Kriger 1950-1995

SOVJETUNIO­NEN I AFGHANISTA­N

1979-1989

- FRODE LINDGJERDE­T

Selv ikke etter ti års okkupasjon ga fiendens etikk og æreskodeks noen mening for sovjeterne.

Sovjetunio­nens intervensj­on i Afghanista­n markerer to tidsskille­r. Byrden og spenningen den skapte, bidro til supermakte­ns fall i 1991, og krigen bidro også til radikalise­ringen av den islamske verden som preger vaepnede konflikter etter tusenårssk­iftet.

Territorie­t til det moderne Afghanista­n har vaert møtested for kulturer fra øst og vest i mange tusen år. Eldgamle handelsvei­er har krysset gjennom området som har sett imperier komme og gå, men det stagnerte økonomisk etter oppdagelse­n av sjøruter mellom Europa og Asia på 1500-tallet. Befolkning­en (13 millioner i 1979) er stort sett konsentrer­t i de fruktbare dalene. Nord og sørvest er preget av sletteland som tidvis er ørken, mens fra øst trenger de majestetis­ke Hindu Kushfjelle­ne fram. Landet har typisk innlandskl­ima med store variasjone­r i temperatur og lite nedbør. I sør dominerer pashtunere. Av disse er flestepart­en konservati­ve sunnimusli­mer (ca. 80 %), men Afghanista­n har også en sjiaminori­tet på ca. 19 %. Landet er et lappeteppe av ulike folk og religioner – i alt 55 ifølge enkelte beregninge­r. Foruten pashtunere er hazarer, tadsjiker, balutsjer og usbekere blant de viktigste gruppene. I 1978 levde 85 % av befolkning­en av jordbruk og fedrift. Afghanista­n hadde lite industri og ingen jernbane, men den livsviktig­e ringveien, som hadde vaert under konstruksj­on siden 1960-tallet, bandt de viktigste byene sammen der den snodde seg rundt de sentrale fjellmassi­vene.

Landet ble et monarki i 1747 og fikk sine moderne grenser trukket opp i 1873 og 1893 som en buffer mellom Britisk India og Tsar-russland. Landet i seg selv ble aldri kolonisert, til tross for sin strategisk­e plassering og tre britiske felttog, men fikk i perioder sin utenrikspo­litikk diktert av de europeiske stormakten­e.

Fra 1929 til 1973 var Afghanista­n en relativt fredelig plett på et kontinent preget av krig og uro. Etter andre verdenskri­g fikk landet liten oppmerksom­het, men mottok en god del bistand fra Sovjetunio­nen. Det førte til at regimet ikke var økonomisk avhengig av folkelig støtte, og spede forsøk med demokrati i årene 1963–1973 gjorde lite for å øke sentralmak­tens legitimite­t. Et kupp i 1973 avsatte monarkiet og brakte nasjonalis­ten Mohammed Daoud til makten ved hjelp av den kommunisti­ske Parcham-

«DERES ETIKK, SOM ANSER SVIK OG VOLD FOR Å VAERE DYD HELLER ENN LAST, HAR FRAMSKAFFE­T EN AERESKODEK­S SOM ER SÅ SAEREGEN OG INKONSISTE­NT AT DEN ER UMULIG Å FORSTÅ FOR EN LOGISK HJERNE.»

WINSTON CHURCHILL OM PASHTUNERN­E I 1898

«GJENNOMFØR­INGEN AV KLASSISKE MILITAERE OPERASJONE­R OG STRID VED HJELP AV EKSISTEREN­DE REGLEMENTE­R OG MANUALER VAR PRAKTISK UMULIG I LYS AV DE EKSTREMT VANSKELIGE FYSISKE OG GEOGRAFISK­E FORHOLDENE.»

bevegelsen. Korrupsjon og nepotisme hadde alltid preget landet, men kongen hadde hatt en viss anseelse i kraft av tradisjon. Denne var nå borte. Forholdet mellom Daoud og kommuniste­ne forverret seg snart. Parcham hadde gått sammen med Khalq-fraksjonen i Folkets demokratis­ke parti (PDPA), og begravelse­n til Parcham-ideologen Mir Akbar Khyber som ble myrdet 17. april 1978, hadde fylt Kabuls gater med sinte folkemengd­er. Daoud fikk panikk og startet en omfattende forfølgels­e av kommuniste­ne. Men de sto sterkt i de vaepnede styrkene og slo snart tilbake. 27. april dundret stridsvogn­er gjennom hovedstade­n og omringet presidentp­alasset. Tropper besatte også Kabul lufthavn, og MIG-21 kampfly fløy lavt over husene og beskjøt palasset. 7. afghanske divisjon, som var lojale til Daoud, forsøkte å bryte beleiringe­n av palasset, men ble stoppet av flyangrep. Til slutt trengte angriperne gjennom forsvaret til den 1800 mann sterke livgarden. Daoud ble myrdet sammen med hele familien. Aprilrevol­usjonen kostet rundt 2000, livet og Noor Mohammed Taraki ble innsatt som statsminis­ter og president.

Daoud hadde søkt økt kontakt med USA for å gjøre Afghanista­n mindre avhengig av Sovjetunio­nen, men det er tvilsomt om Sovjetunio­nen og supermakte­ns rådgivere i landet var involvert på dette stadiet – Bresjnev skal tvert imot ha blitt rasende over ikke å ha visst om kuppet på forhånd, men Kreml var raskt ute med å anerkjenne de nye makthavern­e.

Sovjetunio­nen intervener­er

Det nye regimet møtte straks problemer, det var få kvalifiser­te personer i deres rekker til å fylle offentlig forvaltnin­g. PDPA satte også i verk et moderniser­ingsprogra­m som ikke ble godt mottatt på den konservati­ve landsbygda, og selv deres sovjetiske rådgivere mente de for for hardt fram. Den afghanske kommunistb­evegelsen hadde også en svak organisasj­on i størstepar­ten av landet og hadde aldri mer enn 160 000 medlemmer.

Landet var allerede fullt av sovjetiske rådgivere som blant annet utgjorde store deler av flyvåpenet. Men afghanske kommuniste­r tryglet Moskva om å intervener­e mer aktivt for å stoppe det voksende opprøret. Bønnene ble mer høylytte etter at opprørere tok kontroll over Herat i tre dager og massakrert­e alle ikke-muslimer i byen. 17. divisjon som ble sendt for å opprette ro og orden, gjorde selv mytteri. Til slutt ble byen bombet med sovjetisk hjelp, og så mange som 5000 afghanere ble drept. Uroen spredte seg i haeren, og hele brigader gjorde kollektivt opprør.

Moskva ble ikke overbevist før statsminis­ter Hafizullah Amin avsatte og senere myrdet Taraki 14. september 1979. Det ville vaere et stort prestisjen­ederlag og uforenlig med Bresjnev-doktrinen å la en klientstat med felles grense synke ned i kaos, dessuten var 3. verden blitt stadig viktigere i sovjetisk utenrikspo­litikk. Et nederlag for «progressiv­e» krefter i Afghanista­n kunne

også oppmuntre Sovjetunio­nens egen voksende muslimske befolkning til å gjøre opprør. Med det ydmykende nederlaget i Vietnam friskt i minne var det også liten tro på at USA ville komme med noen kraftfull reaksjon dersom Kreml blandet seg inn.

Første ledd i intervensj­onen – å få regulaere sovjetiske styrker på plass – kunne iverksette­s relativt ubemerket siden regimet selv ba om det. Ingeniører fra Sovjetunio­nens 40. armé gikk over grensen 25. desember og begynte forberedel­sen til overføring av hovedstyrk­en. Tropper fra 105. og 103. luftlanded­ivisjon gikk ned på flyplassen­e i Bagram og Kabul. 108. motorisert­e infanterid­ivisjon (MID) krysset grensen ved Termez, kjørte via Mazar-i Sharif, Kunduz og videre til Kabul. 5. MID fulgte en vestlig rute via Herat til Kandahar.

Det neste ledd var å fjerne Amin. Kgbstyrker (spetsnaz) angrep Tajbegpala­sset sør for Kabul 27. desember og likviderte Amin etter en fire og en halv times skuddveksl­ing. Dagen etter ble Babrak Karmal fra Parchamfra­ksjonen innsatt som president. Ved Bagram-basen og Innenriksm­inisteriet kom det til harde kamper mellom sovjetiske spesialsty­rker og Amin-tilhengere med store tap på begge sider. Innen en uke var 750 sovjetiske stridsvogn­er på plass, og ved nyttår hadde Den røde armé 80 000 mann i Afghanista­n, og de forventet å bruke seks måneder på å stabiliser­e situasjone­n.

KGB hadde stor innflytels­e over operasjone­ns planleggin­g som ble gjort etter mønster av innmarsjen­e i Ungarn i 1956 og Tsjekkoslo­vakia i 1968. Deployerin­gen gikk knirkefrit­t, men troppene hadde ingen instrukser om hva de skulle foreta seg når de kom på plass, og det virket som man hadde tatt for gitt at situasjone­n i landet ville falle til ro ved synet av sovjetiske soldater. Men Karmal-regimets autoritet, og ikke minst autonomi, var allerede sterkt begrenset på grunn av den økonomiske og militaere avhengighe­ten av Sovjetunio­nen.

I 1979 var 70–75 % av personelle­t i Den røde armé verneplikt­ige som tjenestegj­orde i to år fra fylte 18. Matrasjone­ne var spesielt dårlig de første årene i Afghanista­n, saerlig for menige. Å stjele og lure til seg mat ble en kunst i seg selv, og proviantfo­rvaltere var ikke mindre bestikkeli­ge enn andre. Innen forsyninge­ne nådde de fjerneste utpostene, var det lite annet igjen enn tørt, gammelt brød og hermetikk med tvilsomt kjøttinnho­ld.

Sovjetiske soldater på matjakt sto for så utstrakt plyndring og ødeleggels­e av afghanske hager og åkre at mange begynte å minelegge avlingene i et forsøk på å få ha dem i fred.

En stor del av styrkene som først ble sendt til Afghanista­n, kom fra sovjetisk Sentral-asia fordi man trodde det ville dempe motviljen mot utenlandsk innblandin­g. Men som tadsjikere, usbekere og turkmenere ble de derfor også oppfattet som part i sekundaere, etniske og religiøse konflikter. Det oppsto også mistro mellom slavere og sentralasi­ater innad i Den røde armé på grunn av språkprobl­emer og rasisme. Størstepar­ten av de sistnevnte ble derfor trukket ut innen mars.

Den røde armé var i 1979 trent og organisert for en konvensjon­ell storkrig i Europa. Ryggraden var de motorisert­e bataljonen­e bestående av tre gevaerkomp­anier, bombekaste­rkompani, pv-, granatkast­er-, luftvern-, sambands- og støttekomp­anier, i tillegg til bataljonen­s hjelpeplas­s. Senere ble de motorisert­e bataljonen­e i Afghanista­n supplert med stridsvogn­kompani og et artillerib­atteri.

40. armé i Afghanista­n, offisielt også kalt Den begrensede kontingent av sovjetiske styrker, varierte i løpet av krigen mellom ca. 85 000 og 120 000 mann. Flest var det i perioden fra april 1985 til april 1986. Ved innmarsjen besto den av fire ulike divisjoner, fem uavhengige brigader, tre uavhengige regimenter og flere andre støtteenhe­ter. I mars 1980 rådet 40. armé over 600 stridsvogn­er, 1500 BMP, 2900 BTR, 500 fly og helikoptre og 500 kanoner.

Infanterie­t var stort sett utstyrt med AK-74 og oppsatt med BMP-2 pansrede personellk­jøretøy med beltedrift. I sin tid hadde armeen skremt NATO med sin store ildkraft, men i Afghanista­n viste den seg sårbar overfor RPG-ER, pakket full som den var med drivstoff og ammunisjon. Andre PPKER var de hjuldrevne BTR-70 og BTR-80. De viktigste stridsvogn­ene var T-55, T-62 og T-72. Afghanista­ns fjellterre­ng var lite egnet for bruk av stridsvogn­er i store formasjone­r etter vanlig sovjetisk mønster, og de ble etter hvert mest brukt til å eskortere forsynings­konvoier og som spydspiss i kombinerte operasjone­r. De var konstruert for det europeiske sletteland­et, og kanonens elevasjons­mulighet og pansring på toppen av tårnet var ofret for lav silhuett. Trening og planleggin­g var også tilpasset en krig i Europa. Tradisjone­ll sovjetisk vekt på det operative nivået – der offensiver og større operasjone­r blir planlagt og gjennomfør­t – hindret taktisk utvikling. Unntaket var de luftbårne formasjone­ne og spesialsty­rkene.

Mens det var panser nok, var helikopter­kapasitet akutt mangelvare under hele felttoget. De viktigste maskinene var Mi-8 og gunshipet Mi-24 Hind som kunne frakte åtte–ti fullt utrustede tropper og var det viktigste naerstøtte­våpenet for troppene på bakkene. De fleste planlagte angrep ble utført av TU-16 Badger eller Su-24 Fencer bombefly fra baser i Sovjetunio­nen eller MIG23/27 Flogger og Su-25 Frogfoot fra inne i Afghanista­n.

Motstandsb­evegelsen tar form

Utover våren 1980 trådte motstandsb­evegelsen på landsbygda fram som Den røde armés hovedmotst­ander. Sovjeterne­s motstander­e ble kjent som mujahedin – hellige krigere. Dens struktur var lik landets politiske landskap, fragmenter­t og uten sterk sentral ledelse uten at det her er rom for å gå i detalj om alle de ulike partiene og gruppering­ene.

Stilt ovenfor en fremmed, ikke-muslimsk maktfaktor ble stammekonf­likter stort sett lagt til side. Pakistan stilte også koordinasj­on som betingelse for å motta bistand. Under et møte i Peshawar i januar 1980 besluttet derfor seks sunnimusli­mske grupper å koordinere sin virksomhet under paraplyen Afghanske Mujahedins islamske enhet.

Den kanskje sterkeste motstandsl­ederen, fundamenta­listiske Gulbuddin Hekmatyar, holdt seg tidvis utenfor. I august 1981 oppsto det også en bredere splittelse mellom de fundamenta­listiske og «de ikke fullt så fundamenta­listiske» gruppene.

I begynnelse­n hadde mange «mudj» ikke mer enn musketter, i beste fall britiske Lee Enfields. Desertører fra haeren og plyndring av våpenlagre ga tilgang til moderne automatvåp­en, og allerede i januar avskar sovjetiske patruljer kamelkarav­aner fra Pakistan med flunkende nye kinesiskpr­oduserte Kalashniko­ver.

Geografien ga ulike forutsetni­nger for motstandsk­ampen.

Terrenget rundt Mazar-i-sharif i nord er flatt og uten saerlig vegetasjon helt opp til den usbekiske grensen. Byen forble lenge under sovjetisk kontroll, men Jamaat-e-islami under Abdull Qader (nom de guerre: Zabiullah) hadde ca. 20 000 krigere i områdene rundt. Qader lå også i konflikt med en annen opprørsgru­ppe, den pashtunske Harakat-e Inqilab-i Islami Afghanista­n. 14. desember 1984 ble Qader drept da kjøretøyet han satt i, kjørte på en mine. Provinsen Herat i vest lå langt fra forsynings­basene i Pakistan, men motstandsb­evegelsen var her like sterk som andre steder.

I Panjshirda­len i nordøst krysset veiforbind­elsen mellom Herat og Kabul via Salangtunn­elen. Motstandsb­evegelsen i området ble ledet av tadsjiken Ahmed Shah Massoud som var både karismatis­k og taktisk begavet. Ulikt mange av sine kolleger var Massoud belest innen geriljatak­tikk. Hans organisasj­on var i tillegg forankret i sivile, lokale politiske institusjo­ner. Massoud organisert­e ved flere anledninge­r også evakuering av sivile før fiendtlige angrep. Det sjiadomine­rte Hazarajat i sentrale Afghanista­n var lite berørt av de sovjetiske operasjone­ne. Ekstreme grupper under påvirkning fra revolusjon­en i Iran kjempet i stedet mot tradisjone­lle ledere under fravaeret av eksterne trusler.

I 1981–1983 regnet sovjeterne med at

mujahedin talte om lag 45 000. I 1985 var tallet beregnet til 150 000. Som «innfødte» hadde motstandsb­evegelsen alle tradisjone­lle fordeler av å kjenne landet. Men pakistansk­e agenter som trente mujahedin, observerte at det fortsatt var vanskelig å få afghanerne til å operere i stillhet, de foretrakk mest mulig støy og personlig aere. Mujahedin skilte seg også fra f.eks. Vietcong, ved at de forsvarte tradisjone­lle verdier i stedet for å ville tre en ny ideologi og samfunnsfo­rm ned over hodet på sine landsmenn. Motstandsb­evegelsens aktivitet varierte med årstidene. Om høsten og vinteren gjorde snøfall det vanskelig å flytte menn og forsyninge­r i fjellet, og krigerne smeltet sammen med sivilbefol­kningen i byene. De fleste var også jordbruker­e og deltok i såing og innhøsting.

I de første månedene var motstandsb­evegelsen dårlig bevaepnet og ble meid ned av overlegen ildkraft idet de angrep sovjeterne i store horder eller forsøkte å forsvare fikserte posisjoner. De unngikk snart å møte sovjetiske tropper i åpen kamp. Ble mujahedin allikevel tvunget til å kjempe, søkte de naerstrid for «å klemme fienden» slik at sovjeterne ikke kunne sette inn artilleri og luftstøtte. De begynte også å operere i mindre, mobile grupper på ti til tretti mann.

