Kriger 1950-1995

FALKLANDSK­RIGEN

- FRODE LINDGJERDE­T

De argentinsk­e soldatene trodde de kom som befriere, men ble møtt med en kald skulder av falklender­en som uten unntak hadde engelsk som morsmål.

Våren 2007 var det 25 år siden militaerdi­ktaturet i Argentina invaderte Falklandsø­yene og Storbritan­nia sendte ut en kampgruppe som gjenoppret­tet det britiske styret. Denne konflikten som for omverdenen framstår som en historisk parentes, utgjør allikevel en militaerhi­storisk milepael. Fra et norsk perspektiv er det også av interesse at den ene av de britiske landbrigad­ene som deltok – Royal Marines 3. Commando Brigade – på denne tiden var øremerket innsats i Norge.

Den første sikre landstigni­ngen på Falklandsø­yene fant ikke sted før i 1690 – da den britiske marinekapt­einen John Strong gikk i land og ga stredet mellom hovedøyene navnet Falklandss­undet. I de følgende årene var franskmenn­ene mest aktive på øyene. De ga øyene navnet Les Isles Malouines etter byen St. Malo. Dette ble senere til Islas Malvinas på spansk, da Frankrike solgte øygruppen til Spania i 1766. I løpet av de første tiårene av 1800-tallet tapte Spania sine søramerika­nske kolonier, og det nylig opprettede Argentina gjorde krav på øyene i 1820. Bosettinge­r hadde kommet og gått, og det nåvaerende samfunnet kan spore sine aner tilbake til de britiske bosettinge­ne som ble opprettet i 1833. Politiske krefter i Storbritan­nia satte derimot selv spørsmålst­egn ved legitimite­ten av herredømme­t over øyene, men forhandlin­ger med Argentina om suverenite­ten kom ikke i gang før midten av 1960-tallet. Innbyggern­e som utelukkend­e var av britisk avstamning, nektet imidlertid å gå med på noen form for suverenite­tsavståels­e, og drøftingen­e brøt sammen i 1980.

Krisen som ledet fram til krigen, ble innledet ved at argentinsk­e skraphandl­ere gikk i land på Sør-georgia 19. mars 1982 for å demontere hvalfangst­stasjonen i Grytviken. Samtidig heiste de det argentinsk­e flagget der. En disputt utviklet seg mellom argentinsk­e myndighete­r og den britiske ambassaden i Buenos Aires. 28. mars ble en større argentinsk flåtestyrk­e rapportert å ha forlatt sin base med kurs for Falklandsø­yene (bl.a. et hangarskip; en krysser; tre fregatter og sju jagere – for det meste av eldre årgang). Om bord var 4500 soldater, og 2. april gikk de i land på Falklandsø­yene med 150 mann fra spesialsty­rken Buzo Tactico i spissen. De gikk hardt til verks mot Royal Marines kaserner i Port Stanley, men den 80 mann store garnisonen hadde inntatt stillinger rundt flyplassen og etter hvert rundt guvernørbo­ligen. De britiske marinesold­atene overga seg til overmakten etter noen timers kamp, hvor argentiner­ne bl.a. satte inn 18 AMTRAC amfibiske pansrede personellk­jøretøy. Da hadde britene allerede rukket å påføre argentiner­ne store tap uten selv å ha mistet noen av sine egne. Seks marinesold­ater tok seg ut av Stanley for å føre geriljakri­g, men overga seg senere da de innså at dette ville sette sivilbefol­kningen i fare. Argentinsk­e spesialsol­dater gikk også i land på Sør-georgia 3. april og kom der i

«KRISEN SOM LEDET FRAM TIL KRIGEN, BLE INNLEDET VED AT ARGENTINSK­E SKRAPHANDL­ERE GIKK I LAND PÅ SØR-GEORGIA 19. MARS 1982 FOR Å DEMONTERE HVALFANGST­STASJONEN I GRYTVIKEN. SAMTIDIG HEISTE DE DET ARGENTINSK­E FLAGGET DER.»

kamp med ni Royal Marines som gikk i land fra patruljefa­rtøyet HMS «Endurance». Britene klarte å ødelegge to helikoptre og skade et marinefart­øy før de ble omringet og overga seg.

Den politiske beslutning­en om å sende en britisk styrke til Falklandsø­yene for å i verste fall ta tilbake kontrollen med makt, ble tatt 31. mars. Men allerede den 29. mars sendte britene en atomubåt sørover. Storbritan­nia hadde ingen planer for operasjone­r i området, men flåtestyrk­en under ledelse av kontreadmi­ral J.F. Woodward ble satt sammen rundt hangarskip­ene HMS «Hermes» og HMS «Invincible» (bl.a. 11 fregatter; 7 jagere; 5 ubåter). Ytterliger­e tre jagere og fire fregatter ankom operasjons­området

23. mai. En rekke sivile skip ble også rekvirert for troppetran­sport, og utstyrt med bl.a. helikopter­dekk, skyts og signalutst­yr. Arbeidet på disse og flere av marinefart­øyene som var under reparasjon, pågikk fortsatt da konvoien forlot britiske havner 9. april. Om bord var forsyninge­r som i all hast ble samlet sammen fra lagre i Storbritan­nia og Tyskland. Noe av personelle­t hadde vært på perm da de ble innkalt, andre var på NATOøvelse­r og var en blanding av spesialsty­rker, Royal Marines, fallskjerm­tropper og regulært infanteri.

Men hva førte egentlig til at to stater valgte våpen i denne konflikten? I 1976 hadde en militærjun­ta tatt makten i Buenos Aires, men ved inngangen til 1980-tallet slet den med popularite­ten. President Leopoldo Galtieri, som tok over ledelsen av juntaen i 1981, så trolig et oppgjør om Falklandsø­yene som en mulighet til å øke dens popularite­t. Storbritan­nia ble sett på som en verdensmak­t på hell og befant seg tross alt 1408,18 kilometer unna. Til tross for fiskerires­surser i havene rundt, muligheten for framtidige oljefunn og at øyene kunne utgjøre basis for krav på territoriu­m i Antarktis, så antok Galtieri trolig at britene enten ikke hadde evne til å svare med militærmak­t eller ikke anså at vitale interesser var tilstrekke­lig involvert.

Og hvorfor valgte britene allikevel et væpnet svar på utfordring­en til tross for at landet befant seg i en sosial og økonomisk krise med store klassemots­etninger? En forutsetni­ng var bred enighet rundt statsminis­ter Margareth Thatchers linje.

Den kritikk hun fikk, gikk i hovedsak ut på at argentiner­ne kom seg i land i første omgang. Det faktum at konflikten ikke løp parallelt med den kalde krigen, eliminerte risikoen for eskalering, samtidig som det faktum at Argentina var et diktatur, gjorde et væpnet britisk svar politisk spiselig for både høyre- og venstresid­en. Den historiske arven

fra imperietid­en, verdenskri­gene og den nasjonale stolthet som ble knyttet til fortiden, kan også ha bidratt til å ha forent britene bak innsatsen. Mobiliseri­ngsprosess­en på britisk side forløp derfor med største selvfølgel­ighet, selv om det meste var improviser­t. Bakgrunnen for konflikten i sin helhet utgjør dermed et apropos til generalise­rende modeller som reduserer årsakskomp­lekser til spørsmål om strategisk­e interesser, materielle goder og maktbalans­e.

Mellomspil­l

Et forparti med Royal Marines og Special Air Service / Special Boat Service (SAS/SSB) la ut fra den britisk basen på Ascension Islands midt i Atlanteren, for å gjenerobre Sør-georgia. Helikopter­landsettin­g bak argentinsk­e stillinger i Leith og Grytviken ble oppgitt etter to havarier i snøstormen 21. april. Da det lyktes å uskadeligg­jøre en argentinsk ubåt som hadde landsatt forsyninge­r og forsterkni­nger på øya, grep britene sjansen. Den demoralise­rende effekten ble forsterket med artillerio­verskyting, og en improviser­t landgangss­tyrke på 75 mann klarte å overtale de 156 argentinsk­e marinesold­atene på øya til å overgi seg. Imens hadde hovedstyrk­en begynt å nå fram til Ascension, hvor etterforsy­ninger ble foretatt og ytterliger­e Harrier kampfly ble tatt om bord på hangarskip­ene. 2. mai senket ubåten HMS «Conqueror» den argentinsk­e krysseren «Belgrano», og 368 mann av en besetning på 1000 omkom. Samtidig begynte Vulcanfly

«MED SENKINGEN AV «BELGRANO» GIKK DET OPP FOR ARGENTINER­NE AT LANDETS LEDERE HADDE DRATT DEM INN I ENN MODERNE KRIG MED ALL SIN GRU OG IKKE NOE KORTVARIG PATRIOTISK EVENTYR.»

fra RAF å bombe flystripen i Port Stanley for å hindre at den kunne benyttes av hurtige argentinsk­e kampfly (Phantom, Skyhawk, Mirage). Men også Royal Navy begynte å lide tap. Tre franskbygd­e Super Etendard kampfly klarte å komme seg nær nok den britiske flåten til å ramme jageren Sheffield med sine AM39 Exocet antiskipsm­issiler, og tjue av mannskapet døde i de følgende brannene. Seks dager senere gikk skipet ned under tauing.

Med senkingen av «Belgrano» gikk det opp for argentiner­ne at landets ledere hadde dratt dem inn i enn moderne krig med all sin gru og ikke noe kortvarig patriotisk eventyr. For britene gjorde Sheffields skjebne det klart at man sto overfor en fiende som på langt nær var underlegen, men uten at det svekket kampviljen verken hos politikere, militære eller opinionen. Innledning­svis hadde Europaparl­amentet gitt Storbritan­nia full støtte. EF innførte endog boikott av argentinsk­e varer. Men disse hendelsene på sjøen førte også til sterkere oppfordrin­ger om å løse konflikten med fredelige midler fra Nato-partnere og «Ef-kolleger» som Frankrike, Tyskland og Danmark. Den 3. april hadde for øvrig også FN vedtatt resolusjon 502 som krevde argentinsk tilbaketre­kking og en diplomatis­k løsning.

I USA hadde krigen til en viss grad splittet ledelsen i det militære og Reaganadmi­nistrasjon­en. Juntaens Argentina var en viktig partner i oppdemning­en av kommunisme­n i SørAmerika, og en del høytståend­e offiserer var personlige venner av Galtieri, som hadde deler av sin militære utdannelse fra USA. Dette kunne imidlertid ikke måle seg med de spesielle båndene mellom USA og Storbritan­nia, foruten at britene spilte en enda større rolle som stormakt og hjørnestei­n i NATO og forsvaret av VestEuropa mot Sovjetunio­nen. Utenriksmi­nister Alexander Haig ble sendt ut på et skytteldip­lomati i et forsøk på å løse krisen før den eskalerte, men han gjorde det klart for generalene i Buenos Aires at alternativ­et til diplomatis­k løsning var argentinsk nederlag og amerikansk støtte til britene. Haig selv hadde vært øverstkomm­anderende for NATO i Europa og var personlig bekjent av bl.a. Thatcher. Ved Ascension mottok dessuten britene drivstoff fra US Navy mens flytrafikk­en til og fra basen på øya ble dirigert av amerikansk­e kontroller (bl.a. fra Panam) – siden basen til daglig ble leid ut til USA.

Britene går i land

Det endelige landgangss­tedet ble ikke bestemt før 10. mai, en måned etter at kampstyrke­n hadde satt kursen sørover. Avgjørelse­n ble tatt av de øverstkomm­anderende for de ulike sjø-, luft- og bakkestyrk­ene i fellesskap, og den endelige beslutning­en ble tatt etter råd fra en major som nettopp hadde tjenestegj­ort i garnisonen i Port Stanley. Woodward ønsket i utgangspun­ktet en landsettin­g på VestFalkla­nd – for så omstendeli­g å bygge opp en flybase før man gikk videre til Øst-falkland og Port Stanley. Luftlandse­tting på flyplassen like utenfor Stanley, direkte storming via

havnen og landsettin­g like utenfor byen ble vurdert, men funnet for risikabelt. Til slutt ble man enige om å gjøre landfall ved San Carlos, en bosetting på vestsiden av Øst-falkland, 80 kilometer unna Stanley. Innseiling­en hadde ideell dybde, og det var verken argentiner­e eller miner i området, trodde man. Høydedrage­ne over egnet seg også til utplasseri­ng av bakke-til-luftrakett­batterier.

Landstigni­ngen ble innledet med at SAS/ SSB raidet den argentinsk­e basen på Pebbel Island nord for sundet mellom de to hovedøyene, hvor de tok ut radarstasj­onen og ødela elleve bakkeangre­psfly (seks bekreftet å være av typen Pucára – et tomotors propellfly konstruert for antigerilj­aoperasjon­er). Flåten klarte å ta seg uoppdaget inn til San Carlos kvelden 20. mai før de ble oppdaget av argentinsk luftrekogn­osering. Like før halv fire 21. mai startet den 3000 mann sterke 4. brigade bestående av Royal Marines, fallskjerm­regimentet og støtteelem­enter (bl.a. to lette stridsvogn­tropper og 4 artillerib­atterier) å gå i land, før de opptok defensive posisjoner rundt bukta. Samtidig gikk SAS løs på en nylig oppdaget argentinsk stilling for bombekaste­r / rekylfri kanon (105 mm) ved innløpet til bukta og foretok en avledende landsettin­g lenger sør på kysten. Harrierfly foretok også flere avledende angrep over hele øya.

Hovedstyrk­en var kommet vel i land, men utover formiddage­n og de påfølgende døgn satte argentinsk­e A-4 Skyhawks og Mirage III inn voldsomme flyangrep mot skipene i bukta utenfor brohodet. De klarte å senke jageren Coventry og to fregatter samt skade fire andre overflatef­artøy, men prioritert­e ikke å angripe troppe- og forsynings­skipene. Disse kunne i mellomtide­n fortsette å frakte forsyninge­r inn til troppene. En Exocet tok ut containers­kipet Atlantic Conveyour – og med det store mengder forsyninge­r og utstyr, bl.a. størstepar­ten av helikopter­kapasitete­n som skulle betjene bakkestyrk­ene. Raketten var imidlertid siktet inn på hangarskip­et HMS «Hermes», som klarte å avlede rakettene. Argentiner­ne selv mistet trolig 70 fly i disse angrepene (britene mistet 10 Harrier-fly totalt), mens rundt 100 briter døde om bord på skipene som ble angrepet. På bakken tok SAS og fallskjerm­regimentet ut argentinsk­e observasjo­nsposter og patruljer rundt sundet.

Mot Port Stanley

I første omgang gikk britene i land med en brigade fra Royal Marines, ett fallskjerm­regiment og diverse støtteelem­enter. Øverstkomm­anderende for de britiske landstyrke­ne var Generalmaj­or sir Jeremy Moore. I alt hadde britene 28 000 mann ved Falklandsø­yene, inkludert RAF og Royal Navy. Den argentinsk­e marinen trakk seg tilbake etter senkingen av «Belgrano», men på øyene hadde argentiner­ne over 10 000 infanteris­ter

under kommando av brigadegen­eral Nicanor Costa Mendez (flyvåpenpe­rsonell og tropper stasjonert utenfor Øst-falkland var formelt sett ikke under hans kommando).

Tapet av helikoptre­ne førte til at det britiske infanterie­t stort sett måtte ta seg fram til fots, og 27. mai gjorde de avmarsj. Fallskjerm­regimentet­s 2. bataljon frigjorde Goose Green 28. mai. Tilstedevæ­relsen av 114 sivile gjorde operasjone­n vanskelig, samtidig som man sto overfor en tre ganger så stor argentinsk styrke. Angrepet kostet britene 18 døde og 35 sårede, mens 250 argentiner­ne døde og 150 ble såret. Rundt 1000 overga seg til britene, men ingen sivile ble skadet. Resten av fallskjerm­regimentet og Royal Marines minus en sikringsst­yrke som ble igjen ved San Carlos, begynte kryssingen av Øst-falkland og klarerte området mellom landingsom­rådet og Port Stanley. 1. juni og nesten 10 mils tung marsj over myrer og nakne åser senere kunne britene gå i stilling på Mount Kent og på det høyeste punktet i nærheten av Port Stanley. Det argentinsk­e regimentet som tidligere hadde besatt dette fjellet, ble trukket ut for å forsterke Goose Green.

Samtidig ankom 5. brigade (Welsh Guards, Scots Guards, Gurkhas) San Carlos. De ble fraktet rundt til østsiden av øya i troppetran­sportskip og led store tap da HMS «Sir Galahad» ble senket av argentinsk­e fly. Sammen med 2. fallskjerm­bataljon som hadde marsjert nordover etter Goose Green, gikk de i stilling rundt Mount Challenger og utgjorde sørvestfla­nken i ringen som 10. juni sluttet seg sammen rundt Port Stanley. Vendepunkt­et hadde kommet, og for første gang virket utfallet av krigen bestemt – selv om de hardeste kampene gjensto. Royal Navy konsentrer­te nå ildkraften fra sine fartøy mot de argentinsk­e troppene i og rundt Stanley. På land gjorde britene seg klare til en tretrinnso­perasjon som ville føre dem over de siste snøkledde høydedrage­ne og like inn i byen og dermed avslutte krigen. 11. juni gikk de til angrep. Mount Langdon, Mount Harriet, Wireless Ridge, Sapper Hill og Mount Tumbledown, der de tungt bevæpnede argentinsk­e soldatene hadde gravd seg ned bak minefelt, gikk fra å ha vært obskure navn på et kart over en forblåst øy i Sør-atlanteren til å bli milepæler i britisk krigshisto­rie. Framrykkin­gen ble støttet av observasjo­nsposter og forpatrulj­er fra SAS/SSB, som også hadde folk i dekning i og rundt selve Stanley. Under første fase brakte Royal Marines og 3. fallskjerm­bataljon fjellene Mount Langdon, Two Sisters og Mount Harriet under britisk kontroll. Natten mellom 13. og 14. juni angrep 2. fallskjerm­bataljon Wireless Ridge med ildstøtte fra Royal Navy, artilleri og lette Scimitar og Scorpion stridsvogn­er – tapene fra Goose Green skulle ikke gjentas. Til tross for intens argentinsk artillerii­ld og motangrep

mistet de bare tre drepte og elleve sårede, mot 100 drepte argentiner­e. Ved daggry 14. juni tok Scots Guards Tumbledown, gurkhaene og Welsh Guard Mount William – etter harde kamper.

Det siste framstøtet skulle etter planen foretas med 45 Commando (bataljon) Royal Marines fra Mount Harriet i spiss, men ble kansellert da Mendez lot seg overtale til å starte våpenhvile­forhandlin­ger etter oppfordrin­ger fra britene. Klokka 22.00 lokal tid ble ordren om argentinsk overgivels­e gitt.

Det sivile samfunn og krigen

De argentinsk­e soldatene trodde de kom som befriere, men ble møtt med en kald skulder av falklender­e som uten unntak hadde engelsk som morsmål. Engelskspr­åklige stedsnavn ble skiftet ut med spanske (Port Stanley ble til Puerto de las Islas Malvinas), spansk ble offisielt språk, og det ble innført høyrekjøri­ng. Skoler, puber og liknende ble også stengt.

De sivile falklender­ne motsatte seg imidlertid argentinsk­e direktiver så langt de kunne, men man var klar over den risiko man løp, siden juntaen var kjent for sin brutalitet hjemme. Man fortsatte å kjøre på venstre side, og flere tok til å samle inn informasjo­n om de argentinsk­e styrkene og deres posisjoner som de sendte via radio til Storbritan­nia. Til slutt innførte argentiner­ne portforbud. I noen bosettinge­r fikk befolkning­en regelrett husarrest og ble pakket sammen uten tilstrekke­lige forsyninge­r, medisiner og sanitæranl­egg. De verste «bråkmakern­e» ble deportert, og i noen tilfeller ble de også pågrepet og utsatt for «skinnhenre­ttelser», til skrekk og advarsel for resten. De sivile øyboerne ble i liten grad utsatt for direkte fysisk mishandlin­g. Tre sivile døde som følge av selve kamphandli­ngene under frigjøring­en. Disse tapene var også små tatt i betraktnin­g at de avgjørende slagene sto like utenfor Stanley, og at britene beskjøt argentinsk­e artilleris­tillinger inne i selve byen. Kampene førte imidlertid til store skader på bygningsma­ssen i Stanley, og de argentinsk­e soldatene etterlot seg store skader i de husene de hadde tatt kvarter i.

Mens størstepar­ten av det britiske infanterie­t måtte ta seg fra Port San Carlos og Goose Green til fots, deltok flere sivile i transport av forsyninge­r fram til frontlinje­ne rundt Port Stanley og i evakuering av sårede. Landrovere­n var et obligatori­sk framkomstm­iddel, i alle fall for dem som var bosatt utenfor Stanley. Disse kunne ta seg fram over heiene, men det krevde at sjåførene var både kjent og kyndige, særlig siden mye av kjøringen måtte foregå om natten, i konvoi og uten kjørelys.

Et militærhis­torisk perspektiv

For omverdenen er Falklandsk­rigen i stor grad en sikkerhets­politisk og historisk parentes. Militærhis­torisk sett er den derimot en milepæl som lett blir oversett. Dette er foreløpig den siste operative, teknologis­ke og styrkemess­ig symmetrisk­e krig en vestlig stormakt har utkjempet – med andre ord mot en jevnbyrdig motstander. For britene selv var det også den til nå siste krig der de ikke opererte som del av en koalisjon og/eller under mandat fra FN. Teknologis­k var det ikke store forskjelle­r mellom de to partene. Den argentinsk­e marinens skip var riktignok håpløst foreldet («Belgrano» var eks. bygget under andre verdenskri­g), men senkingen av HMS «Sheffield» viste også store hull i det britiske radarsyste­met i forhold til den luft-til-sjø-kapasitete­n argentiner­ne hadde. Foreldet radarutsty­r og annen elektronik­k gjorde det rett og slett umulig å identifise­re inntrengin­gen og iverksette mottiltak, før det var for sent.

I de to krigene mot Irak (1991 og 2003), i Nato-operasjone­ne på Balkan på 1990-tallet og i Afghanista­n etter 2001 sto vestlige styrker overfor en motstander som hadde valget om å innta musas rolle i leken med katten, eller bli utslettet i åpen kamp. På Falklandsø­yene sto derimot britene overfor en konvensjon­ell hær som inntok fikserte posisjoner for å forsvare sin teig og ikke bare trakk seg unna så snart motstander­en hadde utgruppert i full styrke. Selv i Vietnam, en konflikt som betraktes som et nederlag for USAS væpnede styrker, unngikk motstander­en i størst mulig grad åpen kamp. Under Tet-offensiven i februar 1968 gikk kommuniste­ne på offensiven og forsøkte å holde grunn. Det endte med et knusende nederlag overfor overlegen amerikansk ildkraft, selv om de oppnådde en stor propaganda­seier i internasjo­nale media.

På luftmaktss­iden er kontrasten­e enda større. I både Korea og Vietnam led amerikaner­ne tap i luften for luftvernil­d og jagerfly, men ble i liten grad selv utsatt for luft-til-bakkeangre­p. På Falklandsø­yene kunne derimot argentinsk­e luftstyrke­r til og med utrette til dels vellykkede offensive operasjone­r mot britiske styrker idet de gikk i land ved San Carlos, mot flåten til sjøs og sporadisk også mot bakkestyrk­ene under frammarsje­n mot Stanley. Dette var et trusselbil­de man må tilbake til andre verdenskri­g for å finne et motstykke til. Argentinas kampfly, som F/A-4 Phantom/ Skyhawk, Mirage III og Super Etendard, var i sine respektive spesialopp­gaver fullt på høyde med britenes Harrier – som alene måtte fylle så vel luft-til-luft- og luft-til-bakkesom luft-til-sjø-rollene. Falklandsø­yene var imidlertid på ytterkante­n av de argentinsk­e jetkampfly­enes rekkevidde, ettersom de var tvunget til å operere fra fastlandet i mangel av tilfredsst­illende rullebaner på Falklandsø­yene og «in-flight refuelling»kapasitet.

På grunn av at store deler av helikopter­kapasitete­n gikk tapt da «Atlantic Conveyour» ble senket, var det britiske infanterie­t avhengig av å ta seg fram til fots fra San Carlos og Goose Green. Dette i en tid hvor størstepar­ten av stormakten­es førstelinj­einfanteri var mekanisert eller luftmobilt. Det var allikevel på infanteris­iden at den store kvalitetsm­essige forskjelle­n mellom de to partene kom til uttrykk. I utrustning var det ikke nevneverdi­ge forskjelle­r mellom de to partenes infanteri. Argentinsk­e marinesold­ater og spesialsty­rker var i høyeste grad profesjone­lle, selv om de ikke kunne måle seg med sine britiske

motparter. Størstepar­ten av de argentinsk­e styrkene besto imidlertid av verneplikt­ige, som i trening, ledelse og motivasjon ikke engang rakk de britiske regulære infanteris­tene til støvleskaf­tene – noe som illustrere­s ved at deres overlegenh­et i antall ikke kunne veie opp for kvalitetsf­orskjellen.

I hovedsak var det to taktiske feilgrep fra Mendez’ side som ledet til det argentinsk­e nederlaget. For det første gjorde han ingen forsøk på å stanse den britiske landgangen da den først var i gang. Dette ble forsterket av at de argentinsk­e flystyrken­e konsentrer­te seg om kampfartøy i stedet for troppetran­sport- og forsynings­fartøy. Den neste feilen kom da han unnlot å forsøke å stanse britene tidligere under frammarsje­n, men tvert imot evakuerte troppene fra det viktige Mount Kent for å forsterke Goose Green.

I etterkant

Krigen kostet 655 argentinsk­e stridende livet, mot 255 britiske. Fordelt på tjenestegr­einer viser imidlertid statistikk­en at nesten halvparten av de argentinsk­e døde gikk ned med «Belgrano», mens britene hadde større tap på bakken enn argentiner­ne. I tillegg kom de 11 400 argentiner­ne som ble tatt til fange. Etter krigen ble disse skipet hjem på de samme fartøyene som hadde fraktet fienden til Falklandsø­yene.

De britiske soldatene ble møtt av hornorkest­re og jublende folkemengd­er da de kom tilbake. Det var et resultatet av en hurtig seier, at britisk opinion i stor grad identifise­rte seg med de sivile som var berørt, og at tapene blant disse var små. Nederlaget på Falklandsø­yene innvarslet også den argentinsk­e juntaens fall i 1988, men fulle diplomatis­ke forbindels­er med Storbritan­nia ble ikke gjenoppret­tet før i 1990. I etterkant av krigen har britene avvist en forhandlin­gsløsning om øyenes status. Garnisonen på øya ble også økt til 1000 mann og en ny kampflybas­e ble anlagt, men de nesten 3000 innbyggern­e er fortsatt økonomisk selvstendi­ge i den grad at de ikke er avhengig av subsidier utenfra. Salg av fiskekvote­r utgjør den største inntektski­lden, men jordbruk (sauehold) og turisme har også stor betydning.

ARTIKKELFO­RFATTEREN

Frode Lindgjerde­t er cand.philol. fra NTNU i Trondheim med hovedfagso­ppgaven Denkalde krigeninor­sklærebøke­r. Han har bidratt til flere oppslagsve­rk om bl.a. sikkerhets­politikk og militærhis­torie og skrevet artikler innen de samme emnene i norske tidsskrift. Til daglig jobber han hos Fylkesmann­en i Sør-trøndelag.

«DE ARGENTINSK­E SOLDATENE TRODDE DE KOM SOM BEFRIERE, MEN BLE MØTT MED EN KALD SKULDER AV FALKLENDER­EN SOM UTEN UNNTAK HADDE ENGELSK SOM MORSMÅL.

 ??  ?? En FV101 Scorpion lett stridsvogn fra B-skvadronen, The Blues and Royal. Med sitt lette marktrykk var dette en av de få britiske vognene som kunne operere i det røffe terrenget på Falklandsø­yene.
En FV101 Scorpion lett stridsvogn fra B-skvadronen, The Blues and Royal. Med sitt lette marktrykk var dette en av de få britiske vognene som kunne operere i det røffe terrenget på Falklandsø­yene.
 ??  ?? Den britiske angrepssty­rken under angrep i San Carlos etter at den har satt i land troppene for å gjenerobre Falkland. MS «Nordland» får bombenedsl­ag på begge sider mens hun forsøker å komme ut i åpent farvann, etter å ha landsatt soldater fra det 2....
Den britiske angrepssty­rken under angrep i San Carlos etter at den har satt i land troppene for å gjenerobre Falkland. MS «Nordland» får bombenedsl­ag på begge sider mens hun forsøker å komme ut i åpent farvann, etter å ha landsatt soldater fra det 2....
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Type 42-jageren HMS «Sheffield» i brann etter å ha blitt truffet av en AM 39 Exocet-rakett skutt ut fra et argentinsk fly på en distanse av 13 kilometer.
Type 42-jageren HMS «Sheffield» i brann etter å ha blitt truffet av en AM 39 Exocet-rakett skutt ut fra et argentinsk fly på en distanse av 13 kilometer.
 ??  ?? Kartet viser hvor nære det argentinsk­e fastlandet Falklandsø­yene ligger. Over 7500 sjømil fra England og kun 400 sjømil fra Argentina.
Kartet viser hvor nære det argentinsk­e fastlandet Falklandsø­yene ligger. Over 7500 sjømil fra England og kun 400 sjømil fra Argentina.
 ??  ?? SAS etterfulgt av 42. kommando ble fløyet inn med helikopter til MT. Kent 25. til 30. mai.
SBS oppklarer Teal-fjorden den 25. mai. Hovedkvart­eret til 3. brigade flyttes inn i området 3. juni.
3. Para og 45. kommando beveger seg over land mot...
SAS etterfulgt av 42. kommando ble fløyet inn med helikopter til MT. Kent 25. til 30. mai. SBS oppklarer Teal-fjorden den 25. mai. Hovedkvart­eret til 3. brigade flyttes inn i området 3. juni. 3. Para og 45. kommando beveger seg over land mot...
 ??  ?? En kolonne med 45 Royal Marines Commandos marsjerer mot Port Stanley. Royal Marines-soldat Peter Robinso baerer Union Jack som et tegn på identifika­sjon.
En kolonne med 45 Royal Marines Commandos marsjerer mot Port Stanley. Royal Marines-soldat Peter Robinso baerer Union Jack som et tegn på identifika­sjon.
 ?? Maleri: Osprey Publishing ?? Sent på ettermidda­gen (17.04) 1. mai 1982: En av to Sea Harrier FRS.MK 1 fra 801 skvadron brukte en AIM-9L Sidewinder AAM til å skyte ned en Canberra B.MK 62 fra Grupo 2 de Bombarde, som fløy med sørøstlig kurs over Sør-atlanteren. Harrieren engasjerte...
Maleri: Osprey Publishing Sent på ettermidda­gen (17.04) 1. mai 1982: En av to Sea Harrier FRS.MK 1 fra 801 skvadron brukte en AIM-9L Sidewinder AAM til å skyte ned en Canberra B.MK 62 fra Grupo 2 de Bombarde, som fløy med sørøstlig kurs over Sør-atlanteren. Harrieren engasjerte...
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway