BH- SPEN­NE

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Raf­fa­ele Sol­leci­tos DNA ble fun­net på en

BH- stropp til­hø­ren­de Ker­cher. Iføl­ge ak­to­ra­tet vi­ser det­te at han de­fi­ni­tivt var til­ste­de un­der dra­pet, uten nød­ven­dig­vis å spil­le en ak­tiv rol­le.

Selv om Sol­lectios DNA utvil­somt be­fant seg på BH- spen­nen, ble den fun­net 47 da­ger etter dra­pet, og åste­det had­de al­le­re­de blitt ende­vendt. Be­vis­ma­te­ria­let var hel­ler ikke hånd­tert for­svar­lig. Det kan være år­sa­ken til at hans DNA duk­ket opp der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.