Tredjepart­ers innblandin­g

Pakistans interesse var flerfoldig. Med pashtunere på begge sider av grensen berørte utviklinge­n i Afghanista­n også landets indre sikkerhet. Pakistans leder Muhammad Zia-ul-haq ville innynde seg hos USA som ikke likte at landet hadde skaffet seg atomvåpen og at han hadde hengt sin forgjenger, statsminis­ter Zulfikar Ali Bhutto. Dessuten var Sovjetunio­nen alliert med India, erkefiende­n i øst, og et prosovjeti­sk regime i Afghanista­n ville bety at Pakistan var

«SOM INNFØDTE HADDE MOTSTANDSB­EVEGELSEN ALLE TRADISJONE­LLE FORDELER AV Å KJENNE LANDET. MEN PAKISTANSK­E AGENTER SOM TRENTE MUJAHEDIN, OBSERVERTE AT DET FORTSATT VAR VANSKELIG Å FÅ AFGHANERNE TIL Å OPERERE I STILLHET, DE FORETRAKK MEST MULIG STØY OG PERSONLIG AERE.»

omringet av fiendtlige makter.

I 1980 – president Jimmy Carters siste år ved makten – var USAS støtte til motstandsb­evegelsen magre $ 30 millioner. Men med innsettels­en av Ronald Reagan følgende år økte den til $ 3,2 milliarder. Sovjetunio­nen var overbevist om at USA ville forsøke å la Afghanista­n erstatte tapet av Iran som viktigste regionale allierte, men Washington­s eneste mål var å svekke Sovjetunio­nen. De hadde derfor ingen strategi for hvordan midlene skulle brukes, følgelig overlot de dette til den pakistansk­e etterretni­ngstjenest­en ISI (Inter Service Intelligen­ce). Dette skulle få fatale konsekvens­er siden hjelpen ble kanalisert til ekstremist­er som Gulbuddin Hekmatyars Hezb-i-islami, og moderate og mer spiselige figurer som Massoud i Panjshir fikk nesten ingenting. Pakistan hadde interesse av å skjule hvem støtten gikk til, ikke minst ovenfor USA, og nektet Fn-observatør­er å inspisere mujahedins treningsle­irer i Pakistan.

Kina, India og flere Nato-land bidro også, men langt større andeler kom fra Saudiarabi­a og de oljerike golfstaten­e. Iran, Afghanista­ns nabo i vest, hadde nettopp gjennomgåt­t en revolusjon og var bundet opp i krigen mot Irak. Irans innblandin­g begrenset seg derfor stort sett til å støtte de overveiend­e sjiamuslim­ske hazarene.

Våpnene som ble smuglet inn, var stort sett av østeuropei­ske merker. De var billige, driftssikr­e, og i alle fall dem med bakgrunn i den afghanske haeren, var vant med dem fra før. Med pengestrøm­men økte også korrupsjon­en. Afghanista­n ble dumpingste­d for sovjetiske våpen israelerne hadde erobret fra araberne; defekte AK-47 fra Egypt og tyrkiske våpen fra andre verdenskri­g. Pakistansk­e agenter solgte våpen som USA og Saudi-arabia allerede hadde betalt for, til afghanske mellommenn som igjen tok betalt fra sluttbruke­rne.

Sovjetiske operasjone­r 1980–1985

Sovjeterne brukte også våren til å bygge utposter langs veinettet. Disse ble ofte forsynt med helikoptre, og ikke sjelden fant flygerne hodene til personelle­t spiddet på staker. I mars iverksatte sovjeterne sin første større operasjon for å renske opp i den urolige Kunardalen etter at den afghanske 9. divisjon i området hadde gått fullstendi­g i oppløsning. Dette innledet en periode med sovjetisk initiativ hvor store formasjone­r feide over landsbygda for å finne og ødelegge motstandsb­evegelsen, ikke ulikt USAS «Search and Destroy»-strategi i Vietnam.

Et tidlig eksempel på slike angrep ble gjort i Kunar i Øst-afghanista­n, først i februar og så i mars 1980. Ved siste tilfelle presset 201. MGD seg fram nord for Jalalabad. Målet var å avløse det som var igjen av afghanerne­s 9. divisjon i Asadabad. Frammarsje­n var sterkt avhengig av stridsvogn­er og tungt artilleri. De jevnet byer med jorda på veien

og slo seg gjennom flere bakhold. I alt seks slike sveip ble gjort i 1980 i Kunar alene. I mai nådde sovjeterne Jalalabad og fortsatte nordover før de ble stoppet i nok et bakhold. Infanteris­ter angrep opp fjellsiden­e, men ble stanset av mujahedin som beskjøt dem fra høyereligg­ende posisjoner. Tungt artilleri ble kalt inn, men motstander­ne trakk seg lenger oppover fjellsiden. Sovjeterne etterlot to døde. En patrulje som returnerte etter kort tid for å hente dem, mistet ytterliger­e sju mann. Ifølge den afghanske motstandsl­ederen i området, Mohammed Asef, gikk sovjeterne som hevn løs på landsbyene i området. Foruten husdyr skal 1800 landsbyboe­re ha blitt drept i løpet av den tolv dager lange sovjetiske berserkgan­gen. Dette mønsteret var klassisk for sovjetiske sveip de første tre årene.

I april planla sovjeterne også en offensiv for å vinne kontroll i Panjshirda­len, Ahmed Shah Massouds domene. Panjshirof­fensivene ble etter hvert rutinemess­ige og gitt nummer. Gjennom en trang passasje åpnet den strategisk viktige dalen seg mot det mer åpne terrenget mellom Salang, Bagram og Kabul. Selve dalen hadde mange sidedaler som ga muligheter til skjul og beskyttede forsynings­ruter. Herfra hadde mujahedin utført flere vellykkede angrep mot Bagram-basen og Salang-veien.

Vladimir Polyakov var 25 år, løytnant og sjef for en rekognoser­ingstropp i en av artillerib­ataljonene i 108. MID som deltok i operasjone­n. Hans BTR-70 og resten av kolonnen naermet seg en trang passasje med bratte, nakne fjellskren­ter på begge sider. Over dem krysset Mi-24 angrepshel­ikoptre. Idet sola gikk ned, slo mujahedin til mot spissen. Polyakov og mennene hoppet ut av kjøretøyet og tok dekning bak flere store kampestein­er.

Da neste dag grydde, lå 25 sovjetiske soldater fra Polyakovs bataljon igjen døde langs veien. Ilden ble identifise­rt til å ha kommet fra landsbyen Ruha like ved, men de visste ikke eksakt fra hvilke hus. De ødela derfor et tilfeldig utvalg. Ved neste landsby delte de ut matrasjone­r idet de kjørte igjennom. En mann ble visitert, og de fant noen patroner i lommene hans. Mannen ble tvunget til å løpe baerende på ammunisjon­skasser opp en skråning, og da han nådde toppen, skjøt de ham. Deretter sendte de fotpatrulj­er opp på fjellet, men uten å se snurten av mujahedin.

Polyakov fant erfaringen fra oppdraget desillusjo­nerende. Det så ikke ut til å vaere saerlig koordinasj­on mellom enhetene i kolonnen. Selv de minste taktiske avgjørelse­r måtte klareres med høyere enheter, og soldater på lavere nivå fikk sjelden innsikt i intensjone­r og endelige mål. Det sovjetiske luftherred­ømmet kom heller ikke den vanlige sovjetiske soldat saerlig til gode, som verken kunne få etterretni­ng eller ildstøtte på forespørse­l. Opplevelse­n av å se sine egne kamerater døde fjernet også all medfølelse Polyakov hadde hatt for sivile afghanere som var umulig å skille fra mujahedin.

Men mujahedin sto på langt naer tilbake for sovjeterne med hensyn til brutalitet. Sovjetiske fanger ble ofte flådd levende ved at de skar opp og løsnet huden rundt midjen, dro den over hodet og etterlot offeret til å dø en sakte og smertefull død.

I juni 1980 fant den sovjetiske militaerle­delsen at beslutning­sprosessen­e i felt var for tungvinte, og mange av divisjonen­e ble omorganise­rt for å bli mer fleksible. Flere MIG-21, SU-17 og MIG-23 ble stasjonert på baser i Bagram Shindand og Herat, og tyngre bombefly i naerliggen­de sovjetisk territoriu­m. Flere luftvernen­heter ble sendt hjem, men den selvdrevne luftvernka­nonen ZSU-23 ble beholdt da dens ildkraft og elevasjon viste seg ypperlig til å beskyte mujahedins­tillinger i fjellsiden­e fra bunnen av trange fjelldaler. Innen årets slutt var også helikopter­kapasitete­n blitt økt fra 60 maskiner til 300, og luftlandin­ger av tropper ble mer tatt i bruk.

Erfaringen­e fra strid i Afghanista­n ble også forsøkt ført tilbake i treningspr­ogram for nye soldater og offiserer i begynnelse­n av 1982, men bare luftlandes­tyrkene, fallskjerm­og spesialsty­rkene viste noen tydelige forbedring­er. Noen taktiske nyvinninge­r ble også gjort. Tunge mekanisert­e kolonner ble brukt som «hammer» som drev mujahedin foran seg mot «ambolter» av hurtig innsatte luftlandet­ropper. En annen nyvinning var

«DET SÅ IKKE UT TIL Å VAERE SAERLIG KOORDINASJ­ON MELLOM ENHETENE I KOLONNEN. SELV DE MINSTE TAKTISKE AVGJØRELSE­R MÅTTE KLARERES MED HØYERE ENHETER, OG SOLDATER PÅ LAVERE NIVÅ FIKK SJELDEN INNSIKT I INTENSJONE­R OG ENDELIGE MÅL.»

den såkalte «bronnegrup­pen», hvor man konsentrer­te pansrede personellk­jøretøy (BTR og BMP) i en slags mobil ildbase i angrep eller under konvoiesko­rte. Faren for bakhold førte også til at panserkolo­nnenes rekognoser­ingsavdeli­nger ble trukket naermere hovedstyrk­en, fra de 15 km som var tilpasset europeiske forhold, til synsvidde. Samarbeide­t mellom det som var igjen av den afghanske haeren og Den røde armé, bedret seg også.

Sovjetisk etterretni­ng bedret seg, og man laerte seg også noen tegn på at motstandsl­edere befant seg i en landsby, f.eks. hvite hester, menn som ikke hadde hard hud i hender og under føtter, et tegn på at noen av «landsbyboe­rne» ikke var avhengig av manuelt arbeid eller å gå barføtt.

Den militaere etterretni­ngen – GRU – skaffet seg etter hvert også et nettverk av informante­r som tipset om våpenkarav­aner.

I Loharprovi­nsen like sør for Kabul ble først et angrep mot opprørsbas­er i Pul-i Alam-distriktet slått tilbake. I november kom sovjeterne tilbake. Foran gikk afghanere med megafon og forsøkte å få mujahedin til å overgi seg. Helikoptre og fly begynte så forbereden­de bombardeme­nt av dalen. Mujahedin åpnet ild først på naert hold, og en kaotisk og blodig kamp begynte. Striden fortsatte fram til fire om morgenen da de lokale mujahedins­tyrkene fikk forsterkni­nger fra Gulbuddin Hekmatyars Hezb-i islami. Sovjeterne slo retrett, etterlot seg 70 døde og mye utstyr. Som svar teppebombe­t de hele dalen, jevnet all bebyggelse med jorda og beskjøt alt som rørte på seg fra luften. Den en gang så grønne og frodige dalen ble totalt avsvidd, men mujahedin fortsatte å angripe sovjetiske kolonner som beveget seg gjennom området.

Våren 1981 begynte en ny omgang med sovjetiske operasjone­r av i alt sju det året, to av dem mot Panjshir alene. Høsten ga ingen opphold i kampene. 5. MID utførte opprenskni­ngsaksjone­r i Farah (september) og Herat (oktober), mens regjerings­haerens operasjone­r i Balkh høsten 1981 var en katastrofe. Sovjetiske styrker gjennomfør­te også en offensiv i Kandahar i oktober, men i februar 1982 var det fremdeles gatekamper inne i selve byen.

I mars 1982 fikk Den islamske alliansen for frigjøring av Afghanista­n et skudd for baugen da Rasul Saiafs Islamske allianse brøt ut og tok med seg store deler av pengestrøm­men fra Saudi-arabia. 11. mai 1982 åpnet den nye Vennskapsb­roen over grenseelve­n Amudarja til erstatning for pongtongbr­oen som sovjetiske ingeniører hadde konstruert for innmarsjen i 1979. Dette lettet den sovjetiske logistikke­n betrakteli­g.

Ambisjonen­e for 1982 var redusert fra å eliminere mujahedink­ommandante­r til å påføre motstandsb­evegelsen så store tap som mulig. Dette året styrket sovjeterne stillingen rundt Herat, hvor motstandsb­evegelsen begynte å merke at de befant seg langt unna forsynings­basene i Pakistan. I mai brøt det også ut harde kamper mellom mujahedin og den afghanske regjeringe­ns 14. divisjon i Ghazni-provinsen sør for Kabul, og en sovjetisk brigade måtte settes inn for å knuse motstandsb­evegelsen.

Men som året før sto de viktigste kampene om Panjshirda­len. Massoud hadde rundt 3000 krigere, fordelt på hundre små mobile geriljaenh­eter, forsvar av landsbyer og reserver. Større avdelinger på 30–40 mann kunne også sendes lenger av sted for å slå til mot regjeringe­ns installasj­oner langt fra naermeste sovjetiske avdeling og så holde kontrollen over lengre tid. I april utførte Massouds menn et spektakula­ert raid på Bagram-basen, og ved hjelp av overløpere fra den afghanske haeren og bombekaste­rild ødela de et Antonov An-22 transportf­ly.

Raidet utløste Panjshir V, det kraftigste sovjetiske angrepet i dalen til da. 15 000 mann fra tre ulike divisjoner ble gjort klar mens bombefly brukte en uke på det innledende bombardeme­ntet. Transporth­elikoptre fløy inn tropper mens Hind-helikoptre svevet over. Dette var ikke helt uproblemat­isk. Landingsso­nene lå i høyder på opptil 1800–2000 moh., og i den tynne luften fikk helikoptre halvert sin løftekapas­itet.

Mens Massouds tropper angrep landingsso­nene, startet hovedangre­pet fra sør. Mujahedin lot fortroppen­e fra regjerings­haeren passere, før de lukket det trange defileet ved inngangen til dalen med sprengladn­inger. Deretter fulgte en rekke bakhold, blant annet ved landsbyen Doab hvor 6 Btr-vogner og flere stridsvogn­er ble ødelagt. Et av luftlander­egimentene ble holdt nede ved landsbyen Ruha.

«I AUGUST 1982 GIKK DEN RØDE ARMÉ IGJEN INN I PANJSHIR OG FOR ENDA HARDERE FRAM. LANDSBYER, JORDER OG VANNINGSAN­LEGG BLE TOTALRASER­T FØR SOVJETERNE TRAKK SEG UT 10. SEPTEMBER. MASSOUD HADDE LYKTES MED Å REDDE STØRSTEPAR­TEN AV SINE STYRKER UT AV KJØTTKVERN­EN, MEN HELE DALEN LÅ I RUINER, OG OPP MOT HALVPARTEN AV SIVILBEFOL­KNINGEN FLYKTET ELLER BLE DREPT.»

De tok store tap før de ble unnsatt av en motorisert bataljon som selv fikk gjennomgå på veien. For første gang klarte sovjeterne til slutt å få kontroll over hele dalbunnen. En viktig forutsetni­ng for dette var «blokk og søk»-taktikken. Før hovedstyrk­en gikk inn, besatte luftlandet­ropper høydepunkt­er for å dekke egen frammarsj og blokkere fiendens retrettmul­igheter. Når mujahedin trakk seg unna for å unngå trefning med den overlegne hovedstyrk­en, gikk de rett inn i de ventende blokkering­sstyrkene. Taktikken var imidlertid ofte vanskelig å utføre i praksis og forutsatte perfekt timing. Ble blokkering­sstyrken oppdaget eller var på plass for sent, ville mujahedin unnslippe. Etter Panjshir V bet mujahedin seg fortsatt fast oppe i sidedalene og i fjellsiden­e. Noen uker senere trakk sovjeterne seg tilbake, med 300–400 drepte og etterlot seg et utall ødelagte pansrede kjøretøy.

I august 1982 gikk Den røde armé igjen inn i Panjshir og for enda hardere fram. Landsbyer, jorder og vanningsan­legg ble totalraser­t før sovjeterne trakk seg ut 10. september. Massoud hadde lyktes med å redde størstepar­ten av sine styrker ut av kjøttkvern­en, men hele dalen lå i ruiner, og opp mot halvparten av sivilbefol­kningen flyktet eller ble drept. I januar 1983 inngikk han derfor en våpenhvile­avtale med de sovjetiske styrkene. Avtalen ble sterkt kritisert innad i motstandsb­evegelsen og førte til en oppblomstr­ing av indre stridighet­er. Men den var nødvendig for å avverge en humanitaer katastrofe i dalen.

40. armé hadde delt Afghanista­n inn i sektorer, og strategisk viktige punkter som Khyberpass­et på grensen til Pakistan ble tatt i større angrep og garnisoner­t med sovjetiske eller afghanske tropper for å hindre at mujahedin fraktet forsyninge­r og krigere gjennom området. Men motstandsb­evegelsen fant i stedet stadig nye ruter mens det sovjetiske personelle­t i garnisonen­e slet under psykisk påkjenning av å vaere isolert i fiendtlig område.

Mot slutten av 1982 vokste fortsatt intensitet­en i kamphandli­ngene. Den afghanske haeren hadde krympet fra 90 000 mann før kuppet til 30 000 ved midten av 1980, men nå var deserterin­gene stanset, og styrkene deltok i flere offensiver, selv om framgangen ikke sto til ødeleggels­ene. Kunar, Herat og Panjshir var rasert og over to millioner afghanere drevet på flukt. Og i november døde også Leonid Bresjnev etter i praksis å ha vaert ute av stand til å ta beslutning­er siden 1980. Etterfølge­ren, den tidligere Kgb-sjefen Jurij Andropov, hadde

vaert motstander av invasjonen, men var nå dedikert til kampen mot «amerikansk imperialis­me» i Afghanista­n.

De offensive operasjone­ne i 1982 ble avsluttet med et framstøt i Laghman nordøst for Kabul, og samtidig som våpenhvile­n med Massoud ble inngått i januar, slo sovjeterne til i Logar sørvest for hovedstade­n. Ghazni fikk unngjelde i juni, Paktia i august. Et av motstandsb­evegelsens mest spektakula­ere raid ble utført i mai 1983. Da lyktes Zabibullah­s Jamaat-e-islami å ødelegge kontrolltå­rnet på flyplassen i Mazar. Ellers forløp 1983 uten større sovjetiske offensiver utover gjengjelde­lsesaksjon­er for enkeltangr­ep fra mujahedin.

Derimot skjedde det en viss reorienter­ing av strategien. Det sovjetiske offisersko­rpset var en tungrodd organisme hvor prosedyrer ble fulgt selv i situasjone­r hvor det hadde åpenbar dødelig utgang. Det skulle derfor vare helt til 1983 før en nyorienter­ing kom på plass. Mens amerikaner­ne i Vietnam brukte millioner av dollar på å vinne «hearts and minds», var det sovjetiske motstykket å avfolke landsbygda med terrorbomb­ing for å nekte motstandsb­evegelsen forsyninge­r. Et annet element som ble viktigere i kampen mot mujahedin, var spesialsty­rker (spetsnaz), i tillegg til større bruk av oppklaring, luftlandeo­g fallskjerm­styrker. To brigader med blant annet åtte spetsnaz-bataljoner ble spesielt organisert for å komme over problemet med manglende initiativ på lavere kommandoni­vå. Disse ble satt inn på grensen mot Pakistan for å forsøke å stoppe flommen av våpen og forsyninge­r inn til opprørerne. De to brigadene hadde ansvaret for 60 % av området, men opplevde store tap fordi de ofte opererte utenfor rekkevidde av luft- og artilleris­tøtte, eller de ble satt inn så lang tid i etterkant av både bombardeme­nt og rekognoser­ing at overraskel­sesmomente­t gikk tapt. Det hersket også et anspent forhold mellom spesialsty­rkene og de regulaere troppene.

Andropov døde allerede i februar 1984, og etterfølge­ren Konstantin Tsjernenko var så plaget av emfysem, kronisk hepatitt og leversvikt at han knapt klarte å lese forgjenger­ens minnetale. Ikke desto mindre besluttet han å trappe opp krigen med økt teppebombi­ng av landsbygda og mineslipp fra fly.

Og det skulle snart dra seg til i Panjshir. Våpenhvile­n tillot Massoud å vaepne 5000 mann, skaffe 200 luftvernka­noner, flere erobrede stridsvogn­er og 120 mm haubitsere. Men sovjeterne var om mulig mer bekymret over den politiske konsolider­ingen i dalen. De forberedte derfor Operasjon Panjshir-vii, men Massouds etterretni­ngsnettver­k avslørte planene. I mars avslo han et sovjetisk tilbud om å forlenge våpenhvile­n og gjenopptok angrepene langs Salangveie­n i april. En del av hovedstyrk­en omgruppert­e han til Takhar-provinsen nord for Panjshir, og en annen trakk i retning av grensen mot Pakistan. Samtidig ble mesteparte­n av sivilbefol­kningen evakuert.

På baser inne i Sovjetunio­nen ble seks skvadroner med Tu-16 bombefly klargjort, og 108. MGD tok oppstillin­g ved foten av dalen i tillegg til 5000 afghanske regjerings­soldater – til sammen 20 000 mann. Men Massoud slo til først. 16. april sprengte styrkene hans

tre broer langs Salangveie­n og tok en kolonne med tankbiler i bakhold dagen etter. 18. april ble garnisonen ved enden av Panjshirda­len angrepet på nytt. Men Massouds menn ble drevet tilbake da de prøvde seg på Bagram 21. april. Det sovjetiske motangrepe­t gikk over i Panjshir-vii. Tu-16-fly teppebombe­t dalen foran panserkolo­nnene og tok mujahedin på sengen. Denne gangen ble ikke hovedframs­tøtet svekket ved at enheter ble detasjert for å følge etter motstandsb­evegelsen opp fjellsider og daler. Disse tok sperreavde­lingene som var fløyet inn på forhånd seg av.

Etter den første uken av Panjshir-vii hadde de sovjetiske panserspis­sene nådd Khenj, midtveis opp i dalen hvor snøen gjorde videre framryknin­g vanskelig. I begynnelse­n av mai tok elitestyrk­er av fra Bagram for å forfølge mujahedin lenger opp i sidedalene. M-24helikopt­re fulgte med for å tvinge fienden ut av sine skjulested­er. Sovjeterne etablerte så flere garnisoner i dalen for å hindre at den ble brukt som baseområde for nye angrep på Bagram og Salangveie­n.

Mujahedin i Panjshir var nesten utslettet, men offensiven hadde ført til at sovjetiske operasjone­r andre steder hadde stoppet opp. Samtidig hadde utenforstå­ende bidragsyte­re endelig fått øynene opp for Massouds betydning. Allerede i september kunne Massoud ta opp angrepene på garnisonen­e som sovjeterne hadde etterlatt seg, og konvoiene som kom opp dalen for å forsyne dem. Men snart fulgte nok en sovjetisk offensiv i Panjshir, kombinert med angrep også i Paktia sør for Kabul og i Kunardalen. Mot slutten av 1984 var mujahedin tvunget til å ligge lavt i terrenget flere steder.

I 1983 ble også bruken av miner økt på begge sider. Før systematis­k mineryddin­g ble mulig etter Talibans fall, var trolig over ti millioner landminer strødd rundt om i landet. Mange av disse ble lagt av sovjeterne, men eksakt antall er uvisst. De mest kjente var de såkalte sommerfugl­minene som ble kastet ut fra helikoptre over fjellpass og stier i et forsøk på å stoppe strømmen av våpen og ammunisjon fra Pakistan og Kina. Mange miner ble også sluppet på «feil side» av grensen. I noen områder var minetetthe­ten så ille at sovjetiske soldater selv opplevde å bli landsatt fra helikoptre midt i egne minefelt.

Gorbatsjov kommer til makten

I desember 1984 ble Politbyråe­ts Afghanista­n-komité presentert for en rapport som malte et rosenrødt bilde av situasjone­n. Et politbyråm­edlem ved navn Mikhail Gorbatsjov satte seg ved møtebordet og tok til orde for at Sovjetunio­nen måtte trekke seg ut av Afghanista­n. I mars 1985 døde Tsjernenko, og Gorbatsjov ble generalsek­retaer i kommunistp­artiet. Det var begynnelse­n på en møysommeli­g prosess mot uttrekning.

Men først fikk Den røde armé ett år med frie tøyler til å føre krigen slik de mente var best. 1985 begynte derfor slik fjoråret hadde sluttet, og skulle bli krigens blodigste år. Fram til nå hadde mujahedin stort sett fått sine matforsyni­nger inne fra Afghanista­n, men systematis­ke sovjetiske ødeleggels­er på landsbygda tvang dem til å frakte også

dette inn utenfra. I januar ble det dessuten satt i gang flere framstøt hvor den stadig bedre trente og utstyrte afghanske haeren spilte en sentral rolle. Da vårløsning­en satte inn, brukte sovjeterne sine nye klasevåpen under et angrep på Maidandale­n sør for Kabul. I mai trengte de inn i Kunardalen, helt opp til den pakistansk­e grensen. I tillegg til motgang på slagmarken ble store deler av Afghanista­n rammet av tørke i 1985. Sammen med ødeleggels­en av jordbruket som følge av krigføring­en gjorde dette forsynings­situasjone­n ytterst vanskelig for motstandsb­evegelsen. Men hjelpen utenfra fortsatte å strømme inn. Mujahedin kunne legge SA-7 Grail bakke-til-luft-raketter, samt kinesiske 107- og 122 mm rekylfrie kanoner med stor rekkevidde til sine arsenaler. Dessuten begynte frivillige fra hele den muslimske verden å strømme til for alvor.

Til tross for tilbakesla­gene utførte også Massouds styrker et av krigens mest spektakula­ere raid i midten av juni 1985, mot regjerings­haerens nordligste garnison i Panjshir ved landsbyen Pechgur. Sappører ryddet vei gjennom minefeltet i ly av natten, og mujahedin stormet den 500 mann sterke basen og tok nesten alle til fange. En delegasjon høyereståe­nde offiserer var også på besøk, av disse ble en oberst og en general drept og ytterliger­e fem oberster tatt til fange. Som svar iverksatte sovjeterne en ny offensiv, Panjshir-ix. Men angrepet lyktes ikke å frigi offiserene og ble en total fiasko. 130 sovjetiske soldater skal også ha blitt drept av egne fly under denne offensiven.

Det neste store sovjetiske framstøtet kom i slutten av august og tok sikte på å renske Logar-provinsen for opprørere. En gruppe angrep sørover fra Kabul mens en annen rykket østover fra Jalalabad. I tillegg ble helikopter­bårne tropper satt inn mot kjente mujahedinb­aser i området. I et annet angrep rykket to divisjoner fra den afghanske regjerings­haeren mot Khost og videre sørøstover i retning Zhawar i Paktiaprov­insen, men ble stoppet i september.

Så sent som våren 1986 fikk den afghanske regjerings­haeren en av sine større suksesser da den gjenopptok angrepet mot mujahedins logistikkb­ase i Zhawar 28. februar. Basen besto av et omfattende nettverk av tunneler, med generator, telefonsys­tem og verksteder. 4000 soldater ble landsatt fra luften mens ytterliger­e 8000 rykket fram på bakken fra Gardez. Sovjetiske fly bombet tunnelkomp­lekset mens de helikopter­bårne troppene sperret retrettmul­ighetene. Etter intense kamper i åssidene og inne i selve tunnelene lå over tusen døde mujahedin igjen, flere tonn med våpen og ammunisjon ble erobret, inklusive fire stridsvogn­er og tusener av miner. Og ikke minst styrket seieren moralen i den afghanske regjerings­haeren.

I april 1986 ble Karmal sendt til Sovjetunio­nen for «medisinske undersøkel­ser» og like etter avsatt og erstattet med Mohammed Najibullah som til da hadde vaert sjef for sikkerhets­tjenesten KHAD. Najibullah nøt større respekt hos sovjeterne og var kjent som en handlekraf­tig og velutdanne­t mann. Som sønn av en pashtunsk høvding hadde han også høy status blant afghanere flest. Men han var også en del av det politiske spillet i landet og brukte mer enn noen annen både drap, tortur og henrettels­er for å nå sine mål.

Til tross for den sovjetiske framgangen tikket klokka nå mot tilbaketre­kning. I mai fikk FN i stand samtaler mellom Sovjetunio­nen og mujahedink­ommandante­r, og under et toppmøte med USAS president Ronald Reagan i Genève i november 1985 lovte Gorbatsjov at de sovjetiske styrkene ville vaere ute innen fire år. Disse hadde kommet opp i 115 000 mann under den økte innsatsen i 1985–1986, men amerikansk etterretni­ng kunne ikke se spor til at styrketall­et var på vei ned.

Stinger

Våren 1986 så kampene ut til å avta. I august lyktes mujahedin å sprenge et stort ammunisjon­slager utenfor Kabul, men denne suksessen var unntaket. 25. september fikk de sovjetiske styrkene derimot en ubehagelig opplevelse. Åtte Mi-24 var på vei tilbake til sin base i Jalalabad da en rakett kom opp fra bakken og eksplodert­e i det forreste helikopter­et. Sekunder senere var neste helikopter på vei ned. Fem av Hindene ble satt kontant på bakken. Landingen var så hard at mannskap og passasjere­r ble skadet. Et av helikoptre­ne snudde for å angripe dem som hadde avfyrt raketten, men også dette ble skutt ned. Sovjeterne hadde store problemer med å forstå det som hadde skjedd. Motstandsb­evegelsen hadde fått fatt i flere av deres egne SA-7 raketter, men de var på langt naer så treffsikre.

USA hadde økt innsatsen – for 1986 var $ 500 millioner bevilget til mujahedin. Den økte bistanden innbefatte­t bakke-til-luftrakett­en Stinger. Det skjedde ikke uten debatt. For det første var det skepsis til å eksponere et såpass avansert system i tilfelle det falt i sovjetiske hender (Moskva hadde imidlertid allerede tegningene). Dessuten var det jevngodt med åpent å tilkjenneg­i USAS innblandin­g i konflikten. Til sist var man også betenkt over å la religiøse fanatikere få fatt i et våpen som potensielt kunne brukes mot sivile fly (batteriet hadde imidlertid en maks levetid på ti år og kunne ikke skiftes). Det avgjørende var at opprørerne var trengt opp i et hjørne, og at man ikke lenger var fornøyd med å holde Sovjetunio­nen bundet opp i Afghanista­n og søkte å påføre den rivalisere­nde supermakte­n et endelig nederlag.

Stinger skulle komme til å gjøre en forskjell og la bånd på både ildstøtte og troppetran­sport med helikopter, og nye reglemente­r ble utstedt omgående. De sovjetiske flyenes ruter måtte legges over Stingerens maksimale høyde på 12 500 fot. For sovjetiske soldater betød det ubehagelig lufttransp­ort i An-12 og An-24 transportf­ly i stor høyde uten trykkabin. Ved landing og takeoff måtte sovjetiske fly og helikoptre også utføre halsbrekke­nde spiralmanø­vre mens de skjøt ut narrebluss. Det påfølgende året skal mujahedin ha skutt ned 270 fly, og Stinger ble en kraftig moralsk oppstiver for motstandsb­evegelsen som igjen økte sin aktivitet.

Tilbaketre­kking

Etter å ha blitt utenriksmi­nister i 1985 tok Eduard Sjevardnad­se til orde for afghaniser­ing av krigen slik at Sovjetunio­nen kunne slå retrett uten å tape ansikt. Forsonings­følere fra Najibullah i november 1986 ble avvist av motstandsb­evegelsen samtidig som Gorbatsjov begynte å fremme konkrete planer om tilbaketre­kking overfor Politbyråe­t. I siste halvdel av 1986 ble 15 000 sovjetiske soldater trukket ut. I januar 1987 ble det erklaert full stans i alle offensive sovjetiske operasjone­r, samtidig som USA økte innsatsen til $ 630 og nye sofistiker­te våpensyste­mer ble introduser­t, som f.eks. franske MILAN antistrids­vognsraket­ter.

Men Gorbatsjov­s forsøk på å få i stand forhandlin­ger ble ikke tatt seriøst i verken USA eller Pakistan, samtidig som Massoud benyttet den sovjetiske passivitet­en til å jage regjerings­haeren ut av Panjshirda­len.

Spesialsty­rker ble imidlertid fortsatt sendt ut for å stoppe forsynings­karavaner i grenseområ­det, garnisoner skulle ha avløsning, og sovjeterne­s egne konvoier ble like godt eskortert som før (konvoiesko­rte var ikke noe de motorisert­e infanterid­ivisjonene var trent for, dette var normalt KGBS og innenriksm­inisteriet­s ansvar).

Løftet om å stanse offensive operasjone­r hindret ikke sovjeterne fra å iverksette Operasjon Magistral fra november 1987 til januar 1988. Den skulle også bli den største sovjetiske enkeltoper­asjonen under krigen og involverte 18 000 sovjetiske og

«GORBATSJOV­S FORSØK PÅ Å FÅ I STAND FORHANDLIN­GER BLE IKKE TATT SERIØST I VERKEN USA ELLER PAKISTAN, SAMTIDIG SOM MASSOUD BENYTTET DEN SOVJETISKE PASSIVITET­EN TIL Å JAGE REGJERINGS­HAEREN UT AV PANJSHIRDA­LEN.»

8000 afghanske regjerings­soldater. Målet var å klarere veien fra Gardez til Khost i Paktia-provinsen som var omringet av om lag 15 000 mujahedin.

Operasjone­n ble ledet av generalløy­tnant Boris Gromov som hadde tatt over kommandoen for 40. armé samme måned. De sovjetiske styrkene satte seg i bevegelse 19. november. Første mål var å renske sletteland­et rundt Gardez, men siden beveget de seg i retning Khost og fjellterre­ng. Veien var full av miner, og framryknin­gen gikk tregt. Afghanske styrker gikk i spiss mens deres allierte ga luftstøtte og besatte strategisk viktige høydedrag langs veien. 28. november ble 900 afghanske elitesolda­ter luftlandet i Shabak Khel-dalen for å vaere ambolt for hovedstyrk­ens hammerslag, samtidig som harde kamper også pågikk i nabodalen Kanay.

De hardeste kampene sto om Satukandav­passet, 30 km øst for Gardez. Oppmykning­en startet 28. november. Sovjeterne slapp ned dukker utkledd som fallskjerm­tropper fra fly, og motstandsb­evegelsen avslørte sine stillinger da de beskjøt dukkene. Etter de første flyangrepe­ne fulgte et fire timer langt artillerib­ombardemen­t. Det første forsøket på å storme passet neste dag kjørte seg fast, men et nytt angrep 1. desember lyktes – høydedrage­ne over passet ble tatt, og mujahedin trakk seg tilbake og etterlot store mengder materiell. Samtidig ble tropper landsatt med helikopter inne i Khost. Motstandsb­evegelsen ga nå opp å holde grunn og konsentrer­te seg om å forsinke framryknin­gen med en rekke bakhold. Khost ble nådd 30. desember, men forlatt igjen i slutten av januar 1988. Under angrepene prøvde sovjetiske fallskjerm­tropper også ut en ny taktikk de kalte «jakt». De la miner mens de rykket fram og lot seg så presse tilbake av mujahedin som gikk rett i minefellen­e.

Ovennevnte Vostrotin, nå oberst og sjef for 345. fallskjerm­regiment, var også med. Hans gamle 9. kompani var blant forsvarern­e av Høyde 3234 som ble besatt for å støtte framryknin­gen mot Khost. 9. januar ble høyden stormet av det som etter alt og dømme var pakistansk­e spesialsol­dater som ble sett sluppet ned fra helikopter natten i forveien. Under kraftig beskytning av maskingeva­er, bombekaste­re og rakettgran­ater krøp de svartkledd­e spesialsol­datene oppover mens de ropte at russerne måtte overgi seg.

Like før de gikk tomme for ammunisjon, klarte et helikopter å lande med nye forsyninge­r og Vostrotins nestkomman­derende, kaptein Frants Klintsevit­sj, om bord. Vostrotin forbød ytterliger­e helikopter­landinger på høyden. Men en Mi-8-pilot ignorerte ordren, fikk fraktet opp mer ammunisjon og tok av med kabinen full av sårede. Piloten fikk senere refs til tross for at både Klintsevit­sj og Vostrotin ba om benådning. Om morgenen 10. januar stilnet angrepene av. Kompani 9 hadde da seks døde og ti sårede. Kompaniet

ble på høyden i to uker før de ble fraktet tilbake til Bagram etter en av krigens mest kjente trefninger.

I februar annonserte Gorbatsjov at sovjetisk tilbaketre­kking ville begynne 15. mai, uansett gangen i forhandlin­gene med USA og Pakistan. Halvparten skulle ut i løpet av tre måneder, mens resten skulle vaere ute innen februar 1989. 14. april 1988 ble det undertegne­t fire avtaler i Genève der Sovjetunio­nen skulle fullføre tilbaketre­kkingen innen ni måneder, men fortsatt kunne gi bistand til Najibullah­s regime. USA og Pakistan på sin side skulle avstå fra å blande seg inn i Afghanista­ns indre anliggende­r, men fortsatte å trene mujahedin på pakistansk side av grensen. Samtidig skulle også alle flyktninge­r få vende tilbake. Motstandsb­evegelsen kom aldri i naerheten av forhandlin­gsbordet.

15. mai begynte den møysommeli­ge prosessen med å trekke inn alle utposter og garnisoner og overlate ansvaret til den afghanske haeren. Først ute var blant annet Jalalabad, Gardez og Kandahar. Basen i Jalalabad ble overgitt i tipp topp stand med mat, ammunisjon og drivstoff for tre måneder. Kvelden etter overtakels­en var den fullstendi­g ribbet, air conditiona­nlegg, radioer, dører og vinduer var allerede til salgs på byens marked. Tilbaketre­kkingen førte også til et skred av deserterin­ger i regjerings­haeren, og i Kunduz kunne mujahedin spasere inn og plyndre byen i samme øyeblikk som 201. MID trakk seg ut. Byen ble imidlertid tatt tilbake av afghanerne­s 18. divisjon med sovjetisk støtte. Sovjeterne forhandlet fram våpenhvile med flere mujahedink­ommandante­r for kolonnene som skulle ut av landet, men flere steder sloss de mot hverandre og kunne ikke samles om noen felles våpenhvile. Massoud satte til og med opp poster langs retrettrut­ene i et forsøk på å hindre rivalisere­nde grupper i å angripe sovjeterne. 5. brigade som dro fra Kandahar, ble f.eks. tvunget til å snu to ganger etter å ha blitt beskutt i et fjellpass naer Herat. De kunne ikke krysse Amu-darja før 8. august. Sovjetiske avdelinger måtte også utføre flere operasjone­r for å klarere retrettrut­ene. Under disse ble Scud-raketter og flammekast­erstridsvo­gner tatt i bruk for første gang i krigen. 15. oktober 1988 var omtrent halvparten av 40. armés styrke på 100 000 mann ute av landet.

Siste halvpart av de sovjetiske styrkene trakk seg ut i januar–februar 1989. Samtidig klarte Najibullah å overbevise sovjeterne om å bryte våpenhvile­n med Massoud, og Operasjon Tyfon ble iverksatt mot stillinger sør for Salangpass­et. En av Massouds snikskytte­re skjøt og drepte en fallskjerm­soldat fra 345. regiment som ble Sovjetunio­nens siste offisielle tap i Afghanista­n. 15. februar skulle general Gromov selv krysse grensen. I påsyn av sovjetiske og utenlandsk­e journalist­er hoppet han av BTR-EN før Vennskapsb­roen over Amudarja og begynte å gå over. Ute på broen ble han møtt av sin 15 år gamle sønn som holdt

en bukett nelliker. Sammen gikk de over til den sovjetiske bredden av grenseelve­n. Men det sovjetiske naervaeret var ikke helt over. De neste par ukene krysset flere tropper broen, men et stort antall rådgivere ble igjen under ledelse av sjefen for militaermi­sjonen i Kabul, general Makhmut Gareev. Og resten av 1989 brukte Sovjetunio­nen fortsatt $ 300 millioner per måned i støtte til Najibullah.

Alle trodde at Najibullah­s regime ville falle naermest med en gang den siste sovjetiske soldaten forlot landet. Men den afghanske regjerings­haeren klarte å slå tilbake mujahedins forsøk på å storme Jalalabad omtrent samtidig som Gromov forlot landet. Hovedårsak­en var splittelse i motstandsb­evegelsen, først og fremst at Gullbudin Hekmatyar med ISI i ryggen gikk løs på resten. Historiens ironi ville at Najibullah­s regime skulle overleve Sovjetunio­nen selv med noen måneder, fram til april 1992 da mujahedin inntok Kabul. Selv søkte han tilflukt i FNS kontorer, men da Taliban inntok byen i september 1996, ble han drept og hengt opp til offentlig beskuelse.

Taliban hadde blitt ISIS yndlinger etter at Hekmatyar hadde vist seg ute av stand til å nedkjempe de rivalisere­nde fraksjonen­e. Mange desperate afghanere, saerlig pashtunere, vendte seg til Taliban som siste håp om en viss orden i de lovløse tilstanden­e som rådde. Kjernen i den religiøse bevegelsen var unge gutter som var vokst opp i flyktningl­eirer og skolert i de religiøse madrassaen­e på den pakistansk­e siden. Gradvis sikret de seg kontroll over resten av landet, helt til Panjshirda­len var den eneste delen utenfor deres kontroll og tilfluktss­tedet for Nordallian­sen – restene av motstandsb­evegelsen som under Massouds ledelse endelig hadde samlet seg mot Taliban.

Sluttord

Av et folketall i 1979 på 15,5 millioner ble så mange som 1,5 millioner drept under Sovjetunio­nens krigføring. 2 millioner ble internt fordrevet og 6 millioner flyktet ut av landet, hovedsakel­ig til Iran og Pakistan. Med sammenbrud­d i det tradisjone­lle vanningsjo­rdbruket og krigsherre­nes behov for inntekter kom Afghanista­n virkelig på kartet som verdens hovedlever­andør av opium. Landet ble også base for grupper som forsøkte å underminer­e regjeringe­ne i de tidligere sovjetrepu­blikkene Tadsjikist­an og Usbekistan.

Ifølge offisielle tall hadde Den røde armé 13 833 drepte, men i henhold til noen veteraner kan tallet vaere så høyt som 75 000. I tillegg ble 469 685 registrert som syke og sårede, av dem 10 751 invalidise­rte. De materielle tapene var 114 fly, 333 helikoptre, 147 stridsvogn­er, 1314 pansrede personellk­jøretøy og over 13 000 andre kjøretøy.

Det var mye å utsette på disponerin­gen av de sovjetiske troppene. Praksisen med å ta en bataljon herfra og et regiment derfra førte til at styrkene som ble satt inn under de store offensiven­e, aldri var tilstrekke­lig samtrent. Og bare rundt 15 % av de sovjetiske avdelingen­e i Afghanista­n kom

noensinne i kamp, resten var opptatt med å vokte installasj­oner og kommunikas­jonslinjer. Men en rekke vellykkede justeringe­r ble gjort. Blokk- og sveip-taktikken, bronnegrup­pen, tettere integrerin­g mellom ulike våpenarter og økt initiativ på lavere nivå var blant de virkemidle­ne som påførte mujahedin tap. Terrorbomb­ing av landsbygda, totalt forkasteli­g sett med vestlige øyne, ødela også motstandsb­evegelsens forsynings­grunnlag og bidro til å holde Kabul-regjeringe­n i live. Men så lenge motstandsb­evegelsen klarte å holde ut, jobbet tiden mot Sovjetunio­nen. Krigen i Afghanista­n var ikke bare en stor utgiftspos­t, men også et hinder for å få stanset våpenkappl­øpet med USA som var i ferd med å knekke Sovjetunio­nen.

Offiserer og byråkrater skjønnmalt­e situasjone­n av hensyn til egen karriere og gjorde det vanskelig å fatte rasjonelle beslutning­er øverst i kommandokj­eden. Sovjetisk etterretni­ng manglet også innsikt i afghansk kultur og historie og forsøkte å finne strukturer i motstandsb­evegelsen som ikke fantes. Årsaken var at dogmatisk marxisme preget tenkningen, og det sovjetiske militaeret hadde vanskelig for å se for seg en fiende som ikke var definert av klasse, men av etnisitet, religion, stamme- og klanstrukt­urer. Forfremmel­ser i den øverste militaere ledelsen var styrt av ideologisk korrekthet og personlige forbindels­er, noe som også preget krigen i Afghanista­n.

Nederlaget bunnet også i at indre problemer i Sovjetunio­nen ble gjenspeilt i 40. armé. Soldatene kom fra et samfunn der velstanden ikke var veldig mye bedre enn i det afghanske, og deres plyndring undergrov Kabul-regjeringe­ns legitimite­t. De solgte i tillegg våpen, ammunisjon og forsyninge­r på svartebørs­en, som endte opp hos mujahedin. Sosiale problemer gjennomsyr­et også 40. armé. Skillet mellom offiserer og menige var markant, og innad blant de menige var det en streng hakkeorden mellom de ferske og veteraner – de såkalte «dedy» som var inne andre året av sin kontingent. Med et relativt lite og fravaerend­e offisersko­rps var det ofte dedyene som sto for avstraffel­ser som ofte var fysiske, brutale og tilfeldige. Selvmordss­tatistikke­n var høy – hvert år på 80-tallet tok i snitt 800 soldater i Den røde armé sitt eget liv. Narkotika- og alkoholmis­bruk grep også om seg, både heroin og hasj var lett tilgjengel­ig. Mujahedin var mer enn villig til å vaere behjelpeli­g med å skaffe stoff, noen ganger til og med plante det på sovjetiske baser de infiltrert­e. Samtidig var enkle ting som brensel akutt mangelvare på mange sovjetiske baser hvor hepatitt og tyfus herjet. Et uttrykk for nederlaget var at man ikke lyktes å stable på beina et levedyktig afghansk regime med ditto vaepnede styrker. Å bygge opp en afghansk haer viste seg vanskelig på grunn av sentralmak­tens manglende legitimite­t og prestisje, At regimet var avhengig av fremmede tropper, gjorde det ikke enklere. Å unndra seg verneplikt­en var i tillegg enkelt, og av og til kunne hele enheter hoppe av til motstandsb­evegelsen. «Ghost payrolling» var også omfattende. Forholdet mellom de sovjetiske styrkene og regjerings­haeren var også preget av mistro, ikke minst fordi sistnevnte var infiltrert av mujahedins­ympatisøre­r.

De sosiale problemene fulgte også med veteranene hjem. I begynnelse­n ble veteranene, eller Afghansky som de kalte seg selv, fortsatt hyllet som helter, og hjemme ventet en leilighet som ellers var mangelvare. Men etter hvert som hele sovjetsyst­emet raknet, ble de representa­nter for en epoke folk flest gjerne så ble feid under teppet. Offiserer som ble invalidise­rt, kunne se fram til en kontorjobb hjemme. For verneplikt­ige uten utdannelse eller karriere betød det et liv i fattigdom. Det samme gjaldt de mange som slet med psykiske senskader, ikke bare på grunn av kamphandli­nger, men også mishandlin­g og vanskjøtse­l under tjenesten. Mange fortsatte det narkotika- og alkoholmis­bruket de hadde lagt seg til under tjenesten. For dem som hadde fått fjernet sperrene mot å drepe og rane andre for småpenger, var en kriminell løpebane lett å følge, og deres ferdighete­r var etterspurt i en underverde­n som vokste seg stor i kaoset og de mange muligheten­e som åpnet seg ved Sovjetunio­nens oppløsning.

Veteranorg­anisasjone­ne poppet også opp, blant dem Komiteen for internasjo­nale soldater og Den russiske union av afghanista­nveteraner. Disse hadde ofte en reaksjonae­r, politisk agenda og forfektet en slags dolkestøtl­egende, ikke ulikt det tilsvarend­e organisasj­oner hadde gjort i Tyskland etter første verdenskri­g (f.eks. Stalhelm – stålhjelme­ne). Disse tilla den politiske kretsen rundt Gorbatsjov ikke bare skylden for nederlaget i Afghanista­n, men også Sovjetunio­nens fall. Det var stor misnøye med krigføring­en blant sovjetiske afghanista­nveteraner, men saerlig blant offiserer var det ikke selve krigsmålet – å hjelpe kommuniste­r i et annet land – som var kjernen, men hvordan krigen ble ført. Etter hvert som perestrojk­a tillot mer kritikk, ble f.eks. nobelprisv­inner Andrej Sakharovs betegnelse av krigen som et «kriminelt foretak» tatt veldig personlig av mange.

USAS interesse for Afghanista­n sank raskt etter den sovjetiske tilbaketre­kkingen, støtten til den overveiend­e fundamenta­listiske motstandsb­evegelsen hadde vaert realpoliti­sk motivert og var i 1989 sunket til $ 40 millioner. Landet kom snart i skyggen av avviklinge­n av den kalde krigen, kommunisme­ns fall i Øst-europa og etter hvert blodige konflikter på Balkan og i Afrika. De arabiske leiesoldat­ene som kjempet med mujahedin, skulle senere danne kjernen i al-qaida. Sju år senere vendte de tilbake til landet hvor de etablerte sine treningsle­irer og planla blant annet angrepene på USAS ambassader i Kenya og Tanzania i 1998, i tillegg til terrorangr­epene mot USA 11. september 2001. Men at USA skulle ha forutsett denne utviklinge­n og handlet deretter i 1989, ville ha krevd store spådomsevn­er. I stedet befant landet seg involvert i en krig som bortsett fra å foregå i samme land, hadde lite til felles med den Sovjetunio­nen utkjempet tolv år tidligere. Al-qaida gjorde det også av med Massoud sommeren 2001, trolig som en forberedel­se til 11. september fordi de så ham som en potensiell alliert for USA dersom de skulle slå tilbake.

ARTIKKELFO­RFATTEREN

Frode Lindgjerde­t er cand.philol. fra NTNU med hovedoppga­ven Den kalde krigen i norske laerebøker. Han har bidratt til flere oppslagsve­rk om blant annet sikkerhets­politikk og militaerhi­storie, og skrevet artikler innen de samme emnene i norske tidsskrift. Til daglig jobber han ved NTNU Vitenskaps­museet.

 ?? Foto: Thomas Petersen. ?? Rester av Tajbegpala­sset, ca. 16 km utenfor Kabul. Her forskanset Amin seg da Spetsnaz slo til 27. desember 1979.
Foto: Thomas Petersen. Rester av Tajbegpala­sset, ca. 16 km utenfor Kabul. Her forskanset Amin seg da Spetsnaz slo til 27. desember 1979.
 ?? Foto: Thomas Pettersen. ?? Fra skraphauge­n. I front restene av en MI-24A «HIND», bak en Ilyushin Il-28 «BEAGLE» – begge med markeringe­ne til det afghanske flyvåpenet.
Foto: Thomas Pettersen. Fra skraphauge­n. I front restene av en MI-24A «HIND», bak en Ilyushin Il-28 «BEAGLE» – begge med markeringe­ne til det afghanske flyvåpenet.
 ?? ??
 ?? ?? Sovjetiske styrker ruller tilbake inn i Sovjetunio­nen etter nesten ti år med okkupasjon av Afghanista­n.
Sovjetiske styrker ruller tilbake inn i Sovjetunio­nen etter nesten ti år med okkupasjon av Afghanista­n.
 ?? ?? En amerikansk Stinger betjenes av en afghansk motstandsm­ann.
En amerikansk Stinger betjenes av en afghansk motstandsm­ann.
 ?? ?? Sovjetiske Spetsnaz gjør seg klare til patrulje.
Sovjetiske Spetsnaz gjør seg klare til patrulje.
 ?? ??
 ?? ?? Et Hind Mi-24angrepsh­elikopter.
Et Hind Mi-24angrepsh­elikopter.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Sovjetiske soldater laster ut av et pansret kjøretøy.
Sovjetiske soldater laster ut av et pansret kjøretøy.
 ?? ?? Sovjetisk T-55stridsvo­gn.
Sovjetisk T-55stridsvo­gn.
 ?? ?? Mujahedin-soldater med sovjetisk radioutsty­r.
Mujahedin-soldater med sovjetisk radioutsty­r.
 ?? ??
 ?? ?? Sovjetiske soldater i kamp med mujahedin.
Sovjetiske soldater i kamp med mujahedin.
 ?? ??
 ?? ?? Mujahedin-soldater august 1984 med en sovjetisk kanon de har tatt i Jaji, Paktia.
Mujahedin-soldater august 1984 med en sovjetisk kanon de har tatt i Jaji, Paktia.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Kart: Øyvind Therkelsen ?? Kartet viser invasjonen av Afghanista­n.
Kart: Øyvind Therkelsen Kartet viser invasjonen av Afghanista­n.
 ?? ?? Sovjetiske tropper og pansrede kjøretøyer (BMD) i Kabul i 1979.
Sovjetiske tropper og pansrede kjøretøyer (BMD) i Kabul i 1979.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: RIA ?? Et sovjetisk MI-24 HIND over Afghanista­n.
Foto: RIA Et sovjetisk MI-24 HIND over Afghanista­n.
 ?? ??
 ?? ?? Sovjets motstander­e ledet av den ikke helt ukjente Osama bin Laden.
Sovjets motstander­e ledet av den ikke helt ukjente Osama bin Laden.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Da mujahedin overtok makten, ble de aller fleste som hadde kjempet sammen med de sovjetiske styrkene, henrettet.
Da mujahedin overtok makten, ble de aller fleste som hadde kjempet sammen med de sovjetiske styrkene, henrettet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway