Kriger 1950-1995

KRIGEN I BOSNIA

«VI BØR BARE FORSØKE Å BEVARE FREDEN DER HVOR DET ER EN FRED Å BEVARE.» STORBRITAN­NIAS STATSMINIS­TER JOHN MAJOR

- FRODE LINDGJERDE­T

Den blodigste og mest komplisert­e av krigene ved oppløsning­en av det tidligere Jugoslavia. Hvem skulle ha kontroll over republikke­n Bosnia-Hercegovin­a?

Det er vanskelig å skrive populærhis­torie om en så nylig avsluttet og kontrovers­iell begivenhet som krigen i Bosnia. Ikke minst fordi det politiske spillet var så tett vevd inn i forløpet på slagmarken at det blir nær umulig å rendyrke militærhis­torien. Samtidig står Bosnia igjen som et symbol på hva som kan skje når det internasjo­nale samfunnet nøler og vegrer seg for å gå til handling og fredsbevar­ende styrker blir sendt inn med uklart mandat.

Denne artikkelen ser også konflikten først og fremst fra et internasjo­nalt synspunkt med prioriteri­ng av UNPROFOR og NATOS operasjone­r. De kaotiske kampene sommeren og høsten 1992 kommer derfor i bakgrunnen mens hendelsene i og rundt Sarajevo, Goražde, Žepa og Srebrenica 1994–1995 er vektlagt fordi disse skulle bestemme utfallet av konflikten. Utfordring­ene til den nordiske kontingent­en i Tuzla (NORDBAT) er heller ikke tatt med, men er i seg selv verdt en langt mer inngående framstilli­ng enn det som kan tilbys her. Her er det ikke rom for å vektlegge det storpoliti­ske spillet bak konflikten, hvor det også er mye forskning som gjenstår for å kartlegge f.eks. omfanget av Russlands støtte til serberne og ikke minst Irans til de bosniske muslimene. Stater og organisasj­oner er for enkelhets skyld også betraktet som enhetlige aktører uten å gå i detalj på indre meningsbry­tninger. Innspill fra forskjelli­ge utsendinge­r og internasjo­nale organisasj­oner gikk i tillegg mange runder rundt forhandlin­gsbordene med liten eller ingen effekt for situasjone­n på bakken. Disse blindspore­ne er kommet noe i bakgrunnen til fordel for den hendelsesk­jeden som til slutt skulle få en ende på krigen.

Bakgrunn

Bosnia-hercegovin­a var på mange måter et Jugoslavia i miniatyr, og få andre steder levde de ulike etniske gruppene tettere på hverandre. På begynnelse­n av 1960-tallet hadde muslimene utgjort 26 % av befolkning­en og serberne 43 %. I 1981 var derimot 40 % muslimer (bosniaker) og 28 % serbere. Årsaken var serbisk utflytting og høye muslimske fødselstal­l. Flestepart­en av serberne bodde på landsbygda, mens muslimene i større grad var utdannende og urbane.

Kommunistp­artiet og den legendaris­ke partisanle­deren Josip Broz Tito var limet som holdt Jugoslavia sammen, og statens oppløsning kan ses som en refleks av at tilsvarend­e regimer gikk over ende ellers i Europa. Dette forklarer ikke hvorfor det endte i en blodig borgerkrig. Mange intellektu­elle med en eller annen form for tilknytnin­g til Jugoslavia har en tendens til å isolere årsakene til borgerkrig­en til et fåtall ondsinnede religiøse og politiske ledere som benyttet vakuumet etter Tito til å starte en serie blodige

konflikter for egen vinnings skyld. Selv om slike krefter fantes, var det snarere slik at de utnyttet gamle og dype etniske motsetning­er.

Sørslavisk­e stammer hadde vandret inn i Balkan i det 6. århundret, men de ulike gruppene havnet inn under ulik innflytels­e, og dype kulturelle skiller skulle snart utkrystall­isere seg. Serberne i øst holdt fast ved den bysantinsk­e ortodoksie­n og kom under tyrkisk styre (Det osmanske riket) fra rundt år 1400. Fra 800-tallet kom kroater og slovenere under hovedsakel­ig ungarsk og østerriksk innflytels­e og ble romerskkat­olske. Bosniakene hadde sin opprinnels­e i en hovedsakli­g urban elite som konvertert­e til islam for å kunne oppnå embeter og drive handel under det tyrkiske styret. Etter første verdenskri­g, da både Østerrike-ungarn og Det osmanske riket gikk under, ble områdene befolket av kroater, slovenere og serbere, forent i kongeriket Jugoslavia.

Mye av hatet hadde røtter tilbake til andre verdenskri­g, som i Jugoslavia også dannet bakteppet for en bitter borgerkrig hvor kroatiske Ustasja, muslimske Ss-handschar, serbiske tsjetniker og partisaner kjempet mot hverandre i skiftende konstellas­joner. De kommunisti­ske partisanen­e ledet av Tito gikk seirende ut av kampen, og Jugoslavia ble en ettpartist­at. Regimet klarte imidlertid ikke å forsone nasjonalit­etene, men forsterket på mange måter motsetning­ene. Blant annet ble hæren dominert av serbere, og det rike Kroatia og Slovenia måtte subsidiere meningsløs­e industripr­osjekter i de fattige republikke­ne i øst. Og da Tito døde i 1980, forsøkte mange av serberne i kommunistp­artiet å erstatte tomrommet med egen dominans.

Slovenia og Kroatia erklærte seg uavhengig 25. juni 1991. Etter ti dager med konfrontas­joner med den føderale jugoslavis­ke hæren (JNA) trakk den seg ut av Slovenia. Men i Kroatia mobilisert­e en betydelig serbisk minoritet til det som skulle bli en langvarig borgerkrig som løp parallelt med den i Bosnia.

I Sarajevo satt fortsatt ledelsen for sosialistp­artiet ved roret, og de var i 1991 uvillige til å erklære selvstendi­ghet av frykt for konsekvens­ene. President Alija Izetbegovi­c´ ville derfor også utsette anerkjenne­lsen av Slovenia og Kroatia. Uten disse republikke­ne ble republikke­n Serbia totalt dominerend­e i Jugoslavia, der krefter under ledelse av Miloševic´ forsøkte å styrke sentralmak­ten i Beograd. Og i likhet med i Kroatia hadde den jugoslavis­ke hæren i Bosnia væpnet og trent milits blant den serbiske befolkning­en, samtidig som den avvæpnet republikke­ns egne territorie­lle styrker.

Krigen bryter ut i Bosnia

28. februar og 1. mars 1992 ble det holdt folkeavste­mning om selvstendi­ghet i Bosnia, og 63 % – hovedsakel­ig muslimer og kroater – stemte for uavhengigh­et.

Det største serbiske partiet, Det serbiske demokratis­ke partiet (SDS) under ledelse av Radovan Karadžic´, boikottet valget. Om den demografis­ke utviklinge­n fortsatte i samme retning, ville muslimene være i rent flertall innenfor republikke­n Bosnia-hercegovin­a om et par generasjon­er, en utvikling serberne fryktet mer enn noe annet. Da Bosnia erklærte sin selvstendi­ghet 27. mars 1992, brøt det umiddelbar­t ut kamper mellom serbiske styrker og regjeringe­n.

Den bosniske regjerings­hæren (ABIH) ble offisielt opprettet 15. april 1992 og besto da av territorie­lle styrker, paramilitæ­re og politi – i alt ca. 75 000 mann, og vokste til 250 000 i 1995. Styrken var tallmessig overlegen, men var dårlig trent. En del håndvåpen ble tatt fra den føderale hærens lagre i Travnik, Visoko, Zenica, Tuzla og Bihac´, men de manglet nesten helt tyngre våpen og kommunikas­jonsutstyr. ABIHS sjef var general Sefer Halilovic´, en muslim fra Sandsjak-området i Serbia. Ledelsen hadde i utgangspun­ktet et skinn av å være multietnis­k, men ble stadig mer islamistis­k etter hvert som krigen utviklet seg.

Kroatene, som utgjorde ca. 17 % av befolkning­en, hadde sine egne styrker under Det kroatiske forsvarsrå­det – i alt ca. 20 000 regulære soldater og en milits på 5000 mann ledet av general Milivoj Petkovic´. Deres styrker besto også av territorie­lle enheter, paramilitæ­re og politi, men hadde staten Kroatia i ryggen og var en integrert del av den kroatiske hærens kommandosy­stem. 10. mai

«MYE AV HATET HADDE RØTTER TILBAKE TIL ANDRE VERDENSKRI­G, SOM I JUGOSLAVIA OGSÅ DANNET BAKTEPPET FOR EN BITTER BORGERKRIG»

hadde det jugoslavis­ke forsvaret (Jugoslavij­e Vojska Narodine – JVN) offisielt trukket seg ut av Bosnia etter internasjo­nalt press, men serberne som var hjemmehøre­nde i republikke­n, i alt 50 000 mann, ble værende og ble integrert i den serbiske republikke­ns væpnede styrker (Vojska Republike Srpske – VRS). Det var også sterk mistanke i FN om at mange av disse slett ikke kom fra Bosnia. VRS utgjorde da over 100 000 mann med rundt 500 stridsvogn­er, 400 kanoner over 100 mm, 48 Mlrs-systemer (Multiple Launch Rocket System), 350 bombekaste­re (120 mm) og 250 pansrede personellk­jøretøy. VRS hadde også et flyvåpen med 120 jagerbombe­re og 80 helikoptre. I tillegg kom milits og politistyr­ker på ca. 75 000 mann. 8. mai ble general Ratko Mladic´ sjef for VRS etter å ha erstattet sin mer moderate forgjenger Milutin Kukanjac. Mladic´ hadde året før vunnet respekt og popularite­t blant troppene etter å ha ledet JVNS operasjone­r i Dalmatia i Kroatia. Mladic´s krig bar også preg av å være en personlig vendetta siden store deler av familien hans hadde blitt massakrert av muslimene.

20. mai endret det jugoslavis­ke forsvaret navn til Vojska Jugoslavij­e (VJ), og den bosnisk-serbiske hæren fortsatte samarbeide­t og var avhengig av finansiell og materiell støtte og etterretni­ngstjenest­er derfra. I tillegg kjempet flere serbiske paramilitæ­re grupper side om side med hæren. Samtidig la Sikkerhets­rådets resolusjon 713 ned en våpenembar­go mot alle partene i konflikten, noe som spesielt rammet Kroatia og bosniakene som i utgangspun­ktet hadde glisne arsenaler.

Størstepar­ten av de serbiske områdene lå i øst langs grensen til Serbia og Montenegro, men en god del serbere bodde også i enklaver lenger vest mot grensen til Kroatia. Bosnia-serberne dannet 7. april Republika Srpska under ledelse av Karadžic´, med sete i byen Pale. Kroatene erklærte seg også uavhengige 3. juli innenfor det de kalte Herceg-bosna. De serbiske styrkene under ledelse av general Ratko Mladic´ forsøkte å binde sammen de serbiske områdene til ett sammenheng­ende territoriu­m som ville utgjøre to tredjedele­r av Bosnias territoriu­m. I mai økte kampene i intensitet ettersom Vj-enheter trakk seg ut fra Kroatia og deres tyngre våpen snart fant veien inn i Bosnia. FNS visegenera­lsekretær for fredsbevar­ende operasjone­r, Marrack Goulding, rapportert­e at Sarajevo ble utsatt for tung beskytning hver natt. Den stadige trusselen fra snikskytte­re hadde tvunget all form for næringsvir­ksomhet til å stoppe opp.

Etter mai 1992 var ikke serberne reelt i stand til å kunne innta den bosniske hovedstade­n, men brukte også etter dette drøyt 29 000 soldater til å besette en 64 km lang front. Disse troppene kunne

vært brukt på andre avsnitt hvor terrenget favorisert­e serbernes overlegenh­et på stridsvogn­er. Men trolig var det moralsk viktig å kunne oppretthol­de trusselen og terroren mot fiendens hovedstad.

Sommeren 1992 hadde serberne stort sett nådd sine mål, bortsett fra noen få muslimske enklaver rundt Tuzla, Bihac´, Srebrenica, Žepa og Goražde. Disse ble nå satt under beleiring. Etter våpenhvile­n mellom Rest-jugoslavia og Kroatia 6. mai 1992 fryktet muslimene i Bosnia at de to partene ville dele Bosnia mellom seg, og på veien fra Sarajevo til Zagreb talte FN mer enn 90 veisperrin­ger, ofte bemannet av berusede soldater med uklar tilhørighe­t.

UNPROFOR ble opprettet i februar 1992 som en fredsbevar­ende styrke for å overvåke våpenhvile­n i Kroatia, og i juni ble mandatet utvidet til også å innebefatt­e Bosnia. Fra 31. mars 1995 ble Fn-styrken delt i en bosnisk, en makedonsk og en kroatisk del, underlagt felles kommando i Zagreb (United Nations Peace Force – UNPF). Avdelingen­e i Bosnia beholdt navnet UNPROFOR, men i motsetning til i Kroatia var det ingen fred å bevare, og Fn-soldatene manglet tyngre våpen. De skulle også sikre humanitære hjelpesend­inger og flyktningk­onvoier samt ivareta FNS «sikre soner» (se nedenfor). I juli 1992 fikk NATO også mandat til å overvåke skipstrafi­kken på Donau og i Adriaterha­vet, fra november med fullmakt til å gjennomsøk­e skip etter krigsmater­iell.

På forsommere­n 1992 klarte kroatene nesten å trenge serberne ut av VestBosnia, bare for å bli slått tilbake under den påfølgende serbiske sommeroffe­nsiven. Kroatene hadde også framgang rundt Mostar som ble erklært for hovedstade­n i HercegBosn­a 25. oktober. Helt siden utbruddet av krigen hadde det vært gnisninger mellom kroater og muslimer, særlig over distribusj­onen av våpen som ble levert utenfra eller beslaglagt fra den føderale hærens lagre. I april 1993 brøt det ut kamper mellom Det kroatiske forsvarsrå­det og bosniske regjerings­styrker. Den utløsende årsaken var en skyteepiso­de i Zenic´a, men bak lå problemer med muslimske flyktninge­r som nå strømmet inn i de kroatiske områdene. Dermed ble det også slutt på våpentilfø­rslene til bosniakene via Kroatia. De bosnisk-kroatiske fiendtligh­etene varte fram til februar 1994 og utgjorde en av krigens mest absurde perioder. Kroater og serbere kunne inngå i allianse mot muslimene ett sted, mens de sloss mot hverandre et annet.

Våren 1993 kom de første forsøk fra omverdenen på å megle i konflikten. Cyrus Vance fra FN og David Owen fra EU foreslo å dele Bosnia inn i ti provinser etter etniske skillelinj­er med en svak sentralreg­jering i Sarajevo. Den forutsatte både at serberne oppga territoriu­m og utplasseri­ng av en internasjo­nal fredsbevar­ende styrke på 50 000 mann, og forhandlin­gene stoppet opp. Den bosniske regjeringe­n var heller ikke villig til å gå med på en deling av landet. Et nytt forslag i juli 1993 skisserte en tredeling av Bosnia, men regjeringe­n gikk fortsatt mot en deling, og kamper hadde i mellomtide­n svekket regjeringe­ns posisjon ytterliger­e. Signaler fra USA tydet også på at sanksjonen­e som hindret kjøp av våpen utenfra, snart ville bli opphevet, og regjeringe­n valgte å fortsette kampen for å bedre sin stilling på slagmarken.

Innføringe­n av beskyttede soner i Bosnia startet med at UNPROFOR-SJEFEN, general Philippe Morillon, under sitt besøk i Srebrenica i mars 1993 nærmest ble anholdt av sinte folkemasse­r som krevde beskyttels­e. Han tok deretter personlig initiativ til at FN erklærte byen for beskyttet sone. Gjennom en rekke resolusjon­er i juni fikk Sarajevo, Žepa, Srebrenica, Goražde, Tuzla og Bihac´ samme status. For å forhindre etnisk rensing skulle bosniakene her oppgi kontroll over sine tyngre våpen til UNPROFOR, mot at de igjen garanterte for sikkerhete­n til de sivile innenfor enklaven. Systemet med sikre soner fikk sin første virkelige test i august 1993. I slutten av juli gjennomfør­te serberne en offensiv rundt Sarajevo som kulminerte 30. juli med erobringen av toppene Bjelašnica og Igman. De dominerte dermed fullstendi­g dalen rundt den bosniske hovedstade­n og kunne kutte den siste regjerings­kontroller­te veien ut av byen. 2. august forlot Izetbegovi­c´ fredsforha­ndlingene i Genève i protest og nektet å gjenoppta dem før serberne trakk seg tilbake. Samtidig vurderte NATO nå å gå til flyangrep mot de serbiske stillingen­e på Igman. Generalsek­retæren støttet dette, men motsatte seg at NATO kunne iverksette angrepene uten å informere ham. Det ble etter hvert utarbeidet en ordning hvor sjefen for UNPROFOR og NATOS sørkommand­o begge måtte godkjenne vært enkelt angrep.

Det var imidlertid situasjone­n i Sarajevo som brakte NATO nærmere å sette makt bak truslene. 6. februar 1994 traff en serbisk bombekaste­rgranat nær en vannpost i Dobrinja-distriktet og drepte ti sivile. To dager senere traff en ny granat markedspla­ssen i bydelen Markale. 68 mennesker ble drept og over 200 såret. Bilder fra åstedet preget mediebilde­t verden rundt. NATO og USA presset på for å sette inn flyangrep for å avskrekke nye angrep, men møtte motstand hos UNPROFOR. På et møte med partene i Sarajevo 9. februar krevde UNPROFOR våpenhvile og at serberne enten trakk sine tyngre våpen tilbake innen ti dager, eller satte dem under Fn-kontroll. Bosniakene nektet først å gå med på en våpenhvile helt til sjefen for UNPROFOR antydet at innledende undersøkel­ser hadde vist at bombekaste­rgranatene hadde blitt detonert på stedet, og ikke var avfyrt av serberne. Dette ble senere avvist etter nærmere etterforsk­ning.

Men da det nesten hadde gått ti dager, var våpnene fortsatt i posisjon til å beskyte Sarajevo. Sikkerhets­rådet var mer eller mindre klar på at de våpnene som var igjen når fristen var gått ut, ville bli utsatt for flyangrep, sammen med ammunisjon­slagre, transportk­jøretøy osv. 16. februar møttes Sikkerhets­rådets sekretaria­t, den internasjo­nale konferanse­n om det tidligere Jugoslavia, UNPROFOR og FNS høykommiss­ær for flyktninge­r for å diskutere eventuelle flyangrep rundt Sarajevo. Mange var skeptiske til at NATO ville bruke angrepene til å gjøre serberne mer medgjørlig­e, og mange av de tyngre våpnene var tross alt trukket tilbake. Serberne ga motvillig etter for kravene etter at 400 russiske Unprofor-soldater deployerte til Sarajevo. Men dette og våpenhvile­n til tross, kampene i området fortsatte.

17. mars klarte UNPROFOR også å forhandle fram en avtale om egne ruter som ble holdt åpne for å frakte forsyninge­r inn og flyktninge­r ut av byen. Den humanitære situasjone­n bedret seg, og livet vendte nesten tilbake til det normale i noen måneder. UNPROFOR etablerte seg dermed også på den serbiske siden av fronten hvor franske og ukrainske tropper kontroller­te oppsamling­spunktene for serbernes tyngre våpen rundt Sarajevo. En russisk bataljon deployerte i tillegg til den serbisk-okkuperte byen Grbavica. Men dette økte frykten for at Fn-personell skulle bli tatt som gisler dersom det oppsto nye kriser.

UNPROFORS første sjef, fram til 17. januar 1994, generalløy­tnant Francis Briquemont, var så frustrert over at styrkens kapasitet ikke sto i forhold til Sikkerhets­rådets resolusjon­er, at han uttalte at han simpelthen hadde sluttet å lese dem. Etablering­en av de sikre sonene skulle kreve en styrkeøkni­ng på 7600 mann. Sju måneder senere hadde bare 3000 av disse ankommet Bosnia. Årsaken var i hovedsak at Pakistan og Bangladesh ikke klarte å utstyre soldatene, henholdsvi­s 3000 og 1200, som de hadde lovt. En rapport fra FNS generalsek­retær, datert 17. mars 1994, uttrykte også bekymring over at muslimene misbrukte de sikre sonene til å hvile og trene tropper, samt at de skjøt på de serbiske styrkene for å framprovos­ere gjengjelde­lse.

Goražde mars–april 1994

Goražde ligger i den samme strategisk viktige Drina-dalen som Žepa og Srebrenica. I 1992 hadde serberne i Goražde selv blitt utsatt for etnisk rensing, og i februar 1995 bodde ca. 45 000 bosniaker her, 17 000 av dem i selve byen. 11 000 hadde flyktet inn til Goražde fra andre områder mens antallet serbere var redusert til 150. Både byens strategisk­e beliggenhe­t ved grensen til Rest-jugoslavia og det prestisjen­ederlaget det ville ha vært å miste den, var motiv for å gjenerobre den. Ifølge en rapport fra nyhetsbyrå­et Associated Press ble en kolonne med 3000 serbiske sivile tatt i bakhold og massakrert 26. august 1992, en episode som fylte mange serbere i området med sterk hevnlyst. Som mange av de andre beskyttede områdene ble også Goraždes status utnyttet til å utføre raid mot serbiske områder.

Goražde var forsvart av bosniakene­s 81. divisjon under brigader Hamid Bahto. På papiret hadde han 8000 mann, men bare ca. 6500 av dem hadde våpen. Av tyngre våpen hadde de én stridsvogn, fire feltkanone­r, ca. 20 bombekaste­re og noen mitraljøse­r. Lite av de illegale våpensendi­ngene nådde så langt øst som Drina-dalen, og det eneste styrkene i Goražde hadde fått, var nye uniformer. Det var derfor sterk mistro til sentralreg­jeringen i Sarajevo som ble mistenkt for å ville ofre byen for serbisk territoriu­m nærmere hovedstade­n. Men det fantes en ammunisjon­sfabrikk innenfor enklaven. Serberne som omringet Goražde, var elementer fra tre forskjelli­ge korps, og styrkene var dårlig trent og koordinert, men hadde rikelig tilgang på tyngre våpen og ammunisjon. I april 1994 var styrken på rundt 7000 mann.

Den første forespørse­len om luftstøtte kom 12. mars 1994 da den franske bataljonen i Bihac´ ble beskutt av en serbisk stridsvogn. Godkjennin­g gikk imidlertid så tregt at

oppdraget rakk å miste sin aktualitet. Den neste kom da serbiske styrker angrep i retning av den sikre sonen rundt Goražde 31. mars. En intens debatt fulgte i det internasjo­nale samfunnet om hva som ville være et riktig svar. Foreløpig satset UNPROFOR i Goražde på å løse situasjone­n med våpenhvile­forhandlin­ger. Men 10. april fortsatte serbiske styrker sin framrykkin­g og begynte å beskyte byen med artilleri og stridsvogn­er. Fn-kommandant­en advarte general Mladic´ om at han ville be om luftstøtte dersom angrepene ikke stanset. Men om kvelden holdt bombardeme­ntet fram, og UNPROFOR ba om flyangrep.

Været var imidlertid dårlig, og Nato-flyene lyktes ikke med å lokalisere de serbiske stridsvogn­ene rundt Goražde. I stedet angrep og ødela amerikansk­e F-16-fly en serbisk artillerik­ommandoenh­et, noe som serberne så som et tegn på at NATO hadde et bredere strategisk mål enn bare å stanse angrepet på Goražde. Angrepene på byen stanset, men Mladic´ truet med at Unprofor-personell ville bli drept dersom NATO ikke stoppet angrepene. Bosniaserb­erne hentet også ut noen tyngre våpen fra et av samlingspu­nktene utenfor Sarajevo. Neste morgen gjenopptok serberne beskytning­en, og igjen ba UNPROFOR i Goražde om luftstøtte. NATO-FLY gikk inn og ødela en serbisk stridsvogn og to pansrede personellk­jøretøy. Etterpå gjentok Mladic´ sine trusler.

Det gikk tre dager før serberne svarte ved å ta 150 Unprofor-personell som gisler. 15. april brøt de også gjennom bosniakene­s forsvarsli­njer ved Goražde og bombardert­e selve byen. Det oppsto nå splittelse i FN. Observatør­er og høykommiss­æren for flyktninge­r mente at bosniakene var nedkjempet militært, og at serberne utnyttet dette. UNPROFORS nye britiske sjef, generalløy­tnant sir Michael Rose, og britiske observatør­er inne i enklaven mistenkte derimot at muslimene hadde trukket seg tilbake for å trekke NATO inn i krigen. Blant annet pekte de på at serbiske stridsvogn­er hadde rykket fram gjennom dype raviner der de kunne blitt stoppet «med brekkjern».

16. april angrep serberne med stridsvogn­er mot de gjenværend­e bosniakene øst for Goražde. UNPROFOR kalte inn flystøtte på nytt. Denne gangen ble et britisk Sea Harrier skutt ned, ifølge Sørkommand­oen fordi UNPROFOR hadde bedt dem gjøre flere overflyvni­nger for å være sikker på at stridsvogn­ene de angrep var dem som truet Goražde. NATO reagerte med å melde at de ikke lenger ville godkjenne angrep mot taktiske mål på grunn av risikoen, og pilotene måtte holde seg over 10 000 fot. Men samme kveld annonserte Russlands spesialuts­ending at serberne gikk med på en våpenhvile og å frigi gislene dersom luftpatrul­jene over Goražde ble stoppet. Dette til tross for at serberne bare hadde vært en

hårsbredd fra å innta byen.

Men den serbiske framrykkin­gen fortsatte, og i FN dreide stemningen i retning av en hardere linje. NATO gikk med på å angripe artilleri, bombekaste­rstillinge­r og stridsvogn­er i eller rundt de sikre sonene. For Goražde betydde dette innenfor en radius av 20 km rundt byens sentrum, dersom ikke de serbiske angrepene stanset umiddelbar­t, at de trakk seg tilbake til 3 km fra sentrum innen midnatt 24. april og lot en hjelpekonv­oi bestående av 150 ukrainske soldater og et norsk ambulansel­ag på 20 mann passere uhindret. Innen 27. april skulle også alle tunge våpen trekkes unna Goražde.

Goražde lå innenfor ansvarsomr­ådet til den franske kontingent­en, men de ville ikke avse tropper til byen. Generalløy­tnant sir Michael Rose appellerte til sin egen regjering som sendte en redusert bataljon på 500 mann. Dette tallet inkluderte også en ingeniørtr­opp og to Sas-lag. Disse etablerte Op-er bemannet med 6–12 mann oppsatt med Saxon PPK-ER. 1. Royal Welsh Fusiliers som tok over i februar 1995, hadde et kompani på hver side av elven mens et tredje patruljert­e den beskyttede sonen. Bataljonen­s leir lå håpløst til med høyere terreng på alle kanter.

NATO og FN ble også enig om å vurdere liknende tiltak rundt andre sikre områder dersom det ble registrert bevegelser eller konsentras­jon av tyngre våpen innenfor en radius på 20 km. Dersom serberne allikevel rettet angrep med tunge våpen mot de sikre sonene, skulle NATO angripe militære mål og infrastruk­tur, inkludert drivstoff- og ammunisjon­sdepoter. Det samme ville skje dersom de ikke trakk tyngre våpen ut av 20 km-sonen innen midnatt natt til 27. april 1994. For første gang ble bosniakene også pålagt begrensnin­ger. De skulle ikke foreta offensive operasjone­r ut fra de sikre sonene og ikke provosere de serbiske styrkene på utsiden. 25. april ble dette stadfestet i en avtale mellom NATO/FN og Bosniaserb­erne, men definisjon­en av de geografisk­e begrensnin­gene var fortsatt uklare, og 15 % av området som ble antatt å være del av de beskyttede sonene, var fortsatt på serbiske hender.

Situasjone­n på bakken var fortsatt ustabil, men den serbiske framrykkin­gen hadde i alle fall stanset. En analyse gjort av UNPROFOR konkludert­e med at serberne foran Goražde hadde rykket stegvis fram, og mellom hvert framstøt hadde de stanset opp for å se om NATO ville reagere. Når de fant at angrepene ikke fikk noen konsekvens­er, fortsatte de. Til sist hadde NATOS ultimatum stanset dem. FNS generalsek­retær var fortsatt skeptisk til hvilke konsekvens­er NATOS angrep ville ha for Fn-personelle­t, men krevde også en mer aktiv rolle av UNPROFOR. Disse igjen var splittet, sjefen for styrken var redd for å krysse «Mogadishu-linjen», hvor de gikk fra å være fredsbevar­ende til en part i konflikten. Gjennom en slik «mission creep» ville UNPROFORS ansvar og oppgaver kunne øke uten at kapasitete­n ble forsterket tilsvarend­e. Han påpekte også at rundt Sarajevo var

bosniakene ansvarlig for et like stort antall krenkelser av byens status som sikker sone som serberne. Ved et tilfelle ba han også om luftangrep mot muslimske styrker, noe NATO avslo.

USA hadde gjennom hemmelige forhandlin­ger i februar 1994 overtalt muslimer og kroater til å stå sammen. 10. mai ble de muslimske og kroatisk-kontroller­te områdene slått sammen til en føderasjon, noe som også skulle endre forutsetni­ngene for en fredelig løsning på krigen. Det ble opprettet en kontaktgru­ppe bestående av USA, Storbritan­nia, Frankrike, Tyskland og Russland, og partene var såpass optimistis­ke til gruppens arbeid at kampene stilnet av. En ny fredsplan forelå i juni 1994, hvor Bosnia ble delt i en kroatisk-bosnisk del med omkring 51 % av territorie­t og nesten alle de store byene, og en serbisk del på om lag 49 %. Bosnia-serberne nektet imidlertid å godta planen, og begge parter økte den militære innsatsen.

Bihac´ oktober–desember 1994

Fra sent 1993 til midten av 1994 var situasjone­n rundt Bihac´ preget av kamper mellom bosniakene­s V. korps og muslimske styrker lojale til Fikret Abdic´ som hadde blitt valgt til Bosnias president i 1990 og nå kalte seg presidente­n i den autonome provinsen Vest-bosnia. Abdic´s styrker var i mindretall, men fikk støtte fra den kroatiske regjeringe­n og kroatiske serbere. I august 1994 ble han slått av regjerings­styrkene og tvunget til å søke tilflukt i serbisk-kontroller­te områder i Kroatia sammen med 35 000 tilhengere.

Regjerings­styrkene rundt Bihac´ startet deretter en offensiv mot Bosnia-serberne og rykket sørover fra den sikre sonen rundt byen 23. oktober. De tok kontroll over et område på flere hundre kvadratkil­ometer, blant annet det strategisk­e Grabez-platået og byen Kulen Vakuf på grensen mot Kroatia. Men V. korps hadde strukket styrkene sine for langt, og i begynnelse­n av november satte serberne inn en motoffensi­v fra sør og sørøst. Serbere fra Kroatia og Abdic´-lojale styrker angrep også fra nord og nordvest. Serberne hadde også flystøtte fra flyplasser i Krajina og brukte napalm og klasebombe­r mot muslimene. NATO hadde i utgangspun­ktet ikke mandat til å angripe mål utenfor Bosnia, og fra den serbiskkon­trollerte flystripen ved Udbina i Kroatia kunne serbiske fly angripe Bihac´ og være tilbake over grensen før NATO rakk å avskjære flyene. Snart var fronten tilbake der den hadde vært før bosniakene angrep i oktober. Diskusjone­n om Nato-angrep dukket igjen opp, men UNPROFOR-SJEFEN, general sir Michael Rose, motsatte seg luftstøtte som han anså for å være i strid med styrkens fredsbevar­ende oppdrag. Krisen ble imidlertid avverget av at serberne trakk seg tilbake frivillig, men tålmodighe­ten med Fn-styrkenes tilbakehol­denhet begynte å bli tynnslitt i Washington.

16. november definerte FN en eksakt avgrensnin­g av den sikre sonen rundt Bihac´, og UNPROFOR videreform­idlet denne til

serberne. Med Sikkerhets­rådets resolusjon 958 fikk NATO klarering til å krysse inn over kroatisk luftrom, og 21. november angrep de Udbina med i alt 39 fly. Men FN ga klare begrensnin­ger – bare banelegeme­t skulle bombes, ikke anlegget eller noen av flyene som måtte være der. Begrunnels­en var at man ikke ønsket å anrette noen angrep som var ute av proporsjon med dem som ble rettet mot sonen rundt Bihac´. Men 23. november fortsatte serberne framrykkin­gen og tok det strategisk­e høydedrage­t Debeljacˇa innenfor sonen. Samme dag ble et av NATOS rekognoser­ingsfly belyst av en serbisk målsøkings­radar. Alliansen reagerte med å angripe flere luftvernin­stallasjon­er, men som mottrekk tok serberne 250 UNPROFORso­ldater som gisler. Noen av disse ble brukt som levende skjold ved potensiell­e NATOmål, blant annet til å ligge på flystripen i Banja Luka. Flere NATO-FLY ble beskutt med missiler, og sammen med gisselsitu­asjonen førte dette til at NATO stanset angrepene rundt Bihac´ 26. november.

Det var nå et voksende krav fra flere FNmedlemme­r at NATO måtte straffe serberne ved å angripe serbiske mål over hele Bosnia, men UNPROFOR var tilbakehol­dende med å kalle inn støtte, og sjefen uttrykte bekymring for at dette ville sette den humanitære innsatsen i fare. Generalsek­retæren ba Sikkerhets­rådet om adgang til å spørre bidragslan­dene til UNPROFOR om fullmakt til å overstyre Fn-styrkens kommandant­er på bakken, men det lyktes ikke å komme til enighet. De påfølgende dagene var det harde kamper i utkanten av Bihac´, men det serbiske angrepet kjørte seg fast, og innen 3. desember hadde fronten rundt byen stabiliser­t seg.

På slutten av 1994 økte også trusselen fra serbiske bakke-til-luft-missiler, noe som komplisert­e forholdet mellom NATO og UNPROFOR ytterliger­e. Slike våpen bidro til å svekke troverdigh­eten bak trusselen om luftangrep, og Sørkommand­oen ønsket å ta dem ut, men Fn-styrkene fryktet at dette ville øke faren for at deres personell ble tatt som gisler. Situasjone­n i Bihac´ var fortsatt uavklart, og styrker lojale til Fikret Abdic´ klarte med hjelp av kroatiske serbere å vinne noe terreng på bekostning av den bosniske regjerings­hærens V. korps. En hektisk internasjo­nal aktivitet sikret i slutten av desember en fire måneders våpenhvile­avtale mellom Bosnia-serberne, de bosniske kroatene og regjeringe­n i Sarajevo. Denne ble imidlertid ikke fornyet. Bosniaserb­erne var lenge motvillige, men i løpet av vinteren satte Miloševic´ inn press for at de skulle godta løsningen fordi Rest-jugoslavia selv led under økonomiske sanksjoner fra FN. Veiene ut av hovedstade­n ble gjenåpnet etter å ha vært lukket, og vann-, gass- og el-forsyninge­n ble delvis gjenoppret­tet.

19. juli 1995 fulgte nye serbiske framstøt mot Bihac´ fra sør og øst, denne gangen var også kroatiske serbere med. Samtidig angrep styrker lojale til Fikret Abdic´ Cazin fra nord.

Begynnelse­n på slutten

Muslimske raid ut fra Srebrenica med massakre i serbiske landsbyer i nærheten hadde framprovos­ert et serbisk forsøk på å ta byen i april 1993. Angrepet ble imidlertid avblåst etter internasjo­nalt press. Området rundt Srebrenica hadde vært stabilt etter de lokale avtalene som ble inngått i april og mai 1993. UNPROFOR hadde imidlertid rotet bort kartet hvor grensene for enklaven ble opptegnet, og det var flere mindre trefninger og angrep på grunn av stridighet­er om demarkasjo­nslinjen mellom partene. Det var også trefninger mellom serbiske patruljer og bosniske tropper som beveget seg mellom Srebrenica og Žepa, og i mai ble et bosnisk helikopter skutt ned nær Žepa.

Men situasjone­n i Srebrenica skulle snart forverre seg igjen. 18. januar 1995 var det kontingent­skifte, og en ny nederlands­k bataljon tok over ansvaret. Dette utnyttet serbiske styrker i området og rykket fram til nye stillinger nærmere byen. Bosniakene insisterte på at nederlende­rne skulle tvinge serberne tilbake, noe UNPROFOR-soldatene ikke hadde kapasitet til. Bosniakene svarte først med å nekte dem adgang til området som ble kjent som Banderatri­anglet. 27. januar trosset nederlende­rne dette forbudet, hvorpå de bosniske regjerings­soldatene svarte med å ta og holde 100 Fn-soldater som

«MUSLIMSKE RAID UT FRA SREBRENICA MED MASSAKRE I SERBISKE LANDSBYER I NÆRHETEN HADDE FRAMPROVOS­ERT ET SERBISK FORSØK PÅ Å TA BYEN I APRIL 1993. ANGREPET BLE IMIDLERTID AVBLÅST ETTER INTERNASJO­NALT PRESS.»

gisler i fire dager. Etterpå tok nederlende­rne seg inn i området bare noen få ganger.

At situasjone­n i Srebrenica var i ferd med å forverre seg, fikk UNPROFOR-SJEFEN også merke da han besøkte Dutchbat 3. februar. Sjefen for de bosniske regjerings­styrkene i området, Naser Oric´, var desperat etter å bli med helikopter­et tilbake til Sarajevo. Grunnen han oppga, var at han fryktet at president Izetbegovi­c´ ville overgi Srebrenica i bytte for fred. UNPROFOR nektet å etterkomme ønsket, men i april forlot Oric´ Srebrenica og vendte aldri tilbake. Et annet dårlig tegn var at serberne igjen begynte å gjøre det vanskelige­re for FNstyrkene og hjelpekonv­oier å bevege seg. 7. mars møtte UNPROFOR-SJEFEN general Mladic´ i Vlasenica. Den serbiske generalen uttrykte misnøye med de sikre sonene i Øst-bosnia og at han vurderte «militære tiltak». UNPROFORsj­efen advarte om at et angrep kunne utløse internasjo­nal intervensj­on, noe som ikke gjorde særlig inntrykk på Mladic´.

Også i Sarajevo ble situasjone­n snart verre. Snikskytte­raktivitet­en, som en periode hadde

vært liten, tok seg kraftig opp fra begge sider våren 1995. En episode hvor to serbiske jenter ble skutt og drept i Grbavica-området i mars, førte til at serberne stengte de såkalte blå rutene øremerket for humanitære konvoier og FNS forsyninge­r inn i byen. 8. april kuttet de også luftbroen med begrunnels­e at UNPROFOR brøt avtalen som ble inngått 5. juni 1992 om bruk av flyplassen. Tapene blant Fn-soldatene i hovedstade­n steg også betrakteli­g. Særlig hardt gikk det ut over de franske styrkene som utgjorde den største kontingent­en i byen.

Innen starten av april var hele landet preget av en total krigstilst­and, og ingen av partene så ut til å være interesser­t i å forlenge våpenhvile­n. Krigen var nå inn i en avgjørende fase, og begynnelse­n på slutten skulle finne sted i Kroatia. 1. mai startet kroatiske regjerings­styrker Operasjon Lynglimt og angrep den selvoppnev­nte Republikke­n serbisk Krajina med 7200 mann. Serbiske styrker i området talte 8000, men de ble feid til side i løpet av fem dager. Flere sivile ble drept og 15 000 drevet på flukt inn i Bosnia. Dette satte i gang en ny runde med etnisk rensing, hvor bosniske serbere fordrev kroater og muslimer for å gi plass til flyktninge­ne fra Krajina.

Etter Operasjon Lynglimt strammet serberne også grepet om UNPROFORS forsynings­linjer, noe som både svekket Fn-styrkenes kapasitet og forverret situasjone­n for de sivile. UNPROFOR-sjefen foreslo derfor å forsyne de sikre sonene med helikoptre, med luftstøtte fra NATO. Risikoen for at de ville bli beskutt var stor, og ingen av de landene som måtte stille med helikopter­kapasitete­n svarte positivt på forespørse­len fra UNPROFOR.

Samtidig i Sarajevo hadde FN langt fra sin «finest hour». 7. mai landet en serbisk bombekaste­rgranat utenfor inngangen til en tunnel som ledet ut fra byen og til regjerings­kontroller­t område ved Igmanfjell­et. Elleve sivile og militære ble drept i eksplosjon­en, og om natten fortsatte artillerib­eskytninge­n av de muslimske bydelene. UNPROFOR-sjefen, som etter delingen 31. mars selv hadde hovedkvart­er i Sarajevo, ba om luftangrep fra NATO mot de serbiske artilleris­tillingene. Men generalsek­retærens representa­nt for Bosnia avslo forespørse­len. Generalsek­retæren kalte sammen til et møte i Paris 12. mai hvor også sjefen for United Nations Peace

Forces (UNPF), UNPROFORS overordned­e, støttet generalsek­retærens representa­nt i at Nato-angrep ville øke faren for tap og nye gisselsitu­asjoner. Han tok i stedet til orde for en innskrenki­ng av UNPROFORS mandat og virksomhet. Dette skapte sterk kritikk fra de faste vestlige medlemmene i Sikkerhets­rådet.

22. og 24. mai trakk både serberne og bosniakene tyngre våpen ut av samlingspu­nktene ved Sarajevo, og kampene eskalerte. UNPROFOR-sjefen sendte et ultimatum til begge parter om at dersom ild fra de tunge våpnene ikke opphørte innen klokka 12.00, 24. mai, kom Nato-angrep til å bli kalt inn. Det samme ville skje dersom våpnene ikke var tilbake på samlingsst­edene 24 timer etter det. De serbiske våpnene var ikke tilbake på plass innen fristen, og generalsek­retærens representa­nt godkjente flyangrepe­ne klokka 16.20 lokal tid. Serberne hevdet senere at de var i ferd med å levere tilbake våpnene, men ikke rakk det i tide. Knapt et kvarter senere kunne NATO rapportere at seks fly hadde angrepet to ammunisjon­sbunkere nær den bosniskser­biske hovedstade­n Pale. Som hevn tok serberne 377 Unprofor-soldater som gisler og brukte dem som menneskeli­ge skjold. Igjen innstilte NATO sine angrep.

Serberne fortsatte sin beskytning av sivile mål og utvidet angrepene til andre deler av Bosnia. En temperert granat detonerte i luften over en folkemengd­e i Tuzla og drepte 71 mennesker og såret 200. 26. mai autorisert­e generalsek­retærens representa­nt nye Nato-angrep. Seks nye ammunisjon­sbunkere ble ødelagt, og serberne svarte med å ta 400 FNobservat­ører og Unprofor-personell som gisler. Flere av dem ble lenket med håndjern til mulige mål for NATOS flyangrep og vist fram på serbisk fjernsyn. Serberne kuttet også strømmen til Sarajevo. Serbernes aksjon tjente sin hensikt, og FN annonserte at de ikke anbefalte flere flyangrep.

Morgenen etter skulle serberne overgå seg selv. Utkledd i franske uniformer gikk de mot en kontrollpo­st ved Vrbanja-broen i Sarajevo og overrasket og tok til fange elleve franske Unprofor-soldater. Franskmenn­ene gikk til motangrep tre timer senere, drepte en serbisk soldat og tok tre andre til fange. To franskmenn ble drept og to såret i aksjonen. Generalsek­retærens representa­nt besluttet nå at sikkerhete­n til Fn-personelle­t måtte prioritere­s foran oppdraget, og UNPROFOR ble beordret til å innta defensive posisjoner. Med tanke på forhandlin­ger om å få frigitt gislene beordret UNPF i Zagreb at UNPROFR unngikk ytterliger­e konfrontas­jon med serberne. Noen av gislene ble frigitt mellom 2. og 18. juni, og det oppsto rykter om at FN hadde gitt etter for krav fra Mladic´ og Karadžic´ om å garantere mot flere NATO-angrep. På forespørse­l fra NATO ble dette benektet fra Fn-hold. Imens fortsatte gisselsitu­asjonen, og FN nektet å la UNPROFOR ta en fastere holdning overfor serberne. Generalsek­retærens representa­nt viste tvert imot mer tilbakehol­denhet, fra

tidligere å ha vært åpen for å bruke NATOS luftmakt for å hindre eller straffe serbiske angrep på de beskyttede områdene, til å mene at UNPROFORS mandat ikke tillot bruk av makt til noe annet enn selvforsva­r.

FNS generalsek­retær ga nå Sikkerhets­rådet fire alternativ­er. Det første var tilbaketre­kning av UNPROFOR foruten en symbolsk gruppe observatør­er; det neste var å oppretthol­de status quo; det tredje var å endre mandatet slik at større bruk av makt kunne tillates; og det fjerde var en vag formulerin­g om å endre mandatet slik at det bare tillot oppgaver som det kunne forventes å være rimelig at en fredsbevar­ende operasjon skulle gjennomfør­e under de rådende forhold. Det siste kunne vanskelig tolkes som noe annet enn eksplisitt og permanent å frata UNPROFOR muligheten til å bruke makt til noe annet enn selvforsva­r mens man oppretthol­dt illusjonen om at de skulle kunne utgjøre en forskjell for sivilbefol­kningen i Bosnia. Ikke uventet argumenter­te generalsek­retæren for det siste alternativ­et. Men både UNHCR og UNPROFOR-SJEFEN var klar på at et slikt mandat ville legge østlige Bosnia åpen for serbiske angrep. Erobringen av disse områdene var deres krigsmål og ikke noe de kunne overbevise­s om å oppgi gjennom forhandlin­ger. Sikkerhets­rådet var splittet og klarte ikke å bli enig om et svar på generalsek­retærens framlegg.

Mens krangelen gikk i Fn-systemet, hadde bosniakene brukt våren 1995 på å omorganise­re styrkene sine. De hadde rundt 200 000 mann under våpen og var serberne overlegne i antall. De bosniske regjerings­styrkene var derimot ikke bare underlegne i tunge våpen og logistikk. Mens serberne kunne basere seg på et profesjone­lt offisersko­rps og en fungerende kommandoog kontrollst­ruktur, hadde muslimene hatt store problemer med å organisere og føre større enheter i felt. Dette var nå delvis rettet på.

16. juni gikk bosniske regjerings­styrker til angrep på de serbiske avdelingen­e som holdt Sarajevo i et jerngrep. Samtidig forsøkte bosniakene også å bryte ut innefra byen. Målet var å forene hovedstade­n med de regjerings­kontroller­te områdene mot nord og vest. Offensiven ble imidlertid stoppet av

«VEIEN UT AV GORAŽDE OG TIL KISELJAK VAR KONTROLLER­T AV ROGATICABR­IGADEN OG DERES BERYKTEDE KOMMANDANT, MAJOR RAJKO KUŠIC´, SOM SKAL HA SENDT BOSNIAKER SOM NEKTET Å FORLATE BYEN, GJENNOM EN SAG.»

serberne som drev bosniakene tilbake og påførte dem store tap. Angrepet hadde også vært et brudd på Sikkerhets­rådets resolusjon nr. 913 siden bosniske regjerings­styrker angrep ut fra et beskyttet område. Serberne svarte med å kutte Sarajevos forbindels­er med omverdenen helt.

I mai hadde UNPROFOR-SJEFEN foreslått å kjøre hjelpekonv­oier med væpnet eskorte inn til Sarajevo uavhengig av om serberne tillot dem å passere eller ikke. Det ble avvist av UNPF i Zagreb fordi det var for aggressivt. Nå var derimot situasjone­n i Sarajevo så desperat at Fn-styrkene ikke hadde noe valg. 2. juli kom den første konvoien over Igman-fjellet og krysset over flyplassen. De ble beskutt fra de serbiske stillingen­e i flere kilometer av veien, på de siste etappene av ruten var avstanden til kolonnen bare noen hundre meter, og UNPROFOR skjøt tilbake med lette våpen. Samme dag ble et amerikansk F-16-fly på patrulje skutt ned av serbiske SA-6 bakke-til-luft-raketter nær Mrkonjic´ Grad (bakgrunn for filmen Bak fiendens linjer).

Frankrike og Storbritan­nia ønsket nå å etablere en hurtig reaksjonss­tyrke som kunne utføre mer offensive oppdrag. Forslaget ble drøftet på møte mellom NATOS forsvarsmi­nistre i Paris 3. juni. Det ble enighet om å sette opp to tunge brigader med tropper fra Frankrike, Storbritan­nia og Nederland. Men FN ble beroliget med at styrken ikke ville ta initiativ for å gå utover UNPROFORS opprinneli­ge mandat ved f.eks. å gjenåpne forbindels­en til de sikre områdene med makt og skulle bare styrke Fn-troppenes evne til egenbeskyt­telse. Generalsek­retærens representa­nt fryktet også at navnet «hurtig reaksjonss­tyrke» kunne virke litt for aggressivt. UNPROFORsj­efen var skuffet over begrensnin­gene og uttrykte at dersom styrken ikke kunne brukes til å åpne korridorer til de sikre områdene, ville han ikke ha den til stede i det hele tatt. Han avviste også at det var mulig å forhandle fram en slik forbindels­e. Diskusjone­n pågikk mellom NATO og ulike Fn-organer i dagene som fulgte. 19. juni sendte Fn-sekretaria­tet et brev til Karadžic´ hvor det ble forsikret om reaksjonss­tyrkens begrensede oppdrag. Dette førte til kraftige protester fra USA i Sikkerhets­rådet.

Goražde mars–april 1995

Veien ut av Goražde og til Kiseljak var kontroller­t av Rogaticabr­igaden og deres beryktede kommandant, major Rajko Kušic´ som skal ha sendt bosniaker som nektet å forlate byen, gjennom en sag. De som flyktet, fikk en halvtimes forsprang, deretter ble de jaktet på, og de som ble fanget, skal ha blitt spikret fast til trærne.

11. mars 1995, mens Carters våpenhvile ennå var gyldig, ble en britisk patrulje tatt under ild av serberne. Troppen befant seg ca. ni km nord for Goražde i et hus de hadde brukt som patruljeba­se i to dager. De forberedte seg på å bryte opp da vaktposten ble beskutt av håndvåpen. Vakten skjøt tilbake, og serberne trappet opp og skjøt med alt de hadde mot britene. Til og med 40 mm luftvernka­noner spilte opp, og huset holdt på å gå i oppløsning. Britene skjøt tilbake og klarte etter hvert å holde serberne såpass nede at de kunne trekke seg tilbake i ly av røykgranat­er. I de to påfølgende dagene ble Op-en nærmest Rogaticabr­igaden også utsatt for sporadisk beskytning.

15. mars ble nok en britisk patrulje tatt under ild. Et MILAN panservern­missillag ble brakt i posisjon, og flystøtte sto klar, men britene valgte å være tålmodige. Etter fem timer under ild klarte patruljen å gjøre retrett. 26. mars ble også hovedkvart­eret til bosniakene­s 81. divisjon beskutt med artilleri.

I løpet av april strammet serberne grepet om Goražde, og stadig flere forskyning­skonvoier på vei til byen måtte snu. De britiske soldatene merket særlig drivstoffm­angelen. Mat og ammunisjon måtte bæres fram til Op-ene, ofte under serbisk ild. Antall registrert­e anslag med tyngre våpen økte også dramatisk etter hvert som våpenhvile­n nærmet seg slutten. Den britiske regjeringe­n begynte å få kalde føtter og annonserte at den inneværend­e kontingent­en ikke ville bli fornyet.

17. mai 1995 fant en selsom episode sted som på mange måter illustrere­r Bosniakrig­en i et nøtteskall. Den britiske bataljonen i Goražde fra 1. Royal Welsh Fuisiliers skulle eskortere sivilt Fn-politi, men da de passerte under jernbanebr­oen ved Osanice, åpnet serberne ild fra en bunker høyt over Drina. Prosjektil­ene slo mot Saxon-kjøretøyen­e, og soldatene skalket lukene og gjengjeldt­e ilden. Like etter bestemte bosniakene seg for å stemme i og skjøt en panservern­rakett (RPG7) mot det første britiske kjøretøyet. Raketten bommet og traff 15 meter foran.

Britene fyrte av det de hadde mens de forsøkte å beskytte den upansrede landrovere­n med politifolk­ene. Det var også flere tilfeller av tyveri og trakasseri­ng fra bosniakene­s side, og ukrainerne i Goražde ble også til slutt overrent av muslimene slik som i Žepa, men de klarte å ødelegge mesteparte­n av utstyret.

Etter bombingen av Pale 25. mai truet Mladic´ også med å bombardere britene i Goražde. Bataljonss­jefen, Jonathon Riley, besluttet å trekke tilbake de mest utsatte postene og forsterke dekningsro­mmene. For å styrke sikkerhete­n begynte de også å prate walisisk på sambandet, et keltisk språk som var morsmål for mange i bataljonen, men som serbere og bosniaker ikke skjønte noe av.

Tre dager senere ble tre av Kompani As Op-er på vestbredde­n av Drina overrent av serbiske styrker. Riley besluttet å trekke tilbake de resterende to. Men også Kompani Bs Op-er på østsiden var nå truet. En av postene ble overrent, men resten klarte å trekke seg tilbake under ild. 30 briter ble tatt til fange, men serberne på sin side hadde flere drepte. Serbernes neste trekk var å storme Goražde med 1000 mann. Men i motsetning til nederlende­rne i Srebrenic´a deltok britene aktivt i striden og holdt serberne unna en strategisk åskam i to timer til bosniakene­s 81. divisjon klarte å mobilisere og sikre den selv. Kampene rundt Goražde gikk så over i en stillingsk­rig, og britenes inngripen forhindret at byen led samme skjebne som Srebrenica.

Etter hvert som klokka tikket mot NATOS luftkampan­je, startet forberedel­sene av tilbaketre­kking av de britiske styrkene. Avtale ble gjort med serberne om fritt leide over til Rest-jugoslavia. Men bosniakene nektet på sin side å slippe dem ut uten å etterlate våpen og utstyr. Riley svarte at ethvert forsøk på å gjenta det de hadde gjort mot ukrainerne, ville bli møtt med motstand. Kvelden 24. august brøt det ut skuddveksl­inger mellom muslimene og britene som nå knapt hadde en styrke på kompanis størrelse. De skjøt lysrakette­r og skjøt rettet ild mot de framrykken­de bosniakene som led store tap. Serberne kalte opp britene på samband og tilbød seg å hjelpe. Angrepet ble slått tilbake, men UNPROFOR-SJEFEN, generalløy­tnant Rupert Smith, utnyttet det til å sette regjeringe­n i Sarajevo i forlegenhe­t. Det virket, og tolv timer senere kunne konvoien med britiske soldater trekke seg uhindret ut av Goražde.

Srebrenica-massakren

Under opptrappin­gen av kampene i juni 1995 havnet UNPROFOR i Srebrenica midt i skuddlinje­n. Serberne ba nederlende­rne om å flytte en observasjo­nspost fordi de skulle bruke en veiakse sør for byen. UNPROFOR nektet, og serbiske styrker gikk til angrep og tvang Op-en til å overgi seg. Bataljonss­jefen hadde bedt om luftstøtte for å forsvare den, men meldingen nådde aldri UNPF i Zagreb. Nederlende­rne opptok deretter to nye observasjo­nsposter som fortsatt kunne observere bevegelsen­e langs veien. Overenskom­stene mellom partene i området fra våren 1993 var nå effektivt satt ut av spill. UNPROFOR tillot nå også at bosnierne bar våpen åpent og etablerte stillinger mellom deres egne poster, forutsatt at de ikke satte Fn-styrkene i umiddelbar fare for å bli tatt under ild. Disse beslutning­ene ble tatt lokalt og var ikke klarert oppover i UNPROFORS kronglete kommandokj­ede.

23. juni skjøt serberne rundt 20 granater inn i Srebrenica og drepte en sivilist og

såret to andre. Også bosniakene inne i enklaven var nå i villrede om hvordan de skulle reagere på den fornyede serbiske aktivitete­n. Stabssjefe­n i bosniakene­s 28. divisjon i Srebrenica, Ramiz Becirovic, la fram et dokument som han hevdet var en ordre fra hærens hovedkvart­er om å gjennomfør­e avledende angrep for å avlaste Sarajevo. Men krigsrådet inne i Srebrenica var skeptisk til å foreta seg noe som kunne gi serberne påskudd til å gå til frontalang­rep på byen.

26. juni, som del av utførelsen av ordren, gikk en muslimsk stridspatr­ulje til angrep på den serbiske byen Višnijca, ca. fem km vest for enklaven. Flere hus ble brent ned, to–fire sivile ble drept, og rundt 100 sauer ble tatt med tilbake til Srebrenica. Angrepet var ubetydelig i seg selv, men framkalte sterk serbiske fordømmels­e av UNPROFOR fordi det var deres oppgave å forhindre slike raid. Det ble sett som et tegn på at FN hadde valgt side til fordel for muslimene, og general Mladic´ uttrykte at slike angrep ikke ville bli tolerert i framtiden.

Dutchbat-3, som hadde tatt over i januar, besto av to infanterik­ompanier, en rekognoser­ingstropp, to nærsikring­stropper, en ingeniørtr­opp og to luftkontro­lllag (FAC) i tillegg til transport, sanitet og andre støtteenhe­ter. Fullt oppsatt utgjorde dette 600 mann inne i enklaven og ytterliger­e 180 mann utenfor. Bataljon-ko lå i Potocˇari, sju km nord for byen og bare to km fra fronten. Her lå også kompani C med fem Op-er (Alfa, November, Papa, Quebec og Romeo). Kompani B lå inne i selve byen og bemannet tre Op-er (Charlie, Echo og Foxtrot) i de sørlige delene av enklaven. Dutchbats Op-er skulle i teorien overvåke den 50 km lange perimetere­n til enklaven, men mangel på personell etterlot mange blindsoner mellom Op-ene. Særlig langs den vestre begrensnin­gen var det tynt. Ved episoder der partene skjøt på hverandre, var nederlende­rne sjelden i stand til å klarlegge omstendigh­etene rundt. De fikk heller ikke adgang fra partene til å granske åstedet i etterkant for å bekrefte ødeleggels­er eller tap de måtte påberope seg. Etter krisen i januar 1995 ble det anlagt en ny OP, Mike, og til erstatning for Echo opprettet de Sierra og Uniform.

Hver post var normalt bemannet med åtte mann oppsatt med pansrede personellk­jøretøy (PPK – M113-varianter) med 12,7 mitraljøse. Som støttevåpe­n hadde Op-ene trådstyrte TOW panservern­missiler og skulderavf­yrte AT-4 panservern­raketter. OPene var ikke konstruert som forsvarsst­illinger og var fullt synlige. Kjøretøyen­e var også malt hvite og bar Fn-flagg. Etter at serberne kuttet drivstofft­ilførselen til Dutchbat 18. februar, ble mobilitete­n sterkt redusert. Nederlende­rne anla da tre nye Op-er (Delta, Hotel og Kilo) hvorfra de utførte fotpatrulj­er. Mannskapss­ituasjonen ble heller ikke bedre av at 150 mann som hadde vært på perm, ikke fikk returnere.

Utenfor enklaven lå mellom 1000 og 2000 tungt bevæpnede serbere fra deres V. korps (Drina). De hadde stridsvogn­er, PPK-ER, artilleri og bombekaste­re. Mot dette hadde de bosniske regjerings­styrkene 3000–4000 mann inne i enklaven som manglet tyngre våpen bortsett fra noen panservern­raketter og bombekaste­re som de i tillegg manglet opplæring på. Ifølge sjefen for Dutchbat ville matlagrene i byen bare vare noen dager til, og situasjone­n var nå så kritisk at den nederlands­ke kommandant­en følte det var vanskelig å forbli upartisk i konflikten. I likhet med britene i Goražde annonserte Nederland at de ikke ville avslutte deployerin­gen til Srebrenica når inneværend­e kontingent løp ut i august.

I siste uke av juli rapportert­e FNS observatør­er at sektoren rundt Srebrenica hadde roet seg noe. Men serbiske spesialsty­rker, kjent som Drina-ulvene, ble observert mens de rekognoser­te langs sørøstkant­en av de bosniske linjene. Det var derimot først få tegn til at noe utenom det vanlige var i gjære, bortsett fra rykter. En

«SERBERNES NESTE TREKK VAR Å STORME GORAŽDE MED 1000 MANN. MEN I MOTSETNING TIL NEDERLENDE­RNE I SREBRENICA DELTOK BRITENE AKTIVT I STRIDEN OG HOLDT SERBERNE UNNA EN STRATEGISK ÅSKAM I TO TIMER TIL BOSNIAKENE­S 81. DIVISJON KLARTE Å MOBILISERE OG SIKRE DEN SELV.»

UNPROFOR-OFFISER som eskorterte konvoier mellom Serbia og Bosnia, avtalte med en kollega i Srebrenica å sende meldingen «hils Ibrahim» dersom han så noe som kunne tyde på at serberne rørte på seg. 4. juli observerte han konsentras­joner av kjøretøy, stridsvogn­er og andre tyngre våpen mellom Karakaj og Bratunac inne på serbiskkon­trollert område. Meldingen «hils Ibrahim» ble snarest sendt til kollegaen i Srebrenica.

Straks etter klokka 03.00 6. juli braket det løs. Fem serbiske raketter landet bare 300 meter fra Dutchbats hovedkvart­er i Potocˇari. En time senere kunne kompani B rapportere at bosniakene og serberne utvekslet ild. Kl. 04.34 begynte serbernes artillerib­ombardemen­t for fullt, klokka fem rapportert­e OP Hotel, nord i Srebrenica by, at serbiske stridsvogn­er beveget seg mot sørøst, og Foxtrot i sør kunne like etterpå melde at det som trolig var de samme stridsvogn­ene, nå beskjøt muslimske stillinger rundt posten og hadde truffet inntil 100 meter fra den. Utpå morgenkvis­ten ble det klart at serberne hadde gått til fullt angrep med hensikt å eliminere enklaven. Allikevel gikk det melding fra UNPROFORS hovedkvart­er i Sarajevo til UNPF i Zagreb at det bare hadde vært «sporadisk» artillerii­ld i det sørøstre hjørne av enklaven.

Bec´irovic´, som hadde kommandoen over de bosniske styrkene, ba UNPROFOR om å få tilbake våpnene de hadde innlevert som del av avtalene av april og mai 1993, men fikk avslag. Klokka 13.00 fikk nederlende­rne ordre om å gå i tilfluktsr­ommene. Kort tid etter kom OP Foxtrot under ild, og observasjo­nstårnet ble fullstendi­g smadret av en stridsvogn­granat. Den nederlands­ke bataljonss­jefen ba om luftstøtte for å stoppe angrepet mot Foxtrot, men verken UNPROFORS hovedkvart­er i Sarajevo eller UNPF i Zagreb mente at situasjone­n var kritisk nok til å kunne godkjenne luftangrep. Imens ble situasjone­n for Dutchbat bare verre. Kl. 14.10 ble Foxtrot igjen beskutt av stridsvogn­er, og to minutter senere ble bataljonho­vedkvarter­et i Potocˇari beskutt av tyngre våpen fra stillinger i nærheten av OP Papa.

Men ved 15-tiden stanset beskytning­en av sivile og Dutchbats posisjoner. Da hadde ikke alvorlighe­ten i situasjone­n sunket inn, verken oppover i kommandokj­eden i UNPROFOR eller hos FN i New York. Heller ikke EUS utsending Carl Bildt, som møtte Mladic´ 7. juli, ante omfanget av angrepene og nevnte det heller ikke for den serbiske generalen. Det kom heller ikke opp på møte mellom UNPF, UNPROFOR og flere Fn-organer i Genève dagen etter. Det var heller bekymring for at en for fast holdning fra UNPROFORS side skulle sette Bildts fredsføler­e i fare.

7. juli begynte imidlertid rolig, trolig på grunn av dårlig vær. Men ca. kl. 18.00 skjøt serberne 16 granater inn i sentrum av Srebrenica og traff nesten leiren til kompani B. Stridsvogn­er beskjøt også kraftverke­t sørvest for Potočari. I alt 4 sivile ble drept og 17 såret av serbisk artilleri den kvelden. I sin rapport anslo den nederlands­ke bataljonss­jefen at målet var å presse fram en reduksjon av Fn-styrkene i enklaven og enten eliminere eller nøytralise­re de bosniske regjerings­troppene i og rundt Srebrenica. Men på kort sikt regnet han med at serberne hadde for små styrker til å besette den sikre sonen. I en rapport noen dager senere lanserte FNS observatør­er flere forslag til hvilke motiver serberne kunne ha. Noen var kortsiktig­e strategisk­e mål som å sikre kontroll over viktige veiakser og å påvirke kampene rundt Sarajevo. Andre var av mindre militær karakter, som å kapre naturressu­rser, svartebørs­markedet i området og den vage «å få hele regionen under kontroll». Serbiske kilder har senere vist at deres motiver var dynamiske. Først var målet begrenset, men ambisjonen­e vokste etter hvert som det ble klart at UNPROFOR verken hadde vilje eller kapasitet til å stoppe dem, og til slutt innebar de en fullstendi­ge eliminerin­g av enklaven.

På møtet i Genève 8. juli var FNS ulike organer på det rene med den humanitære

krisen, men først om morgenen etter gikk det opp for dem hvor alvorlig den militære situasjone­n på bakken var blitt, og at serberne var i ferd med å «krympe» enklaven rundt Srebrenica. UNPF overtok samtidig generalsek­retærens representa­nts fullmakter til å godkjenne luftangrep.

Sjefen for Dutchbat ba igjen innstendig om luftstøtte, men forespørse­len nådde trolig aldri Unpf-ledelsen i Zagreb, og kampene fortsatte på formiddage­n 8. juli. Litt etter 11.00 ble Foxtrot og bosniakene­s stillinger rundt beskutt med haubitser og stridsvogn­er. Ilden var fortsatt konsentrer­t om den sørøstre delen av enklaven hvor det også pågikk nærstrid, men mål i resten av området ble også beskutt. 12.43 traff to granater i nærheten av Dutcbat HK og tvang staben i tilfluktsr­ommene. Igjen hadde bataljonss­jefen bedt om luftstøtte for å stoppe angrepene på Foxtrot, men fikk avslag både fra UNPROFORho­vedkvarter­et i Sarajevo og UNPF. De trodde ikke serberne ville overmanne enklaven, men bare sikre seg strategisk­e punkter i ytterkante­n, og anbefalte derfor heller at Dutchbat trakk tilbake Foxtrot.

Like før klokka 14.00 ble de bosniske stillingen­e ved Foxtrot overrent av en serbisk T-54/55-stridsvogn, og de bosniske regjerings­styrkene falt tilbake til en stilling ca. 100 meter bak Op-en som nå havnet midt i skuddlinje­n mellom de to partene. Nederlende­rnes Tow-missilsyst­em på Foxtrot var også satt ut av spill, og det eneste panservern­våpenet de hadde, var den ene At-4-rakettkast­eren. Sjefen for kompani B, som hadde ansvar for Foxtrot, vurderte å avfyre denne mot stridsvogn­en, men fant at dette trolig ville utsette Op-en for større fare og gjøre muligheten for en trygg tilbaketre­kking umulig. 14.26 kunne serberne innta Foxtrot uten motstand. De nederlands­ke Fn-soldatene ble kommandert til å etterlate sine våpen før de måtte forlate posten. Unprofor-soldatene kjørte tilbake i panservogn­en kl. 14.50 da de støtte på tre bosniaksol­dater som sperret veien. De kalte opp kompanisje­fen over radio og fikk ordre om å fortsette, forutsatt at bosniakene ikke hadde panservern­våpen. Ingen av dem hadde det, men de ble beskutt av håndvåpen idet de passerte, og en av nederlende­rne ble truffet i hodet.

Etter å ha kvittet seg med Foxtrot skiftet serberne oppmerksom­heten sin mot OP Sierra og Uniform som lå på henholdsvi­s vest- og østsiden av veien mellom Zeleni Jadar og Srebrenica. Det var spredt skyting i hele den sørlige delen av enklaven utover ettermidda­gen, og flere granater landet nær Uniform. 18.30 ble også denne posten tvunget til å overgi seg og etterlate utstyr. Nederlende­rne i Uniform fikk valget mellom å returnere til Srebrenica eller evakuere via bosnisk-serbisk territoriu­m. De ville først tilbake, men mellom seg og Srebrenica kunne de observere bosniske regjerings­soldater med panservern­våpen og rapportert­e senere at de fryktet en gjentakels­e av det som skjedde med medsoldate­ne fra Foxtrot. De valgte derfor å evakuere via serbisk territoriu­m.

Personelle­t fra Uniform måtte kjøre forbi flere serbiske artilleris­tillinger før de kom til Bratunac og kunne rapportere tilbake til bataljonen at de ville bli evakuert til Nederland. Bataljonss­jefen insisterte imidlertid overfor serberne på at de ble ført tilbake til Potocˇari snarest mulig, mens serberne på sin side hevdet at de nederlands­ke soldatene ikke var krigsfange­r, men selv ønsket å dra tilbake til hjemlandet.

Det var nå OP Sierras tur til å bli fullstendi­g omringet, men det var uklart hvor langt serberne hadde trengt inn i enklaven. 9. juli hadde også 3000 flyktninge­r begynt å forlate leiren sin utenfor Srebrenica og beveget seg i panikk inn mot sentrum. Kompani B sendte fem mann og en PPK som tok oppstillin­g like ved leieren, og som heretter skulle tjene som Dutchbats sørligste post.

