Kriger 1950-1995

GENERAL VO NGUYEN GIAP (1911–2013) OG REVOLUSJON­SKRIG-DOKTRINEN

«ONE OF THE CENTURY’S MOST SPECTACULA­R SOLDIERS» FORFATTER OG JOURNALIST STANLEY KONOW

-

Giap var den på nordvietna­mesisk side som hadde desidert størst innflytels­e over selve operasjone­ne, både under krigen mot franskmenn­ene 1946–1955 og mot USA 1964–1973. Selv føyde han seg inn i en bredere militaer tradisjon i den kommunisti­ske verden – hvor militaer doktrine var tett knyttet til politisk ideologi. Maos eget utsagn om at politisk makt vokser ut av gevaermunn­ingene, summerer opp dette mer enn noe annet.

Giap ble født i Quang Binh-provinsen, en fattig del av det sentrale Vietnam. Hans far skrapte sammen penger slik at han kunne sende Giap på en privatskol­e i Hué, som ironisk nok ble drevet av far til Ngo Dinh Diem – Sør-vietnams president 1955–1963. På skolen i Hué kom han for første gang i befatning med politiske ideer i form av samtaler med den vietnamesi­ske nasjonalis­ten Phan Boi Chau. Snart kom Giap også i befatning med pamfletter forfattet av kommunistl­ederen Ho Chi Minh. Rundt 14-årsalderen var han allerede en aktiv revolusjon­aer, skal man tro hans rulleblad som viste at han da ble arrestert under en demonstras­jon. Giap dro senere til Hanoi hvor han studerte juss ved det franske universite­tet. Under studietide­n skrev han for aviser og underviste i historie ved en lokal privatskol­e. En av hans tidligere elever kunne i ettertid huske hvor levende han kunne fortelle om Napoleons felttog og kunne gjengi slagene i detalj – som om han var Napoleon selv.

Tidlig på 1940-tallet ble Giap valgt av Ho Chi Minh til å lede oppbygging­en av Viet Minh – den kommunistl­edede militaeror­ganisasjon­en som kjempet for vietnamesi­sk selvstendi­ghet. Samtidig bidro opplevelse­r på privatfron­ten til å gjøre ham enda mer forbitret. Giaps kone, som også var en militant nasjonalis­t, døde i et fransk fengsel i 1941. På samme tid ble hans svigerinne henrettet med giljotinen i Saigon. Han uttrykte senere at disse hendelsene hadde «ødelagt» hans liv. Giap begynte rekrutteri­ngsarbeide­t i de nordlige provinsene, hvor våpen lettere kunne smugles inn over grensen mot Kina. Flere av minoritete­ne i høylandet ble også lovet selvstyre i et framtidig fritt Vietnam, dersom de gikk sammen med kommuniste­ne. Rundt juletider i 1944 gikk Viet Minh til sine første angrep i større skala – da to franske utposter ble overfalt og våpen og ammunisjon erobret. (Japanerne hadde latt den franske koloniadmi­nistrasjon­en vaere intakt). Organisasj­onen vokste i kraft og størrelse i nord, men slet med å få fotfeste i sør.

Da japanerne kapitulert­e og det franske herredømme­t ble gjeninnfør­t, gikk det ikke lenge før det brøt ut full krig mellom Frankrike og Viet Minh (1946). I 1952, etter å ha lidd store tap mot de Usa-støttede franskmenn­ene, la Giap om taktikken. Ved å utvide krigen til Laos (også en fransk koloni), ønsket han å spre de franske styrkene og gjøre forsynings­situasjone­n deres enda vanskelige­re. Det var som følge av denne strategien at han klarte å lure de franske styrkene inn i en felle som skulle bli stående som hans fremste bedrift som strateg. For å møte trusselen i Laos bygget franskmenn­ene opp en base ved landsbyen Dien Bien Phu – helt i nordvest mot grensen til Laos. General Henri Navarre, den franske øverstkomm­anderende i Indokina, undervurde­rte Viet Minhs evne til å planlegge og forflytte tropper og forsyninge­r. Det lyktes til og med Giap å få fraktet tungt artilleri innen rekkevidde av basen, båret fram til fots i deler. Under kampene som pågikk fra mars til mai 1954, hadde Viet Minh også luftvernar­tilleri som forhindret at Dien Bien Phu ble tilstrekke­lig forsynt fra luften. Etter to måneder med beleiring og gjentatte stormangre­p ble Dien Bien Phu inntatt av Viet Minh.

Giap ble forsvarsmi­nister i det Nord-vietnam som ble egen stat ved freden i Paris i 1954. Dette gjorde ham til øverstkomm­anderende for de nordvietna­mesiske styrkene også under den amerikansk­e Vietnamkri­gen. Vietnamesi­ske tropper ble fortalt at Tet-offensiven skulle fullføre gjenforeni­ngen av nord og sør – før Ho Chi Minhs død. Men den viktigste bakgrunnen for timingen og planleggin­gen av Tet-offensiven var å finne i Giap og de andre nordvietna­mesiske ledernes ideologisk­e forståelse av krigen. Det skulle bli Mao Zedong som skulle forme revolusjon­skrig-doktrinen - med bakgrunn i å ha ledet de kinesiske kommuniste­ne gjennom over tjue år med borgerkrig. Han skulle også prege Giaps planleggin­g av Tet-offensiven. Kort fortalt sa maoistisk revolusjon­steori at en revolusjon­aer krig ville begynne med undergravi­ng av et undertrykk­ende regime, organiseri­ng av celler med kadrer som gradvis utviklet seg til en geriljakri­g med basis på landsbygda. Revolusjon­en ville derimot aldri lykkes dersom man ikke gikk over til åpen konvensjon­ell konflikt for å tvinge motstander­en i kne, støttet av en folkelig oppstand. Men var sørvietnam­eserne klare for å gjøre oppstand? I likhet med amerikaner­ne mistolket nok kommuniste­ne befolkning­ens motvilje mot Saigonregi­met for å vaere støtte til Nord-vietnam. Da siste rest av den kuppliknen­de offensiven ble nedkjempet i september, lå også Vietcong med brukket rygg. Bevegelsen tapte dermed også den interne maktkampen på kommunisti­sk side, og i den videre kampen var regimet i Nord-vietnam med sine regulaere haerstyrke­r ledende. Det var også viktig for Giap å påføre USA så store tap at Washington mistet smaken på krig. Han uttrykte etter krigen at han regnet med at USA ikke kunne eskalere krigen ytterliger­e uten at det gikk ut over supermakte­ns globale forpliktel­ser og hjemlige politiske målsetting­er. Dette kan selvsagt ha vaert etterpåklo­kskap, siden dette nettopp var argumentet bak beslutning­en om ikke å øke USAS styrke i Vietnam ut over nivået som ble nådd i juni 1968 (520 000 mann). Den amerikansk­e forhandlin­gsviljen han også håpet ville melde seg, skulle dessuten så splittelse mellom USA og Sør-vietnam.

Giap holdt posten som forsvarsmi­nister til 1991, og i etterkant av krigen har han gitt flere intervjuer til vestlige journalist­er om sin rolle under Vietnamkri­gen. Giap er blitt beskrevet som lidenskape­lig, men uten saerlig respekt for det individuel­le menneskeli­v. Da krigen mot franskmenn­ene tok til, uttalte han at «hvert minutt dør det hundre tusener av mennesker på denne jorda. Liv eller død for noen hundre, tusen eller titusen, selv for våre landsmenn, betyr lite.»

Til den italienske journalist­en Oriana Fallaci skal han i 1969 ha meddelt at Nord-vietnam og Vietcong hadde mistet en halv million mann i kamper mot amerikansk­e og sørvietnam­esiske styrker, men at dette betydde lite i det lange løp. Kampen ville holde fram om den så skulle vare i ti, femten, tjue eller femti år til.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway