Jes­si­ca Wongso

Cy­a­nid­drap på kaffe­bar

Kvinner som dreper - - Innhold - TEKST: BEN BIGGS

Det mes­te av over­våk­nings­bil­de­ne av 27 år gam­le Wayan Mir­na Sali­hins død er en ufo­ku­sert pa­lett av far­ger og skyg­ger. Form­løse fi­gu­rer be­ve­ger seg foran lin­sen og mel­lom fla­te og liv­løse gjen­stan­der. De ble­ke, flim­ren­de klum­pe­ne mot den mør­ke bak­grun­nen er alt som min­ner om be­ve­gel­se og fak­ter på de kor­ne­te bil­de­ne. En tål­mo­dig iakt­ta­ker med litt for­kunn­skap om tre ven­ner som mø­tes over en kaf­fe og at en av dem drik­ker en is­kaf­fe full av cya­nid, vil imid­ler­tid kla­re å for­stå hand­lin­gen og se nøy­ak­tig når Sali­hin får krampeanfall.

Den døm­te mor­de­ren var en venn­in­ne, til­syne­la­ten­de hen­nes beste­venn­in­ne på et tids­punkt, nem­lig 28 år gam­le Jes­si­ca Wongso. De møt­tes da de beg­ge stu­der­te ved Bil­ly Blue Col­le­ge of De­sign i Syd­ney i Aust­ra­lia. Wongso had­de per­ma­nent opp­holds­til­la­tel­se i Aust­ra­lia, si­den hun had­de flyt­tet dit med sine for­eld­re og to søs­ken rundt åtte år tid­li­ge­re. De had­de mis­tet kon­tak­ten en tid, men Wongso tok opp igjen kon­tak­ten med Sali­hin via Whats­app 5. de­sem­ber 2015, før hun ar­ran­ger­te det skjebne­svang­re mø­tet mel­lom dem på res­tau­ran­ten Oli­vi­er i Jakarta 6. ja­nu­ar 2016.

Det vi ser på overvåkningsvideoen, er mistenkelig for­di Sali­hin døde cir­ka en time etter at hun fikk krampeanfall på gul­vet i ka­fe­en, bare mi­nut­ter etter at hun tok en slurk av kaf­fen som Wongso kjøp­te før hun kom. Wongso satt like­gyl­dig og så på venn­in­nens kol­laps, mens de an­sat­te flok­ket seg rundt hen­ne for å hjel­pe. Hun nøt ty­de­lig medie­opp­merk­som­he­ten un­der retts­sa­ken, og det var minst like un­der­lig. Det­te var ty­de­lig­vis nok til at den in­do­ne­sis­ke ret­ten kun­ne døm­me hen­ne for drap. Hun ble fun­net skyl­dig i å ha for­gif­tet venn­in­nens kaf­fe med cya­nid og i å dre­pe hen­ne på en lang­truk­ken og smerte­full måte, til tross for at det ble reist spørs­mål rundt både be­vi­se­ne og Wong­sos mo­tiv. Det­te var ikke den førs­te sa­ken der den til­tal­te ble dømt av både media og of­fent­lig­he­ten på grunn av sin mer­ke­li­ge opp­før­sel i ret­ten og i rampe­ly­set. Hvil­ken ra­sjo­nell grunn kun­ne Wongso ha for å rei­se fra Aust­ra­lia til Jakarta, skam­løst dre­pe venn­in­nen på et of­fent­lig sted og med vi­ten og vil­je ri­si­ke­re dø­den ved sky­ting?

«JEG VET HVA SOM ER RIK­TIG DOSE» DET VI SER PÅ OVERVÅKNINGSVIDEOEN, ER MISTENKELIG FOR­DI SALI­HIN DØDE CIR­KA EN TIME ETTER AT HUN FIKK KRAMPEANFALL PÅ GUL­VET I KA­FE­EN

Face­bo­ok-bil­der av Wongso (t. v.) og Sali­hin fra stu­die­ti­den vi­ser in­gen tegn til det gif­ti­ge uvenn­ska­pet som skul­le kom­me.

HØY­RE Wongso fø­res inn i ret­ten, der en draps­til­ta­le ven­ter hen­ne, med den sam­me kjø­li­ge dis­tan­sen hun skul­le vise det mes­te av retts­sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.