LITT KAF­FE TIL CYANIDET?

AK­TO­RA­TET TEG­NET ET BIL­DE AV EN USTA­BIL PER­SON OG EN BITTER OG SJALU VENN­IN­NE.

Kvinner som dreper - - Minutt For Minutt -

Den tok­si­ko­lo­gis­ke rap­por­ten fant tegn på blød­nin­ger og små meng­der cya­nid i Sali­hins mage fle­re da­ger se­ne­re, men Sali­hins le­ver, mage­syre og urin tes­tet ne­ga­tivt på cya­nid 70 mi­nut­ter etter hun var er­klært død. Tes­ten av is­kaf­fen vis­te imid­ler­tid at det var 298 mg cya­nid i res­te­ne av kaf­fen, mer enn nok til å dre­pe en li­ten kvin­ne som Sali­hin.

Retts­sa­ken var hel­ler ikke en­ty­dig. Det vis­te seg at Ha­ni had­de lagt mer­ke til den uvan­li­ge, gule far­gen på kaf­fen. Hun had­de tatt en slurk og opp­levd den sam­me bren­nen­de fø­lel­sen i mun­nen som Sali­hin had­de nevnt før hun mis­tet be­visst­he­ten, men hun opp­lev­de in­gen bi­virk­nin­ger.

Ak­to­ra­tet hev­det over­for de in­do­ne­sis­ke dom­mer­ne at Wongso var en fø­lel­ses­mes­sig usta­bil kvin­ne som var sjalu på Sali­hin, som had­de kri­ti­sert Wong­sos eks­kjæ­res­te Pat­rick O’connor og sagt at han var «hard­hendt» og «bruk­te nar­ko­ti­ka». Hun slo opp med O’connor og ble så in­volvert i en an­nen ju­ri­disk røre i Aust­ra­lia – en al­vor­lig til­ta­le for fylle­kjø­ring. Hun skul­le ha møtt for ret­ten i Syd­ney 26. fe­bru­ar 2016, had­de det ikke vært for at hun satt i et in­do­ne­sisk feng­sel med en draps­til­ta­le hen­gen­de over seg. Og enda mer dritt kom for en dag: Kris­tie Car­ter, Wong­sos tid­li­ge­re sjef ved New South Wa­les Am­bu­lance ser­vice, be­skrev hen­ne som en ma­ni­pu­le­ren­de per­son med «to uli­ke per­son­lig­he­ter». Car­ter for­tal­te po­li­ti­et i New South Wa­les at Wongso en gang had­de sagt til hen­ne at «du må dø og din mor må dø», og at «hvis jeg øns­ker å dre­pe noen, så vet jeg utvil­somt hvor­dan, jeg kan skaf­fe en pis­tol og jeg vet hva som er rik­tig dose».

I mel­lom­ti­den had­de Sali­hin ny­lig gif­tet seg, og hun la fram­tids­pla­ner med sin nye ekte­mann. Face­bo­ok­bil­der vis­te et even­tyr­bryl­lup som ty­de­lig må ha gjort vondt for Wongso. Ak­to­ra­tet hev­det at «til­tal­te planla å ta Mir­nas liv for å hev­ne den smer­ten hun føl­te».

Wongso av­vis­te alle an­kla­ger full­sten­dig og fram­sto som selv­sik­ker, noen gan­ger per­verst lys­tig, i rampe­ly­set. Hun var så over­be­vist om at ret­ten i Jakarta vil­le fri­fin­ne hen­ne, at hun had­de pak­ket kof­fer­ten og var klar for å rei­se til­ba­ke til Aust­ra­lia. Wongso ble fun­net skyl­dig i over­lagt drap og vil­le blitt dømt til dø­den hvis det ikke had­de vært for en av­ta­le mel­lom in­do­ne­sis­ke og au­st­rals­ke myn­dig­he­ter. Til slutt fikk hun 20 år i in­do­ne­sisk feng­sel, kan­skje et av de ver­ste ste­de­ne i ver­den å sone.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.