DEN SOV­JE­TIS­KE KRIGEN I AFGHANISTAN

1979–1989

Kriger 1950-1995 - - SOVJETUNIONEN I AFGHANISTAN - Kil­de: Den rus­sis­ke ge­ne­ral­sta­ben.

1979

15.–21. mars: Anti­kom­mu­nis­tis­ke de­mon­stran­ter tar kon­trol­len i He­rat. 15. af­ghans­ke di­vi­sjon sendt for å gjen­vin­ne kon­trol­len, men gjør myt­te­ri og slut­ter seg til opp­rø­ret. Byen bom­bes av sov­je­tisk-af­ghans­ke luft­styr­ker. 5000 drep­te.

April: Sov­je­tis­ke Mi-24 Hind an­greps­he­li­kopt­re støt­ter re­gje­ringsha­erens of­fen­siv i Ku­nar. 1000 si­vi­le drept da lands­byen Ke­ra­la leg­ges i ruiner.

17. mai: En me­ka­ni­sert bri­ga­de fra re­gje­ringsha­erens 7. di­vi­sjon hop­per av til opp­rø­rer­ne.

Juli: En ba­tal­jon sov­je­tis­ke fall­skjerm­trop­per lan­der på Ba­gram for å be­skyt­te he­li­kop­ter­ba­sen der.

Au­gust: 5. bri­ga­de fra den af­ghans­ke ha­erens 9. di­vi­sjon hop­per av til opp­rø­rer­ne i Ku­nar­da­len.

Au­gust–ok­to­ber: Sov­je­tis­ke of­fi­se­rer ut­fø­rer re­ko­gno­se­ring in­ne i Afghanistan som for­be­re­del­se for in­ter­ven­sjo­nen.

14. sep­tem­ber: Stats­mi­nis­ter Amin får pre­si­dent Ta­ra­ki drept. Amin blir pre­si­dent.

Ok­to­ber: Opprør i re­gje­ringsha­erens 7. di­vi­sjon.

24. de­sem­ber: 103. sov­je­tis­ke fall­skjerm­di­vi­sjon lan­der på Ka­bul fly­plass.

27. de­sem­ber: Tre sov­je­tis­ke mo­to­ri­ser­te in­fan­teri­di­vi­sjo­ner krys­ser gren­sen. Amin av­set­tes og dre­pes i en skudd­veks­ling med Spet­snaz.

1980

1. ja­nu­ar: Opprør i Kan­da­har, mas­sa­kre på sov­je­tis­ke bor­ge­re.

21. fe­bru­ar: Anti­sov­je­tis­ke de­mon­stra­sjo­ner i Ka­bul. Hund­re drept, tu­sen ar­res­tert og se­ne­re hen­ret­tet. Opp­tøy­er også i Shin­dand, knust av sov­je­tis­ke styr­ker.

Fe­bru­ar: Sov­je­tisk sveip i Ku­nar­da­len.

Mars: Sov­je­tisk fram­støt i Pak­tia og

Ku­nar.

April: Sov­je­tisk of­fen­siv i Panj­shir.

Mai: Sov­je­tis­ke sveip i Ghaz­ni og Ku­nar.

Juni: Nytt sveip i Ghaz­ni.

Sep­tem­ber: Sov­je­tisk sveip i Ku­nar. Offensiven Panj­shir I.

Ok­to­ber: Panj­shir II. No­vem­ber: sov­je­tisk sveip i Ku­nar, Wardak. Of­fen­siv i Lo­gar.

1981

Fe­bru­ar–mai: Kam­per i Kan­da­har. April: Panj­shir III. Juni–juli: Sov­je­tisk of­fen­siv i Nan­gar­har.

4. juli: Of­fen­siv i Saro­bi like nord for Ka­bul. Har­de kam­per i He­rat.

Au­gust: Panj­shir IV.

5. sep­tem­ber: 5. Mid-of­fen­siv i Farah.

Ok­to­ber: 5. Mid-of­fen­siv i He­rat. Mis­lyk­ket of­fen­siv fra re­gje­ringsha­eren i Balkh. Sov­je­tisk of­fen­siv i Kan­da­har.

De­sem­ber: Kom­bi­nert sov­je­ti­skaf­ghansk fram­støt i Nan­gar­har.

1982

Ja­nu­ar: Har­de kam­per i He­rat.

Fe­bru­ar: Gate­kam­per i

Kan­da­har.

Mai: Panj­shir V.

Juli: Sveip i Pagh­man-åse­ne uten­for Ka­bul.

Au­gust–sep­tem­ber: Panj­shir VI.

No­vem­ber: Of­fen­siv i Lagh­man-da­len.

1983

Ja­nu­ar: Of­fen­siv i Lo­gar. Vå­pen­hvi­le mel­lom Massoud og sov­je­ter­ne.

April: Sveip rundt He­rat.

Juni: Of­fen­siv i Ghaz­ni.

Au­gust: Of­fen­siv i Pak­tia.

No­vem­ber: Of­fen­siv i Sho­ma­li (Ghaz­ni).

1984

April: Of­fen­siv i Gor Te­pa (Ghaz­ni). Vå­pen­hvi­len i Panj­shir brutt. Sov­je­tisk of­fen­siv, Panj­shir VII, va­rer som­mer­en gjen­nom.

Juni: Of­fen­si­ver i Lo­gar, He­rat og Kan­da­har.

Juli–au­gust: Of­fen­si­ver i Lo­gar og Sho­ma­li.

Au­gust–ok­to­ber: Sov­je­tis­ke styr­ker bry­ter be­lei­rin­gen av Ali Khel i Pak­tia.

Sep­tem­ber: Panj­shir VIII. Ok­to­ber: Kam­per i He­rat. No­vem­ber: Of­fen­siv i Pak­tia.

De­sem­ber–fe­bru­ar: of­fen­siv i Ku­nar.

1985

April: Of­fen­siv i Mai­dan.

Mai–juni: Of­fen­siv i Ku­nar.

Juni: Panj­shir IX. Juli: Har­de kam­per i He­rat og Kan­da­har.

Au­gust– sep­tem­ber: Of­fen­siv i Pak­tia.

1986

Mars: Of­fen­siv rundt And­khoy, Fa­ry­ab.

April: Of­fen­siv i Pak­tia. Zha­war unn­satt.

Mai: Kar­mal er­stat­tet av Naji­bul­lah. Of­fen­siv i Arg­han­dab (Kan­da­har).

Juni: Of­fen­siv i Khe­job-da­len.

Au­gust: Of­fen­siv i Lo­gar.

Ok­to­ber: Seks sov­je­tis­ke re­gi­men­ter trek­kes ut.

No­vem­ber: Of­fen­siv i Naizar-da­len (He­rat).

1987

Ja­nu­ar–fe­bru­ar: Vå­pen­hvi­le for na­sjo­nal for­soning.

Mai–juni: Arg­han­dab (Kan­da­har), of­fen­siv i Pak­tia.

14. juli: Gar­ni­so­nen i Kalaf­gan (Takhar) ut­slet­tet.

No­vem­ber–ja­nu­ar: Operasjon Ma­gist­ral.

1988

Mars: Of­fen­siv for å unn­set­te Ur­gun (Pak­tia).

April: Of­fen­siv for å kla­re­re vei­en mel­lom Ghaz­ni og Kan­da­har.

14. april: Genève­av­ta­len un­der­skre­vet.

April–ok­to­ber: Førs­te halv­part av de sov­je­tis­ke styr­ke­ne truk­ket ut.

15. fe­bru­ar 1989: Sis­te sov­je­tis­ke kamp­styr­ker ute av Afghanistan.

Foto: Tho­mas Pet­ter­sen.

Sov­je­tis­ke strids­vog­ner ut­grup­pert i kring­vern ved Taj Beg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.