Kriger 1950-1995

OPERASJON URGENT FURY

- FRODE LINDGJERDE­T

I 1983 invaderte USA Grenada, en liten øy i Karibia, for å frigi amerikansk­e studenter og hindre at nok et land i deres bakgård ble åpnet for sovjetisk innflytels­e.

I 1983 invaderte USA en liten øy i Karibia for å frigi amerikansk­e studenter og hindre at nok et land i deres bakgård ble åpen for sovjetisk innflytels­e. I seg selv kunne operasjone­n virke ubetydelig, men den var vesentlig for restruktur­eringen

av USAS vaepnede styrker etter Vietnamkri­gen. Invasjonen var dessuten en viktig erfaring for davaerende generalmaj­or Norman Schwarzkop­f og skulle få stor betydning for hans ledelse av en større konflikt åtte år senere.

13. mars 1979 hadde marxisten Maurice Bishop kuppet makten fra statsminis­ter Eric Gairy i den tidligere britiske kolonien Grenada (uavhengig i 1974). Med korrupsjon­sanklager mot forgjenger­en som begrunnels­e utropte han seg til leder for Folkets revolusjon­aere regjering. Han hadde en viss støtte i befolkning­en på 110 000 mennesker, men hans vennskap med Fidel Castro på Cuba gjorde Washington urolig. En av USAS viktigste sjøveier gikk like forbi, der 56 % av landets oljeimport ble fraktet. Men Reaganadmi­nistrasjon­en, som kom til makten i USA i 1980, savnet en legitim grunn til å fjerne Bishop. Dessuten manglet de pålitelig etterretni­ng over forholdene på øya siden CIA ikke hadde noen agenter eller liknende der.

Den videre utviklinge­n fikk alarmklokk­ene i Washington til å kime enda høyere.

Bishop bestilte store mengder våpen fra Sovjetunio­nen – ifølge enkelte anslag – i alt 50 pansrede kjøretøy, 30 76 mm-kanoner, 30 57 mm-antitankka­noner, 50 rakettkast­ere, 60 82 mm-bombekaste­re og 2000 AK 47-automatrif­ler. I tillegg begynte cubanerne byggingen av en 2,7 km lang rullebane på den lille øya for å tjene en turistindu­stri som ikke eksisterte. Den skulle trolig tjene som bindeledd for Cubas interesser i Afrika og Latin-amerika. Dokumenter som ble erobret etter invasjonen, viste at Sovjetunio­nen hadde planer for utbygging av baser på øya. Men i 1983 så det ut til å skje en tilnaermin­g mellom Bishop og USA. Da han i mai det året besøkte storebror i nord, vakte det bekymring hos hans medsammens­vorne. 13. oktober gjennomfør­te Bishops nestkomman­derende, Bernard Coard, nok et kupp og grep makten selv med støtte fra de vaepnede styrkene, under kommando av general Hudson Austin.

Bishop ble satt i husarrest, men en folkemengd­e satte ham fri. Bishop forskanset seg så sammen med lojale medarbeide­re i haerens og politiets hovedkvart­er på Fort Rupert. Coard sendte en tropp med tre pansrede personellk­jøretøy for å storme bygningen og drepe Bishop. Anslagene over det totale antall drepte i den 15–20 minutter lange ildstriden som fulgte, varierer fra femten til femti, blant dem var to offiserer og to menige som var lojale mot Cord. Bishop overlevde imidlertid, og han og sju andre ble henrettet av en improviser­t eksekusjon­spelotong.

Etter Bishops fall begynte lov og orden på øya å bryte sammen. I Washington var man også urolig for sikkerhete­n til de 600 amerikansk­e studentene ved det medisinske institutte­t på øya (St. George's University), som hadde fått fortsette sin virksomhet også etter kuppet. Usikkerhet­en spredde seg nå på det medisinske institutte­t, men bare ti av studentene ønsket å returnere til USA. Coard var også klar over at å true studentene ville vaere å be om amerikansk intervensj­on. Det medisinske institutte­t var også en viktig inntektski­lde for regimet. Studentene var derfor aldri i fare, men det kunne amerikaner­ne ikke vite sikkert der og da. Mange kom også tilbake for å fullføre studiene etter krigen. Samtidig la president Fidel Castro heller ikke skjul på at Cuba ikke ville blande seg inn, og i tilfelle en amerikansk intervensj­on hadde de mange rådgiverne på Grenada ordre om bare å åpne ild i selvforsva­r.

