RUS­SIS­KE DRAPSKJENDISER

SKYGGEN ETTER DEN AVDØDE RED RIP­PER LUSKER FREM­DE­LES RUNDT – OGSÅ I DEN MOR­DE­RIS­KE SAM­SON­OVAS SYKE HODE.

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Ta­ma­ra Sam­son­ovas gru­som­me for­bry­tel­ser skal ha va­ert di­rek­te på­vir­ket av And­rej Tsji­ka­tilo, iføl­ge en av na­bo­ene hen­nes. De kom fra sam­me om­rå­de i Russ­land, og på sam­me måte som Sam­son­ova had­de også han en re­spek­ta­bel jobb og var godt in­te­grert i sam­fun­net. Han ble av og til kalt Slak­te­ren fra Rost­ov, The Rip­per fra Rost­ov og Red Rip­per, og han tok li­vet av mer enn 52 kvin­ner og barn, i til­legg til å over­fal­le dem og lem­les­te de døde krop­pe­ne de­res. Han had­de i lik­het med Sam­son­ova en for­kja­er­lig­het for å fjer­ne kropps­de­ler fra of­re­ne. Øyne­ne og and­re an­sikts­de­ler var en fast fa­vo­ritt.

Tsji­ka­tilo fant gle­de i dis­se gru­som­me hand­lin­ge­ne, og han po­ser­te of­te for pres­sen med et smil om mun­nen, ty­de­lig stolt over sitt mør­ke ryk­te. Han ble un­der­søkt for psy­kis­ke li­del­ser, men ble fun­net ju­ri­disk til­reg­ne­lig og hen­ret­tet av en ek­se­ku­sjons­pe­lo­tong i 1990.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.