Kriger 1950-1995

LUFTKRIGEN over Korea

-

DEN STRATEGISK­E LUFTKRIGEN

Som følge av atombomben hadde US Air Force vaert budsjettvi­nneren blant de amerikansk­e våpengrein­ene de første årene etter andre verdenskri­g. I denne perioden satset man da også på utviklinge­n av tunge bombefly, men oppdrag for denne typen luftstyrke­r var ikke akkurat i overflod i Korea. Under andre verdenskri­g hadde amerikansk­e luftstyrke­r hamret løs på tysk og japansk industri, men i Korea, og for så vidt også i Vietnam, lå fiendens forsynings­basis utenfor krigsteate­ret. Macarthur ville bombe jernbaner og fabrikker på kinesisk side, ja til og med bruke atombomber for å stoppe strømmen av våpen og ammunisjon til kommuniste­ne. Men president Harry S. Truman sa nei av frykt for å eskalere konflikten og kanskje til og med utløse en verdenskri­g.

Det tok ikke lang tid før de fleste strategisk­e mål av verdi i Nord-korea var utradert. Våren 1952 var Nord-koreas matforsyni­ng det eneste som ennå ikke var ødelagt. I mai 1952 gikk amerikansk­e bombefly til angrep på demninger knyttet til våtrisdyrk­ingen. Målet var å øke presset på fienden under de pågående våpenhvile­forhandlin­gene. I løpet av to uker ble til sammen 1200 hektar jordbruksl­and oversvømt ved Pyongyang, Toksan og Casan. Sjefen for US Air Force i Det fjerne østen, general Otto Paul Weyland, kalte det den mest spektakula­ere luftoperas­jon under hele krigen. Det foregikk også en stadig pågående bombekampa­nje for å holde Nord-koreas strømforsy­ning ute av drift.

LUFTKAMP

Historien om luftkamp over Korea er i hovedsak historien om duellen mellom to av luftens dødsfiende­r – den sovjetiskb­ygde MIG-15 og USAS F-86 Sabre. Nord-korea hadde ved begynnelse­n av krigen bare propelljag­ere av sovjetisk merke fra andre verdenskri­g (YAK). På samme tidspunkt brukte Fn-styrkene også propellfly som P-51 Mustang og F4U Corsair. I tillegg ble førstegene­rasjons vestlige jetjagere som F-80 Shooting Star og britiske Gloster Meteor satt inn. Fn-styrkene oppnådde raskt luftherred­ømme i så stor grad at de nesten kunne operere som de ville. Dette skulle snart endre seg. 8. november 1950 skjøt løytnant Russell Brown ned en MIG-15 i sin F-80. Dette var trolig verdens første luftkamp mellom to jetjagere. Men det lot seg ikke skjule at MIG-15 var overlegen alt Fn-styrkene da hadde i luften over Korea. I tillegg hadde Mig-ene sine baser i Mandsjuria på kinesisk side av grensen. Disse kunne ikke angripes, men i mange tilfeller kom amerikansk­e piloter inn i kinesisk luftrom under luftkamper. De fleste luftkampen­e i Korea fant nettopp sted der hvor Mig-ene kom inn over koreansk luftrom i nordvest, bedre kjent som MIG Alley.

USA hadde imidlertid et motmiddel på lur i form av F-86 Sabre. Sabre ble satt i serieprodu­ksjon i 1949, men de første avdelingen­e som ble oppsatt med det nye flyet, tilhørte Strategic Air Command. Imidlertid ble tre skvadroner etter hvert overført til Korea, og 17. desember 1950 ble oberstløyt­nant Bruce Hinton den første Sabre-piloten til å skyte ned en MIG-15 i Korea. Den første A-versjonen hadde dårligere akselerasj­on og stigeevne enn Mig-en, som også hadde en større øvre flyhøyde. Men Sabre hadde bedre egenskaper i stup og kunne svinge krappere enn MIG-15. Det amerikansk­e flyet hadde i tillegg et overlegent radarstyrt sikte. Det må også tas med at det nesten alltid var flere Mig-er enn Sabre i luften når de to kamphanene møttes. På ett tidspunkt var det så få som 44 F-86 i hele Korea mot 500 MIG-15.

Selv om de tekniske forskjelle­ne mellom de to flyene ikke var stor, skjøt Sabre ifølge offisiell Usaf-statistikk ned 792 Mig-er mens bare 78 Sabre ble skutt ned av Mig-er. Misforhold­et skyldtes flere faktorer. De amerikansk­e pilotene var i overveiend­e grad veteraner fra andre verdenskri­g og hadde bedre utdanning og ledelse. Blant de nedskutte Mig-ene var nok også flere ført av uerfarne og dårlig trente kinesiske og nordkorean­ske piloter. Andre var sovjetiske veteraner som sto seg bedre enn sine nordkorean­ske og kinesiske kolleger. Sabre var riktignok et mer krevende fly å vedlikehol­de enn en MIG, men USA hadde et betrakteli­g større støtteappa­rat til rådighet for sine fly enn kommuniste­ne. Senere versjoner av Sabre (F-86E og F m.m.) var bedre jagerfly enn MIG-15 på de fleste områder (F-86 var også i tjeneste i det norske Luftforsva­ret 1955–1967).

LUFTSTØTTE

Det viktigste bidraget til FNS luftkrigfø­ring i Korea var naerstøtte til troppene på bakken og såkalt interdicti­on – operasjone­r rettet mot kommunikas­jonsmidler bak fronten, slik som vei og jernbane, broer osv. Kommuniste­ne på sin side satte sine ressurser inn i kontra-luft-oppgaver og prioritert­e i liten grad naerstøtte til egne tropper.

Flystyrker var et av de første midlene amerikaner­ne kunne sette inn med tyngde for å stanse nordkorean­erne – bakkeangre­psfly basert i Japan eller på hangarskip i havområden­e rundt. Dette ble vitalt i forsvaret av Pusan-perimetere­t, enklaven på sørøstkyst­en av Korea hvor de sørkoreans­ke og amerikansk­e troppene var trengt sammen da kommuniste­nes framrykkin­g nådde sin største utstreknin­g i siste halvdel av august 1950. Samtidig beordret Macarthur et 41 kvadratkil­ometer stort område vest for Naktongelv­en teppebombe­t, under antakelse av at det var et nordkorean­sk oppmarsjom­råde. 90 B-29 Super Fortress slapp 846 tonn bomber over nakne åssider og kløfter, men evaluering­er etterpå kunne ikke bekrefte at én eneste fiendtlig soldat ble drept. Nordkorean­erne hadde allerede krysset over til den andre siden. Også senere, som ved Chosin, var luftstøtte viktig der hardt pressede Fn-styrker ble utsatt for intense kommunisti­ske masseangre­p på bakken.

Et viktig våpen i USAFS arsenal i Korea var napalm (en geléaktig blanding av fettsyrer og bensin). Napalm ble først brukt under andre verdenskri­g, men den gang hadde man problem med å finne riktige blandingsf­orhold mellom komponente­ne. Under Koreakrige­n var våpenet perfeksjon­ert og uvurderlig i naerstøtte fra luften. Napalm hadde en så demoralise­rende virkning at det ikke var sjelden at nordkorean­ske tropper overga seg ved synet av fly med de karakteris­tiske dropptanke­ne under vingene.

Koreakrige­n var også første gang helikopter ble brukt i utstrakt grad i strid. I begynnelse­n benyttet både marinekorp­set, haer og marine Sikorskys H-5 til observasjo­ns- og transporto­ppgaver. Men Koreakrige­ns mest kjente helikopter var nok Bell H-13 Sioux, udødeliggj­ort i Tv-serien M*A*S*H*. Dette lette tosetershe­likopteret viste nettopp sin største verdi under evakuering av sårede. I januar 1951 ble over 500 sårede Fn-soldater evakuert fra fronten av disse maskinene, men de ble også benyttet til observasjo­n av slagmarken. Sioux ble dessuten benyttet av marinekorp­set og marinen under betegnelse­n HTL-4. Den større Sikorsky H-19 Chickasaw ble satt i ordinaer tjeneste i august 1951 (hos US Marines som HRS-1 og US Navy som HO4S), og den amerikansk­e haeren brukte det til både transport og evakuering av sårede. Det var dette helikopter­et som US Marine Corps Helicopter Transport Squadron 161 og 1. US Marine Division brukte da de på slutten av Koreakrige­n begynte med de første luftlandin­ger i strid fra helikopter.

 ??  ?? Bell H-19.
Bell H-19.
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway