ERINDRINGER OM DRAP

RARE SAMMENTREFF OG MER­KE­LI­GE FOTOGRAFIER LØSTE SA­KEN

Kvinner som dreper - - Ian Brady & Myra Hindley -

Med fram­veks­ten av et­ter­krigs­ti­dens mid­del­klas­se ble tek­no­lo­gi mer til­gjen­ge­lig for van­li­ge ar­bei­de­re. Ian Brady bruk­te ka­me­ra­er, film­opp­taks­ut­styr og .45- pis­to­ler. Som man­ge se­rie­mor­de­re skul­le dis­se bli dyst­re su­ve­ni­rer som he­de­mor­der­ne kun­ne bru­ke til å gjen­opp­le­ve sine for­bry­tel­ser i prous­ti­ans­ke dag­drøm­mer.

Hind­ley kun­ne be­skri­ve grav­ste­de­ne som « mar­kert med fotografier og ikke grav­støt­ter » . Når det var tid for å dre­pe, el­ler like etter en « hen­del­se » , som Brady kal­te det, ble .45- pis­to­ler inn­kjøpt for å mar­ke­re be­gi­ven­he­ten. Etter dra­pet på Pau­li­ne Re­a­de valg­te Brady seg Ken Thor­ne and His Or­chest­ra’s hit­låt « The­me from The Le­gion’s Last Patrol » for å mar­ke­re an­led­nin­gen. And­re jule­dag 1964, bare noen ti­mer før de drep­te Les­ley Ann Dow­ney, ga Brady San­die Shaws sin­gel « Girl Don’t Co­me » til Hind­ley.

Brady had­de høye tan­ker om seg selv, og han var ut­spe­ku­lert, men pa­ret etter­lot li­ke­vel en god del in­kri­mi­ne­ren­de be­vis­ma­te­ria­le. En dag da po­liti­in­spek­tør Ian Fair­ley let­te gjen­nom en be­vis­pose fra Ward­le Brook Ave­nue 16, fant han en kladde­bok hvor det mel­lom noen kro­te­te små­teg­nin­ger sto en lis­te over film­stjer­ner. Fair­ley ble rys­tet da han så at « John Kil­bri­de » sto opp­ført blant be­rømt­he­te­ne. Po­li­ti­et fant også en kvit­te­ring for en 24- ti­mers bil­leie fra War­ren’s Autos på den da­gen da Kil­bri­de ble bort­ført. Men det mest over­be­vi­sen­de spo­ret, før fun­net av den fryk­te­li­ge inn­spil­lin­gen med Les­ley Ann Dow­ney ( et lyd­bånd med et inn­hold som skar i hjer­tet til selv her­de­de po­liti­folk) var fotografier tatt med Bra­dys ka­me­ra­er. Po­li­ti­et had­de fø­lel­sen av at bil­de­ne var knyt­tet til for­svin­nin­ge­ne, og før­te til Saddleworth Moor. Hvor­for had­de Brady tatt land­skaps­bil­der som var mer fo­ku­sert på bak­ken enn på ut­sik­ten? Hvor­for var det et bil­de av Hind­ley og hun­den, som knel­te og så på bak­ken? Med godt, gam­mel­dags de­tek­tiv­ar­beid skul­le en gru­som rek­ke av be­gi­ven­he­ter be­gyn­ne å nøs­tes opp.

VEN­ST­RE Les­ley Ann Dow­ney var ti år gam­mel da hun ble bun­det, kneb­let og drept. Det­te bil­det ble tatt av My­ra Hind­ley og Ian Brady.

UN­DER Det­te bil­det av Hind­ley ble tatt av Brady i 1960- åre­ne på Saddleworth Moor, hvor de be­grav­de of­re­ne sine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.