DØDS­ÅR­SA­KEN

HVOR­DAN AK­TO­RA­TET FIKK ME­RE­DITHS SKA­DER TIL Å PAS­SE INN I SIN ARGUMENTAS­JON.

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Ak­to­ra­tet end­ret sin ver­sjon av hvor­for de men­te Knox, Sol­leci­to og Gue­de had­de drept Ker­cher fle­re gan­ger, med et sce­na­rio som gikk fra et sa­ta­nis­tisk sex­ri­tu­al til ty­ve­ri. Ska­de­ne på Me­re­dith ble brukt til å vise at hun had­de blitt kren­ket av an­gri­per­ne, og at kniv­stik­ke­ne var et re­sul­tat av tor­tur. Blå­mer­ke­ne på armer og bein og det fak­tum at hå­ret var re­vet ut i dot­ter, ble sett på som en be­kref­tel­se på den­ne his­to­ri­en.

Sett fra et an­net per­spek­tiv er kniv­stik­ke­ne klos­se­te ut­ført. Man­ge me­ner at ska­de­ne vi­ser en de­spe­rat kamp, og at blå­mer­ke­ne opp­sto for­di hun dun­ket inn i møb­le­ne. Det­te pas­ser tro­lig til his­to­ri­en om et of­fer som for­svar­te seg selv mot en inn­tren­ger helt til hun fikk en stikk­ska­de mot stru­pen.

Rudy Gue­des dom på 30 år ble for­kor­tet til 16 år etter en frem­skyn­det. Han er frem­de­les den enes­te som er dømt for sel­ve dra­pet på Ker­cher.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.