«DEN­NE ER TIL DEG»

HUN VISS­TE AT NOE VAR GALT FRA FØRS­TE SMAK AV FAVORITTKAFFEN, MEN DA VAR DET AL­LE­RE­DE FOR SENT.

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

2GIFTBEGER Nøy­ak­tig hvor­dan Wongso for­gif­tet kaf­fen, vil vi kan­skje ald­ri få vite, men bak gave­po­se­ne kan hun ha strødd cya­nidsalt fra en pose, el­ler åp­net en cya­nid­kap­sel og helt gif­ten i kaf­fen. Til­fel­dig­vis er cya­nid lett til­gjen­ge­lig i In­do­ne­sia som in­sekt­mid­del og skade­dyr­mid­del for bøn­der.

1SKJULT AGENDA Wongso sit­ter ved bor­det med den viet­na­me­sis­ke is­kaf­fen og to cock­tai­ler. Hun flyt­ter seg til midt­en av so­fa­en og set­ter et suge­rør i kaf­fen. De­ret­ter fyl­ler hun gift i kaf­fen og plas­se­rer den mel­lom seg og de tre gave­po­se­ne på bor­det, i skjul for over­våk­nings­ka­me­ra­et.

3HUN GJØR ALT KLART Like før venn­in­ne­ne an­kom­mer, flyt­ter Wongso seg til­ba­ke til den opp­rin­ne­li­ge plas­sen og sky­ver kaf­fen mot midt­en av bor­det, med gave­po­se­ne ved si­den av seg. Når de to jen­te­ne kom­mer, sit­ter Wongso på høy­re side i so­fa­en, Sali­hin set­ter seg i midt­en, og Ha­ni sit­ter ved si­den av hen­ne.

4«DEN­NE ER TIL DEG» De tre venn­in­ne­ne små­pra­ter sam­men, Ha­ni og Sali­hin sit­ter nær­me­re hver­and­re og Wongso in­nerst ved bor­det.

Wongso pe­ker på den viet­na­me­sis­ke is­kaf­fen som har stått på bor­det i mer enn 30 mi­nut­ter. «Den­ne er til deg, Mir,» sier hun. «Du sa du had­de lyst på en slik.»

5EN BITTER ETTERSMAK Sali­hin tar en slurk fra glas­set, og re­ak­sjo­nen kom­mer umid­del­bart: «Den­ne er ikke sær­lig god, den er gru­som.» Hun la­ger en gri­ma­se, men det ser ut som hun tar en ny slurk, bare for å være sik­ker. Hun vif­ter hån­den foran mun­nen, som om hun har druk­ket noe vel­dig sterkt. Ha­ni tar glas­set og løf­ter det opp mot an­sik­tet, som om hun lukter på den.

6DØDSENS EFFEKTIV

I lø­pet av de nes­te 90 se­kun­de­ne, mens de små­pra­ter og kik­ker på me­ny­en, fort­set­ter Sali­hin å vif­te hån­den foran mun­nen og sky­ve hå­ret bort fra an­sik­tet. En iakt­ta­ker vil kan­skje ten­ke at hun prø­ver å kjø­le seg ned. Pl­ut­se­lig fal­ler hun sam­men i so­fa­en, og ho­det fal­ler bak­over mot sofa­ryg­gen idet gif­ten får tak og hun mis­ter be­visst­he­ten. Ha­ni prø­ver å vek­ke hen­ne. Wongso sit­ter og ser på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.