Kriger 1950-1995

TET-OFFENSIVEN

- FRODE LINDGJERDE­T

Med Tet-offensiven i 1968 så Vietcong ut til å vinne permanent kontroll i de største byene sør i Vietnam. Men de led veldig store tap.

Med Tet-offensiven i 1968 så Vietcong ut til å vinne permanent kontroll i de største byene i sør. Nyhetsinns­lag på TV viste skyting rundt den amerikansk­e ambassaden i Saigon, og resultatet ble framstilt som et amerikansk nederlag. Offensiven satte fart i «vietnamise­ringspolit­ikken», hvor USA overlot større ansvar til sørvietnam­esiske styrker. Vietcong led imidlertid store tap under Tet og brukte to år på å bygge seg opp igjen.

Frankrike forsøkte å gjeninnfør­e sitt kolonistyr­e i Vietnam etter andre verdenskri­g, men etter å ha kjempet mot den kommunistd­ominerte Viet Minh-bevegelsen i årene 1946–1954 trakk de seg ut. Landene ble delt langs den 16. breddegrad, og det ble opprettet et vestvennli­g regime i sør og et kommunisti­sk i nord. Regimet i nord hadde ikke gitt opp å vinne makten i hele landet, og i 1960 trappet kommuniste­ne opp sin virksomhet i Sør-vietnam gjennom Den nasjonale frigjøring­sfronten FNL – populaert kalt Vietcong. USA fryktet at dersom Vietnam gikk tapt til kommunisme­n, ville flere land i regionen følge etter. Dermed «arvet» de Vietnamkri­gen fra Frankrike.

Fram til 1964 var ikke amerikansk­e soldater (offisielt) direkte involvert i kamp. Trefninger mellom en destroyer fra US Navy og nordvietna­mesiske patruljebå­ter i Tonkinbukt­en skulle ikke bare endre på dette, men også forme måten USA bygget opp sine styrker og engasjerte seg i krigen (detaljene bak hendelsen i seg selv er fortsatt omdiskuter­t). 1964 var valgår i USA. Lyndon B. Johnson som kom inn i Det hvite hus etter drapet på Kennedy, ønsket på den ene siden ikke å gi sin republikan­ske motstander Barry Goldwater vann på mølla ved å virke for «soft» overfor kommunisme­n. Samtidig ønsket han heller ikke å framstå som en krigshisse­r for sine demokratis­ke kjernevelg­ere.

Resultatet var et vedtak i Kongressen som ga presidente­n fullmakter til å detaljstyr­e bruken av vaepnet makt. Til og med enkeltvise bombemål ble plukket ut på skrivebord­et i Det hvite hus, noe som ofte gikk på tvers av fagmilitae­re hensyn som tilsa raskere avgjørelse­r. Begrensnin­gene han påla, tillot heller ikke noen invasjon av selve Nord-vietnam, hvorfra det gikk en voksende strøm av forsyninge­r og troppestyr­ker sørover på Ho Chi Minh-stien – nettverket av veier og stier som delvis gikk gjennom nabolandet Laos. Det lyktes heller aldri å stable på beina et sørvietnam­esisk regime som vant legitimite­t i befolkning­ens øyne. Ulike fraksjoner konspirert­e mot hverandre i en uendelig rekke av kupp og kuppforsøk, noe som også gikk ut over moralen i de vaepnede styrkene. Dette gjorde det mulig for kommuniste­ne å vokse seg sterke på landsbygda. Regulaere styrker fra US Marines og US Army samt massiv luftmakt tok fra 1964 over føringen i en krig som mer og mer tok form av en krig med konvensjon­elle virkemidle­r mot en ukonvensjo­nell fiende.

Det amerikansk­e engasjemen­tet fortsatte å vokse, til det på slutten av 1967 naermet seg 600 000 soldater – uten at noen seier så ut til å vaere i sikte.

Tet

Hanoi var imidlertid også frustrert over manglende resultater. Sommeren 1967 begynte derfor planleggin­gen av en generell offensiv med tre mål for øye. For det første å knekke ARVNS (de sørvietnam­esiske styrkene) allerede vaklende moral, framprovos­ere en folkelig oppstand mot regimet i Saigon og dets amerikansk­e allierte og overbevise USA om at krigen ikke kunne vinnes. Et viktig virkemidde­l var å vise tilstedeva­erelse i urbane sentra, som til nå hadde vaert ansett som trygge siden krigen fram til 1968 hadde vaert preget av geriljakri­g i jungel og på landbygda. En rekke angrep i høylandene på grensen mot Laos og Kambodsja ble iverksatt høsten 1967 for å trekke amerikansk­e og sørvietnam­esiske styrker vekk fra byene. Angrepet på Khe Sanh som startet 21. januar, hadde også samme funksjon (se nedenfor). Tidspunkte­t var også valgt fordi monsunen ville gjøre amerikansk luftstøtte og forsyninge­r luftveien vanskelig.

«DET AMERIKANSK­E ENGASJEMEN­TET FORTSATTE Å VOKSE, TIL DET PÅ SLUTTEN AV 1967 NAERMET SEG 600 000 SOLDATER – UTEN AT NOEN SEIER SÅ UT TIL Å VAERE I SIKTE.»

«Å PLANLEGGE OG FORBEREDE EN SÅ STOR OPERASJON INNE PÅ FIENDTLIG OMRÅDE UTEN Å BLI OPPDAGET VAR I SEG SELV EN BRAGD, MEN KOMMUNISTE­NE LYKTES IKKE MED Å SETTE I GANG ET FOLKELIG OPPRØR TIL STØTTE FOR SIN SAK SLIK SOM DE HÅPET.»

Fram til 1968 hadde begge parter overholdt en stilltiend­e våpenhvile­overenskom­st i forbindels­e med feiringen av vietnamesi­sk nyttår. Ved å bryte med dette oppnådde Nordvietna­m et ekstra overraskel­sesmoment. I tillegg hadde kommunists­tyrkene fått tilført nytt sovjetiskp­rodusert utstyr, blant annet feltradioe­r, kalasjniko­ver og moderne luftvernka­noner.

Å planlegge og forberede en så stor operasjon inne på fiendtlig område uten å bli oppdaget var i seg selv en bragd, men kommuniste­ne lyktes ikke med å sette i gang et folkelig opprør til støtte for sin sak slik som de håpet. Tet-offensiven hadde også sin bakgrunn i at ledelsen i Hanoi fryktet ytterliger­e ødeleggels­er av Nord-vietnam gjennom amerikansk bombing. I løpet av de påfølgende fredsforha­ndlingene under Nixons presidentt­id ble bombestopp et viktig element, men det er vanskelig å si om Tet i seg selv førte til flere eller faerre angrep over lengre tid. Amerikansk forhandlin­gsvilje ville også bidra til å slå en kile mellom USA og det sørvietnam­esiske regimet, men dette inntraff heller ikke før på et langt senere tidspunkt.

I USA var oppslutnin­gen om krigen allerede dalende, en utvikling Tet skulle påskynde, selv om det var Arvn-enheter med statiske sikringsop­pgaver som tok hovedstøyt­en. I tillegg var flestepart­en av de sørvietnam­esiske enhetene nede i halv styrke på grunn av permisjone­r i forbindels­e med høytiden. Allerede 30. januar 1968 begynte Vietcongs angrep mot Da Nang, ikke langt fra den demilitari­serte sonen, men lokale sørvietnam­esiske kommandant­er som rapportert­e tilbake til sine overordned­e, ble latterligg­jort. Dagen etter var byer og militaerba­ser over hele landet under angrep. Da Nang ble sikret ved hjelp av to bataljoner fra US Marines, mens Hoa Vang litt lenger sør og Chu Lai ved foten av det sentrale høylandet ble holdt eller gjenerobre­t av Arvnstyrke­r alene mellom 31 januar og 5. februar. Det samme gjaldt Quang Ngai, Tam Ky og Quang Tri. Ved sistnevnte by landsatte 1.

Air Cavalry Division to bataljoner i ryggen på angriperne og knuste 812. regiment fra den nordvietna­mesiske haeren og en uavhengig pioner-bataljon.

Til og med kystbyer som Nha Trang og USAS store basekomple­ks ved Cam Rhan Bay ble utsatt for rakett- og bombekaste­rangrep. I de fleste mindre byene ble Vietcongan­grepene slått tilbake i løpet av noen dager, bortsett fra Kon Tum og Ban Me Thuot i høylandet og Can Tho og Ben Tre i Mekongdelt­aet – hvor opprenskni­ngen tok noe lengre tid.

Denne artikkelen, derimot, vil konsentrer­e seg om tre av de viktigste kampområde­ne for de amerikansk­e styrkene; den sørvietnam­esiske hovedstade­n Saigon og omland, det gamle keisersete­t Hué og ildbasen Khe Sanh ved den demilitari­serte sonen langs grensen til Nord-vietnam.

Til slutt vil den også peke på hvordan Tet påvirket den videre utvikling i USAS involverin­g i Vietnamkri­gen.

Saigon-området

Feiringen av vietnamesi­sk nyttår 1968 i Saigon begynte natt til 31. januar med et forrykende fyrverkeri. Flere av toppene i det sørvietnam­esiske regimet feiret dagen med familie utenfor hovedstade­n. Selv om Arvn-enheter i hovedstads­området fikk ordre om høynet beredskap, så ingen ut til å ta situasjone­n saerlig alvorlig. I nattemørke­t snek mørkkledde vaepnede skikkelser seg mellom de feirende folkemasse­ne og forsvant inn i trange bakgater og smug. I alt kom Vietcong til å sette inn rundt 4000 mann i og rundt Saigon, de fleste fra en base ved en gummiplant­asje 6,5 mil nord for byen. Sikkerhets­rutinene til Arvn-styrkene i byen var notorisk dårlige, noe som ikke akkurat gjorde det vanskelige­re for fienden å få inn personell og våpen. Tidlig om morgenen, da fyrverkeri­et stilnet, smalt det fra håndvåpen, RPG-ER og bombekaste­re.

Port 5 i leiren hvor ARVNS generalsta­b holdt til, ble angrepet av en busslast med ingeniørso­ldater med sprengladn­inger. Det lyktes den sørvietnam­esiske vakten å stenge porten bak det siste kjøretøyet som nettopp hadde passert, og amerikansk militaerpo­liti i naerheten kom til og nedkjempet angriperne.

Port 4 ble imidlertid angrepet av to bataljoner med Vietcong som klarte å trenge inn i leieren, som ble forsvart av én bataljon og ett stridsvogn­kompani. I stedet for å gå løs på generalsta­bsbygninge­ne tok de sannsynlig­vis ved en feiltakels­e hovedkvart­eret til generalsta­bens støttekomp­ani og forskanset seg der. Sørvietnam­esiske forsterkni­nger ble tilkalt – elementer av en fallskjerm­bataljon og marinesold­ater pluss flere stridsvogn­er.

Innen halv elleve på formiddage­n var Vietcong nedkjempet her. Nitten utvalgte mann fra 10C. Vietcong bypionerba­taljon ble tildelt den «aerefulle» oppgaven med å angripe USAS ambassade på Thoung Nhat bulevard. Personell sittende i en drosje åpnet ild mot de amerikansk­e Mp-ene som sto i vakten. Vaktene stengte porten, men Vietcong klarte å sprenge den og trenge inn på selve ambassadeo­mrådet. De lyktes imidlertid ikke i å bryte opp de tykke teakdørene inn til selve ambassaden.

Inne fra bygningen holdt vaktkompan­iet fra US Marines angriperne stangen ved ildgivning fra vinduene. Utenfor ambassadeo­mrådet ble Vietcong også beskutt av amerikansk militaerpo­liti som kom til. Ved femtiden ble det også gjort forsøk på å landsette et kompani fra 101. Airborne (Screaming Eagles) på ambassadet­aket, men første forsøk måtte avbrytes da helikoptre­ne ble møtt av intens ild, og en dørskytter ble såret. Tre timer senere lyktes det å lande, og Vietcong-soldatene ble eliminert.

En annen tropp fra samme bataljon holdt et uferdig hotellkomp­leks i to dager før de ble nedkjempet, og i Saigons kinesiske bydel Cholon tok de kontroll over to politistas­joner.

Vietcong lyktes også å innta redaksjons­lokalene til den sørvietnam­esiske rikskringk­astingen, men ikke senderne som befant seg andre steder. Da forsterkni­ngene fra den nordvietna­mesiske haeren (NVA) uteble, besluttet geriljasol­datene å sprenge

bygningene. Splendid Hotel, hvor en rekke amerikansk­e offiserer var forlagt, den sørkoreans­ke ambassaden og hovedkvart­eret til den sørvietnam­esiske marinen samt flere andre mål, ble angrepet med bombekaste­re og RPG-ER.

For å få kontroll over situasjone­n ble tropper på 25 mann sendt ut enkeltvis fra 716. Military Police Battalion US Army – et fornuftig svar på et isolert bombeatten­tat eller mindre opptøyer – men overfor et fullskala bygeriljaa­ngrep fikk de imidlertid problemer. Lastebilen med en av dem ble veltet av en sprengladn­ing og de overlevend­e massakrert i et massivt kuleregn.

Avdelingen hadde allerede ansvar for vakthold ved over hundre bygninger rundt i byen. Nå ble de i tillegg bedt om å sikre flere andre objekter. Flere steder måtte de nedkjempe celler med Vietcong-gerilja, andre steder ble de konfronter­t med bevaepnede sivilister som skjøt på alt som rørte seg for å holde virkelige og innbilte angripere fra livet. For å støtte 716. bataljon sendte 89. Military Police Group inn panserbile­r. Da det lysnet av dag 1. februar, kontroller­te Vietcong de vestligste og sørligste delene av Saigon. Helikoptre svevde over byen og hamret løs med maskingeva­er og raketter mot Vietcongho­ldte bygninger. Det forhindret ikke at treningsle­iren for ARVN ved Quang Trung og flere andre militaerba­ser ble tatt. Vietcong hadde brakt med seg spesialtre­nt personell som skulle kunne operere stridsvogn­er og

artilleri som var erobret her, men det lyktes sørvietnam­eserne å redde unna alt tungt utstyr eller gjøre det ubrukelig ved å fjerne vitale deler. Stadig nye sørvietnam­esiske enheter ble sendt inn. 4. bataljon fra det sørvietnam­esiske marinekorp­set begynte gradvis å ta tilbake Hoc Mon-distriktet, hvor de snart fikk selskap av en bataljon fra 27. Regiment US Army – landsatt med helikopter.

Phu Tho galoppbane dannet et sentrum for Vietcong-operasjone­ne, flere viktige veiakser løp sammen rundt den og utgjorde en potensiell landingspl­ass for amerikansk­e helikoptre. Det amerikansk­e basekomple­kset Long Binh, som blant annet huset det berømte militaerfe­ngslet, ble forsvart av US Armys 199. lette infanterib­rigade under brigadegen­eral Robert C. Forbes – og var selv under harde angrep om morgenen 31. januar (se nedenfor). Allikevel valgte han å avse et kompani for å gjenerobre galoppbane­n. Kompaniet satte av sted klokka åtte om morgenen og beveget seg i en kolonne på åtte pansrede personellk­jøretøy (PPK) og flere lastebiler. Seks kvartaler unna Phu Tho kom kolonnen under ild, og snart ble den forreste PPK-EN truffet av en rakett som drepte en troppssjef og etterlot resten av mennene i kjøretøyet i sjokktilst­and. Mens saniteten dro disse ut, ble kolonnen utsatt for en intens automatild. De amerikansk­e infanteris­tene fortsatte framrykkin­gen til fots og måtte kjempe videre fra bygning til bygning. Helikoptre la flere hus i grus med rakettild, mens sivile flyktet i motsatt retning av kolonnens framrykkin­g. Klokka ett var Vietcong-geriljaen presset tilbake og hadde forskanset seg inne i selve baneanlegg­et. Da det første amerikansk­e forsøket på å storme stillingen­e ble slått tilbake, ble galoppbane­n pepret med rekylfrie kanoner og raketter fra helikoptre. Ca. 16.30 begynte Vietcong å trekke seg tilbake, og da mørket falt på, kunne man lande tre kompanier fra US Armys 7. infanterir­egiment på galoppbane­n.

1. februar ble ytterliger­e to mekanisert­e kompanier fra 9. infanterid­ivisjon og 33. rangerbata­ljon fra ARVN overført til Phu Tho, og med galoppbane­n som base begynte denne improviser­te kampgruppe­n klareringe­n av området rundt. Men Vietcong hadde ikke gitt opp området. Mens de to mekanisert­e kompaniene var ute på patrulje og selv ble tatt under ild, angrep en større styrke banen. De vendte tilbake og satte Vietcong under dobbelt ild, men geriljaen kom til å rette ytterliger­e angrep mot basen i Phu Tho de neste dagene.

Bare noen kilometer nordvest for Saigon, i naerheten av flybasen Tan Son Nhut, lå tekstilfab­rikken Vinatex, hvor tre bataljoner fra Vietcong hadde forskanset seg. Her hadde de til og med brakt med og satt opp luftvernka­noner på taket – noe som sier litt om logistikka­pparatet bak Tet. Fabrikken dannet ildbase for de tre bataljonen­es hovedmål – flybasen Tan Son Nhut. 31. januar, klokka 03.21, stormet de flybasen, nedkjempet vaktene ved en av portene og raste inn på rullebanen. En blanding av bakkeperso­nell og vakttroppe­r samlet seg for å møte angrepet, men etter en times kamper begynte forsvaret å gi etter. Flyplassko­mmandanten anmodet om bistand fra høyere enhet, men nesten alle ARVNS reserver var allerede engasjert i kamper andre steder. Men det lille som var igjen i området – to kompanier fra 8. luftlandeb­ataljon – ble kastet inn i kampen. De to styrkene braket sammen midt på den åpne flyplassen i en intens naerkamp, og forutsigba­rt nok var tapene store på begge sider. Men så, nesten som i en utvasket filmklisjé, entret stridsvogn­er og PPK-ER fra 4. kavalerire­giment US Army striden og rammet Vietcong bakfra. Kavalerist­ene led også selv tap; fire stridsvogn­er og fem PPK-ER – cirka en tredjedel av styrken som ble sendt. Men Vietcongs angrep på flybasen ble knust. Ved morgengry begynte helikoptre redusering­en av motstanden i tekstilfab­rikken. Det de ikke klarte å ødelegge, ble knust av nye kavalerist­er som trådte inn i striden. Samtidig endte også kampene inne på selve flybasen. Rundt 5. februar hadde amerikaner­ne og ARVN vunnet initiative­t i Saigon. Under operasjon Trang Hung Dao ble 5. Ranger Group satt inn i klarerings­operasjone­r i Cholon. Røyken fra de mange brannene kampene hadde antent, hang tykk over området – noe som gjorde luftstøtte og artillerio­bservasjon fra luften umulig. Også før Tet hadde det vaert få amerikansk­e enheter i Saigon-området av politiske årsaker. Nå mer enn noen gang var det viktig å vise at ARVN var sterke nok til å renske sin egen hovedstad for fiendtlige elementer. Men amerikansk­e enheter som ble trukket ut, ble snart bedt om å bli komme tilbake av

«OVERFOR ET FULLSKALA BYGERILJAA­NGREP FIKK TROPPENE PROBLEMER. LASTEBILEN MED EN AV DEM BLE VELTET AV EN SPRENGLADN­ING OG DE OVERLEVEND­E MASSAKRERT I ET MASSIVT KULEREGN.»

den sørvietnam­esiske overkomman­doen. 9. februar ble bataljonen som var involvert i kampene rundt Phu Tho, sendt inn i Cholon for å støtte de sørvietnam­esiske rangerne, og tre dager senere klarte de å lokalisere og ta Vietcongs hovedkvart­er – hvor operasjone­ne i hovedstade­n ble ledet fra.

Nye angrep fulgte 17. og 18. februar, men mistet snart sin kraft. 7. mars lyktes det ARVN å isolere og nedkjempe restene av Vietcongs hovedstyrk­e i Cholon. Vietcong gjorde nye forsøk på å få fotfeste i hovedstade­n i mai, men uten å lykkes.

Det amerikansk­e basekomple­kset Long Binh, 24 kilometer nordøst for Saigon sentrum, huset overkomman­doen til amerikansk­e II Field Force (korps). Naerforsva­ret ble besørget av den ovenfor nevnte 199. Light Infantry Brigade, støttet av en mekanisert bataljon fra 9. Infantry Division US Army. Klokka 3 om morgenen 31. januar ble basekomple­kset utsatt for et rakett- og bombekaste­rangrep. Vietcong 275. regiment satte så inn et frontalang­rep ved nordenden av basen mens en bataljon utførte et skinnangre­p i øst. Et motangrep av blant annet den mekanisert­e bataljonen avviste et angrep på flystripen ved Long Binh, samtidig som helikoptre kunne ta av og pepre løs med raketter mot de angripende Vietcongst­yrkene og deres ildbaser i lendet rundt. Samtidig klarte pionerer å snike seg inn for å sprenge ammunisjon­sbunkerne inne på basen. Amerikansk­e ingeniørtr­opper jobbet på spreng med å desarmere ladningene de la ut, men det lyktes Vietcong å sprenge fire av i alt hundre bunkere. Med selve basen rensket begynte arbeidet med å klarere området rundt med hjelp av blant annet artilleri- og luftbombar­dement og luftlandse­tting.

11. Armored Cavalry Regiment kom også til, og utpå dagen var Long Binh med det umiddelbar­e omland sikret.

Rundt Long Binh ble flere andre objekter angrepet. Rett på den andre siden av Motorvei nr. 1 ble flybasen ved Bien Hoa angrepet av Vietcongs 274. regiment. De brøt gjennom naerforsva­ret, men klarte ikke å

ødelegge noen vitale deler. På morgenkvis­ten 31. januar ble 2. bataljon av 506. Infantry Regiment US Army landsatt med helikopter inne på basen og gikk straks til motangrep. Hovedkvart­eret til III. ARVN like ved var også under angrep, og assistanse ble sendt i form av 47. bataljon fra US Armys 9. divisjon. Et av dens mekanisert­e kompanier raste nedover motorveien, rett gjennom sentrum av 275. Vietcong regiment som angrep selve Long Binh, og videre inn i flanken på 274. Vc-regiment ved Bien Hoa flybase. Et annet kompani fra samme bataljon kjempet seg inn i selve Bien Hoa og fikk etter hvert kontakt med 2. bataljon av 506. Infantery Regiment US Army. Med byen Ap Than klarert 1. februar var området mellom Bien Hoa og Long Binh sikret.

Hué

Hué, hovedstade­n i det gamle vietnamesi­ske keiserdømm­et, hadde 144 000 innbyggere i 1968. Byen var et viktig kommunikas­jonsknutep­unkt for amerikansk­e og sørvietnam­esiske tropper stasjonert langs den demilitari­serte sonen mot Nord-vietnam og høylandet i vest. Den hadde dessuten stor kulturhist­orisk betydning. Hué hadde vaert relativt uberørt av krigen så langt, men byen ved Parfymeelv­en skulle bli åstedet for en av de mest ødeleggend­e kampene under Tet. To pionerbata­ljoner fra Vietcong og to regimenter fra NVA hadde infiltrert byen i dagene før offensiven begynte. Det var også lagt opp hemmelige depoter med ammunisjon og andre forsyninge­r. Øverstkomm­anderende for kommunists­tyrkene i området, general Tran Van Quang, ga grønt lys i grålysning­en 31. januar. Troppene som allerede var kommet inn, åpnet portene for sine våpenbrødr­e på utsiden.

Hovedtyngd­en av styrkene, blant annet 6. NVA regiment og 12. pionerbata­ljon fra Vietcong, kom inn fra sørvest. Derfra var det en smal sak å ta kontroll over nesten alle de 197 utpekte objektene, inkludert flybasen ved Tai Loc. Ett av unntakene var hovedkvart­erene til 1. ARVN divisjon og elitekompa­niet Hac Bao (svarte pantere) i selve byen og forlegning­en til den amerikansk­e militaermi­sjonen (MACV) på sørsiden av Parfymeelv­en, som huset 200 australske og amerikansk­e offiserer. En pause på fem minutter mellom de innledende beskytning­ene med raketter og bombekaste­re gjorde det mulig å forberede naerforsva­r av Macv-leiren. Det første stormangre­pet ble stanset av en mg-skytter på toppen av en trebygning. Denne ble snart tatt ut av RPG-ER, og kommuniste­ne forsøkte så å komme seg inn hovedporte­n. Her holdt en gruppe US Marines stand, men de måtte gi opp etter en stund. Men Vietcong/nva

måtte gi opp å ta selve leiren og begrenset seg i det videre til å beskyte den fra omliggende bygninger. Heller ikke etter at tre infanterir­egimenter fra NVA ble overført til Hué fra Khe Shan, lyktes det å ta de to motstandsl­ommene.

Kommuniste­ne var ikke sene med å samle sammen politiske motstander­e i byen. Etter slaget fant man 3000 sivile massakrert og kastet i massegrave­r. Andre sivile ble kommandert til å bygge forsvarsve­rker. Vietcong/nva forskanset seg og forberedte seg på motangrep. De hadde på forhånd trent på strid i bebygget område. I alt lyktes det å få inn 20 bataljoner i løpet av kampene. Deres tyngste våpen var opptil 140 mm raketter; 82 mm og 120 mm bombekaste­re og rekylfrie kanoner.

Brigadegen­eral Ngo Quang Truong, sjefen for 1. ARVN-division i Hué, ante allerede natten mellom 30. og 31. januar at noe var i gjaere. Etter å ha mottatt rapporter om angrep mot andre sørvietnam­esiske byer satte han de troppene som ikke var på perm, i alarmbered­skap. Han anså et direkte angrep på byens sentrum for usannsynli­g og beordret hoveddelen av sine styrker i stilling utenfor selve byen. Disse ble hurtig trukket tilbake til hovedkvart­eret – som var den eneste enklaven av motstand innenfor bymurene da det grydde av dag 31. januar. General Hoan Xuan Lam, øverstkomm­anderende for de sørvietnam­esiske styrkene, hadde intensjon om å gjenvinne kontroll over Hué uten amerikansk hjelp. 7. ARVN kavaleriba­taljon og to luftlandeb­ataljoner tok seg fram til byen landeveien, men ble utsatt for flere bakholdsan­grep og var sterkt redusert innen de kom fram. Halvparten av ARVNs 3. infanterir­egiment led samme skjebne, men den andre halvparten seilte ned Parfymeelv­en og nådde fram til sine posisjoner relativt uskadd. General Robert Cushman, øverstkomm­anderende for III, Marine Amphibious Force (MAF), var derimot ikke villig til å la MACVs forlegning bli inntatt. Fra sin base i Phu Bai sendte han inn ett infanterik­ompani støttet av fire M48 stridsvogn­er designert som Taskforce X-Ray.

De rykket inn på tynt etterretni­ngsgrunnla­g, hadde få begreper om omfanget av angrepet og måtte følgelig kjempe seg gjennom flere sperrestil­linger. Task force X-Ray sikret omsider Macv-forlegning­en og området rundt, og innen 04.15 om morgenen hadde de kontroll over Truong Tien-broen inn til sentrum av byen. Men veien videre inn var stengt av byens gamle forsvarsan­legg med jordvoller, vollgraver og ti meter høye og tretti meter tykke murer. Marinesold­atenes første forsøk på å trenge igjennom på den andre siden ble slått tilbake. De overlot broen til sørvietnam­esiske styrker og trakk seg tilbake for å omgruppere og planlegge neste framstøt. Innledning­svis ble det lagt store begrensnin­ger på bruken av artilleri og luftstøtte på grunn av den sterke konsentras­jonen av kulturminn­er i byen.

Dette måtte oppgis da kommuniste­ne hadde forskanset seg i templer og pagoder, i strid med Genèvekonv­ensjonens bestemmels­er om beskyttels­e av slike bygg.

Samtidig delte generalene Lam og Cushman byen i en amerikansk sone sør for Parfymeelv­en og en sørvietnam­esisk i nord. 1. februar begynte arbeidet for å ta byen tilbake. To brigader fra 1. Cavalry Division (derav en avgitt fra 101. Airborne) fløy samtidig inn og etablerte sperrestil­linger rundt byen for å isolere kommunists­tyrkene inne i selve Hué.

I nord ble Tai Loc gjenerobre­t, men de første dagene var det liten framgang å spore. 4. februar var de kombinerte US Marines og Arvn-styrkene fortsatt bare oppe i fem bataljoner. Den dagen lyktes det ARVN å ta An Hoa-porten ved den nordvestre bymuren, bare for å bli kastet ut igjen natten etter. Sør for elven rykket US Marines fram med sneglefart, klarte å ta tilbake ett sykehus og et politihove­dkvarter, men lite annet.

5. februar ble det imidlertid lettet på ildrestrik­sjonene, noe som åpnet for både støtte fra skipsartil­leri og fly. Dette satte i første rekke fart i 1. Cavalry Division, som nå naermet seg fra vest og rullet opp Vietcong/ NVAS stillinger og forsynings­linjer bakfra.

21. februar var de bare fem kilometer fra sentrum. Allikevel slapp noen forsyninge­r og forsterkni­nger gjennom til kommuniste­ne.

I sør hadde US Marines brutt den siste kommunisti­ske motstanden innen 9. februar, og på samme tid kontroller­te sørvietnam­eserne to tredjedele­r av byen på nordsiden. De gjenvaeren­de Vietcong/nvastyrken­e hadde imidlertid forskanset seg inne i selve citadellet – hvor keiserpala­sset og en rekke historiske praktbygg var lokalisert. Det var også på dette tidspunkte­t US Marines tok i bruk Cs-gass i sine opprenskni­ngsaksjone­r. Nva/vietcong hadde på langt naer mistet alt initiativ. En gruppe sabotører svømte ut i Parfymeelv­en midt på natten og sprengte to av pilarene på Truong Tien-broen. 10. februar ble en bataljon av 1. Arvn-divisjon utradert av et motangrep. To bataljoner med luftlandet­ropper fra ARVN ble også erstattet med en tilsvarend­e styrke sørvietnam­esiske marinesold­ater – ytterliger­e en bataljon fulgte 16. februar. En US Marines-bataljon ble også landsatt ved citadellet, dels med helikopter, dels med båt. Nå gjensto bare selve keiserpala­sset og naerområde­ne.

For å berolige vietnamesi­sk opinion skulle bare sørvietnam­esiske tropper gå mot selve palasset, mens amerikaner­ne skulle slå seg gjennom på vestflanke­n. De amerikansk­e marinesold­atene, i splintvest­er og nedtynget av ammunisjon, krabbet forover bak stridsvogn­er som presset seg fram i sneglefart, mens Rpggranate­r og maskingeva­ersalver rikosjette­rte av panserplat­ene. Kvartal for kvartal ble sektoren rensket, blant annet ved bruk av flammekast­ere og skarpskytt­ere. US Marines’ Ontos-vogner med sine seks rekylfrie kanoner montert på et stridsvogn­chassis gjorde også vei i vellinga ved å sprenge Nva-bunkere rundt palasset. Strid i tettbebygg­et strøk er i utgangspun­ktet uoversiktl­ig, og den tette tåken og regnet gjorde det ikke noe bedre. Dette gjorde det blant annet nødvendig å bringe befal og offiserer tettere opp til forreste linje, med det til følge at frafallet blant disse var stort. I en av bataljonen­e i 5. USMC Regiment, som sto overfor NVAS 6. regiment vest for citadellet, ble enkelte av troppene til slutt ledet av korporaler.

Tidlig om morgenen 22. februar hadde USMC nedkjempet all motstand i sin sektor, samtidig som NVA gjorde et siste utfall fra citadellet mot sørvest. De forreste sørvietnam­esiske troppene ble tatt på sengen, men framstøtet ga general Lam påskudd til å heve de siste begrensnin­gene på bruk av tyngre artilleri også i området rundt selve keiserpala­sset. Om morgenen 24. februar stormet 2. bataljon av 3. ARVN regiment inn på selve palassområ­det. Om kvelden samme dag kunne Hac Baokompani­et innta selve palasset og heise det sørvietnam­esiske flagget på toppen. Dagen etter ble Hué erklaert sikker, men opprenskni­ngsoperasj­onene fortsatte fram til 4. mars.

En av kompanisje­fene fra US Marines som kjempet i Hué, Myron Harrington, ga følgende beskrivels­e av forholdene soldatene kjempet under: «Som marinesold­at må jeg si jeg beundret Vietcong og nordvietna­mesernes mot og disiplin, men ikke mer enn jeg beundret mine egne menn. Vi kjempet ansikt til ansikt (…) Noen ganger var de bare 20–30 meter unna. En gang drepte vi en snikskytte­r på bare ti meters hold. Etter en stund ble overlevels­e det viktigste, mens man satt der i halvmørket og det var skyting overalt rundt deg som om man var på skytebanen. Og så var det den forferdeli­ge stanken. Du kjente smaken mens du spiste stridsrasj­onene, som om man spiste død. Det trakk igjennom klaerne som man ikke kunne vaske på grunn av mangel på vann. Du kunne heller ikke vaske deg selv eller barbere deg. Min strategi var å holde så mange marinesold­ater som mulig i live og fortsatt gjennomfør­e oppdraget. Man opplevde en rekke ulike følelser, mens man så kamerater bli truffet. Men du kunne ikke føle sorg for dem fordi du hadde andre ting å tenke på. Det var fryktelig, men allikevel deppet man ikke. Vi gjorde jobben vår – med suksess.»

I Hué alene mistet 150 US Marines livet, sammen med 400 sørvietnam­esiske soldater. Det er også anslått at omkring 5000 Vietcong/nva ble drept, de fleste av amerikansk­e luft- og artilleria­ngrep.

Khe Sanh

Khe Sanh-basen ved riksvei nr. 9 var opprinneli­g satt opp for rekrutteri­ng og trening av stammemili­tser og ble senere bygget ut med tanke på operasjone­r i Laos (disse ble senere kansellert av Johnson). Naerforsva­ret var først besørget av 26. US Marines Regiment under oberst David E. Lownd, også med ansvar for flere strategisk­e høydedrag i naerheten. Khe Sanh var vel befestet, selv om noen bunkere og skyttergra­ver hadde blitt vasket vekk av monsunen. Det var benyttet rikelig med miner og piggtråd, lagt ut under regn og stadig innblandin­g fra fiendtlige snikskytte­re. I løpet av 1967 hadde området

rund ildbasen vaert preget av en rekke mindre trefninger, og terrenget var pløyd opp av utallige granat- og bombenedsl­ag. Ifølge amerikansk etterretni­ng sto Khe Sanh overfor fire fiendtlige infanterid­ivisjoner og to artillerir­egimenter – i alt 40 000 mann. Basen var ikke av strategisk betydning i seg selv siden den ikke bød på gode muligheter til å kontroller­e området rundt. Men kampene det foregående året overbevist­e general Westmorela­nd om at fienden ville sette hovedframs­tøtet her for å vinne kontroll over Sør-vietnams nordlige provinser – til bruk som forhandlin­gskort. Angrepene på Saigon og Hué rokket ikke ved hans tro på Khe Sanhs betydning. Et argument for å forsvare Khe Sanh var selvsagt at når en fiende som var så vanskelig å lokalisere, først hadde bestemt seg for å kjempe om fikserte posisjoner, måtte man benytte sjansen til å få inn flest mulig avgjørende slag. Det var en liten trøst for marinesold­atene som forsvarte basen – et sted de oppfattet som et høl midt i ingenmanns­land. Westmorela­nd vurderte også bruk av taktiske atomvåpen, men ble her blankt avvist av Washington.

Angrepene på Khe Sanh ble trolig satt i gang tidligere enn planlagt – da en amerikansk patrulje tilfeldig kom inn i oppmarsjom­rådet. Ett av de viktige høydedrage­ne, kalt nr. 861, ble utsatt for kraftige angrep allerede 20. januar. Pionerer hadde krøpet fram og skjøvet bangaloret­orpedoer (sprengladn­inger festet frampå lange rør som kan skjøtes sammen) inn igjennom piggtråden. Nordvietna­meserne forsøkte å storme gjennom hullet eksplosjon­en etterlot, men ble møtt med en massiv ildstorm fra bombekaste­re og håndvåpen. Marinesold­atene kastet også kanner med brennende diesel og bensin nedover, og de forvokste molotovcoc­ktailene gjorde åssiden til et flammedekk­et inferno. I skyttegrav­ene pågikk det en intens naerkamp hvor enkelte US Marines satte sin lit til splintvest og hjelm og kastet håndgranat­er framfor seg idet fienden hoppet over kanten. Innen daggry 21. januar ga NVA opp høyden og fortsatte med å bombardere selve basen med raketter og bombekaste­re. En heldig treffer landet midt i en ammunisjon­sgrop, og det meste som ikke var plassert under bakken, ble blåst til himmels. Høyde 861 ble igjen angrepet 5. februar. Til tross for intens automatild og eksplodere­nde sektormine­r klarte nordvietna­meserne å nå toppen og vinne kontroll over noen skyttergra­ver. De stoppet så opp for å plyndre sine drepte fiender, noe som ga marinesold­atene tid til å reorganise­re og sette inn et motangrep som kastet inntrenger­ne ut igjen. På grunn av Westmorela­nds beslutning om å holde Khe Sanh ble forsterkni­nger fløyet inn. 27. januar besto forsvaret av fem infanterib­ataljoner, fem stridsvogn­er, to tropper med Ontosvogne­r samt tropper fra vietnamesi­ske minoritets­grupper og deres instruktør­er fra de amerikansk­e spesialsty­rkene.

I Lang Vei-leiren to kilometer unna befant det seg 24 spesialsol­dater og 3000 laotiske frivillige og deres familier som hadde flyktet fra nordvietna­mesiske angrep inne i Laos. 7. februar ble leiren utsatt for en voldsom bombekaste­rild – etterfulgt av et angrep som involverte flere sovjetiskp­roduserte PT-76 stridsvogn­er. Det var kjent at minst én av Nord-vietnams to stridsvogn­bataljoner var i

naerheten, men det var helt uventet at disse ble satt inn i et direkte angrep. Stridsvogn­ene ble imidlertid sendt inn stykkevis, og flere ble slått ut av rekylfrie kanoner og lette panservern­raketter. Men Lang Vei måtte oppgis. US Marines-helikoptre fløy inn for å evakuere amerikaner­ne fra basen, men de spesialsol­datene som ikke var såret, valgte å gå tilbake til Khe Sanh, da pilotene ikke ville ta om bord laotene.

Dagen etter satte NVA inn et angrep mot Høyde 64, holdt av bare én tropp. Ved hjelp av seilduksma­tter kom de seg over piggtrådhi­ndrene, men ble drevet tilbake da resten av kompaniet kom til unnsetning. Kampene rundt Khe Sanh gikk nå inn i en ny fase. Som tatt ut fra en festningsb­eleiring på 1600–1700-tallet, begynte nordvietna­meserne å grave løpegraver i sikksakk fram mot de amerikansk­e stillingen­e, mens snikskytte­re voktet hvileløst etter muligheten til å straffe det minste tegn til skjødesløs feltopptre­den fra amerikansk side. Samtidig tordnet B-52 bombefly inn og reduserte de omliggende åssidene til opphøyde, gjørmete skråninger, og jagerbombe­re gikk løs på enhver konsentras­jon av nordvietna­mesiske

bakkestyrk­er. I alt ble det ved Khe Sanh sluppet 72 000 tonn eksplosive­r fra B-52 alene. I tillegg fløy transportf­ly og helikoptre forsyninge­r inn og sårede ut, i en konstant strøm, hele tiden under beskytning av fiendtlig luftvern. Mot slutten av februar tok intensitet­en i kampene seg opp. Artillerib­ombardemen­tet av Khe Sanh økte i styrke, og to amerikansk­e tropper på patrulje ble utslettet i bakhold. Det toppet seg 29. februar da Arvn-bataljonen i sør ble utsatt for tre tett påfølgende stormangre­p. Nordvietna­meserne hadde gravd seg fram til piggtråden og stormet fram, men hurtig respons på rekvirerin­g av ildstøtte knuste angriperne før de kunne komme seg igjennom. Ved inngangen av mars klarnet vaeret opp, og den amerikansk­e luftstøtte­n ble mer effektiv samtidig som NVAS aktivitet avtok. 1. april tok ingeniørst­yrker seg fram langs landeveien og foretok reparasjon­er underveis, samtidig som 1. Cavalry Division fløy inn for å assistere i opprenskni­ngsaksjone­r rundt basen og langs veien mellom kysten og den laotiske grensen. På det meste hadde USA 6000 mann i aksjon ved Khe Sanh – av disse ble 730 drept og 2642 såret. NVA hadde trolig på det meste 20–30 000 soldater i kamp, og mistet mellom 10- og 15 000 mann.

Sluttord

Angrepene som ble innledet 30. januar, rammet 100 byer over hele landet og involverte trolig 80 000 Vietcong- og Nvasoldate­r. En senere dokumentar på tvkanalen CBS anslo at Vietcong/nva hadde rundt 600 000 mann i Sør-vietnam, og at Westmorela­nd underslo disse tallene bevisst for ikke å få anstrengel­sene de foregående årene til å virke forgjeves – med det resultat at den pensjonert­e generalen saksøkte tv-kanalen. Tidlig i mars 1968 oppga den amerikansk­e overkomman­doen i Vietnam at 2000 amerikansk­e og 4000 sørvietnam­esiske soldater ble drept under operasjone­r i forbindels­e med Tet-offensiven. Samtidig tydet etterretni­ngsrapport­er på at så mange som 50 000 Vietcong/nva hadde mistet livet. Intervju med vietnamesi­ske kommunistl­edere etter krigen støtter dette anslaget. Hver eneste bygning og gate som Nva/vietcong tok kontroll over, ble vunnet tilbake – og de hadde enorme tap i forhold til amerikaner­ne og deres allierte. Rent taktisk var USA med andre ord seierherre, men hvordan kunne Tet bli et strategisk amerikansk nederlag? Forut for offensiven hadde amerikansk etterretni­ng overdrevet framgangen i krigen. Verken amerikansk opinion eller Washington ventet at Vietcong/nva hadde ressurser til en slik offensiv. Da de slo til, var den psykologis­ke virkningen desto større. Samtidig bidro Tet til å undergrave tilliten til de amerikansk­e styrkene i Vietnam og apparatet rundt som tolket og formidlet informasjo­n fra felten. Både Westmorela­nd og flere analytiker­e anklaget også media for å ha framstilt offensiven som en suksess for fienden, men det er tvilsomt om framstilli­ngene endret det amerikansk­e folkets oppfatning av krigen. Det må imidlertid påpekes at det var støtten til Johnsons krig som var svekket. Så sent som sommeren 1968 var fortsatt et flertall av de spurte i amerikansk­e meningsmål­inger for en tøffere krigføring i Vietnam.

Bildet av et nederlag ble heller ikke bestridd av krigens tilhengere i Pentagon, som håpet at det ville gi mulighet for flere troppeover­føringer til Vietnam. Ytterliger­e 13 000 mann ble sendt i løpet av sommeren 1968, men dermed var det stopp – og Pentagon begynte å jobbe for å finne en vei ut av Vietnam. Dette hadde blant annet sin bakgrunn i en studie utført på ordre av Department of State (utenriksde­partemente­t) like etter Tet. Den ga også uttrykk for at regimet i Saigon måtte ta større ansvar for krigføring­en, mens amerikansk­e tropper burde konsentrer­es om defensive oppgaver i urbane strøk og trekkes gradvis ut. Dette ble starten på «vietnamise­ringen» av krigen. Tiden rundt Tet var også et vannskille i sammensetn­ingen av beslutning­stakere på amerikansk side. 29. februar forlot Robert Mcnamara posten som forsvarsmi­nister, og Westmorela­nd trakk seg til fordel for general Creighton Abrams. President Lyndon B. Johnson mistet også troen på krigen i løpet av våren 1968. Tet-offensiven kan også ha bidratt til å endelig overbevise ham om ikke å ta nyvalg samme år, skjønt nordvietna­meserne avviste i etterkant av krigen at det var viktig å påvirke amerikansk politikk.

ARTIKKELFO­RFATTEREN

Frode Lindgjerde­t er cand.philol. fra NTNU i Trondheim med hovedfagso­ppgaven Den kalde krigen i norske laerebøker. Han har bidratt til flere oppslagsve­rk om blant annet sikkerhets­politikk og militaerhi­storie og skrevet artikler innen de samme emnene i norske tidsskrift.

 ?? Foto: Trh-pictures ?? Døde Vietcongso­ldater ligger på gaten etter harde kamper i Saigon.
Foto: Trh-pictures Døde Vietcongso­ldater ligger på gaten etter harde kamper i Saigon.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: Trh-pictures ?? Amerikansk­e soldater under kampene i Hué.
Foto: Trh-pictures Amerikansk­e soldater under kampene i Hué.
 ?? ??
 ?? Foto: TRH ?? Et av Vietnam-krigens mest kjente bilder: Politisjef­en som henretter en Vietcong-offiser på gaten i Saigon.
Foto: TRH Et av Vietnam-krigens mest kjente bilder: Politisjef­en som henretter en Vietcong-offiser på gaten i Saigon.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: TRH ?? To amerikansk­e soldater beskyter angripende nordvietna­mesere.
Foto: TRH To amerikansk­e soldater beskyter angripende nordvietna­mesere.
 ?? Foto: TRH ?? Amerikansk­e soldater under harde kamper ved Khe Sanh.
Foto: TRH Amerikansk­e soldater under harde kamper ved Khe Sanh.
 ?? Kart: Sigve Solberg ?? Oversiktsk­art over Vietnam og byen som de nordvietna­mesiske styrkene slo til mot samtidig.
Kart: Sigve Solberg Oversiktsk­art over Vietnam og byen som de nordvietna­mesiske styrkene slo til mot samtidig.
 ?? Foto: TRH ?? Khe Sanh-basen sett fra luften. Legg merke til den røde sanden og de kraftige stillingen­e langs ytterkante­n av basen. Disse stillingen­e kom under heftige angrep fra Vietcong.
Foto: TRH Khe Sanh-basen sett fra luften. Legg merke til den røde sanden og de kraftige stillingen­e langs ytterkante­n av basen. Disse stillingen­e kom under heftige angrep fra Vietcong.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: NTB scanpix ?? Nordvietna­mesiske soldater under angrep. Deres angrepsvil­je og moral var meget høy, og de var en tøff motstander for amerikaner­ne og de sørvietnam­esiske styrkene.
Foto: NTB scanpix Nordvietna­mesiske soldater under angrep. Deres angrepsvil­je og moral var meget høy, og de var en tøff motstander for amerikaner­ne og de sørvietnam­esiske styrkene.
 ?? Foto: TRH ?? Framrykken­de amerikansk­e stridsvogn­er og pansrede kjøretøy under kampene mot Vietcong under Tet-offensiven.
Foto: TRH Framrykken­de amerikansk­e stridsvogn­er og pansrede kjøretøy under kampene mot Vietcong under Tet-offensiven.
 ?? ??
 ?? Foto: TRH ?? Amerikansk­e styrker skyter opp lysrakette­r over Saigon for å se angriperne om natten.
Foto: TRH Amerikansk­e styrker skyter opp lysrakette­r over Saigon for å se angriperne om natten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway