PÅ SPO­RET AV EN «FO­LIE À DEUX»

Kvinner som dreper - - Sadie Hartleys Morddagbok -

HVA ER FO­LIE À DEUX?

Fo­lie à deux var en gang en på­ta­ge­lig, sjel­den og an­er­kjent men­tal for­styr­rel­se/til­stand. Den ble førs­te gang be­skre­vet i

1877. I den opp­rin­ne­li­ge be­skri­vel­sen, som var so­si­al og ikke psy­kia­trisk, er det en per­son som ge­ne­re­rer en vrang­fore­stil­ling og på­tvin­ger den på en an­nen per­son. Den and­re yter mot­stand, men blir gr­ad­vis over­be­vist si­den vrang­fore­stil­lin­gen har en viss grad av sann­syn­lig­het i seg. De to per­sone­ne er sva­ert na­ere (van­lig­vis for­el­der og barn, el­ler søs­ken). Den ene par­ten er van­lig­vis den do­mi­ne­ren­de driv­kraf­ten, og den and­re er den un­der­da­ni­ge og føye­li­ge. Om­trent 90 pro­sent av sa­ke­ne gjel­der fa­mi­lie­med­lem­mer, og gjen­nom­snitts­al­de­ren lig­ger mel­lom 46 og 53. Dia­gno­sen er nå fjer­net fra ver­sjon fem av Den dia­gnos­tis­ke og sta­tis­tis­ke ma­nua­len for psy­kis­ke for­styr­rel­ser, som er en in­di­ka­tor på hvor gyl­dig den er som dia­gno­se og til­stand – det fin­nes rett og slett lite be­vis for det.

HVA FÅR DEN TIL Å UT­VIK­LE SEG?

Nes­ten alle re­gist­rer­te sa­ker er ko­mor­bi­de, det vil si at syk­dom­men fore­kom­mer sam­men med and­re psy­kis­ke li­del­ser – for ek­sem­pel schi­zo­fre­ni, vrang­fore­stil­lin­ger, de­pre­sjon med vrang­fore­stil­lin­ger osv. Noe forsk­ning ty­der på at dys­funk­sjo­nel­le mel­lom­men­nes­ke­li­ge for­hold er en ri­siko­fak­tor.

KAN FO­LIE À DEUX HEL­BRE­DES?

Anti­de­pres­si­va, an­ti­psy­ko­tis­ke medi­si­ner og fy­sisk ad­skil­lel­se har va­ert be­nyt­tet som be­hand­ling, og det vir­ker som det er ef­fek­tivt. Psyko­te­ra­pi har for det mes­te blitt be­nyt­tet på den do­mi­ner­te per­sonen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.