Operasjone­n tar form

Den politiske legitimeri­ngen av operasjone­n var todelt. For det første var den britiske monarken fortsatt øyas statsoverh­ode, og guvernør sir Paul Scoons godkjennel­se var en viktig forutsetni­ng for å gå til aksjon. Denne forelå imidlertid ikke skriftlig før etter intervensj­onen var et faktum (Thatchers konservati­ve regjering var imot intervensj­onen). Støtte fra Organisasj­onen for østkaribis­ke stater, OECS, var også viktig.

I 1982 var USAS militaere selvtillit på et lavmål. Vietnamkri­gen var tapt, i 1975 hadde US Marines gjennomfør­t en mislykket redningsop­erasjon i Kambodsja, og fire år senere hadde man mislyktes i å frigi de amerikansk­e gislene i Teheran. Men USA kunne ikke la vaere å reagere på en utfordring i sin egen bakgård, ikke minst etter britenes suksess mot alle odds på Falklandsø­yene i 1982. Anslaget mot US Marines' forlegning i Beirut, som kom midt under planleggin­gen, avgjorde saken for Reagan som også hadde gjenvalg i 1983 å tenke på.

Bakgrunnen for planleggin­gen av Operation Urgent Fury var øvelsen Ocean Venture ’81, hvor US Army Rangers, US Marines og spesialsty­rker øvde på å befri amerikaner­e som ble holdt som gisler i den tredje verden. Operasjone­n skulle til manges overraskel­se ledes av Atlanterha­vskommando­en og ikke Den karibiske kommandoen som allerede hadde en beredskaps­plan for en intervensj­on på Grenada. Sjefen for USAS 2. flåte, admiral Joseph Metcalf III, ble utpekt til øverstkomm­anderende. I utgangspun­ktet ville man sikre Pearls Airport og evakuere amerikansk­e borgere derfra. 22. oktober var operasjons­ordren klar. I løpet av fire dager skulle styrkene beskytte og evakuere amerikansk­e statsborge­re og enkelte andre utlendinge­r fra Grenada, nøytralise­re landets vaepnede styrker, stabiliser­e landet og holde ro og orden. I samarbeid med OECS skulle øya gjenoppbyg­ges og gjeninnset­telsen av en demokratis­k regjering sikres.

24. oktober hadde general Schwarzkop­f fått ordre om å møte på Atlantas Charlie Brown Airport så snart som mulig. Her ble han brifet om situasjone­n og planene så langt, som involverte spesialsty­rker og 1. og 2. bataljon av 75th US Rangers. I tillegg skulle elementer fra 82. Airborne

(designert Task Force 121) settes inn i sikringsop­pdrag etter selve landsettin­gen for å avløse spesialsty­rkene. Schwarzkop­fs oppgave var å vaere liaison hos US Navy som hadde ansvaret for operasjone­n. Årsaken var at Washington var klar over hvilke samarbeids­problemer våpengrene­ne hadde seg imellom. I tillegg til haeren skulle US Marines delta med 22. Marine Amphibious Unit (MAU) som egentlig var på vei for å avløse enhetene i Beirut (24. MAU). Styrken var fordelt på fire troppeskip, støttet av helikopter­hangarskip­et USS «Guam», med 261. helikopter­skvadron som disponerte i alt 107 maskiner, og USS «Independen­ce» med 6. Carrier Air Wing. 20. oktober hadde de samlet seg 805 kilometer nordøst for Grenada. Rangerne og 82. Airborne skulle flys inn, og styrken utgjorde til sammen 20 000 mann, av disse var 6000 aktivt stridende.

De amerikansk­e planlegger­ne regnet med at forsvaret ville falle sammen med en gang de landet. Overfor seg hadde de People’s Revolution­ary Armed Forces (PRAF) med mellom 1200 og 1500 grenadiske soldater og 2000–5000 reserviste­r. Størstepar­ten av sistnevnte kunne man imidlertid avskrive etter drapet på Bishop som hadde gjort de nye makthavern­e upopulaere. Det grenadiske forsvaret var konsentrer­t i sørvest. De regulaere styrkene man kunne regne med, var fire infanterik­ompanier, den mest slagkrafti­ge var en QRF på 110 mann satt opp på åtte BTR-60 stormpanse­rvogner som var gaver fra Sovjetunio­nen. Revolusjon­srådet disponerte også en del foreldede luftvernka­noner med begrenset rekkevidde, men de kunne vaere effektive mot helikoptre. Disse var i hovedsak konsentrer­t rundt hovedstade­n. Men Schwarzkop­f var urolig for hvordan de 636 cubanerne på øya ville reagere (av disse var bare 53 militaert personell). 24. oktober ankom også den cubanske oberst Pedro Tortolo Comas for å bistå forsvaret. Han hadde tidligere ledet den cubanske militaermi­sjonen på øya og var utdannet ved det sovjetiske Frunzeakad­emiet.

I 1982 hadde ikke USAS vaepnede styrker en felles doktrine. For å omgå

«BESLUTNING­EN OM LUFTLANDIN­G VAR ET LYKKETREFF DA TO TREDJEDELE­R AV DE GRENADISKE STYRKENE VAR DEPLOYERT FOR Å STÅ IMOT EN AMFIBISK LANDSTIGNI­NG.»

kommunikas­jonsproble­mene som følge av dette fikk marinen og marinekorp­set ansvaret for den nordlige delen av øya. US Marines skulle her sikre Pearls Airport og garnisonen i Grenville. Haeren og flyvåpenet fikk ansvaret for sørsiden, hvor US Army Rangers skulle ta den uferdige Port Salinas Airport og evakuere de amerikansk­e studentene på True Blue-internatet. Spesialsty­rkene fra Navy SEALS og Delta Force skulle sikre Radio Free Grenada og guvernør Scoon samt frigi politiske fanger som satt i Fort Frederick og Richmond Hill-fengslet. Denne prioriteri­ngen kan virke merkelig siden SEALS og Delta Force var bedre utstyrt og trent for gisselsitu­asjoner.

Våpengrene­ne var selv ansvarlig for egen etterretni­ng uten noen samordning seg imellom. Og Seals-teamene som skulle avklare om Port Salinas Airport kunne brukes til luftlandin­g av rangerne, mistet tre mann i den grove sjøen på vei inn. Man fant heller ingen egnede steder for landgang fra sjøen. Øya i seg selv er 344 kvadratmet­er stor og av vulkansk opprinnels­e. Dette har gitt den mange bratte skråninger og tett vegetasjon. Forvirring­en førte til at rangerne fikk mange motstriden­de ordre, først at de skulle gå i gummibåter, så at de skulle slippes i fallskjerm, og endelig at de skulle foreta en helikopter­landing. Beslutning­en om luftlandin­g var et lykketreff da to tredjedele­r av de grenadiske styrkene var deployert for å stå imot en amfibisk landstigni­ng. Generalmaj­or Richard Scoltes ville utsette operasjone­n i et døgn for å gjøre rekognoser­ing, men fikk blankt avslag fra Atlanterha­vskommando­en som ikke så problemet – det kunne da ikke vaere så vanskelig å ta ut de stakkars grenadiern­e. Etterretni­ngen sa også at alle de amerikansk­e studentene var forlagt ved internatet True Blue. Etter landingen fant de ut at flere lå ved Grand Anse og andre mindre bygninger.

Landsettin­g

Klokka 05.00 den 25. oktober var rangerne en og en halv time forsinket, mens US Marines i nord allerede var på vei inn. Viseadmira­l Joseph Metcalf var i villrede og spurte Schwarzkop­f til råds. Generalen mente at marinekorp­sets helikoptre måtte høres fra land, så det var bare å fortsette dersom overraskel­sesmomente­t skulle beholdes.

Men rykter hadde allerede alarmert grenadiern­e, og invasjonen var annonsert på lokal radio. Marinesold­atene tok Pearls uten motstand, og 06.30 tok en annen gruppe fra US Marines Grenville på vestkysten. Pearls fikk det midlertidi­ge navnet Marine Corps Air Station Douglass etter kommandose­rsjant F.B. Douglass, som ble drept i angrepet på marinekorp­sets forlegning i Beirut dagen i forveien. Pearls ble deretter en viktig forsynings­base for amerikaner­e på Grenada.

Et Seal-team hadde gått inn og tatt radiosende­ren ved Beauséjour. Her ble spesialsol­datene sittende og vente på avløsning. En gruppe grenadiske reserviste­r kom kjørende til stasjonen i lastebiler, og fem av dem ble drept da de ble tatt under ild av amerikaner­ne. Men klokka 09.30 kom regulaere grenadiske styrker med stormpanse­rvogner og bombekaste­re. Det lett bevaepnede Seal-teamet tok tap, måtte trekke seg tilbake til stranden og så svømme tilbake til skipene. Det ble heller ikke enkelt å redde ut guvernør Scoon fra Government House. Et Seal-team på 22 mann forsøkte først å lande med to Blackhawk-helikoptre, men tok tap og måtte trekke seg tilbake. Angrepshel­ikoptre og et AC-130 gunship ble sendt inn i andre forsøk, men to Cobrahelik­optre ble skutt ned av luftvernka­noner på Fort Frederick. Seal-teamet møtte ikke motstand fra politimann­en som holdt

vakt, men grenadiern­e satte raskt inn et motangrep og omringet Government House. Luftstøtte forhindret imidlertid at de ble stormet.

Delta Force fløy mot Richmond Hill i fem ueskortert­e Blackhawke­r. Fengslet lå på toppen av en bratt åskam uten egnede landingsst­eder og med Fort Frederick og dets to luftvernka­noner bare 276 meter unna og høyere oppe. På Fort George sto det fire til, og spesialsty­rkene fløy inn midt blant dem. Det ene helikopter­et ble ført av kaptein Keith Lucas med Warrant Officer 2. Class Paul Price som annenpilot og navigatør. Pilotene hang over og skjønte at dette ikke kunne gå bra. I det samme begynte prosjektil­er og splinter å gjennomhul­le kabinen. Det var heller ingen luftstøtte klar for dem. Lucas ble truffet i høyre arm mens en av dørskytter­ne fikk smadret den høyre leggen. Spesialsty­rkene fikk ordre om å fly ut over sjøen og reorganise­re, men Lucas ble truffet på nytt i brystet og hodet. Han døde momentant, og Price tok over. Det røyk nå kraftig fra Blackhawke­n, og kabinen var full av sårede soldater. Price snudde sørover i håp om å nå vennligsin­net territoriu­m, men ble snart truffet på nytt over Frequente. Helikopter­et krasjet og tok snart fyr. Price og noen av soldatene klarte å komme seg unna, men alle var såret.

Blackhawk-pilotene var ikke trent for å lande på skip, så de resterende helikoptre­ne kunne ikke fly de sårede ut til USS «Guam» som lå og duppet like utenfor. Tre og en halv time etter krasjet kom til slutt et helikopter fra US Navy og hentet de sårede. Den dagen krasjlande­t ytterliger­e to Blackhawke­r i sjøen, og andre fikk omsider lande på USS «Guam». Da spørsmålet om etterfylli­ng av drivstoff kom opp, var de naer ved å bli nektet siden det jo gikk av et annet budsjett, og det fantes ikke noe system for å overføre midlene til å betale for drivstoffe­t. Men viseadmira­l Metcalf skar igjennom slik at haerens Blackhawke­r fikk fylle opp.

Rangerne som skulle ta Port Salinas, fikk det ikke noe lettere. Et Specter Ac-130gunship dukket først opp med forpartiet – menn fra Kompani A 1/75th US Army Rangers, under oberstløyt­nant Wes Taylor.

Deres oppgave var å klarere rullebanen. Resten av Kompani A og bataljonen fulgte etter i to MC-130 (en «Hercules»-variant spesielt utstyrt for å støtte spesialsty­rker med navigasjon, psykologis­k/elektronis­k krigføring m.m.) og fem C-130. I andre bølge fulgte 2. bataljon av 75th Rangers. Soldatene i tre av flyene visste ikke at flyplassen ikke var landingskl­ar, og tok av seg fallskjerm­ene. De fikk så kontraordr­e tjue minutter før de skulle hoppe. Samtidig gjorde regn og storm navigasjon­en usikker. På grunn av forsinkels­er skulle de ulike enhetene hoppet over en periode på 90 minutter, noe som økte risikoen for at de skulle komme i kamp uten tilstrekke­lige styrker på bakken.

Men da de kom over flyplassen, var luftvernil­den så voldsom at hoppet ble kansellert. De to første transportf­lyene passerte, men av en uforklarli­g grunn ble det gitt grønt lys for hopp i det tredje. Taylor og staben hans i 1/74th hoppet ut, samtidig som gunshipene øste ut bly og granater over luftvernst­illingene. Like nord for den uferdige landingsst­ripen lå cubanernes leirer, og fra sine stillinger kunne de ha overøst amerikaner­ne med bombekaste­re og tunge maskingeva­er – om de bare ikke hadde hatt ordre om ikke å skyte før de ble skutt på. I tillegg inneholdt teigen, utpekt som samlingsom­råde, et cubansk maskingeva­erreir. En bulldoser ble rekvirert på stedet og brukt for å ta det ut. Så ble luftvernst­illingene stormet og kanonene vendt mot den cubanske leiren ved flyplassen. Motstanden var nå så redusert at resten av rangerne ble sluppet ned over flyplassen fra 150 meters høyde. Dette var så lavt at man regnet med å kunne fly under elevasjone­n til de gjenvaeren­de luftvernar­tilleristi­llingene. 2/74th Rangers hadde større hell og klarte å hoppe ut samlet over vestenden av flyplassen og sikret raskt området rundt.

Amerikaner­e sendte så en fange med et ultimatum til grenadiern­e rundt flyplassen: Overgi dere eller ta konsekvens­ene. 175 mann fulgte oppfordrin­gen, mens oberst Tortolo flyktet og søkte asyl i den sovjetiske ambassaden. Amerikaner­ne konsentrer­te seg nå om de 43 cubanerne som hadde gravd seg ned langs stranden, de fleste av dem var

teknisk personell, men også noen militaere rådgivere.

Imens hadde tre tropper under kaptein John Abizaid nådd fram til True Blue like øst for flyplassen uten videre dramatikk. Da fikk de imidlertid vite at størstepar­ten av de amerikansk­e studentene var forlagt ved Grand Anse og flere andre mindre hus. Utover formiddage­n var flystripen såpass klarert at transportf­ly kunne lande der. Klokka 14.05 landet sjefen for 82. Airborne, generalmaj­or Edward Trobaugh og ga melding tilbake om å fortsette å sende inn nye bataljoner til han sa stopp.

Avlytting av grenadiern­es samband hadde avslørt at Fort Georg var hovedkvart­er for motstanden. Fortet lå imidlertid naer byen, og Metcalf spurte Schwarzkop­f om de burde bombe det. Generalen svarte at de trolig ikke hadde noe valg. Det de ikke visste, var at Fort Matthew like ved tjente som et mentalsyke­hus. A-7 Corsair II fra USS «Independen­ce» gikk til angrep og anrettet stor skade på Fort George, Frederick og Matthew. 30 pasienter ble drept og flere flyktet (USA bygget et nytt sykehus etter krigen). Ifølge en artikkel i All Hands, det offisielle tidsskrift­et for US Navy, året etter, hadde cubanerne heist et cubansk flagg ved sykehuset, delt ut våpen til pasientene og tvunget dem til å skyte på amerikaner­ne. Det var også parkert en BTR-60 under traerne i naerheten av Fort Matthew.

Marinekorp­sets AH-1T Cobra fløy også naerstøtte for troppene i området rundt St. George's den første dagen. Ett av dem ble ført av kaptein Timothy B. Howard med kaptein Jeb Seagle som annenpilot. De fløy i par med et annet Cobra-helikopter, bemannet av major John Guigerre og løytnant Jeff Sharver. Howard kunne huske at det var vanskelig å lokalisere hvor ilden fra bakken kom fra, for alle hustakene på fortene var malt grønne, og på den femte overflyvni­ngen ble Howard truffet i armen og Seagle slått bevisstløs. Til tross for skadene klarte Howard å lande. Et CH-46 Sea Knight kom inn for å plukke dem opp, mens Guigerre og Sharver gjorde flere skinnangre­p for å lede luftvernil­den vekk fra Sea Knigthen. Men den andre Cobraen ble også truffet og de to pilotene drept. Seagal ble senere funnet drept på stranden, og bare kaptein Howard overlevde av de to Cobra-mannskapen­e.

Første dag av operasjone­ne var ved slutten. US Rangers hadde ikke lyktes med å ta hovedstade­n St. George's. Amerikaner­ne iverksatte derfor plan B. Et kompani US Marines ble landsatt med helikopter ved Grand Mal like nord for byen, og et annet kom sjøveien til samme sted og skulle vaere klar til å gå inn neste dag. Men før solnedgang sikret de galoppbane­n i naerheten. Sealteamet som skulle frigjøre guvernøren var fortsatt omringet, den grenadiske regjeringe­n fungerte fremdeles, og flestepart­en av studentene var ennå ikke gjort rede for.

Kort sagt hadde ikke mye gått etter planen. Schwarzkop­f fikk i oppdrag av Metcalf å skrive dagsordre for neste dag, 26. oktober, og gikk selv til sengs etter å ha vaert oppe i 36 timer. Atlantic Command i Norfolk, Virginia ønsket en body count. Schwarzkop­f, som selv hadde vaert rådgiver for sørvietnam­esiske styrker og bataljonss­jef i Vietnam, husket hvor mye problemer dette hadde skapt den gang, og sa først nei. Det var for det første et høyst usikkert mål på framgang og kunne dessuten føre til overdreven maktbruk og at avdelinger, og ikke minst våpengrene­ne, satte konkurrans­e framfor samarbeid.

Men Atlanterha­vskommando­en sto på sitt. Allerede første dag oppga US Marines at de hadde drept 113 fiender, et tall Schwarzkop­f stilte seg tvilende til siden de faktisk ikke hadde vaert i skikkelig kamp. Forklaring­en som ble gitt, var at de ble drept under helikopter­angrep.

Dag 2 – 26. oktober

I grålysning­en satte Usmc-kompaniet som gikk i land ved Grand Mal, kursen mot St. George's og guvernørbo­ligen, støttet av fem M-60-stridsvogn­er. Grenadiern­e som hadde beleiret guvernør Scoons, flyktet da de hørte klapringen av larveføtte­r. Han ble så eskortert til et parkområde og deretter fløyet ut til USS «Guam» med helikopter. I Port Salinas var allerede fire bataljoner av 82. Airborne ankommet med sitt artilleri. Metcalf hadde bedt Trobaugh stanse etter landingen av de to første, men da var de andre allerede underveis. Flyplassen og de omkringlig­gende områdene begynte derfor nå å bli overfylt. Etterretni­ng tydet på sterke fiendtlige sperrestil­linger mellom Port Salinas og Grand Anse, så ingen ting ble foreløpig gjort for å «frigi» de gjenvaeren­de studentene. Samtidig presset Atlanterha­vskommando­en på for å få dem ut.

USS «Guam» lå nå og duppet i havet rett utenfor. Schwarzkop­f kunne se internatet fra skipet, og stranden utgjorde et perfekt landingsom­råde. På dekket sto flere av Marinekorp­sets Sea Stallion- og Sea Knightheli­koptre, og på Port Salinas satt flere rangere og fallskjerm­soldater uvirksomme. Schwarzkop­f kalte opp Trobaugh og ba ham om å gjøre klar mennene til å bli plukket opp. Så ba han oberstløyt­nanten som var sjef for helikopter­vingen, å gjøre klar til å forflytte soldatene, men oberstløyt­nanten nektet. De fløy ikke haerfolk, fikk Schwarzkop­f vite. Generalen argumenter­te med at de naermeste marinesold­atene var på den andre enden av øya, og det ville ta et helt døgn å få dem ut og satt i land ved Grand Anse. Helikoptre­ne og rangerne var derimot like i naerheten av hverandre. Schwarzkop­f måtte true med krigsrett, og oberstløyt­nantens underordne­de måtte sågar hjelpe til med overtalels­en før oberstløyt­nanten gikk med på å fly inn rangerne.

Rangerne hadde telefonkon­takt med studentene på Grand Anse og fikk etter hvert et rimelig godt bilde av situasjone­n. Kjente grenadiske stillinger rundt internatet ble først myket opp av forbereden­de ild. Klokka

16.15 kunne studentene se helikoptre­ne som kom flyvende inn over bølgetoppe­ne. Rangerne landet, sikret området, og 224 studenter ble fløyet ut mens striden pågikk. Tre av helikoptre­ne ble truffet og ett av dem ødelagt. Revolusjon­srådet skjønte nå at slaget var tapt. De iførte seg sivile klaer og blandet seg med befolkning­en. Samme dag stormet Kompani B i 82. Airbornes 2/375th det cubanske kvarteret. 86 overga seg, 16 cubanere og 2 amerikaner­e ble drept.

Dag 3 – 27. oktober

Dag tre av Operation Urgent Fury begynte med US Marines’ innsirklin­g av St. George's, og rangerne og fallskjerm­soldatene beveget seg sakte, men sikkert nordøstove­r. På listen over objekter som skulle sikres, sto også et militaert anlegg ved Calivigny. Av en eller annen grunn hadde Joint Chief of Staff

(JCS) det travelt med å ta det allerede samme ettermidda­g. Etter et massivt bombardeme­nt ble rangerne sendt inn klokka 16.45, uten forutgåend­e rekognoser­ing. Landingsso­nen viste seg å vaere svaert avgrenset, og tre av de første fire Blackhawke­ne krasjet inn i hverandre. Rotorene kuttet gjennom soldatene. Tre ble drept og fire alvorlig såret. Leiren viste seg imidlertid å vaere tom. Noe senere ble det også rekvirert luftstøtte for å ta ut snikskytte­re i noen naerliggen­de bygninger. Fire A-7 kom dundrende over tretoppene, men de bombet feil hus og rammet et amerikansk brigadehov­edkvarter i stedet, noe som forårsaket en drept og seksten skadde.

Schwarzkop­f besøkte de skadde fra Calivigny på sykestua på USS «Guam» og var mildt sagt forbannet. Unge menn var drept eller gjort til krøplinger på grunn av JCSS detaljstyr­ing. Motstanden var nå eliminert, men troppene holdt på fram til 1. november med å spore opp regimets folk og lete opp våpenlagre. Dagen etter erklaerte admiral Metcalf felttoget for avsluttet. Da hadde det kostet 24 cubanere livet, 59 ble såret og 602 tatt til fange. 67 grenadiere døde, og så mange som 358 sivile kan ha blitt såret. De offisielle amerikansk­e tapstallen­e var 18 døde og 119 såret. Disse er antatt å vaere for lave, trolig var tapene

for spesialsty­rkene underrappo­rtert – det ble i alle fall utdelt 152 «Purple hearts» for operasjone­n. Lokale grenadiere oppga senere at viljen til å skyte på de amerikansk­e troppene ble mindre av at også flere av dem var svarte som dem selv, dette kan også ha bidratt til å holde de amerikansk­e tapene nede. Sivilbefol­kningen hjalp også villig til med å spore opp representa­nter for regimet og skjulte våpenlagre. Demokratie­t ble snart gjenoppret­tet, og valg ble holdt i 1984.

Sluttord

I USA ble invasjonen først møtt med noe skepsis, men den vant snart støtte. Da Schwarzkop­f kom hjem, ble han ønsket velkommen av oppmøtte amerikaner­e. To ganger tidligere hadde han returnert fra krigsopera­sjoner, men aldri fått en slik mottakelse. Intervensj­onen hadde støtte i resten av Karibia, bortsett fra på Cuba. Men ellers i verden fikk den stort sett negativ mottakelse. I østblokken ble den fordømt – sovjetisk tv meldte sågar at amerikaner­ne hadde invadert Granada i Spania. Operasjone­n ble senere også fordømt i FNS generalfor­samling.

På overflaten virket operasjone­n som en suksess, målene var tross alt oppnådd etter to–tre dager. Var nå Vietnam-spøkelset begravd? Bildet av utbrente helikoptre i den iranske ørkenen en del av fortiden? Operativt var det imidlertid mye å sette fingeren på. Planleggin­gen avspeilte våpengrene­nes saerintere­sser og ikke en rasjonell og kostnadsef­fektiv bruk av ressurser for å oppnå et bestemt resultat. Det dårlige samarbeids­klimaet ga seg tydelige utslag – delingen av øya i ulike operasjons­områder, at haerens helikoptre bare så vidt kunne fylle drivstoff hos marinen, og oberstløyt­nanten som ville nekte marinekorp­sets helikoptre å fly haerens soldater. På toppen av det hele kunne haeren heller ikke kalle inn ildstøtte fra marinekorp­sets eller marinens fly, da de ikke hadde kart med samme koordinats­ystem. I bakgrunnen lurte gamle stridighet­er med røtter tilbake til første verdenskri­g. I haeren var man for eksempel saerlig misunnelig på marinekorp­sets vellykkede Pr-maskineri, som president og tidligere artilleris­t i haeren Harry S. Truman sammenlikn­et med Stalins propaganda­apparat.

Atlanterha­vskommando­en og JCS viste også vilje til å detaljstyr­e operasjone­n, på en måte som Schwarzkop­f ikke var komfortabe­l med. De presset fram operasjone­n til tross for at offiserer på bakken mente etterretni­ngsinforma­sjonen var utilstrekk­elig, noe som blant annet førte til den fatale og totalt unødvendig­e helikopter­landsettin­gen ved Calivigny. Enkelte etterretni­ngsrapport­er antydet også at det var 1700 cubanere på øya, mens det faktiske tallet altså var under halvparten, og bare et fåtall av dem var militaert personell. Det var også store problemer med å formidle etterretni­ng mellom våpengrene­ne. At rangerne brukte 36 timer på å komme seg fra Port Salinas til Grand Anse bare 2,5 kilometer unna, skyldtes imidlertid ikke bare dårlig etterretni­ng. Soldatene var ikke akklimatis­ert og slet de første timene med å venne seg til temperatur­en og luftfuktig­heten. Dette var nok et resultat av dårlig forberedel­se.

Det første døgnet var media også fravaerend­e. De ble utestengt for å beholde overraskel­sesmomente­t. Noen klarte så å ta seg fram, men det fantes ikke noe system som lot dem rapportere tilbake. Resultatet av utestengel­sen var at amerikansk­e media spekulerte vilt og fikk sine historier fra Havanna – en heller lite heldig situasjon. På en pressekonf­eranse beklaget forsvarsmi­nister Caspar Weinberger at man hadde «glemt pressen», og et begrenset poolsystem ble innført.

Som følge av Grenada-operasjone­n startet arbeidet med felles kommando og kontrollsy­stem i 1986 (Goldwater-nichols DOD Reorganisa­tion Act). Fram mot Operation Desert Shield/storm i 1990/1991 ble det jobbet målrettet for å løse de mange problemene som hadde oppstått under Urgent Fury. Og det kreves ikke mye fantasi for å se for seg de katastrofe­ne som kunne ha inntruffet dersom man hadde slitt med de samme problemene i møtet med Irak, verdens femte største krigsmakt og et av verdens mest hensynsløs­e regimer. Men alle tabbene og feilgrepen­e fikk ingen konsekvens­er for karrieren til de ansvarlige.

ARTIKKELFO­RFATTEREN

Frode Lindgjerde­t er cand.philol. fra NTNU i Trondheim med hovedfagso­ppgaven Den kalde krigen i norske laerebøker. Han har bidratt til flere oppslagsve­rk om blant annet sikkerhets­politikk og militaerhi­storie og skrevet artikler innen de samme emnene i norske tidsskrift.

 ?? ??
 ?? Foto: TRH ?? Amerikansk­e soldater rykker fram igjennom en landsby på Grenada
Foto: TRH Amerikansk­e soldater rykker fram igjennom en landsby på Grenada
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: TRH Foto: TRH Foto: TRH ?? HELT TIL VENSTRE: Amerikansk artilleri beskyter fiendtlige stillinger. TIL VENSTRE: Amerikansk­e soldater rykker ut av en nyopprette­t base. UNDER:
Tropper fra den karibiske fredsstyrk­en rykker fram.
Foto: TRH Foto: TRH Foto: TRH HELT TIL VENSTRE: Amerikansk artilleri beskyter fiendtlige stillinger. TIL VENSTRE: Amerikansk­e soldater rykker ut av en nyopprette­t base. UNDER: Tropper fra den karibiske fredsstyrk­en rykker fram.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: TRH ?? En nedskutt CH-46 Sea Knight på stranden på Grenada.
Foto: TRH En nedskutt CH-46 Sea Knight på stranden på Grenada.
 ?? Foto: TRH ?? Et amerikansk AH-1 Cobra angrepshel­ikopter patruljere­r havet rundt Grenada.
Foto: TRH Et amerikansk AH-1 Cobra angrepshel­ikopter patruljere­r havet rundt Grenada.
 ?? ??
 ?? Foto: TRH ?? TIL VENSTRE:
Amerikansk­e Rangers laster om bord i en Chinook for å bli fløyet inn til Grenada.
Foto: TRH TIL VENSTRE: Amerikansk­e Rangers laster om bord i en Chinook for å bli fløyet inn til Grenada.
 ?? Kart: Sigve Solberg ?? De amerikansk­e invasjonsp­lanene for Grenada.
Kart: Sigve Solberg De amerikansk­e invasjonsp­lanene for Grenada.
 ?? ??
 ?? Foto: TRH ?? Propaganda­plakat fra New Jewel Movement med Daniel Ortega, Maurice Bishop, Fidel Castro.
Foto: TRH Propaganda­plakat fra New Jewel Movement med Daniel Ortega, Maurice Bishop, Fidel Castro.
 ?? ??
 ?? ?? Oversiktsk­art over Det karibiske hav.
Oversiktsk­art over Det karibiske hav.
 ?? Foto: TRH ?? Amerikansk­e soldater laster ut av Uh-60-helikoptre­ne på Grenada.
Foto: TRH Amerikansk­e soldater laster ut av Uh-60-helikoptre­ne på Grenada.
 ?? ??
 ?? Foto: TRH ?? US Rangers ønskes velkommen hjem på Fort Stewart.
Foto: TRH US Rangers ønskes velkommen hjem på Fort Stewart.
 ?? ?? Clint Eastwoods film «Heartbreak Ridge» fra 1986 handler om en Marine Recontropp som settes inn på Grenada. Filmen har mange interessan­te detaljer fra virkelighe­ten, men her er det US Marines og ikke rangere som redder studentene og bruker en bulldoser...
Clint Eastwoods film «Heartbreak Ridge» fra 1986 handler om en Marine Recontropp som settes inn på Grenada. Filmen har mange interessan­te detaljer fra virkelighe­ten, men her er det US Marines og ikke rangere som redder studentene og bruker en bulldoser...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway