SANNHETEN GJØR VONDT… MEN DET GJØR LØG­NE­NE OGSÅ

HVOR­DAN AL­LITTS DOM FIKK MUNCHAUSENSYNDROMET FRAM I LY­SET.

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Til­stan­den ble iden­ti­fi­sert i 1951 og ble opp­kalt etter en tysk ba­ron på 1700- tal­let som plei­de å un­der­hol­de mid­dags­gjes­te­ne med lat­ter­lig over­drev­ne helte­his­to­ri­er. Dr.

Richard As­her iden­ti­fi­ser­te syn­dro­met, og de­tal­je­ne rundt den uvan­li­ge til­stan­den for­bløf­fet den medi­sins­ke ver­de­nen: « Det mest på­fal­len­de kjenne­teg­net ved syn­dro­met er den til­syne­la­ten­de man­ge­len på me­ning … Det vir­ker som usann­he­te­ne ikke har noe for­mål. De ly­ver bare for å lyve. »

Mün­chau­sen by proxy er an­er­kjent som en form for mis­bruk, der en per­son en­ten spil­ler el­ler ska­per syk­dom el­ler sym­pto­mer hos and­re. Det skjer of­test hos for­eld­re som ska­der bar­na, og er nå mer kjent som « fab­rik­kert el­ler på­ført syk­dom » .

Det var kon­tro­ver­si­elt at et eks­pert­vit­ne an­ty­det at Be­ver­ley Al­litt kun­ne pas­se kri­te­ri­ene for å bli dia­gnos­ti­sert med beg­ge dis­se li­del­se­ne.

Dr. Roy Me­a­dow var eks­pert for ak­to­ra­tet, og han var en ut­mer­ket barne­lege som had­de stu­dert Mün­chau­sen grun­dig.

Me­a­dow var enig i at Al­litt var « sær­skilt men­talt for­styr­ret » , og sa at hun had­de en al­vor­lig per­son­lig­hets­for­styr­rel­se som ikke kun­ne hel­bre­des. Dr. Me­a­dow ble se­ne­re van­æret for et eks­pert­vitne­mål han had­de gitt i sa­ken til ad­vo­ka­ten Sal­ly Clark, som had­de h to barn som brått døde på ufor­klar­lig vis. Clark ble fun­net skyl­dig, men i 2003 ble dom­men opp­he­vet for­di det vis­te seg at en sta­tis­tisk opp­lys­ning Me­a­dow had­de frem­met un­der retts­sa­ken – at sjan­sen for at to barn i en vel­stå­en­de fa­mi­lie dør i krybbe­død var « en til 73 mil­lio­ner » – var grovt over­dre­vet.

Me­a­dow ble mye brukt som vit­ne i retts­sa­ker, og « Me­a­dow’s Law- teori­en » , som gikk ut på at « ett pl­ut­se­lig sped­barns­døds­fall er en tra­ge­die, to er mistenkelig og tre er drap, med mind­re man kan be­vi­se noe an­net » , ble brukt i fle­re retts­sa­ker der mød­re ble fengs­let for­di bar­na had­de dødd uven­tet.

OVER Sal­ly Clark, av­bil­det etter fri­fin­nel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.