PAR SOM DREPER

DOBBELTGAL­GSKAP ER IKKE NOE NYTT. HVOR­DAN VAR HUNT­LEY OG CARR, SAM­MEN­LIK­NET MED AND­RE BE­RYK­TE­DE PAR I KRIMINALHI­STORIEN?

Kvinner som dreper - - Hun Dekket Over For En Drapsmann -

Ian Brady og My­ra Hind­ley 1963- 65

Brady var driv­kraf­ten, Hind­ley den hen­giv­ne føl­ge­sven­nen. Brady var den do­mi­ne­ren­de, han ut­før­te dra­pe­ne, og Hind­ley prøvde å framstille seg selv som et of­fer. Li­ke­vel før­te de for­skrud­de hand­lin­ge­ne til at hun ble en in­te­grert del av dra­pe­ne.

Fred og Rose West

De mo­ralsk for­der­ve­de sa­dis­te­ne og mor­der­ne fry­det seg over den and­res per­ver­se ma­ni­er og ener­gi­er. De var vir­ke­lig en for­bin­del­se fra hel­ve­te, og de drep­te både frem­me­de og Freds eks­kjæ­res­ter, men også sitt eget barn.

Charles Star­k­weather og Ca­ril Ann Fu­gate

Charles Star­k­weather har vært in­spi­ra­sjons­kil­de for man­ge fil­mer om « els­ken­de på flukt » . Han var en idiot med et vol­de­lig tem­pe­ra­ment som men­te at hele ver­den var imot ham. Han drep­te elleve men­nes­ker og fikk et ublidt møte med den elek­tris­ke sto­len i 1958. Ca­ril Ann satt 17 år i feng­sel.

Sarah Bul­lock og Dar­ren Stew­art

Ten­årin­gen Sarah Bul­lock skal ha vært kuet un­der kjæ­res­ten Dar­ren Stew­arts syke på­virk­ning, og del­tok i tor­tur av en mann med al­vor­li­ge lære­vans­ker. Han skal ha hop­pet i dø­den fra en 30 me­ter høy bro nær Truro i Corn­wall.

2006

Des 1957 til Jan 1958

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.