«JEG KLAR­TE Å AVSLØRE HEN­NE»

DEN PÅGÅENDE AKTOREN JUAN MAR­TI­NEZ FOR­TEL­LER OM DEN INTENSE SA­KEN MOT ARIAS, OM SIN INNBITTE SØKEN ETTER SANNHETEN GJEN­NOM HEN­NES NETT AV LØG­NER OG OM MEDIESIRKU­SET RUNDT RETTS­SA­KEN I 2013.

Kvinner som dreper - - Jodi Arias’ Rasende Sjalusi -

HVOR­DAN VIL DU BE­SKRI­VE RETTS­SA­KEN MOT JO­DI ARIAS?

Den vil jeg be­skri­ve som lang. Vi star­tet jury­ut­vel­gel­sen i de­sem­ber, og dom­men falt i mai – den var­te i fle­re må­ne­der. I be­gyn­nel­sen hev­det hun at hun had­de hand­let i selv­for­svar. Det var fak­tisk en svært vans­ke­lig sak, si­den den ene av de to in­volver­te i sa­ken var død. Det var vel­dig vans­ke­lig å ar­gu­men­te­re mot selv­for­svar. Hun fram­sto som vel­dig tro­ver­dig.

DU FANT BE­VIS FOR AT HUN IKKE RETURNERTE DEN TRED­JE BEN­SIN­KAN­NEN TIL WAL­MART, HVOR VIK­TIG VAR DET FOR Å KUN­NE BE­VI­SE SKYLD?

Det var det av­gjø­ren­de øye­blik­ket. Det var ikke mu­lig for hen­ne å si at hun ikke had­de plan­lagt å dra til Me­sa, og alt det­te be­vis­te at hun had­de reist dit. Må­let mitt var å over­ras­ke hen­ne med be­vi­set jeg had­de, at hun had­de kjøpt en ben­sin­kan­ne og fak­tisk klart å kjø­re til Ari­zo­na uten å stop­pe og fyl­le ben­sin. Og hun had­de også tatt med seg pis­to­len og kni­ven.

HVOR LANGT GIKK ARIAS FOR Å SKJULE SANNHETEN OM TU­REN SIN TIL ME­SA?

Hun gikk eks­tremt langt. Hun gikk så langt hun klar­te. Hun sa: «Nei, jeg had­de ikke ben­sin­kan­nen, nei, ben­sin­kan­ne­ne skul­le ikke bru­kes så jeg kun­ne rei­se dit og dre­pe ham.» All den­ne in­for­ma­sjo­nen fan­tes der ute, noe av det hjalp hen­ne, men det mes­te ska­det hen­ne for­di jeg klar­te å be­vi­se at hun løy i ste­det for å for­tel­le sannheten. Jeg sier ikke at jeg be­und­rer hen­ne, men det var en gjen­nom­tenkt for­bry­tel­se, og hun tenk­te godt.

FØ­LER DU AT DET­TE BE­VI­SET VAR DET VIK­TIGS­TE I HELE SA­KEN NÅR DET GJALDT Å OVERBEVISE JURY­EN?

Det vik­tigs­te var at hun inn­tok vitne­bok­sen så jeg kun­ne kryss­for­hø­re hen­ne. Jeg klar­te å avsløre hen­ne. Jeg klar­te å si at hun had­de plan­lagt det, og jury­en fikk se hen­ne som den per­sonen hun er. Hun ble tvun­get til å vit­ne for­di jeg had­de ka­me­ra­et, og det vis­te at hun var der den da­gen. Jeg vet ikke hvor­for hun ikke tok med seg ka­me­ra­et

– den tab­ben sat­te oss på spo­ret av hen­ne og før­te til at hun måt­te vit­ne og inn­røm­me at hun var der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.