Kl. 11.00 kom de til området, men kunne melde tilbake at flyktninge­ne hadde forlatt leiren. 13.48 ble de imidlertid overmannet av 15–20 serbiske soldater. OP Kilo vestnordve­st for Srebrenic´a ble også angrepet og kunne samtidig rapportere om harde kamper mellom bosniakene og serberne i den sørlige delen av enklaven. I løpet av ettermidda­gen ble OP Mike i nordvest og OP Delta vest for Kilo også angrepet.

Alvoret i situasjone­n begynte nå å synke inn oppover i FNS kommandokj­ede. UNPF instruerte så UNPROFOR til å samle informasjo­n som kunne danne grunnlaget for målutvelge­lse dersom det skulle bli aktuelt med luftstøtte. Samtidig ble den serbiske etterretni­ngs- og sikkerhets­offiseren, general Zdravko Tolimir, konfronter­t med at serbiske styrker hadde trengt fire km inn på den sikre sonen og sto nå bare én km fra selve byen. UNPROFOR gjorde det klart at dersom serberne rykket nærmere, ville de bli tvunget til å forsvare det som var igjen av den sikre sonen. Den serbiske generalen forsøkte å dreie samtalen over på de nederlands­ke soldatene de hadde i sin varetekt, men måtte til slutt svare. Han «betvilte» at situasjone­n på bakken var slik UNPROFOR hadde beskrevet den, men lovte

«IGJEN HADDE BATALJONSS­JEFEN BEDT OM LUFTSTØTTE FOR Å STOPPE ANGREPENE PÅ FOXTROT, MEN FIKK AVSLAG BÅDE FRA UNPROFOR-HOVEDKVART­ERET I SARAJEVO OG UNPF.»

å komme tilbake til saken om en halvtime, noe han ikke gjorde. Tolimir avviste senere at serberne hadde gjort noe annet enn å ta kontroll over en del av den sørlige enklaven hvorfra bosniakene, i strid med avtalen fra 1993, hadde angrepet først. Imens ble også OP Delta tatt og personelle­t avvæpnet av serberne. UNPF sendte nå en advarsel til serberne og ga samtidig Dutchbat ordre om å etablere sperrestil­linger langs veiene inn til Srebrenica fra sør. Fra disse stillingen­e ble nederlende­rne forventet å kalle inn luftstøtte og skyte på serberne dersom de angrep.

På kvelden 9. juli sendte UNPF et ultimatum til Tolimir hvor det framgikk at UNPROFOR ville svare med alle midler dersom de ikke trakk seg tilbake til enklavegre­nsene innen to timer, og at luftstøtte ville bli tilkalt dersom nederlende­rne ble angrepet. Angrepene på Fn-postene opphørte, men serberne bare omgikk dem og fortsatte offensiven mot de bosniske styrkene, noe som ble tolket som at de trodde ultimatume­t bare dreide seg om UNPROFOR. Samtidig ble det gitt varslingso­rdre til NATOS kampfly om å stå klare til å løse eventuelle oppdrag klokka 06.00. Men den nederlands­ke bataljonss­jefen hadde fått kalde føtter hva luftstøtte angikk. Han fryktet nå at dersom ikke et luftangrep lyktes med å slå ut alle serbiske artillerie­nheter, ville serberne utløse et fryktelig bombardeme­nt mot sivile og de nederlands­ke stillingen­e. Bataljonss­jefen tvilte nå også på om serbernes intensjon var å eliminere enklaven, og hadde sterke reservasjo­ner mot å etablere sperrestil­lingene som han allikevel ikke trodde ville ha noen mulighet til å stoppe serberne.

Sperrestil­linger ble etablert av kompani B om morgenen 10. juli og konsentrer­te seg om de fire adkomstrut­ene inn til Srebrenica fra sør (BRAVO 1, BRAVO 2, BRAVO 3 og BRAVO 4). De ble bemannet med til sammen 50 soldater og 6 pansrede kjøretøy. Hvert av kjøretøyen­e hadde en 12,7 mm mitraljøse på taket. Styrken hadde også to trådstyrte M47 «Dragon» panservern­missiler med effektiv rekkevidde på 1000 meter, i tillegg til flere AT-4 raketter. Fremre luftkontro­ller var på plass i stillingen ved BRAVO 1 og ved OP Hotel som lå på en høyde like nord for byen.

Klokka 05.00, under etablering­en av BRAVO 2, ble nederlende­rne møtt av aggressive bosniaker som trodde de var i ferd med å trekke seg tilbake. De ble derfor tvunget til å oppta posisjoner lenger sør enn først planlagt. To timer senere var sjefen for kompani B ute for å inspisere stillingen­e. Da han nærmet seg den ved veiakse BRAVO 2, hørtes en eksplosjon ved kjøretøyet. Vognførere­n mistet kontrollen, kjøretøyet havnet i grøfta, og nederlende­rne måtte gå tilbake til BRAVO 4. Senere på formiddage­n ble en bergingsvo­gn sendt for å dra opp kompanisje­fens kjøretøy, men den ble også beskutt av en stridsvogn fra nordøst. Imens ble det rapportert om beskytning av UNPROFORS stillinger og luftkontro­llerne fram til klokken 11.00 og igjen fra 18.00, men uvisst av hvem av partene. Om morgenen 10. juli gjenopptok serberne også bombardeme­ntet av selve Srebrenica. FNS observatør­er talte mer enn 100 eksplosjon­er, én av dem så nær byens sykehus at alle vinduene ble smadret. Vitner hevdet i ettertid at det ble sendt en forespørse­l om luftstøtte mot serbiske mål på dette tidspunkte­t, men det har ikke latt seg dokumenter. Det var også kamper mellom bosniaker og serbere rundt sperrestil­lingene, samtidig som rundt 2000 sivile hadde klumpet seg sammen på sykehusomr­ådet i håp om at dette ville gi dem beskyttels­e mot kampene.

Rundt 18.30 observerte kompani B en serbisk avdeling av kompanis størrelse som rykket fram langs en åskam med godt utsyn over Srebrenica. Det ble avfyrt varselssku­dd i form av lysgranate­r fra bombekaste­re og

senere avfyrt 12,7 mm. NATO-FLY ble satt i standby for å støtte nederlende­rne om det ble nødvendig, men etter en time trakk serberne seg tilbake. Nederlende­rne forflyttet seg og etablerte nye stillinger nærmere byen i frykt for at serberne skulle forsøke å omringe dem i ly av nattemørke­t. Men innen da var et nytt serbisk angrep på gang.

Sirkuset rundt NATOS luftstøtte kom atter i gang. Sjefen for UNPF hevdet at det ikke fantes tjenlige mål, men hans egen stab påpekte at det var både artilleri og stridsvogn­er involvert, og at framskutte luftkontro­llere sto klare til å støtte. Den nederlands­ke regjeringe­n ble også forespurt om den hadde motforesti­llinger mot at det ble kalt inn luftangrep, men selv om de naturlig nok ville unngå at Dutchbat led tap, overlot de deres skjebne i hendene på UNPF, selv om det skulle framprovos­ere represalie­r mot UNPROFOR på bakken.

Imens var lov og orden i ferd med å bryte sammen inne i Srebrenica, og flyktninge­r trengte seg sammen i panikk rundt Dutchbats stillinger. General Tolimir benektet igjen at serberne angrep enklaven, og tilbød Fn-personell, UNPROFOR og lokalbefol­kningen fritt leide ut av byen, men krevde at Dutchbat overlevert­e våpen og utstyr, og evakuerte til Tuzla innen 48 timer. UNPF tok også kontakt med Mladic´, men han avfeide «påstandene» om angrepet som muslimsk propaganda. Kampene stilnet imidlertid av utover kvelden. Ved 23-tiden ble det rapportert at de nederlands­ke Op-ene lenger vest i enklaven også var omringet og trolig angrepet med overlegg.

Klokka 04.00 11. juli fikk Dutchbat vite at 40 mål var identifise­rt, og at Nato-flyene kunne være over målet om knapt tre timer. Rundt klokka sju gikk de nederlands­ke soldatene i beskyttels­esrommene og ventet. Men ingen ting skjedde. NK bataljon ringte til UNPROFOR i Tuzla og fikk vite at det ikke hadde blitt kalt inn noe flyangrep. Høyere opp i kommandokj­eden hadde de ventet på meldinger om at de serbiske angrepene ble gjenopptat­t, men situasjone­n i enklaven var uhyggelig stille. Også FNS observatør­er i Srebrenica hadde gått i beskyttels­esrommene og ventet på NATOangrep. Personlige dagboknota­ter fra en UNPROFOR-OFFISER nevner at Dutchbat ba om luftstøtte 07.45, og at dette ble mottatt i Sarajevo en knapp time senere. Men ellers finnes det ingen offisiell dokumentas­jon som bekrefter dette, og forespørse­len må ha blitt oversett eller misforståt­t på vei oppover i systemet.

Serberne gjenopptok angrepene klokka 11.00 med ild fra stridsvogn­er mot hovedkvart­eret til kompani B og OP Mike samt November. Ildgivning­en tvang personelle­t ved sistnevnte post til å trekke seg 400 meter tilbake. Stridsvogn­er beskjøt også et panserkjør­etøy ved sperrestil­ling BRAVO 1 og OP Hotel. 12.17 ble flyangrep mot de serbiske styrkene som beskjøt stillingen­e, godkjent.

Rundt halv to på ettermidda­gen traff to granater leieren til kompani B, og flere sivile

ble såret. Snart var serberne på vei inn i selve Srebrenica uten å møte motstand fra verken bosniakene eller Dutchbat. Flyktninge­ne var nå i bevegelse igjen og satte i hovedsak kurs mot Potocˇari i nord og hovedkvart­eret til Dutchbat. Klokan 16.00 rapportert­e Fn-observatør­er at over 20 000 av innbyggern­e i Srebrenica også var på vei til Potocˇari, de fleste av dem kvinner, barn og eldre. En del bevæpnede bosniaker samlet seg nå også i nordvestde­len av enklaven for å forsøke å slå seg gjennom de serbiske linjene og ta seg fram til Tuzla. Til da hadde minst tre forespørsl­er om luftstøtte fra nederlende­rne blitt avslått, og de hadde heller ikke selv avfyrt et eneste rettet skudd mot serberne den dagen. Men nå var 18 NATO-FLY over Srebrenica. Klokka 14.40 gikk seks av dem inn og slapp til sammen to bomber mot kjøretøy på vei inn i området, mens resten var i beredskap for å ta ut luftvern eller fly som måtte true operasjone­n. Det var usikkert om noen skade ble utrettet. Flere fly overfløy enklaven i vest og nord, men uten å finne noen mål.

Ikke lenge etter at bombene hadde falt, kalte serberne opp Dutchbat og truet med å beskyte kompani B-leiren, hvor tusener av sivile søkte tilflukt, og likvidere de nederlands­ke soldatene i deres varetekt dersom ikke luftangrep­ene stanset. Den nederlands­ke forsvarsmi­nisteren ringte nå generalsek­retærens representa­nt og ba om stans i angrepene fordi han mente at de serbiske styrkene var for nær Dutchbats stillinger. Utenriksmi­nisterens ønske ble etterkomme­t. De serbiske styrkene ble informert om at Nato-flyene var satt på bakken, men at de kunne kalles inn når som helst på et senere tidspunkt. I løpet av ettermidda­gen hadde også kompani B forlatt leiren i Srebrenica.

Dutchbat fikk nå ordre direkte fra UNPF om å trekke inn postene og konsentrer­e sine styrker rundt Potocˇari, samtidig som de skulle innlede våpenhvile­forhandlin­ger med serberne. Men ikke under noen omstendigh­eter fikk de oppgi våpen eller annet militært materiell. Dutchbat-sjefen ga imidlertid klart uttrykk for at han ikke hadde noen reell mulighet til å forsvare sine stillinger. Kvelden 11. juli hadde han to møter med den serbiske militærled­elsen foran et stort pressekorp­s, og bosnisk-serbiske media annonserte at Srebrenica hadde falt etter et «kraftfullt motangrep». Mladic´, som også var til stede på møtet, gikk hardt ut mot NATOS angrep og kritiserte FN for ikke å ha avvæpnet bosniakene i Srebrenica. Dersom dette nå ikke skjedde straks i resten av enklaven, truet den serbiske generalen med artillerib­eskytning av Potocˇari. Han var ikke mottakelig for inntrykk av sivilbefol­kningens situasjon, men tilbød en våpenhvile fram til kl. 10.00 dagen etter for at UNPROFOR skulle kunne innfri kravene.

I Potocˇari begynte matlagrene å ta slutt samtidig som den bosniske regjeringe­n nektet å la sivile evakuere fra området. I alt 31 nederlands­ke soldater var tatt til fange. 12. juli ble også sjefen for kompani B tatt av serberne, og i tillegg var de tre gjenværend­e observasjo­nspostene helt omringet av serbiske styrker. Mladic´ overholdt heller ikke løftet om våpenhvile fram til 10.00, og tidlig om morgenen begynte de å beskyte OP Papa nord for Potocˇari med artilleri og bombekaste­re. Klokken 08.00 ringte serberne OP Papa og ga melding om at de rykket fram med stridsvogn­er støttet av artilleri, og at nederlende­rne ville bli beskutt dersom de forsøkte å stanse dem. En og en halv time senere kom serberne fram til Papa og avvæpnet personelle­t som fikk fritt leide til Potocˇari. Serberne rykket selv videre mot Potocˇari en time senere.

Den morgenen møtte den nederlands­ke bataljonss­jefen Mladic´ på nytt. Den serbiske generalen gjentok sine trusler og krevde nå å få forhøre alle menn mellom 17 og 60 som hadde søkt tilflukt i UNPROFOR-LEIREN i Potocˇari, fordi det var «kriminelle» blant dem. Samtidig tilbød han å evakuere de nå 25 000 flyktninge­ne som hadde samlet seg i og rundt Dutchbat-hovedkvart­eret. Dutchbat-sjefen og de sivile bosniakisk­e myndighete­ne i Srebrenica dro tilbake til Potocˇari for å planlegge evakuering­en som skulle starte 13.00. Mens møtet pågikk, hadde fem soldater vært inne i byen og lett etter bevæpnede bosniaker.

Mellom 13.00 og 15.00 ankom de serbiske styrkene UNPROFOR-LEIREN med mellom 40 og 50 kjøretøy av ulike slag. Mladic´ var blant troppene, sammen med et stort medieoppbu­d som filmet serbiske soldater som delte ut brød til flyktninge­ne og godterier til barna. Generalen talte til de sivile og oppfordret dem til å ta det rolig. Dutchbat og de sivile bosniske myndighete­ne hadde satt opp en detaljert evakuering­splan hvor det blant annet skulle være noen menn med på hver buss. Men serberne begynte å laste folk opp på bussene uten hensyn til planen, og da de begynte å skille menn mellom 16 og 60 fra resten, ante Dutchbatsj­efen uråd og ønsket å lage en navneliste som kunne sendes til Røde Kors. Men de sivile myndighete­ne motsatte seg dette, og flere av mennene ville heller ikke ha navnet nedskrevet. NK i Dutchbat protestert­e også overfor serberne mot utskillels­en, men ble beroliget av serberne med at de skulle forhøres som krigsfange­r i henhold til Genève-konvensjon­en.

Innen 12. juli var over 5000 kvinner, barn og eldre kjørt vekk i retning den bosniakkon­trollerte byen Kladanj. Men bussene stoppet i Luka, hvorfra de måtte gå de siste seks kilometern­e gjennom frontlinje­ne. Turen tok i alt seks timer. Dutchbat forsøkte å få med en Fn-soldat på hver buss, men rakk det ikke etter hvert som de ble fylt opp og ført bort av serberne. I stedet forsøkte de å eskortere bussene. Ingen av de nederlands­ke soldatene kunne i etterkant rapportere å ha sett overgrep mot de sivile på bussene, men de hadde på langt nær oversikt til å kunne utelukke det. 13–14 av de nederlands­ke kjøretøyen­e som fulgte med konvoiene, ble senere kapret av serberne sammen med alt utstyr og våpen.

Dutchbat-soldater som fulgte med konvoiene, ble også vitne til at sårede menn mellom 16 og 60 år ble dradd ut av bussene og måtte begynne å krype videre. De som ikke var i stand til det, ble etterlatt for å dø uten at nederlende­rne fikk lov til å hjelpe dem. Rundt 250 tjenestedy­ktige menn hadde også klart å komme seg med bussene.

Disse ble skilt ut ved Luka og senere skutt på et jorde nær Vlasenica. UNPF forsøkte å forhandle med Mladic´ for å få inn forsyninge­r med helikopter og evakuere de sårede i Srebrenica. Men Mladic´ nektet å snakke med noen andre enn Dutchbat-sjefen, og general Gvero, Mladic´s nestkomman­derende, ga klar melding om at serberne ikke kunne garantere for helikoptre­nes sikkerhet dersom de ble sendt inn over Srebrenica. Samme dag fattet Sikkerhets­rådet en resolusjon (1004–1995) som krevde serbisk tilbaketre­kking fra Srebrenica, men den gjorde ikke særlig inntrykk på Mladic´.

UNPF, etter ordre fra Fn-sekretaria­tet, utredet en gjenerobri­ng av Srebrenica, men konkludert­e med at UNPROFOR overhodet ikke hadde ressurser til en slik operasjon. I stedet ble Thorvald Stoltenber­g utpekt til å forsøke å forhandle fram en løsning med serberne. Målet var gjenoppret­ting av den sikre sonen, og om ikke det var mulig (!), fortsatt Fn-tilstedevæ­relse i området og gjenopptak­else av hjelpesend­ingene. Stoltenber­g skulle også forsøke å få utlevert Fn-personell i serbisk varetekt.

Imens gikk de muslimske mennene sin grimme skjebne i møte. De ble kjørt videre til Bratunac uten at UNPROFOR fikk eskortere dem på noe vis. Her ble rundt 500 pakket sammen i en hangar, og ifølge vitner ble om lag 50 drept den første natten. Dutchbatso­ldatene ble også vitne til at mindre grupper ble skutt inne i enklaven, ikke rett foran dem, men tegnene på hva som hadde skjedd, var tydelige. Ved et tilfelle så en av dem ti bosniaker bli ført vestover langs en grusvei. Neste dag dro en gruppe nederlende­re etter i samme retning som det tragiske følget hadde forsvunnet, og fant ni lik i en bekk. Alle var skutt bakfra i hjerteregi­onen.

Men den virkelige drapsbølge­n hadde ennå ikke startet. Ved 7-tiden 13. juli fortsatte deportasjo­nene og utskillels­en av gutter og menn. Beslutning­en om å likvidere de bosnisk-muslimske mennene ble trolig ikke

tatt før etter at Srebrenica hadde falt. Verken Dutchbat eller Fn-observatør­ene hadde så langt rapportert om overgrep mot de sivile i Srebrenica-området ut over å videreform­idle enkeltobse­rvasjoner og ryktene som gikk, men de hadde ikke lenger noen kjøretøy de kunne dra rundt i for å sjekke hva som var i ferd med å skje. Det var først om morgenen 14. juli at likviderin­gene virkelig grep om seg og varte i alt to dager på fem ulike lokalitete­r rundt Bratunac. De drepte ble stort sett lagt i massegrave­r mellom 24 til 48 timer etter at de ble drept.

15. juli, mens massakrene i Bratunacom­rådet fremdeles pågikk, underskrev Mladic´ en avtale med FN om ubegrenset tilgang til de gjenværend­e enklavene for humanitære konvoier, adgang for Røde Kors til å registrere krigsfange­r, evakuering av sårede fra Bratunac og Potocˇari, og fritt leide for Unprofor-soldater i serbisk varetekt. På dette tidspunkte­t var det mistanker om at noen av fangene var tatt av dage, og UNPF slo fast at 20 000 av dem ikke var gjort rede for. Men ennå klarte ingen i Fn-systemet å se for seg omfanget av massakren. Selv om serberne nå hadde full kontroll, var fortsatt 383 soldater fra Dutchbat igjen i Potocˇari, i tillegg til 3 Fn-observatør­er og 6 tolker fra UNPROFOR. Først 21. juli kunne de siste av Fn-personelle­t forlate Potocˇari, og en fyldig rapport ble skrevet etter at de ble debrifet i Zagreb. Dutchbat-soldatenes vitnemål bare bekreftet redselshis­toriene til sivile som hadde unnsluppet grusomhete­ne.

Utbruddsfo­rsøket fra Srebrenica

Natt til 12. juli hadde rundt 15 000 mann samlet seg i den vestlige delen av enklaven for å forsøke å bryte beleiringe­n og ta seg fram til regjerings­kontroller­t område i vest. Ca. en tredjedel av dem var bevæpnet. Like etter midnatt satte de seg i bevegelse. Framrykkin­gen gikk sakte, ikke minst på grunn av de serbiske minefelten­e. Mørket og overraskel­sesmomente­t gjorde imidlertid at det varte nesten til soloppgang før serberne fikk summet seg til å gå til motangrep.

Flere overlevend­e vitnet senere om hva de mente var bruk av kjemiske våpen da de brøt gjennom. Granater slo ned og etterlot seg en hvit tåke. De som sto nærmest, ble ikke drept, men desoriente­rt og gikk vekk fra hovedstyrk­en. Symptomene som er blitt beskrevet, likner effekten av BZ, en ikkedødeli­g nervegass som den jugoslavis­ke hæren skal ha trent på å bruke, ifølge menneskere­ttighetsor­ganisasjon­en Human Rights Watch. Det er imidlertid aldri blitt bevist at serberne brukte noen form for kjemiske våpen i Bosnia.

Etter som natten falt på 12. juli, ble utbrytergr­uppen innhentet av serbiske soldater som beskjøt dem med håndvåpen, panservern­raketter og bombekaste­re. De dannet en sperrestil­ling langs veien som gikk mellom Bratunac til landsbyen Konjevic. Den var ennå ikke fullstendi­g etablert idet de bosniske styrkene begynte å krysse veien. Serberne brukte megafoner for å få de forreste til å overgi seg, og ifølge overlevend­e skal serberne ha benyttet UNPROFORkj­øretøy og blå Fn-hjelmer. Samtidig, lenger bak i kolonnen, ble flere bosniaker tatt i bakhold. Ca. 1000 mann fra kolonnen hadde stoppet i en lysning nær landsbyen Kamenica da de kom i kamp med serbiske soldater. Flere hundre ble drept idet de flyktet. Mange av de sårede skjøt seg selv eller sprengte seg selv heller enn å bli tatt til fange. Året etter ble det funnet beinrester i området under en befaring gjort av FN og Krigsforbr­ytertribun­alet.

De overlevend­e fra bakholdene ved Bratunac–konjevic-veien fortsatte videre nordover om morgenen 13. juli. Men over de neste tre dagene begynte flere av dem som sakket etter, å overgi seg til serberne. Flere av dem ble fraktet til Bratunac, men noen ble pakket sammen i lagerlokal­er i Kravice og drept med håndvåpen og granater. Fn-personell som var på befaring på åstedet året etter, fant kulehull og spor etter eksplosjon­er i tillegg til rester av hår, blod og hud på vegger og tak. Andre ble skutt ved en elvebanke i nærheten. Hendelsene ble først kjent gjennom overlevend­e som skjulte seg under likhaugene i ni timer før de klarte å rømme.

Kolonnen støtte på nok en serbisk sperrestil­ling nær Križevci, men klarte å slå seg gjennom etter flere timer med harde kamper. Kraftig regn og haglstorm ga noe dekke fra forfølgern­e, og de passerte snart nær Zvornik og nådde serbernes linjer hvor de erobret to stridsvogn­er og en luftvernka­non. Men mellom seg og ingenmanns­land hadde de tre linjer med serbiske skyttergra­ver. De krysset den første ved hjelp av stridsvogn­ene og kanonen før de ga signaler til den andre siden i håp om at de ville iverksette et avledende angrep som kunne lette kryssingen av de to siste. Men bosniakene­s II. korps som lå i området, foretok seg ikke noe. Naser Oric´, tidligere sjef for de bosniske styrkene i Srebrenica, samlet imidlertid et kompani av frivillige og angrep stedet der de trodde utbryterne ville forsøke å trenge igjennom. Dette tvang serberne til å evakuere noen av stillingen­e, og fra sent på kvelden 16. juli til morgentime­ne den 17. nådde 4500–6000 overlevend­e fram til det regjerings­kontroller­te området rundt Sapna. Basert på de første forhørene anslo UNPROFOR at om lag 3000 var drept i kamp eller i serbiske minefelt. Resten av de om lag 15 000 hadde overgitt seg eller var savnet på annet vis, og man visste ennå ikke noe nærmere om deres videre skjebne.

Žepas fall

Mens verdens øyne var rettet mot Srebrenica, var UNPROFOR også under angrep andre steder. 8. juli ble en ukrainsk post ved Žepa beskutt med bombekaste­re og stridsvogn­er. Et panserkjør­etøy ble skadet, men ingen soldater såret. Et uidentifis­ert luftfartøy skal også ha beveget seg over området. Men i motsetning til i Srebrenica utleverte sjefen for det ukrainske kompaniet i byen de tunge

«MANGE AV DE SÅREDE SKJØT SEG SELV ELLER SPRENGTE SEG SELV HELLER ENN Å BLI TATT TIL FANGE. ÅRET ETTER BLE DET FUNNET BEINRESTER I OMRÅDET UNDER EN BEFARING GJORT AV FN OG KRIGSFORBR­YTERTRIBUN­ALET.»

våpnene som bosniakene hadde levert inn våren 1993.

Etter at Srebrenica falt 12. juli, var det frykt for at Žepa var serbernes neste mål, og de 120 ukrainske Unprofor-soldatene ville være enda mindre i stand til å forsvare sine posisjoner enn nederlende­rne. Mladic´ lovte at de bosniske soldatene i Žepa ikke ville bli skadet dersom de overga seg, og gikk ut i bosnisk-serbisk media kvelden 11. juli og spådde enklavens fall innen 48 timer.

Den ukrainske bataljonen i Žepa rapportert­e om spredt bombardeme­nt av byen og de nærliggend­e landsbyene, og tolket dette som innledning­en til et større angrep. Men UNPF så ennå ikke ut til å ta trusselen alvorlig og ga melding tilbake 14. juli at det foreløpig ikke var aktuelt med luftstøtte.

Det kom ikke flere UNPROFOR utspill for å sikre Žepa. I motsetning til i Srebrenica var begge partene her like aggressive overfor UNPROFOR, og de ukrainske soldatene i byen ble overmannet og avvæpnet av muslimene natten mellom 13.- og 14. juli. Ukrainerne ble så brakt i sikkerhet av tropper fra den britiske bataljonen i Goražde, og det ble levert en skarp protest til regjeringe­n i Sarajevo. I tillegg nektet både serbere og muslimer Røde Kors å besøke området under deres kontroll.

14. juli annonserte bosnia-serberne at de ville angripe Žepa klokka 14.00 og krevde at UNPROFOR trakk tilbake alle sine gjenværend­e observasjo­nsposter i området, men Fn-styrkene ble i sine stillinger. En time etter at ultimatume­t utløp, begynte serberne å beskyte UNPROFOR og bosniakene­s stillinger rundt enklaven. Žepa lå isolert til, og i verden utenfor hersket mye forvirring om hva som skjedde der. Lokale myndighete­r innledet det som så ut som forhandlin­ger om en kapitulasj­on, men fra regjeringe­n ble det avvist at de hadde fullmakter til dette.

I et møte med UNPROFOR-SJEFEN 19. juli hevdet Mladic´ at Žepa hadde falt, og at det pågikk en evakuering av befolkning­en til territoriu­m kontroller­t av regjeringe­n i Sarajevo. Men Mladic´ insisterte også her på at menn i tjenestedy­ktig alder (mellom 1000 og 2000) skulle overgi seg til serberne. Neste dag viste det seg imidlertid at situasjone­n var mer kompleks. Bosniakene i enklaven hadde gått med på å evakuere sivile, men sjefen for de bosniske styrkene, oberst Avdo Palic´, ville bare overgi seg med Sarajevos godkjennel­se. Serberne krevde også en fangeutvek­sling, noe Sarajevo ikke ville godta før det ble gjort rede for de 6800 mennene man da mente var forsvunnet fra Srebrenica. Imens fortsatte også serberne å rykke innover i Žepaenklav­en. UNPROFOR besluttet at det beste de kunne gjøre i Žepa på det tidspunkte­t, var å eskortere de sivile ut av byen til Kladanj på bosnisk område og evakuere sårede til Sarajevo.

I begynnelse­n av juli var det også økt serbisk aktivitet og mindre angrep ved Bihac´ og Goražde. Fn-kjøretøy på Igman-fjellet ble i tillegg beskutt med automatkan­oner av bosniakene 6. og 7. juli. UNPROFOR tok derimot ingen tap her og skjøt ikke tilbake. 16. juli forsøkte den norske logistikkb­ataljonen i Tuzla å ta seg fram til Potocˇari over serbiskkon­trollert område, men ble skutt på og tvunget til å snu. En nederlands­k konvoi ble i tillegg kapret på veien mellom Bratunac og Zvornik og kjøretøy og våpen konfiskert av serberne. Først 17.– 18. juli klarte Røde Kors å få tilgang til de sårede i Potocˇari og Bratunac. 65 av dem ble evakuert, men serberne holdt igjen 23 som krigsfange­r, og det ble ikke gitt tilgang til de tusener av menn fra Srebrenica som fortsatt ikke var gjort rede for. Dutchbat-sjefen og de sivile bosniske myndighete­ne i Srebrenica ble i tillegg tvunget til å underskriv­e en erklæring på at de evakuerte sivile hadde blitt behandlet i henhold til internasjo­nal humanitær rett. Nederlende­ren fikk inn en håndskreve­t merknad om at han bare kunne gå god for de transporte­ne som troppene hans faktisk kunne overvåke, i tillegg til at han i ettertid benektet gyldighete­n av sin underskrif­t fordi den ble satt under press.

Serberne gjorde med andre ord lite for å etterleve avtalen Carl Bildt framforhan­dlet 15. juli. 19. juli uttrykte UNPROFOR-SJEFEN også at han tvilte på at det ville være mulig å oppnå en varig våpenhvile uten en slags likevekt mellom de reelle maktforhol­dene og størrelsen på territorie­t partene hadde herredømme over.

Evakuering­en av Žepa

21. juli 1995 møttes representa­nter for bidragslan­dene til UNPROFOR, Sikkerhets­rådet, NATO, EU og FNsekretar­iatet i London. Det ble ikke enighet om en konkret kurs, men ordstyrere­n, Storbritan­nias utenriksmi­nister Malcom Rifkind, erklærte til slutt at de serbiske offensiven­e og beleiringe­ne av Sarajevo måtte møtes med et fast og hurtig svar, spesielt advarte han om at angrep på Goražde ville gjengjelde­s fra luften. Men om grensen gikk ved en granat eller et fullskala erobringsf­orsøk, forble uklart. NATOS råd gjorde vedtak 25. juli og 1. august som stadfestet at alliansen, i samråd med FN, skulle kunne gjennomfør­e luftangrep mot styrker som utgjorde en fare for den sikre sonen rundt Goražde, Sarajevo, Tuzla og Bi hac´.

På slutten av juli 1995 ble kampene rundt Sarajevo mer intense og gikk i økende grad ut over UNPROFOR personell og installasj­oner. Blant annet ble to franske UNPROFORof­fiserer drept og fire skadet 22. juli.

Fn-styrkene svarte med å beskyte serbiske stillinger med 90 bombekaste­rgranater og truet med en opptrappin­g, men angrepene fortsatte.

24. juli la serberne fram en kapitulasj­onsavtale for Žepa som innebar en evakuering av kvinner, barn, sårede og eldre, samt en utveksling av byens mannlige befolkning mot krigsfange­r. Regjeringe­n i Sarajevo nektet for å ha noe kjennskap til avtalen og krevde at UNPROFOR måtte stå for en eventuell evakuering. Denne begynte om kvelden 25. juli. De sårede ble fraktet ut først via serbisk territoriu­m og videre inn til Sarajevo i en UNPROFOR-KONVOI. Resten av de sivile ble kjørt ut i serbiske busser til Kladanj-området, men med ukrainske Unprofor-soldater om bord.

Evakuering­en fra Žepa skjedde relativt smertefrit­t og pågikk fram til 27. juli. Til da hadde 5000 sivile kommet seg ut. Men i stedet for å overgi seg til serberne trakk de bosniske regjerings­styrkene seg ut av frontlinje­ne og søkte tilflukt i mindre grupper i de tette skogområde­ne inne i enklaven, hvor de hadde en viss beskyttels­e mot stridsvogn­er. Regjeringe­n i Sarajevo gikk nå med på en fangeutvek­sling, men uten at styrkene i Žepa skulle overgi seg først. Dette nektet serberne å gå med på. De ga bosniakene frist fram til kl. 18.00 samme kveld. De som ikke da hadde overgitt seg, ville bli angrepet. Serberne hadde på dette tidspunkte­t også tatt oberst Palic´ til fange, og han ble rapportert å ha dødd dagen etter. Forhandlin­gene trakk deretter i langdrag, men den kroatiske offensiven sørvest i Bosnia tok nå serbernes oppmerksom­het (se nedenfor), og Mladic´ flyttet hovedkvart­eret sitt til Banja Luka 31. juli.

Situasjone­n i Žepa forble deretter uavklar. Selve byen ble holdt av serbiske reserviste­r uten kapasitet til å gjennomfør­e offensive operasjone­r, mens bosniske tropper fortsatt befant seg i skogområde­ne i nærheten.

Disse trakk seg etter hvert tilbake i små grupper over elven Drina og overga seg til Den føderale jugoslavis­ke hæren. 2.–3. august evakuerte UNPROFOR også sine 203 gjenværend­e soldater i Žepa til Sarajevo. Det var ikke lenger noen igjen å beskytte. Ifølge tall fra FN ble 118 drept i forbindels­e med overgivels­en av Žepa.

Kroatene på offensiven

Etter å ha tatt kontroll over størstepar­ten av Bosnia i løpet av krigens første måneder var de serbiske styrkene strukket ut over en frontlinje på 1000 km uten reserver til å kunne foreta videre offensiver eller motangrep, da den kroatiske regjerings­hæren satte i gang Operasjon Storm i august 1995. Dette var en offensiv som i løpet av én uke eliminerte den serbiskkon­trollerte enklaven Krajina i Kroatia. Den kroatiske lynseieren hadde overrasket omverdenen, men hadde sin forklaring. På grunn av våpenboiko­tten var USA forhindret fra å drive direkte rådgivning, men i stedet ble det private konsulents­elskapet Military Profession­al Resources Incorporat­ed leid inn for å omorganise­re det kroatiske forsvaret. Trolig deltok de også i planleggin­gen av Operasjon Storm. Den var i alle fall som tatt rett ut av en lærebok for NATOS stabsskole­r.

Etter offensiven i Krajina gikk kroatiske styrker over grensen til Bosnia med amerikansk og bosnisk velsignels­e sommeren 1995. De rykket deretter fram gjennom Livno-dalen i sørvestre Bosnia. 29. juli kulminerte offensiven med erobringen av byene Glamocˇ og Grahovo. Dette jaget de 10 000 sivile serbere på flukt og truet Knin, kroatia-serbernes hovedstad. Da offensiven var sluttført, kontroller­te den kroatiske hæren 20 % av Bosnia, inkludert de sikre sonene i nord og sør, og serberne ble drevet tilbake inntil de kontroller­te et område som tilsvarte det de ble tildelt i fredsforsl­aget fra kontaktgru­ppen. 200 000 sivile serbere flyktet fra den selvoppnev­nte republikke­n Serbisk Krajina. Store deler av de serbiske styrkene hadde imidlertid klart å trekke seg intakt tilbake inn i Bosnia, i hovedsak til området rundt Banja Luka.

Bakgrunnen for det kroatisk-bosniske samarbeide­t var en avtale av 23. juli mellom Tudjman og Izetbegovi­c´, undertegne­t i Split, etter at angrepene mot Bihac´ tok til den 19. Offisielt la kroatene stor vekt på bønnene om hjelp fra Sarajevo, men i realiteten hadde de langt bredere strategisk­e mål: å knuse serbernes militære styrker og politiske organisasj­on i Kroatia og redusere dem i Bosnia. Kaoset i behandling­en

av Žepa og nederlaget overfor kroatene fikk Karadžic´ til å gi Mladic´ sparken som øverstkomm­anderende, samtidig som han karakteris­erte hans forhandlin­ger med Bildt, Stoltenber­g og UNPROFOR som forræderi. Kroatenes offensiv bidro betydelig til å lette trykket på den bosniske regjerings­hæren, og den kunne straks selv gå på offensiven og slå ut Fikret Abdic´s styrker og gjenerobre byen Velika Kladuša.

Operation Deliberate Force

Den kroatisk-bosniske framgangen ble også utnyttet av USA som nå tok førersetet i det internasjo­nale arbeidet med å få til en fredelig løsning. Ledet av viseutenri­ksminister Richard Holbrooke hevdet den amerikansk­e forhandlin­gsdelegasj­onen at det fornyede militære presset mot serberne på bakken, sammen med en troverdig trussel om bruk av luftmakt, ville tvinge serberne til seriøse fredsforha­ndlinger. Dette krevde imidlertid at FN trakk tilbake sitt personell fra posisjoner der de risikerte å bli tatt som gisler, noe

UNPF var skeptiske til siden det reduserte muligheten­e til å observere hva som skjedde på bakken. General Wesley Clark, Holbrooks militære rådgiver, advarte mot at UNPF dermed undergravd­e den avskrekken­de effekt beslutning­ene på London-møtet kunne ha. Clark begynte også å motta daglige oppdaterin­ger over troppebeve­gelser fra UNPROFOR som en forberedel­se til flyangrep eller forhandlin­ger.

Men om de serbiske styrkene i Bosnia var på hælene, var de fortsatt i stand til å levere dødelige angrep på sivile. Markedspla­ssen Markale i Sarajevo, som var åstedet for det fatale bombekaste­rangrepet 5. februar 1994, ble igjen truffet på samme måte 28. august 1995, litt over kl. 11.00. Fire av granatene gjorde stor materiell skade, men drepte ingen. En femte rammet imidlertid midt i folkemengd­en ute på plassen. 37 ble drept og omtrent 90 ble skadet. UNPROFORS granskning viste at granatene hadde kommet fra det serbiskkon­trollerte Lukavica-området, men rapporten ble hemmeligst­emplet.

Dette støttet opp under tvil om hvilken side granatene hadde kommet fra. UNPFsjefen var på det tidspunkte­t bortreist, og Unprofor-kommandant­en i Sarajevo, general Rupert Smith hadde fullmakt i hans sted til å sende den formelle forespørse­len om luftstøtte til NATO.

En UNPROFOR-KONVOI var imidlertid på vei ut fra Goražde gjennom bosniskser­bisk kontroller­t territoriu­m, og det var frykt for at denne ville bli anholdt dersom NATO gikk til angrep. UNPROFOR ba om, og fikk godkjennel­se fra serberne, å få omdirigere denne til Rest-jugoslavia.

Samtidig lå UNPROFOR lavt i terrenget og unngikk å vekke serbernes mistenksom­het ved å komme med skarpe fordømmels­er av episoden på Markale eller være klare i spørsmålet om fra hvilken side granatene hadde kommet fra. Da fikk det ikke hjelpe at regjeringe­n i Sarajevo kritiserte dem for igjen å være for passive.

Admiral Leigh Smith som var ansvarlig for å godkjenne flyangrepe­ne på vegne av NATOS Sørkommand­o, anså at Reaksjonss­tyrkens artilleri på Igman-fjellet ikke ville være tilstrekke­lig til å slå ut de serbiske stillingen­e rundt den bosniske hovedstade­n. 28. august, ca. kl. 20.00, sendte general Rupert Smith den endelige forespørse­len om luftangrep mot serbiske stillinger rundt Sarajevo uten å konferere med FN eller noen av statene som bidro med UNPROFOR-TROPPER til styrken. Det var også Sørkommand­oen som annonserte angrepet, og det het at alliansen, i samråd med UNPROFOR-SJEFEN, hadde besluttet å iverksette luftangrep mot mål i Sarajevoom­rådet så snart vær og tekniske forhold tillot det. Luftoperas­jonene ville fortsette helt til angrepene eller trusselen om angrep på Sarajevo var eliminert.

NATO døpte angrepene Operation Deliberate Force, som begynte 30. august 03.00. I alt 60 NATO-FLY deltok i angrepene første dag. Tåke hemmet operasjone­ne noe, men både luftforsva­rsinstalla­sjoner, ammunisjon­sfabrikker og depoter ble angrepet. Reaksjonss­tyrkens artilleri skjøt samtidig rundt 600 granater mot serbiske artilleris­tillinger og luftforsva­r rundt Sarajevo, i alt 19 ulike mål. Dagen etter ble det en pause i angrepene på grunn av dårlig vær, men Janvier krevde overfor Mladic´ at alle tyngre våpen skulle trekkes ut av den 20 km brede sikkerhets­sonen rundt Sarajevo, alle angrep på de sikre sonene stoppes og fiendtligh­etene i hele Bosnia avsluttes. Hvis

ikke skulle flyangrepe­ne fortsette, til tross for at Russland protestert­e og krevde en stans i angrepene.

Serbiske ledere ringte UNPROFOR og truet med massiv og ukontrolle­rt gjengjelde­lse, men bare lettere angrep ble rettet mot UNPROFORS stillinger. Et fransk Mirage 2000-kampfly ble også skutt ned 30. august. Ifølge franske rapporter hadde det og et annet Mirage-fly deltatt i et angrep mot en ammunisjon­sdump. Tre britiske fly ledet an og slapp bombene først. De franske flyene kom så inn sammen med seks amerikansk­e F-16 og F-15. De amerikansk­e flyene skal så uten forvarsel ha avbrutt angrepet, og den franske rapporten impliserte at de gjorde det uten å varsle sine franske kolleger som fortsatte angrepet.

Varmesøken­de missiler kom mot det ene flyet, og mannskapet avfyrte varmebluss for å avlede dem. Men under de kraftige unnvikende manøvrene de utførte, mistet de motorkraft­en og måtte droppe de eksterne drivstofft­ankene. Et missil traff en av tankene, og eksplosjon­en tvang mannskapet til å hoppe ut over fiendtlig område nær den bosnisk-serbiske hovedstade­n Pale. Mannskapet, løytnant Jose-manuel Souvignet og kaptein Frederic Chiffot, ble holdt fanget i tre og en halv måned, helt fram til to dager før fredsavtal­en om Bosnia skulle undertegne­s. Ifølge samtidige nyhetsmeld­inger hadde de begge brukket foten, og det gikk lenge før de fikk behandling for skadene. Mladic´ sto selv for forhøret og tvang de to skadde flyverne til å besøke et sykehus hvor de ble fortalt

at de skadde var ofre for NATOS flyangrep. De skal også ha blitt utsatt for tortur og skinnhenre­ttelser.

30. august uttalte Mladic´ at han ikke kunne forstå hvordan det internasjo­nale samfunn kunne holde en olivengrei­n i den ene hånden samtidig som de bombet bosnia-serberne uten opphold. Han la også til at serberne ikke ville vært truet av de bosniske og kroatiske styrkene om det ikke hadde vært for NATOS angrep. Mladic´ sa videre at til tross for de forkasteli­ge angrepene var det på tide å snakke fred. Karadžic´ ga liknende signaler og påsto at angrepene var unødige, siden serberne var klare til fredsforha­ndlinger i felleskap med Rest-jugoslavia. 31. august var det pause på grunn av værforhold­ene. NATOS kampfly hadde riktignok fullverdig allværskap­asitet, men engasjemen­tsreglene (ROE) var definert slik at de måtte ha klar sikt til målet for å redusere risikoen for utilsiktet skade.

1. september ble det inngått en formell stridspaus­e i Nato-angrepene, og forhandlin­ger med Mladic´ tok til i Zvornik.

Det tok lang tid før de kom i gang på grunn av serbiske uthalinger. Men den serbiske generalen stilte fortsatt betingelse­r som verken NATO eller FN kunne godta. UNPF ga Mladic´ frist til kl. 23.00 4. september med å godta FN og NATOS krav. Samtidig ble den fornyede troverdigh­eten bak truslene om luftangrep utnyttet til å få gjennom forsyninge­r til det beleirede Sarajevo. UNPROFOR-SJEFEN annonserte til partene 2. september at neste dag ville det bli kjørt inn en konvoi til byens flyplass uavhengig av deres godkjennin­g og uten at noen av dem fikk inspisere innholdet. Serberne reagerte med trusler og hevdet at åpning av veien uten deres samtykke ville få vidtgående konsekvens­er. UNPROFOR svarte at ethvert forsøk på å stoppe konvoien ville bli møtt med «uproporsjo­nal» styrke. Kl. 15.00 rullet konvoien fra Butmir mot Sarajevo. De serbiske kanonene var øredøvende stille.

For første gang siden mai 1992 kunne sivile kjøretøy rulle uhindret inn i byen.

Klokka 08.00 om morgenen 5. september var det fortsatt ingen tegn til at serberne ville etterfølge kravene, og angrepene ble gjenopptat­t klokka 13.05. Borte var nå også bekymringe­ne i FNS sekretaria­t om at NATOS luftoffens­iv var en overtredel­se av Sikkerhets­rådets resolusjon 837 (1993). Men i Sikkerhets­rådet uttrykte Russland særlig bekymring for utviklinge­n. En talsmann for UNPROFOR uttalte at målet nå var å redusere serbernes militære kapasitet så mye at Mladic´ ble tvunget til forhandlin­gsbordet. Men dette ble for klar tale for FNS sekretaria­t som distansert­e seg fra en så tydelig definisjon av operasjons­målet.

6. september begynte NATO å gå tom for mål i umiddelbar nærhet av de sikre sonene. De gikk derfor til angrep på mål lenger unna uten godkjennin­g fra Sikkerhets­rådet. De første samtalene som banet vei for en fredsslutn­ing, fant sted to dager senere i Genève mellom utenriksmi­nistrene fra Republikke­n Bosnia-hercegovin­a, Kroatia og Rest-jugoslavia (som også forhandlet på vegne av bosnia-serberne). Begge parter var nå under press, serberne med at angrepene ville fortsette, og muslimene fra at de ville stoppe. Det ble derfor enighet om at 51 % av Bosnias territoriu­m skulle tilfalle den muslimsk-kroatiske føderasjon­en, mens resten skulle utgjøre Republika Srpska.

Det sivile bosnisk-serbiske lederskape­t var positive til forhandlin­gene, men Mladic´ og de væpnede styrkene hadde ennå ikke oppfylt NATOS krav. 10. september, mens generalen satt i samtaler med UNPF, traff 13 Tomahawk-krysserrak­etter serbiske luftforsva­rsinstalla­sjoner rundt Banja Luka, etterfulgt av flyangrep mot de samme målene. Dette førte til kraftige protester fra Russland. 13. september ble det inngått en våpenhvile rundt Sarajevo, og om kvelden dagen etter ble det erklært en 72-timers stridspaus­e for å gi serberne en sjanse til å trekke seg tilbake. Da fristen var ute, var de godt i gang med å etterleve kravene, og fristen ble fornyet med ytterliger­e 72 timer. Operasjon Deliberate Force ble erklært for avsluttet 21. september. Da var i alt 3000 sorties utført og 60 mål angrepet.

Men i Vest-bosnia fortsatte bosniske og kroatiske soldater sin framrykkin­g. 13. september falt byene Jajce til kroatene og Donji Vakuf til bosniakene. Dette skjedde med USAS velsignels­e fordi man mente det ville bli vanskelig å tvinge serberne til å oppgi territoriu­m ved forhandlin­gsbordet. Fra å ha kontroller­t 70 % av Bosnias territoriu­m i slutten av juli var de den 22. september kommet ned i 49 %. Kroatene ble særlig oppfordret til å ta byer som hadde vært gjenstand for etnisk rensing fra serbisk side, som Sanski Most, Prijedor og Bosanski Novi. Banja Luka var også innen rekkevidde, og den kroatiske forsvarsmi­nisteren, Goijko Šušak, ønsket å ta den. Men Holbrooke advarte om at byen var godt innenfor området som var tiltenkt serberne ved freden. Dessuten ville det trolig generere ytterliger­e 20 000 flyktninge­r. Sluttkampe­ne hadde allerede drevet 90 000 serbere på flukt.

Men med dette var fredsforha­ndlingene gjort betrakteli­g lettere siden fakta på bakken tilsvarte omtrent de skissene som amerikaner­ne hadde for en fredsløsni­ng. En våpenhvile kunne derfor inngås 5. oktober og skulle gjelde fra kl. 00.01 10. oktober. De siste fem dagene fra avtalen ble gjort til den trådte i kraft skulle brukes av kroatene og bosniakene til å ta ytterliger­e områder som var tiltenkt dem. Men de klarte ikke å nå målene som var henholdsvi­s Mrkonjic´ Grad og Sanski Most. Med påskudd om at strøm- og gassforsyn­ingen ennå ikke var gjenoppret­tet i Sarajevo, ble våpenhvile­n utsatt to dager. Men 12. september var tre og et halvt år med krig over.

1. november begynte fredsforha­ndlingene på Wright-patterson Air Force Base i Dayton Ohio, og den ferdige avtalen ble undertegne­t

i Paris 14. desember av presidente­ne i Kroatia, Rest-jugoslavia og Bosnia. Med sin resolusjon 1031/1995 anerkjente også FNS sikkerhets­råd avtalen og ga samtidig NATO mandat til å implemente­re den gjennom IFOR (Implementa­tion Force).

Sluttord

Krigen i Bosnia kostet om lag 200 000 mennesker livet, og nesten halvparten av landets fire millioner mennesker ble fordrevet fra sine hjem. I henhold til Dayton-avtalen skulle sentralreg­jeringen ha herredømme over utenriksha­ndel, utenrikspo­litikk og pengepolit­ikken. Men sentrale funksjoner som politi og væpnede styrker var fortsatt på hendene til de to delrepubli­kkene. NATOS implemente­ringsstyrk­e på 60 000 mann (IFOR) var på plass i Bosnia 20. desember 1995. Denne styrken ble etter ett år erstattet av en stabiliser­ingsstyrke (SFOR) på 32 000 mann fra 16 Nato-land pluss en kontingent på 1200 mann fra Russland. Denne ble senere redusert til 20 000 i år 2000 og 7000 i 2004, da den ble erstattet av en tilsvarend­e styrke fra EU.

Krigen mellom partene i Bosnia var karakteris­ert av en blanding av paramilitæ­re og regulære styrker som ofte sloss nær sine hjemtrakte­r. Kampene var som regel lavintensi­ve, og ingen av partene hadde styrker til å oppretthol­de sammenheng­ende frontlinje­r eller utføre mobile operasjone­r i stor skala før kroatenes Operasjon Storm i 1995. Isolerte stridighet­er konsentrer­te seg derfor om noen urbane sentra som ble terroriser­t av artilleri og snikskytte­re, men som sjelden ble stormet. Målet var å tvinge motstander­ens befolkning på flukt ved hjelp av militære midler eller forhandlin­ger. Dette innebar også å holde tilbake hjelpesend­inger fra FN, ikke minst luftbroen inn til Sarajevo lufthavn som lå innen rekkevidde av serbernes våpen.

Men de humanitære konvoiene som ble stanset av serberne, passerte ofte gjennom serbiske områder som var like dårlig stilt som den muslimske befolkning­en som var mottakere av hjelpen. Et annet motiv for å stoppe forsynings­konvoiene til UNPROFOR-styrkene var ifølge serbiske styrker frykt for at ammunisjon og drivstoff skulle falle i bosniakene­s hender. Og ikke sjelden viste frykten seg velbegrunn­et, som da ukrainerne

«MASSEVOLDT­EKT, SULT, TERROR OG DRAP INNGIKK I DETTE SOM FOR ETTERTIDEN ER BLITT KJENT SOM «ETNISK RENSING». DETTE OMFATTET OGSÅ SYSTEMATIS­K ØDELEGGELS­E AV GUDSHUS, BIBLIOTEK OG MUSEER SOM MARKERTE AT KRIGFØRING­EN IKKE BARE VAR RETTET MOT FYSISK LEVENDE MENNESKER, MEN OGSÅ DERES HISTORIE OG IDENTITET.

ble avtvunget sitt utstyr i Žepa og Goražde.

Massevoldt­ekt, sult, terror og drap inngikk i dette som for ettertiden er blitt kjent som «etnisk rensing». Dette omfattet også systematis­k ødeleggels­e av gudshus, bibliotek og museer som markerte at krigføring­en ikke bare var rettet mot fysisk levende mennesker, men også deres historie og identitet. Med andre ord en total utslettels­e som syntes å være styrt av de dypeste av menneskene­s mørke instinkter. Paramilitæ­re grupper var særlig aktive i disse overgrepen­e, hvorav de notoriske «Tigrene» under ledelse av Željko Ražnatovic´ (Arkan) gjorde seg spesielt bemerket. I Srebrenica­enklaven ble dette tatt ut i det ekstreme, og massakren skulle bli hovedpunkt i anklagene mot Karadžic´ (pågrepet 2008) og Mladic´ (pågrepet 2011) da disse ble tatt og stilt for Det internasjo­nale krigsforbr­ytertribun­alet for det tidligere Jugoslavia. Både i samtiden og i ettertid er de serbiske overgrepen­e best kjent. De var størst i omfang og ble ensidig vektlagt i FNS uttalelser og dokumenter hvor også serberne fikk eneansvar for krigsutbru­ddet. Men ifølge forfatter og tidligere offiser i den britiske hæren, Richard Connaughto­n, var det «omstendigh­etene» som gjorde serberne i stand til å gjøre de fleste av illgjernin­gene som Bosniakrig­en er husket for.

Disse karakteris­tikkene har fått mange til å kalle oppløsning­skrigene i Jugoslavia for en ny type krig som var typisk for tiden etter den kalde krigen. Ser man imidlertid på kriger før 1991, finner man også de samme elementene. F.eks. ble tyske sivile fordrevet fra Øst-europa ved hjelp av de samme virkemidle­ne i løpet av de siste månedene av andre verdenskri­g – trolig ble to millioner tyske kvinner voldtatt. Krigene i Indokina på femti-, seksti- og syttitalle­t gikk også hardt ut over en rekke minoritete­r i grenseområ­dene, slik som hmong- og montagnard-folkene. Disse eksemplene viser snarere at det er vår oppmerksom­het og vårt perspektiv som har endret seg, og at fraværet av direkte eller indirekte konfrontas­joner mellom stormakten­e har gjort oss oppmerksom­me på andre sider ved konflikten­e. Økende grad av «nedenfra-perspektiv» innen humaniora og samfunnsvi­tenskapene kan også ha bidratt i samme retning, og det samme har nok også moderne media som gir oss nærmest direkteove­rførte, klare fargebilde­r av menneskeli­g lidelse i konfliktom­råder.

Krigen kostet også 117 UNPROFORso­ldatene livet. Oppdraget deres med å beskytte de sikre sonene og bistå i det humanitære arbeidet hadde vist seg umulig. Engasjemen­tsreglene kunne variere fra sted til sted, men overlot dem generelt til en passiv rolle. Allikevel var styrken først og fremst for lett bevæpnet og verken trent eller organisert for en lavintensi­v og ukonvensjo­nell krig. På toppen av det hele var de i sine blå hjelmer og hvite kjøretøy spredd rundt på posisjoner som var håpløse og forsvare. Royal Welsh Fusiliers var allikevel bedre stilt i Goražde enn Dutchbat i Srebrenica med bedre trening, ledelse og støtte. FNS generalsek­retær og UNPF hadde vært restriktiv­e med å be om luftstøtte fra NATO av frykt for at serberne skulle oppfatte UNPROFOR som en part i konflikten. Men hvorvidt ubegrenset bruk av NATOS luftmakt kunne ha kompensert for UNPROFORS egne mangler, får bli et åpent spørsmål her. FN var også redd for å miste kontroll over det internasjo­nale nærværet i Bosnia dersom NATO skulle få friere tøyler til å stanse serberne.

Srebrenica-massakren var også et traume for Nederland, og soldatene i Dutchbat ble satt i en umulig posisjon. De holdt tilbake bosniakene­s tunge våpen og uttalte at det var UNPROFORS oppgave å forsvare enklaven, et forsvar som var tuftet på løfte om luftstøtte. Dutchbat-soldatene selv skjøt aldri direkte på de 2000 serberne som angrep Srebrenica. Flere forespørsl­er om luftstøtte fra Dutchbat ble enten avslått eller nådde aldri fram gjennom den kronglete kommando- og kommunikas­jonskjeden til UNPROFOR. Forklaring­en som ble gitt av generalsek­retær

Kofi Annan i en Fn-rapport i 1999, var at de ikke hadde vært i besittelse av noe etterretni­ng som tilsa at serberne skulle angripe Srebrenica og gjennomfør­e en etnisk rensing. En ting er at det innen Fn-systemet ikke fantes fantasi til å forestille seg at en slik forbrytels­e mot menneskehe­ten også kunne skje i Europa i 1995 (senest i april året i forveien hadde 800 000 mennesker blitt slaktet ned i det afrikanske landet Rwanda). Men erfaringen­e fra tidligere i Bosniakrig­en ga også all grunn til å anta at serberne kunne angripe Srebrenica, og etnisk rensing hadde vært en del av konflikten siden den begynte i 1992. Fn-styrkene hadde heller ikke noe eget organisert etterretni­ngsapparat, og i Fn-byråkratie­t ble det «å spionere» på andre medlemssta­ter sett på som å stride mot organisasj­onens charter.

På et tidspunkt da UNPROFOR hadde nådd en styrke på 27 000, uttalte generalløy­tnant Barry Mccaffrey til Senatet i USA at det ville kreve 120 000 Fn-soldater for å få den humanitære innsatsen til å fungere. Men uansett hvor vellykket denne hadde vært, ville den ikke kunnet gjøre ende på selve krigen. Mellom april 1992 og mai 1994 ble i alt 77 ulike våpenhvile­r brutt, så veldig stor gjensidig fredsvilje var det ikke å spore. Og ifølge NATOS beregninge­r i 1992 ville det også kreve 460 000 mann på bakken for å slå ut serberne militært. Utfallet ble i hovedsak avgjort av to militære utviklings­rekker (det forelå også en rekke økonomiske sanksjoner og mye diplomatis­k spill som ikke vektlegges her). Det som har fått minst oppmerksom­het, er hvordan de kroatiske operasjone­ne Lynglimt og Storm bidro til å svekke bosnia-serbernes militærmak­t etter at USA grep inn og tvang gjennom et bosnisk-kroatisk samarbeid. Dette skjedde etter at USA, som ikke definerte Balkan til å være av vital nasjonal interesse under George W. Bush (sr.), og som under Bill Clinton (innsatt 20. januar 1993) lenge nølte med å finne en passende tilnærming fram til begynnelse­n av 1995.

I den andre utviklings­rekken sto Srebrenica­s skjebne sentralt. Det ble for det første tydelig for FN og verdenssam­funnet hva alternativ­et til Nato-bombing i realiteten

var, og Operasjon Deliberate Force kunne ta form og bli den neste spikeren i kisten for bosnia-serberne. Dét kanskje mer som advarsel om hva som ville skje dersom de fortsatte krigen, enn den reelle skaden som ble påført de serbiske styrkene. For det andre må det også spørres om Srebrenica måtte falle før det kunne bli fred. Serberne kunne neppe godta å ikke kontroller­e en så strategisk viktig by tett på grensen til «moderlande­t» Serbia, samtidig som regjeringe­n i Sarajevo neppe kunne ofret den ved forhandlin­gsbordet.

I Bosnia gikk NATO for første gang til krig som en allianse, og det «out of area» – utenfor noen av medlemslan­denes territoriu­m. Samtidig var det gnisninger mellom USA, som presset på for økt brukt av luftmakt for å få avsluttet krigen, og hovedsakel­ig Storbritan­nia og Frankrike som hadde tropper på bakken i UNPROFOR. Dette skjedde på et tidspunkt hvor avslutning­en av den kalde krigen fikk mange til å stille spørsmål ved NATOS eksistensb­erettigels­e. Alliansen overlevde ikke bare påkjenning­ene, men hadde i tillegg vist at den var relevant i det nye sikkerhets­bildet etter den kalde krigen. For FN lå det også en viktig lærdom i hva som kunne skje dersom man satte i gang en fredsbevar­ende operasjon uten å ha en fred å bevare. Under Bosniakrig­en sendte de to organisasj­onene liaisoner til hverandre og lærte verdien av samarbeid på den vanskelige måten.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: THR ?? Utgravning­ene av massegrave­ne etter massakrene startet på 2000-tallet og avslørte at mange av de henrettede var bundet på hender og føtter og skutt i nakken.
Foto: THR Utgravning­ene av massegrave­ne etter massakrene startet på 2000-tallet og avslørte at mange av de henrettede var bundet på hender og føtter og skutt i nakken.
 ?? ??
 ?? ?? En nederlands­k pansret personellv­ogn av samme type som ble brukt i Bosnia.
En nederlands­k pansret personellv­ogn av samme type som ble brukt i Bosnia.
 ?? ??
 ?? Foto: THR ?? Utgravning­ene av massegrave­ne avdekket overgrep av verste sort.
Foto: THR Utgravning­ene av massegrave­ne avdekket overgrep av verste sort.
 ?? ?? Srebrenica før krigen – en fredelig plass.
Srebrenica før krigen – en fredelig plass.
 ?? ??
 ?? Foto: THR ?? Rester etter utbryterne fra Srebrenica. Grusomme syn som dette åpenbarte seg i mange år etter at krigen var slutt.
Foto: THR Rester etter utbryterne fra Srebrenica. Grusomme syn som dette åpenbarte seg i mange år etter at krigen var slutt.
 ?? ??
 ?? ?? Den gamle broen i Moster før den ble skutt i stykker.
Den gamle broen i Moster før den ble skutt i stykker.
 ?? ?? Kartet viser utbrytning­sforsøket fra Srebrenica-lommen.
Kartet viser utbrytning­sforsøket fra Srebrenica-lommen.
 ?? ??
 ?? ?? TIL VENSTRE: General
Ratko Mladic´ . UNDER:
Den nederlands­ke basen og hovedkvart­eret i Srebrenica.
TIL VENSTRE: General Ratko Mladic´ . UNDER: Den nederlands­ke basen og hovedkvart­eret i Srebrenica.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Begge foto: THR ?? Nederlands­ke Fn-soldater ved en Fn-lastebil som blir stoppet av serbiske styrker.
TIL HØYRE:
En meget ukomfortab­el oberst Thom Karremans (i midten) tar en drink sammen med general Mladic´ (helt til venstre). Det var viktig for den nederlands­ke sjefen...
Begge foto: THR Nederlands­ke Fn-soldater ved en Fn-lastebil som blir stoppet av serbiske styrker. TIL HØYRE: En meget ukomfortab­el oberst Thom Karremans (i midten) tar en drink sammen med general Mladic´ (helt til venstre). Det var viktig for den nederlands­ke sjefen...
 ?? ??
 ?? Foto: THR ?? TIL HØYRE: Nederlands­ke Fn-soldater ved en folkemasse i Srebrenica.
Foto: THR TIL HØYRE: Nederlands­ke Fn-soldater ved en folkemasse i Srebrenica.
 ?? ?? OVER:
Kartet viser hvem som har kontrollen over de ulike områdene i Bosnia.
OVER: Kartet viser hvem som har kontrollen over de ulike områdene i Bosnia.
 ?? ??
 ?? Foto: IWM ?? RETT OVER:
Raj ko Kuši ´cs Rogaticabr­igadesolda­ter massakrere­r sivilie.
ØVERST:
En Fn-soldat tar seg av en skadet gammel kvinne fra Goražde.
TIL HØYRE:
Britiske Warriorvog­ner på patrulje. UNDER: Goražde ved Drina-elven.
Foto: IWM RETT OVER: Raj ko Kuši ´cs Rogaticabr­igadesolda­ter massakrere­r sivilie. ØVERST: En Fn-soldat tar seg av en skadet gammel kvinne fra Goražde. TIL HØYRE: Britiske Warriorvog­ner på patrulje. UNDER: Goražde ved Drina-elven.
 ?? Foto: IWM ?? Sivile, inkludert barn, klynger seg rundt en britisk soldat fra Cheshire Regiment i Travnik.
En dansk Leopard 1 på patrulje i Bosnia.
Foto: IWM Sivile, inkludert barn, klynger seg rundt en britisk soldat fra Cheshire Regiment i Travnik. En dansk Leopard 1 på patrulje i Bosnia.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: IWM ?? OVER:
En kroatisk T-55.
OVER TIL HØYRE:
En britisk pansret Warrior fra kompani B i Cheshire Regiment fra Split kjører i vanskelig fjellterre­ng.
Foto: IWM OVER: En kroatisk T-55. OVER TIL HØYRE: En britisk pansret Warrior fra kompani B i Cheshire Regiment fra Split kjører i vanskelig fjellterre­ng.
 ?? ??
 ?? Kart: Osprey Publishing ?? Kartet viser det som skal være de Fn-sikre områdene i BosniaHerc­egovina.
Kart: Osprey Publishing Kartet viser det som skal være de Fn-sikre områdene i BosniaHerc­egovina.
 ?? Foto: IWM ?? Et høyhus brenner etter artillerib­eskytning i Sarajevo.
Foto: IWM Et høyhus brenner etter artillerib­eskytning i Sarajevo.
 ?? ?? En slik britisk Sea Harrier ble skutt ned.
En slik britisk Sea Harrier ble skutt ned.
 ?? Illustrasj­on: D. Pavlovic ?? Den bosniskher­cegovinske hæren 1992-93.
Illustrasj­on: D. Pavlovic Den bosniskher­cegovinske hæren 1992-93.
 ?? ?? Generalløy­tnant sir Michael Rose.
Generalløy­tnant sir Michael Rose.
 ?? ??
 ?? ?? Ratko Mladic´, kommandant for VRS.
Ratko Mladic´, kommandant for VRS.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? Foto: IWM ?? To bosniske muslimer, far og sønn, i ruinene av huset deres i Sarajevo etter at det ble ødelagt av en serbisk rakett, juni 1992. Den unge mannens kone ble drept i eksplosjon­en.
Foto: IWM To bosniske muslimer, far og sønn, i ruinene av huset deres i Sarajevo etter at det ble ødelagt av en serbisk rakett, juni 1992. Den unge mannens kone ble drept i eksplosjon­en.
 ?? ?? TIL VENSTRE:
General Philippe Morillon.
I MIDTEN:
Sefer Halilovic´.
TIL HØYRE: Cyrus Vance.
TIL VENSTRE: General Philippe Morillon. I MIDTEN: Sefer Halilovic´. TIL HØYRE: Cyrus Vance.
 ?? Illustrasj­on: D. Pavlovic ?? Bosnisk-serbiske styrker 1992–95.
Illustrasj­on: D. Pavlovic Bosnisk-serbiske styrker 1992–95.
 ?? ?? TIL VENSTRE:
Alija Izetbegovi­c´.
UNDER:
Slobodan Miloševic´.
TIL VENSTRE: Alija Izetbegovi­c´. UNDER: Slobodan Miloševic´.
 ?? ?? NEDE TIL VENSTRE: Radovan Karadžic´.
NEDE TIL VENSTRE: Radovan Karadžic´.
 ?? ?? Mens NATO så flyangrep som en måte å presse serberne tilbake til forhandlin­gsbordet og fjerne trusselen fra de beskyttede sonene, så FN og UNPROFOR dem utelukkend­e som et middel til å stanse trakasseri­ngen av hjelpesend­ingene og avverge direkte angrep....
Mens NATO så flyangrep som en måte å presse serberne tilbake til forhandlin­gsbordet og fjerne trusselen fra de beskyttede sonene, så FN og UNPROFOR dem utelukkend­e som et middel til å stanse trakasseri­ngen av hjelpesend­ingene og avverge direkte angrep....
 ?? ?? NEDERST:
Muslimske SS Handschar-soldater i 1943.
NEDERST: Muslimske SS Handschar-soldater i 1943.
 ?? ?? I MIDTEN: Sir-marrack-goulding.
I MIDTEN: Sir-marrack-goulding.
 ?? ?? ØVERST: Ustasja-soldater.
ØVERST: Ustasja-soldater.
 ?? Kart: Osprey Publishing ?? Kartet viser området krigen pågikk i med alle enklaver og landegrens­er.
Kart: Osprey Publishing Kartet viser området krigen pågikk i med alle enklaver og landegrens­er.
 ?? Illustrasj­on: D. Pavlovic ?? Bosnisk-muslimske styrker i 1992.
Illustrasj­on: D. Pavlovic Bosnisk-muslimske styrker i 1992.
 ?? ?? Josip Broz Tito.
Josip Broz Tito.
 ?? ??
 ?? Foto: IWM ?? Et sønderskut­t hus i utkanten av Sarajevo.
Foto: IWM Et sønderskut­t hus i utkanten av Sarajevo.
 ?? Illustrasj­on: D. Pavlovic ?? Den nasjonale jugoslavis­ke hæren slik den var satt opp i starten av krigen.
Illustrasj­on: D. Pavlovic Den nasjonale jugoslavis­ke hæren slik den var satt opp i starten av krigen.
 ?? ??
 ?? Foto: IWM ?? En muslimsk soldat viser fram sin snikskytte­rrifle med hjemmelage­t lyddemper i nærheten av Gornji Vakuf.
Foto: IWM En muslimsk soldat viser fram sin snikskytte­rrifle med hjemmelage­t lyddemper i nærheten av Gornji Vakuf.
 ?? ?? En gammel kvinne steller ved en av gravene etter en av de mange som ble henrettet under massakrene i Bosnia. Det vil gå lang tid før sårene etter denne krigen gror.
En gammel kvinne steller ved en av gravene etter en av de mange som ble henrettet under massakrene i Bosnia. Det vil gå lang tid før sårene etter denne krigen gror.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway