SLEN­DER­MAN

HVEM ER DEN­NE SKREKKFIGUREN, OG HVOR KOM HAN FRA?

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Slen­der­man- skik­kel­sen stam­mer fra et fo­to­gra­fi som ble pos­tet av Eric Knud­sen ( som gikk un­der alia­set « Vic­tor Sur­ge » ) på fo­ru­met So­met­hing Aw­ful i juni 2009 og le­vert til en Pho­tos­hop­kon­kur­ran­se. Det er et svart- hvitt- bil­de av en høy, tynn, spø­kel­ses­ak­tig fi­gur med ten­tak­ler som strek­ker seg mot en grup­pe barn på en leke­plass.

Slen­der­man ble raskt et in­ter­nett­fe­no­men. Teg­nin­ger og on­line­his­to­ri­er ba­sert på fi­gu­ren ble raskt po­pu­læ­re på si­der som Cre­epy­pas­ta, et nett­sted for skrekk­his­to­ri­er. Slen­der­man er nes­ten all­tid av­bil­det i nær­he­ten av barn. I noen his­to­ri­er he­ter det at han bort­fø­rer el­ler kid­nap­per barn, mens and­re og mer ond­skaps­ful­le vandre­his­to­ri­er for­tel­ler at han fjer­ner of­re­nes inn­vol­ler.

Slen­der­man har makt til å in­va­de­re en per­sons tan­ker og kan for­år­sa­ke « slen­der­sy­ken n » , en syk­dom som fø­rer til kval­me og at man kas­ter ter opp blod. Men den kan også føre til gal­skap og g tvangs­hand­lin­ger, for ek­sem­pel en ustop­pe­lig trang til å teg­ne, skrib­le og skri­ve.

Den­ne teg­nin­gen av Slen­der­man ble fun­net i en av Gey­sers no­tat­bø­ker, som ble fun­net av po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.