GAMAL AB­DEL NAS­SER (1918–1970)

Kriger 1950-1995 - - SEKSDAGERSKRIGEN -

Kom til mak­ten i et mi­li­ta­er­kupp i 1952, pre­si­dent fra 1956. Han var pre­get av sin dia­be­tes, et ube­reg­ne­lig tem­pe­ra­ment og pa­ra­noia. Ble le­den­de fi­gur i den arabiske ver­den gjen­nom sin ag­gres­si­ve hold­ning i uten­riks­po­li­tik­ken, blant an­net na­sjo­na­li­se­rin­gen av Suez­ka­na­len som fram til 1956 ble eid av et in­ter­na­sjo­nalt ak­sje­sel­skap. Pre­si­dent i den arabiske union mel­lom Sy­ria og Egypt i 1958.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.