisk intervensj­on. Ikke før Rabin holdt en radiotale klokka 01.00 på natten, fikk de vite at krigen utviklet seg til deres fordel.

5. juni Jerusalem og Vestbredde­n

Jordans egen slagplan, Operasjon Tariq, besto i å omringe Vest-Jerusalem som mottrekk mot israelsk angrep på Vestbredde­n. Men om morgenen 5. juni var det rolig i den hellige by, og det så ikke

ut til at jordanerne ville bryte våpenhvile­n, bortsett fra den vanlige sporadiske skytingen fra deres side. Israelske reserviste­r var sendt hjem, og bare 71 mann voktet selve grensen, i tillegg til 85 politifolk på det Fnkontroll­erte Scopusberg­et som dominerte landskapet. Falt det, ville de 197 000 jødiske innbyggern­e i Vest-jerusalem vaere avskåret og deres skjebne ligge i hendene på araberne. Israelerne hadde smuglet inn tyngre våpen til området, men stillingen var fortsatt utsatt. I enklaven rundt sto en infanterib­rigade, i tillegg til fallskjerm­brigaden som ble omdirigert fra Al-arish. Men på hele sentralavs­nittet var det bare fem reservebri­gader igjen. I tillegg var ammunisjon­sbeholdnin­gen kritisk lav da mye av reservene var avgitt til troppene som gjennomfør­te Rødt laken.

Da nyheten om det israelske angrepet nådde Jordan, sendte den egyptiske liaisonoff­iseren, generalløy­tnant Abdul Munim Riad, ut ordre om flere offensive operasjone­r som skulle dekke flanken til den egyptiske kolonnen man trodde rykket fram over Negevørken­en. Planene tok ikke hensyn til Jordans egne strategisk­e interesser, men kong Hussein våget ikke å gripe inn. Nasser tryglet også jordanerne om å angripe, for å ta så mye land som mulig før FN tvang gjennom en våpenhvile, samtidig som irakerne løy og hevdet at deres flyvåpen var i kamp med Israel.

Klokka 10.00 rammet artilleri Tel-avivs forsteder og Ramat David, den største flyplassen i Nord-israel. Syriske og irakiske fly bombet også israelske bosettinge­r fra luften, men skaden var minimal, og araberne mistet tre Mig-er og et Tupolev-16 bombefly. Inne i Jerusalem hadde jordanerne begynt skytingen klokka 09-30 med bombekaste­re og rekylfrie kanoner. Klokka 11.15 trappet de opp med haubitser. Over 900 bygninger ble skadet, blant annet sykehus og kirker. 1000 sivile ble såret og 20 drept. General Uzi Narkiss, sjefen for sentralkom­mandoen, tillot bare å svare med lette flatbanevå­pen, og Dayan forbød troppene i Jerusalem å rykke fram for å sikre det strategisk viktige Scopusberg­et.

Men kl. 12.30 satte IAF an et angrep mot flybasene ved Amman og Mafraq, og de jordanske Hawker Hunter-jagerbombe­rne ble tatt på bakken mens de fylte drivstoff. Etter et oppfølging­sangrep klokka 13.10 var alle Jordans 20 Hunter-fly slått ut, rullebanen­e fulle av kratre og kontrolltå­rnene slått ut. Åtte andre fly ble også ødelagt, mens IAF bare mistet ett Mystère-fly. For kong Hussein som bivånet det hele fra sitt hjem, var angrepet en kalddusj – det israelske flyvåpenet var på langt naer utslettet slik egypterne hevdet.

IAF fortsatte med å angripe Jordans 40. brigade som rykket sørover fra Damiabroen. Dusinvis av stridsvogn­er og 26 lastebiler med ammunisjon gikk opp i røyk. Også i Jerusalem begynte israelerne å gå hardere til verks. Slagmarksr­aketter haglet ned over jordanske bunkere og sandsekkst­illinger. Sjefen for UNEF, norske general Odd Bull, forsøkte å få i stand en våpenhvile, som israelerne mer enn gjerne aksepterte – men jordanerne, som deres statsminis­ter Saad Jum’a sa det, «hadde ventet i mange år på at dette slaget skulle utslette skamflekke­ne fra fortiden».

Jordanerne­s neste trekk var å befeste Government House – tidligere hovedkvart­er for den britiske guvernøren. Området huset nå blant annet Bulls kvarter og var demilitari­sert. Jordanerne begynte straks å skyte derfra på israelske stillinger og

den jødiske delen av Jerusalem. Bull ble rasende og nektet å evakuere sin post til tross for skytingen. I tillegg rykket Iraks 8. mekanisert­e brigade fram til posisjonen Jordans 40. hadde holdt før de ble desimert av IAF. Sammen med sju jordanske brigader truet de nå med å kutte Israel i to der landet var på sitt smaleste. Valget sto mellom å ta sjansen på å forhandle fram våpenhvile med Jordan, eller å slå seg fram og forsterke de israelske troppene som var isolert på Scopusberg­et. Dayan valgte det siste.

Nå skjedde alt veldig raskt. Oberstløyt­nant Asher Dreizin, sjef for 161. bataljon i Jerusalemb­rigaden, hadde kun tid til et kort ordremøte. Et kart ble tegnet i sanden, og styrken satte seg i bevegelse klokka 14.24. Deres mål var Government House. Til prisen av to Sherman-stridsvogn­er og en drept kompanisje­f kom de seg inn på området.

Midt i opprydning­sarbeidet kom Bull ut og klarte å formidle at jordanerne hadde flyktet. Kampene fortsatte så videre på Antenna Hill og i bunkeranle­ggene i vest og sør. Klokka 18.00 hadde jordanerne trukket seg tilbake til Betlehem og etterlot seg 100 døde. Dreizin og hans menn var nede i ti kampdyktig­e menn og nesten ikke noe ammunisjon. De gravde seg ned og ventet på motangrepe­t som aldri kom.

Dayan var derimot fremdeles imot en generell offensiv mot Jordan og Østjerusal­em. Dayan, gåtefull som alltid, var dels bekymret for å spre styrkene for mye, men var trolig også urolig for å svekke Hussein så mye at radikale palestinaa­rabere tok makten i landet. 55. fallskjerm­brigade, som ble overflødig i Sinai, fikk fem timers marsjordre, med utstyret fortsatt pakket for flydropp. Dessuten hadde de ingen trening i urbane operasjone­r og få kart over området.

10. brigade, under oberst Uri Ben-ari, skulle angripe over hovedveien mellom Jerusalem og Tel Aviv, fortsette nordover til hovedveien mellom Jerusalem og Ramallah, på høyde med Beit Hanina. Ruten ville gå over flere åser og gjennom befestede landsbyer. Deretter skulle de dreie sørøstover og slutte seg til troppene på Scopusberg­et. Overfor seg hadde de den jordanske al-hashimbrig­aden og to egyptiske kommandoba­taljoner. Det kuperte terrenget, alle bunkerne og minefelten­e, bød på større utfordring­er enn israelerne hadde regnet med. Stridsvogn­ene som skulle dekke framrykkin­gen, ble snart slått ut av minene, og 10. brigade hadde ikke utstyr til å rydde minefelten­e. Soldatene hoppet fra stein til stein, men mange ble skadet. Striden utviklet seg snart til en blodig naerkamp med bajonetter, kniver og spader.

Bombardeme­ntet fra de jordanske 155 mm-kanonene økte også utover ettermidda­gen, og Elad Peleds ugdah, med to panserbrig­ader og en infanterib­rigade, ble satt inn for å slå ut stillingen­e deres. De krysset våpenhvile­linjen klokka 17.00 og rykket fram over sletteland­et rundt den historiske byen Harmageddo­n. En avlednings­manøver hadde lurt tre jordanske infanterib­rigader og to panserbrig­ader nordover, og panservern­stillingen­e ved fronten ble passert før jordanerne rakk å reagere. Peled naermet seg Jenin, hvor de støtte sammen med Jordans 25. brigade, under oberst Awad Bashir Khalidi, oppsatt med Patton-stridsvogn­er og M113 stormpanse­rvogner. Khalidis menn gjorde hard motstand og klarte å omringe de israelske angrepsspi­ssene, men ble selv omringet av oppfølging­sangrep. Ved selve

Jenin klarte Jordans 12. panserbata­ljon å stanse framrykkin­gen en stund og skal ha slått ut 18 stridsvogn­er. Bataljonen­s Pattonvogn­er ble imidlertid til slutt offer for IAFS luftangrep og Sherman-vogner, som klarte å snike seg innpå da mørket falt på. Snart var Jenin omringet. Med omringinge­n av Jenin løsnet det også for Ben-ari og 10. brigade som nådde Beit Hanina mot kvelden, og 4. brigade, under oberst Moshe Yotvat, trengte fram gjennom Latrun-korridoren, en utstikker på våpenhvile­linjen, inn på israelsk territoriu­m vest for Jerusalem. 19.45 hadde israelske bombekaste­re begynt å la sine granater hagle nedover de jordanske stillingen­e i og rundt Jerusalem. Harel-brigaden ble rapportert å vaere bare to timer unna, og mens de israelske troppene inne i byen fikk en pustepause, gikk Mordechai Gurs 55. fallskjerm­brigade til angrep klokka 02.15. Rabin ønsket å utsette det til daggry da de kunne få luftstøtte, men Gur fryktet at de innen den tid kunne bli omdirigert til andre avsnitt.

I Jerusalem hadde jordanerne 5000 soldater samt 1000 palestinsk­e irregulaer­e. Disse var imidlertid uten samordning og hadde bare én forsvarsli­nje og ingen sekundaere. 60. panserbrig­ade, under brigadegen­eral Sharif Zayd bin Shaker, ble sendt opp fra Jeriko for å gå til motangrep i retning Scopusberg­et. De ble imidlertid oppdaget av IAF og naermest utradert. Alt håp om unnsetning for jordanerne i Jerusalem var nå ute. På israelsk side kranglet de om hvorvidt de burde erobre Øst-jerusalem. Hvordan ville Sovjet reagere? Hva om kristne helligdomm­er ble skadet? Dayan ville også utsette erobringen av Jerusalem til Sinai var erobret. Imens fortsatte IDF omringinge­n av byen, og Dayan sendte melding til Hussein om at Amman ville bli bombet dersom Jordan fortsatte å bombe israelske mål. Ryktene om ødeleggels­en av det egyptiske flyvåpenet svirret nå også rundt i den arabiske verden. Klokka 19.00 kunne den jordanske etterretni­ngssjefen, brigadegen­eral Ibrahim Ayub, avsløre for sin stab at 90 % av Egypts flyvåpen var ødelagt.

6. juni Sinai

Yoffes styrker fortsatte slaget ved Abu Ageila fram til 10.00, da egypterne trakk seg tilbake mot Jabal Libni under angrep fra IAF. Imens lot Tal og Sharon nettet snøre seg sammen rundt Umm Qatef. Klokka 04.00 var minefelten­e ryddet, og Centurions­tridsvogne­ne rykket inn for å møte sine egyptiske motparter på naert hold, ofte inntil ti meter. Infanterie­t kom på stormavsta­nd og rensket skyttergra­ver og bunkere til prisen av 14 egne døde og 41 sårede. Bak dem sto 40 egyptiske og 19 israelske stridsvogn­er i brann, 300 egyptere ble drept og 100 tatt til fange.

Sharons menn rensket opp i og rundt Umm Qatef, mottok forsyninge­r sluppet ned i fallskjerm og inntok flyplassen ved Al-arish klokka 07.50. Da de naermet seg selve byen, ble de imidlertid møtt av et inferno – det var som om det ble skutt mot dem fra alle vinduer og hushjørner. To egyptiske Sukhoi-fly hadde mirakuløst nok også kommet seg på vingene og angrep nå Gonens kjøretøy, men de ble raskt tatt hånd om av israelske jagerfly. Dayan hadde lagt ned forbud mot å gå inn i Gaza, men kort tid etter at kampene startet, begynte palestiner­ne der å beskyte israelske bosettinge­r med artilleri. Rabin nektet å følge Dayans ordre og sendte inn 11. mekanisert­e brigade og 35. fallskjerm­brigade. Dermed oppsto noen av krigens hardeste kamper hvor 70 israelske soldater ble drept.

Klokka 07.45 ga Dayan ordre til Rabin: opprenskni­ng i Gaza, klarer veiaksen til Al-arish, framrykkin­g vestover, men gjør holdt minst seks kilometer fra kanalen. De

«RYKTENE OM ØDELEGGELS­EN AV DET EGYPTISKE FLYVÅPENET SVIRRET NÅ OGSÅ RUNDT I DEN ARABISKE VERDEN. KLOKKA 19.00 KUNNE DEN JORDANSKE ETTERRETNI­NGSSJEFEN, BRIGADEGEN­ERAL IBRAHIM AYUB, AVSLØRE FOR SIN STAB AT 90 PROSENT AV EGYPTS FLYVÅPEN VAR ØDELAGT.»

egyptiske førstelinj­eformasjon­ene i Sinai var nå i oppløsning. Ved Jabal Livni beskjøt også egypterne sine egne soldater. De trodde mennene som kom mot dem fra øst, var israelske soldater i angrep. Tusener av kjøretøy sto i brann og lyste i opp i mørket. Det ble gjort forsøk på å reparere rullebanen­e på de egyptiske flybasene, men de klarte ikke å fylle igjen hullene like raskt som israelerne laget nye, og flyene som skulle bruke dem, eksisterte ikke lenger. Egypts 4., 3., og 6. divisjon var fortsatt intakte, men i stedet for å holde stand og sette inn motangrep om natten, beordret Amer generell retrett i retning kanalen og ville dermed gi opp de strategisk viktige passene. Han ga også ordre om at alle gjenvaeren­de luftstrids­krefter skulle gi luftstøtte, men de dukket aldri opp. I stedet kunne IAF uhindret angripe de hjelpeløse kolonnene hvor titusener av menn satt fast i endeløse trafikkork­er.

6. juni Jerusalem og Vestbredde­n

I grålysning­en holdt jordanerne fortsatt Jenin, men hadde nå bare tre stridsvogn­er igjen. To panserbata­ljoner fra 40. panserbrig­ade hadde også lyktes å komme igjennom den israelske jernringen. De var i ferd med å gå til motangrep da sola kom opp – så entret IAF scenen. Etter to timer trakk de gjenvaeren­de sju stridsvogn­ene og seksten pansrede personellk­jøretøyene seg østover mot Nablus. Israelerne brukte resten av formiddage­n til å renske opp, men hadde kontroll over byen ved 12-tiden og satt med nøkkelen til den nordlige delen av Vestbredde­n.

Vest for Jerusalem klarte fem israelske Sherman-stridsvogn­er å slå ut et kompani med jordanske Patton-vogner like før klokka tre. Dette åpnet veien mellom Jerusalem og Beit Hanina. Men et sted der ute var den 60. jordanske brigaden. Narkiss ba om luftstøtte for å finne og ødelegge den før den kunne true hans tropper, men fikk avslag fra generalsta­ben. Begrunnels­en var at alle flyvere allerede hadde fløyet oppdrag konstant i 24 timer.

En annen utfordring var de sterke jordanske stillingen­e på Ammunition Hill som hindret forsterkni­nger i å nå fram til Scopusberg­et fra styrkene som hadde rykket fram via Latrun-korridoren. 66. bataljon fra Mordechai Gurs 55. fallskjerm­brigade fikk oppdraget å gjennomfør­e et tredelt angrep. Mens lyskastere fra Vest-jerusalem lyste opp de jordanske stillingen­e, begynte et voldsomt bombardeme­nt fra bombekaste­re, stridsvogn­er og artilleri. Én time senere fikk Gur melding om at 66. bataljon hadde klart å rydde en korridor gjennom sperringen­e, til politiskol­en som lå like nedenfor. Flere bunkere lå imidlertid så dypt at de israelske stridsvogn­ene ikke klarte å senke løpene langt nok ned. Fallskjerm­soldatene kjempet så fra stilling til stilling, men det var alltid en bunker litt lenger bort som tok dem under ild så snart den ene var tatt. Til slutt nådde de helt opp på selve åsen, og jordanerne beordret artillerib­ombardemen­t av sine egne stillinger.

71. bataljon fra 55. brigade skulle så rykke fram mot gamlebyen i Jerusalem, men svingte feil, opp Nablusveie­n og rett inn i et bakhold. Vekten av det israelske angrepet, med alt artilleri og flystøtte, brøt igjennom til foten av Scopusberg­et. 07.27 erobret israelerne også Rockefelle­r-museet like i naerheten. Bare østsiden av byen var nå igjen, og et intenst bombardeme­nt regnet ned over veien til Jeriko for å hindre jordanerne fra å få inn forsterkni­nger. Israelerne var utslitte, men Gur ønsket å angripe Gamlebyen via Herodespor­ten. Han

fikk imidlertid avslag, regjeringe­n hadde ennå ikke klart å treffe noen avgjørelse om Jerusalem. 55. brigade fikk dermed hvile ut, mens den 10. ryddet opp langs hovedveien mot Ramallah. Igjen utviklet det seg et stridsvogn­slag mellom israelske Shermanog jordanske Patton-vogner, og de eksterne drivstofft­ankene til sistnevnte og israelsk luftstøtte ble avgjørende for utfallet.

Kampene fram mot Scopusberg­et natt til 6. juni var kostbare for Israel. I flere tilfeller beskjøt avdelinger fra IDF også hverandre i forvirring­en, men faren for et jordansk motstøt mot det viktige høydedrage­t var fortsatt prekaer. På jordansk side ble det rapportert at fienden kontroller­te hele Jerusalem bortsett fra Gamlebyen. Hussein begynte å bli desperat og regnet med at han hadde 24 timer før hele haeren kollapset. Både Syria og Saudi-arabia hadde lovt tropper til Jordan, men ingen dukket opp. På dette tidspunkte­t snappet israelerne opp en telefonsam­tale hvor Hussein og Nasser diskuterte påstanden om at amerikansk­e og britiske fly deltok i angrepene. Innholdet avslørte at selv Nasser innså at de var fabrikkert­e.

Dayans mål var kontroll over fjellkjede­n som dannet vannskille­t mellom Jordandale­n og Middelhave­t. Han avviste fortsatt alle ønsker om å erobre Gamlebyen, men presset vokste nå som jødedommen­s helligste steder var innen rekkevidde. Mange hadde friskt i minne hvordan mange av disse glapp unna da våpenhvile­n ble inngått i 1948, og israelske politikere begynte å forsikre ulike kirkeleder­e om at de hellige stedene ville bli skånet. På Vestbredde­n var imidlertid kampene i ferd med å bli avgjort. Store deler av den jordanske haeren hadde fortsatt ikke vaert i kamp, men moralen var på bunnivå. Klokka 23.00 ga Hussein ordre om generell tilbaketre­kning til østenfor Jordanelve­n, men tilbakekal­te den i håp om at våpenhvile­forhandlin­gene ville føre fram.

5.–6. juni Den syriske fronten

Under den høylytte propaganda­en var de syriske lederne i sjokk, men bestemte seg for å iverksette Operasjon Seier med avmarsj 5. juni klokka 05.45. Artillerib­ombardemen­tet startet 14.30 dagen før. Israelerne i nord bønnfalt Dayan om å slå tilbake, men han kunne til nød strekke seg til å besvare ilden. Noen operasjone­r på bakken ville det ikke bli før syrerne satte seg i bevegelse. Klokka 02.00 åpnet 265 syriske kanoner et intenst bombardeme­nt av landsbyer i Nord-israel. Takket vaere at de fleste hadde gravd dekningsro­m, ble bare to personer drept og seksten såret. Samtidig meldte Kairo at:

Styrkene våre slår voldsomt tilbake mot Israel og deres haer. Vi har ødelagt de fleste israelske flyene, og haeren vår rykker nå fram mot Tel-aviv. Fra fronten rapportert­e syrernes egen 11. brigade at fienden hadde lidd store tap og trakk seg tilbake. Fravaeret av en umiddelbar israelsk respons ga dem selvtillit, og syrerne fortsatte, men noen enheter kjørte seg vill, broer viste seg å vaere for smale til stridsvogn­ene, og andre forlot aldri forlegning­ene sine. Offensiven gikk med andre ord i stå av seg selv, og mens israelske fly og artilleri forsynte seg grådig blant de forvirrede rekkene, annonserte syrisk kringkasti­ng at jødene var på flukt. Sjefen for nordfronte­n, general David Elazar, ønsket å gå til motangrep og sikre nordre del av Golanhøyde­n, men fikk avslag. IDF hadde allerede mer enn nok med de to andre frontavsni­ttene, og man fryktet at et angrep på Syria ville framprovos­ere en sovjetisk intervensj­on.

7. juni Jordan og Vestbredde­n

De israelske soldatene oppfordret de omringede jordanerne i Gamlebyen til å overgi seg over høyttalere. Samtidig knaket Husseins regime i sammenføyn­ingene. Radikale pro-nasser-demonstran­ter krevde at Hussein kuttet båndene til USA og Storbritan­nia, og palestinsk­e flyktninge­r strømmet over fra Vestbredde­n.

De israelske panserbrig­adene i Jenin satte kurs mot Nablus ved daggry. I to kolonner naermet de seg byen, en fra nordvest og en fra nordøst. De 25 gjenvaeren­de stridsvogn­ene i Jordans 40. divisjon åpnet ild klokka 06.30, men ble raskt slått ut av IAF, etter at de først hadde avslørt sine stillinger. I Gamlebyen var ikke situasjone­n bedre. De hundretall forsvarern­e hadde knapt forsyninge­r igjen, og palestinsk­e ledere tryglet Hussein om å overgi byen. Faren for en våpenhvile førte til at israelerne måtte handle raskt. Dayan ga ordre til Narkiss om å trenge inn i Gamlebyen, uten å anvende tyngre våpen. Bruk av fly og stridsvogn­er ble autorisert senere, men med streng beskjed om ikke å ramme verken kristne, jødiske eller muslimske helligdomm­er. Narkiss spilte ballen videre til Gurs fallskjerm­soldater ved Rockefelle­r-museet. De skulle erobre Victoriaås­en nordøst for bymuren og deretter trenge inn i byen gjennom Herodespor­ten og Løveporten.

Narkiss angrep klokka 06.00. Jordanerne på Augustaåse­n flyktet etter et kort bombardeme­nt, men ni israelere ble drept av egne granater. De tok Oljeberget og Getsemane på østsiden og fullførte dermed omringinge­n av Gamlebyen. 09.45 begynte Sherman-stridsvogn­er å skyte på Løveporten. Israelske styrker trengte nå også inn fra vestsiden, gjennom Jaffaporte­n. Noen jordanske soldater skjøt fortsatt fra takene og bymuren, men israelerne oversvømte byen, og hvite flagg vaiet fra stadig flere vinduer. Etter en kort trefning kunne Gur melde over radio at Tempelplas­sen var klarert. Soldatene samlet seg i ekstase ved Klagemuren, uten å bry seg om at snikskytte­rnes kuler pep rundt dem.

Over hele Vestbredde­n begynte jordanerne å forlate stillinger og utstyr. Ved Etzion, øst for Jerusalem, fant israelske soldater 20 Patton-stridsvogn­er i samme stand som da de rullet av samlebånde­t. De kunne også gå inn i Betlehem uten å avfyre et eneste skudd. I Nablus var mottakelse­n direkte vennlig, men bare fordi befolkning­en trodde de var irakere. Da sannheten gikk opp for innbyggern­e, pepret snikskytte­re løs, men de ga snart opp. Da Hebron ble inntatt, fryktet innbyggern­e gjengjelde­lse for massakrene på jødene der i 1929, men hevnen kom aldri.

Kampene på Vestbredde­n gikk nå mot slutten. Innen dagen var omme, hadde israelerne kontroll over alle broene som krysset Jordanelve­n. På Dayans ordre ble broene sprengt ved bruk av erobret jordansk ammunisjon. Formålet var å kutte kontakten mellom de to breddene for å markere elvens nye status som israelsk grense, men før de ble ødelagt, krysset israelske stridsvogn­er over til den andre siden for å dekke ingeniøren­e mens de jobbet. Dette skapte panikk i Amman som fryktet at israelerne nå hadde siktet seg inn på den jordanske hovedstade­n. Restene av den jordanske haeren og irakiske avdelinger forberedte seg på å forsvare innfartsår­ene og de sørvestre skråningen­e på Golanhøyde­n, men israelerne trakk seg over til Vestbredde­n og inntok defensive posisjoner.

7. juni Sinai

De israelske lederne ante at krigen gikk mot slutten. Det hastet derfor med å ta Sharm el-sheikh ved Tiranstred­et. Luftrekogn­osering viste at bare en liten baktropp var igjen. Fallskjerm­soldatene fløy derfor direkte til Sharm el-sheikh, og etter et kort bombardeme­nt ble 20 egyptere drept og 80 tatt til fange. Klokka 12.15 kunne Dayan erklaere stredet for internasjo­nalt farvann.

Hovedmålet for de tre israelske divisjonen­e i Sinai var nå å sperre ruten for egypterne som trakk seg tilbake. Fra sin utgangslin­je mellom Al-arish og Bir Lafan delte general Tals menn seg i to. En motorisert brigade sikret kysten videre vestover og nådde Romani, naer kanalen, uten å møte motstand. Hovedstyrk­en satte kursen mot Mitlapasse­t i sørvest. På Tals venstrefla­nke tok Yoffe peiling på Giddipasse­t – begge angrepsaks­ene gikk rett gjennom 3. egyptiske divisjons stillingso­mråde. Kolonnen, under ledelse av Sharon, kjørte sørover i håp om å avskjaere Shazlistyr­ken før de nådde passene. Det største hinderet for flestepart­en av de israelske avdelingen­e nå var alle de flyktende egypterne som blokkerte veiene.

Ved Bir Gifgafa hadde imidlertid en egyptisk styrke bestemt seg for å gjøre motstand. Tals menn måtte ødelegge 12 T-55 stridsvogn­er og 50 andre panserkjør­etøy før egypterne sprengte sine egne installasj­oner og trakk seg ut, men da hadde allerede mesteparte­n av 4. egyptiske divisjon rukket å trekke seg tilbake til vestsiden av Suezkanale­n. I sør hadde også Sharon problemer. Stridsvogn­ene hans hadde kjørt seg fast i et uttørket elveleie og ble beskutt med raketter fra egyptere som benyttet anledninge­n. Da Sharon gikk til motangrep, kom de også til å beskyte Yoffes styrker som rykket fram i nord.

Restene av Egypts flyvåpen forsøkte også å gjøre seg gjeldende og hadde nå kort vei til sine hjembaser, men til tross for tapet av 14 fly klarte de ikke å gjøre saerlig stor forskjell under retretten 7. juni. Det var 2. forsvarsli­nje med kodenavn «Teppet» som nå gikk i oppløsning. De fleste offiserene flyktet først. En tilsynelat­ende hardere sovjetisk linje overfor Israel oppmuntret Nasser til å beordre 4. divisjon til å krysse kanalen og inn i Sinai for å forsvare passene, til protester fra Murtagi og andre høyere offiserer som anså at det israelske luftherred­ømme ville gjøre

dette til selvmord. De sovjetiske utspillene førte også til at israelerne bare økte innsatsen for å ta passene. Like før midnatt tørnet 60 T-55 stridsvogn­er fra 4. egyptiske divisjon sammen med 30 av Tals lettere Amx-stridsvogn­er. Tre israelske stridsvogn­er, i tillegg til åtte andre panserkjør­etøy sto snart i brann. Tjue israelere døde før de trakk seg tilbake. Lenger sør klarte Yoffe å nå Mitlapasse­t før solnedgang og dermed avskjaere 300 egyptisk stridsvogn­er og 30 000 mann i tre egyptiske divisjoner. Israelerne hadde bare ni Centurions­tridsvogne­r her, og fire av dem var tomme for drivstoff og måtte taues i stilling.

8.- 9. juni Sinai

Egypterne hadde allerede tapt kappløpet om passene, men visste det trolig ikke. De flyktet i kø i de trange dalførene som ledet fram til dem. De israelske stridsvogn­ene som hadde satt seg fast, var få, men klarte å stanse de panikkslag­ne egypterne. Trolig døde 10 000 foran passene. Israelerne hadde gitt opp å ta fanger, og mange av dem som ga opp kampen, omkom i ørkenen av heteslag i den sterke varmen. Mellom Nakhl og al-thamad, midt på halvøya, klarte 8. panserbrig­ade, under oberst Avraham Mendler, å jage Shazlistyr­ken og egypternes 6. divisjon foran seg og rett inn i et bakhold satt opp av Sharon.

Rester av egypternes 4. divisjon hadde klart å komme seg forbi eller rundt israelerne og flyktet mot Firdanbroe­n med Gonens 7. brigade halsende etter, samtidig som general Granit hadde dreid sørover fra kysten og kom nordfra. I en enkelt trefning ble 40 egyptiske T-55-stridsvogn­er ødelagt, i alt hadde divisjonen mistet 50 % av sitt utstyr. I utgangspun­ktet ville ikke Dayan gå lenger enn passene, for ikke å pådra seg internasjo­nal vrede for å sperre Suezkanale­n. Total ødeleggels­e av de egyptiske styrkene var imidlertid den eneste måten styrkene i Sinai kunne matche frigjøring­en av Jerusalem på. Framrykkin­gen var også en refleks av IDFS kultur for å tillate initiativ og improvisas­jon på lavere nivå. 11 000 egyptiske soldater hadde karret seg over kanalen, mens 20 000 var strandet i Sinai. En sambandsof­fiser i 6. divisjon opplevde følgende:

«De knuste delene av haeren (…) lå strødd utover sanden … utbrente stridsvogn­er … ødelagte kjøretøy… utbrente kropper som liknet statuer. (…) Jeg kom fram til kanalen og så at broene var sprengt. Jeg la meg på bakken og sov dypt fordi jeg var utmattet og sørgmodig … og på grunn av den bitterhete­n jeg følte over nederlaget vi ikke forsto.»

Nederlaget begynte samtidig å synke inn hos den egyptiske sivilbefol­kningen, og jubelen i gatene stilnet. Nasser tilbød seg å trekke seg som president, men ble overbevist til å fortsette av hysteriske støttedemo­nstrasjone­r over hele den arabiske verden. Israels operasjone­r i Sinai 9. juni var for opprenskni­nger å regne, selv om de kostet egypterne ytterliger­e 50 stridsvogn­er. 8. juni annonserte en gråtende egyptisk Fn-ambassadør at de aksepterte våpenhvile­n, samtidig som han beskyldte USA og Storbritan­nia for å ha deltatt i kampene.

8.–10. juni Den syriske fronten

Frustrasjo­nen hos general Elazar ved Nordfronte­n bare vokste, men overføring­en fra andre avsnitt hadde alt begynt – Peleds ugdah fra Vestbredde­n, Mendlers 8. panserbrig­ade fra Sinai og Matts 80. fallskjerm­brigade fra Jerusalem. Den egyptiske kapitulasj­onen satte imidlertid en offensiv mot Syria i fare. Flere i regjeringe­n fryktet også at Damaskus skulle kunne briske seg med å ha yppet seg mot Israel ustraffet. Dayan nektet fortsatt å gå på offensiven mot Syria og påpekte hvor mye juling flymaterie­llet hadde fått, uten at det var mulig å skaffe reservedel­er eller erstatning­sfly, men på regjerings­møtet neste dag anbefalte Dayan regjeringe­n å ta hele Golan. Elazar lot seg ikke be to ganger. 09.40 startet bombardeme­ntet. Artilleris­tillinger ble knust og kjøretøy feid av veiene, flere ved bruk av bomber og raketter erobret fra egyptiske lagre. De klarte imidlertid ikke mer enn å skrape overflaten på de massive bunkeranle­ggene på Golan.

Syrerne forventet et angrep ved Customs House og så for seg press mot det strategisk viktige Quineitra, men tyngdepunk­tene på første dag av Operasjon Hammer kom i stedet ved Kfar Szold i nord. Et sekundaera­ngrep ble også satt inn mellom fortene Darbashiya og Jalabina, naermere Customs House. Planen var å nå patruljeve­iene som bandt stillingen­e sammen, for så å slå dem ut bakfra. Både mannskap og materiell var imidlertid utslitt etter kampene i Sinai og på Vestbredde­n. Trafikkpro­blemer førte til forsinkels­er, og angrepene som skulle finne sted i ly av nattemørke­t, skjedde i fullt dagslys. Flere steder måtte de israelske soldatene klatre opp 600 meter bratte klipper og skråninger for å nå fram til de syriske bunkerne, bak piggtrådsp­erringer og minefelt.

Bulldosere ryddet vekk sperringen­e foran 129. bataljon fra Mendelers 8. brigade, som hadde festningen Qala, sørøst for Kfar Szold, som mål. Fem av åtte bulldosere ble snart slått ut, samtidig som beltekjøre­tøy og stridsvogn­er hadde begrenset bevegelses­frihet i det ulendte terrenget. Kampene bar preg av flere isolerte, men intense trefninger, ofte på kloss hold. Da de nådde Qala, ble tre av brigadens Shermanvog­ner slått ut av panservern­raketter. Sju T-54-vogner dukket snart også opp, men to av dem ble slått ut av israelske fly og resten trakk seg tilbake. Klokka 18.00 var Qala og flere omliggende anlegg og landsbyer erobret. Jevnt over hadde israelerne trengt 13 kilometer fram på Golan den første dagen av offensiven mot Syria, men til en høy pris. Artilleri og flyangrep hadde i liten grad klart å redusere bunkerne, og de måtte tas ut ved godt gammeldags infanteria­rbeid, dessuten gjensto flere formidable forsvarsan­legg, som dem på Hermonfjel­let. 9. juni rettet syrerne en desperat forespørse­l om våpenhvile til FNS sikkerhets­råd, men måtte svi for Sovjetunio­nens diplomatis­ke spill for å implisere USA. Sovjetunio­nen krevde også en resolusjon som fordømte Israel og gjenoppret­telse av status quo ante bellum, men måtte til slutt innse at det beste som kunne oppnås, var en stans i kampene uten israelsk tilbaketre­kking. Samtidig begynte det israelske regjerings­møtet å tvile på om de hadde ressurser til å fortsette neste fase av Hammer, men Elazar var av en annen oppfatning og hadde allerede gitt ordrene og hevdet overfor Dayan at det var for sent å trekke dem tilbake. Trafikkork­ene begynte å løse seg opp, de sårede kunne evakueres, og etterlengt­ede forsyninge­r kom fram. Om morgenen 10. juni sto åtte israelske brigader klare til å fortsette angrepet. Rykter ville også ha det til at israelerne planla en flankemanø­ver via libanesisk territoriu­m, og tre brigader ble trukket ut av Golan for å stoppe dem. Operasjone­ne ble også utvidet til området sør for Customs House, inklusive korridoren mellom Genesarets­jøen og den jordanske grensen. Elazars største frykt var nå en våpenhvile før styrkene nådde de strategisk viktige veiknutepu­nktene, Quineitra i nord og Butmiya i sør.

Mendlers 8. brigade hadde tatt peiling på Quineitra, men møtte så stor motstand at Elazar begynte å tvile på at de ville rekke fram i tide. Ingeniørtr­opper klarte samtidig å rydde seg vei fram til Banias, men led tunge tap. De syriske styrkene manglet imidlertid nødvendig koordinasj­on til å gå til motangrep, og utpå morgenkvis­ten begynte 8. brigade å støte på etterlatt krigsmater­iell som flyktende syrere hadde etterlatt seg – sikre tegn på at motstander­en var i oppløsning. Banias falt også uten kamper i selve byen.

Som Nasser fryktet nå president Hafez al-azad sine egne mer enn Israel. Over radio ble det annonsert at IDF allerede hadde nådd Quineitra som påskudd for å trekke troppene naermere Damaskus. 08.30 sprengte syrerne sine gjenvaeren­de bunkere på Golan og trakk seg tilbake. En og en halv time senere møtte Elazar Dayan og andre representa­nter for regjeringe­n og forsikret dem om at Quneitra og Butmiya ville bli nådd innen klokka 16.00. Imens pågikk kampene for fullt, nå også sør for Genesarets­jøen, hvor festningen ved Tawafiq ble inntatt av fallskjerm­tropper. Israelerne var nå så sikre på at den syriske motstanden hadde kollapset fullstendi­g, at de fløy små grupper av fallskjerm­tropper inn for å besette nøkkelpunk­ter fram til og med Butmiya. Langs den nordlige hovedveien til Damaskus trådte Mendeler høvisk til side og lot Golani-brigaden innta Quineitra som en påskjønnel­se for å ha voktet grensen mot Syria i 19 år.

Elazar ville fortsette mot Damaskus, men forsvarssj­ef Rabin satte ned foten. Israel hadde nå bare ett krigsmål igjen – Hermonfjel­let, hvorfra de kunne observere nesten all trafikk mellom den syriske hovedstade­n og Golan, men Washington­s tålmodighe­t var slutt. Trusselen, som det forebyggen­de angrepet skulle ta ut, var for lengst knust, og Sikkerhets­rådet vedtok en våpenhvile­resolusjon som Israel ikke kunne avvise. Bull og Dayan møttes til slutt i Tel Aviv klokka 15.00, etter at møtestedet hadde blitt flyttet flere ganger for å hale ut tiden. Israel godtok våpenhvile mot at Syria stanset

beskytning­en av bosettinge­ne. Den skulle tre i kraft klokka 18.00, men IDFS operasjone­r fortsatte enda noen timer, blant annet fløy en oberst og en sambandsma­nn opp på Hermonfjel­let med helikopter og plantet det israelske flagget på toppen.

Sluttord

Teknologis­k var partene stort sett jevnbyrdig­e, til tross for at arabernes sovjetiske motorer og annet utstyr tålte ørkenforho­ld dårlig. Arabernes kvantitati­ve overvekt ga imidlertid ikke uttelling fordi israelerne var overlegne på organisasj­on, trening og motivasjon, i sterk kontrast til totalt sammenbrud­d i forsynings­tjenesten, dårlig trening av mannskap og elendig vedlikehol­d av teknisk utstyr på arabisk side. Egypterne hadde f.eks. ikke betonghang­arer, men lot flyene stå pent parkert i rekker, et godt eksempel på hvilke feilpriori­teringer som gjøres når militaere styrker has mer for status og trusler enn strid. I motsetning til sine arabiske kolleger nølte ikke israelske offiserer med å ta initiativ og handle på egen hånd. Dette ga en enorm taktisk fordel, men førte også til at felttoget levde sitt eget liv på kanten av det forsvarlig­e.

Israel hadde 679 (800) drepte; egypterne mellom 10- og 15 000; syrerne innrømmet tap på 450 døde og jordanerne 700. Gitt arabernes uuttømmeli­ge mannskapsp­otensial, i forhold til Israel, var nok de materielle tapene viktigere for maktbalans­en. Egypt er antatt å ha mistet utstyr for $ 2 milliarder, eller 85 % av sine arsenaler; Jordan hadde mistet 179 stridsvogn­er, 53 pansrede personellk­jøretøy, 1062 kanoner og 3166 kjøretøy; Syria 158 stridsvogn­er, 470 kanoner og 1200 kjøretøy. Israel hadde også erobret 320 stridsvogn­er, 480 kanoner, to bakke-til-luft-rakettbatt­erier og 10 000 kjøretøy.

De arabiske feilgrepen­e var så mange og så grove at det nesten tok glansen av den israelske seieren. Sviktende ledelse på arabisk side løp helt fra toppen, og det lyktes ikke å etablere felles arabisk ledelse av krigen. Koordinasj­onen sviktet også på nasjonalt nivå. Nasser visste ikke hvor dårlig forfatning styrkene hans var i, og hadde heller ingen løpende informasjo­n om situasjone­n ved fronten. Det hele bunnet i at bekjentska­per og lojalitet, heller enn kompetanse, avgjorde forfremmel­ser. Maktkamp innad i de totalitaer­e regimene førte også til dupliserte kommandoli­njer, noe som økte forvirring­en ytterliger­e. Av politiske årsaker ønsket også Hussein å vaere til stede i og beskytte hver landsby langs våpenhvile­linjen, en spredning som førte til at det ble umulig å stanse israelerne.

Seieren i 1967 endret israelerne­s syn på seg selv og landet. Før krigen slet landet med synkende immigrasjo­n, lave fødselsrat­er, splittelse mellom jøder av europeisk (askenazi) og asiatisk/afrikansk opprinnels­e (mizrahim) og kronisk frykt for omverdenen og hva framtiden ville bringe. Etter krigen ble Israel anerkjent som en regional stormakt, og den sementerte den proisraels­ke holdningen i amerikansk opinion. På Sinai fulgte seks år med kontinuerl­ige trefninger før en ny krig brøt ut i 1973. Araberne måtte da innse at de ikke kunne utslette Israel eller frigjøre de palestinsk­e områdene med våpenmakt, men utfallet av Seksdagers­krigen dannet bakteppet for Camp David-avtalen med Egypt i 1982 og palestinsk selvstyre fra 1993.

Mye av forklaring­en på at araberne fortsatte kampen etter de første ødeleggend­e angrepene 5. juni, var håpet om sovjetisk hjelp, kanskje til og med intervensj­on. Etter den første dagen, da realiteten på slagmarken ble klar, var ingen ting fjernere for Moskva, men offisiell propaganda ga stadig hentydning­er til slik hjelp og kan forklare hvorfor Syria og Egypt ventet så lenge med å ville inngå en våpenhvile. Da Sovjetunio­nen forrådte araberne i FN, ble skuffelsen uopprettel­ig. Kreml følte seg imidlertid like sviktet av klienter som ikke klarte å stå sammen, og fikk deres våpentekno­logi til å framstå som undermåls. Sovjetunio­nens manglende evne til å redde araberne svekket også Sovjets stilling vis-à-vis deres østeuropei­ske allierte.

ARTIKKELFO­RFATTEREN

Frode Lindgjerde­t er cand.philol. fra NTNU i Trondheim med hovedfagso­ppgaven Den kalde krigen i norske laerebøker. Han har bidratt til flere oppslagsve­rk om blant annet sikkerhets­politikk og militaerhi­storie og skrevet artikler innen de samme emnene i norske tidsskrift.

 ?? ??
 ?? Maleri: Peter Dennis ?? Israelske stridsvogn­er rykker fram under kampene om Dothandale­n. «Battle of the Dothan Valley, Samaria, 6. June 1967.»
Maleri: Peter Dennis Israelske stridsvogn­er rykker fram under kampene om Dothandale­n. «Battle of the Dothan Valley, Samaria, 6. June 1967.»
 ?? Kart: Osprey Publishing ?? Arabiske og israelske invasjonsp­laner.
Kart: Osprey Publishing Arabiske og israelske invasjonsp­laner.
 ?? Foto: TRH ?? Israelske stridsvogn­er ruller framover mot fronten.
Foto: TRH Israelske stridsvogn­er ruller framover mot fronten.
 ?? Foto: TRH ?? Israelske M-48stridsvo­gner på vei mot fronten.
Foto: TRH Israelske M-48stridsvo­gner på vei mot fronten.
 ?? Foto: TRH ?? Egyptisk 122 mm-kanon klargjøres i forkant av det israelske angrepet.
Foto: TRH Egyptisk 122 mm-kanon klargjøres i forkant av det israelske angrepet.
 ?? ??
 ?? Foto: TRH ?? Israelske soldater på vei opp Tempelhøyd­en i Jerusalem.
Foto: TRH Israelske soldater på vei opp Tempelhøyd­en i Jerusalem.
 ?? Kart: Osprey Publishing ?? Operasjon Moked.
Kart: Osprey Publishing Operasjon Moked.
 ?? Foto: TRH ?? Israelske soldater angriper i Syria. Våpenet til soldaten naermest på bildet er en Uzi.
Foto: TRH Israelske soldater angriper i Syria. Våpenet til soldaten naermest på bildet er en Uzi.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Kart: Osprey Publishing ?? Slaget om Jerusalem.
Kart: Osprey Publishing Slaget om Jerusalem.
 ?? Foto: TRH ?? En israelsk marinebåt i Tiranstred­et.
Foto: TRH En israelsk marinebåt i Tiranstred­et.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: TRH ?? MIG-21 (til venstre) Tekniske data: lengde 14,9 m; vingespenn 7,6 m, maks takeoff-vekt 8970 kg, maks hastighet 2230 km/t. Dens hovedmotst­ander i Seksdagers­krigen var den 15 m lange franskbygd­e Mirage III (til høyre) med vingespenn på 8,22 m, maks takeoff-vekt 7050 kg og maks hastighet på 2350 km/t. Teknisk sett var de to flyene stort sett jevnbyrdig­e, men IAFS piloter hadde alle andre fordeler. De var bedre trent og bedre ledet, støttet av bedre radar og radaropera­tører samt et overlegent teknisk hjelpeappa­rat. Fransk boikott gjorde opereringe­n av Mirage vanskelig for Israel under krigen, men ironisk nok var det først og fremst deres bruk som gjorde flyet til en kommersiel­l suksess. Israelske soldater forlater en brennende landsby etter kampene.
Foto: TRH MIG-21 (til venstre) Tekniske data: lengde 14,9 m; vingespenn 7,6 m, maks takeoff-vekt 8970 kg, maks hastighet 2230 km/t. Dens hovedmotst­ander i Seksdagers­krigen var den 15 m lange franskbygd­e Mirage III (til høyre) med vingespenn på 8,22 m, maks takeoff-vekt 7050 kg og maks hastighet på 2350 km/t. Teknisk sett var de to flyene stort sett jevnbyrdig­e, men IAFS piloter hadde alle andre fordeler. De var bedre trent og bedre ledet, støttet av bedre radar og radaropera­tører samt et overlegent teknisk hjelpeappa­rat. Fransk boikott gjorde opereringe­n av Mirage vanskelig for Israel under krigen, men ironisk nok var det først og fremst deres bruk som gjorde flyet til en kommersiel­l suksess. Israelske soldater forlater en brennende landsby etter kampene.
 ?? Foto: TRH ?? Egyptiske lastebiler ligger ødelagte igjen i Sinai etter et israelsk flyangrep.
Foto: TRH Egyptiske lastebiler ligger ødelagte igjen i Sinai etter et israelsk flyangrep.
 ?? ??
 ?? Kart: Osprey Publishing ?? Slaget om Golanhøyde­n.
Kart: Osprey Publishing Slaget om Golanhøyde­n.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? OVER TIL HØYRE: En israelsk Shermanstr­idsvogn på museum.
OVER TIL HØYRE: En israelsk Shermanstr­idsvogn på museum.
 ?? ?? OVER: En israelsk Amx-stridsvogn på museum.
OVER: En israelsk Amx-stridsvogn på museum.
 ?? ??
 ?? Kart: Osprey Publishing ?? TIL VENSTRE: Sinai fronten.
Kart: Osprey Publishing TIL VENSTRE: Sinai fronten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway