KVIN­NER SOM DREPER

Kvinner som dreper - - Forside -

Til alle ti­der har vi for­bun­det kvin­ne­lig­het med mild­het, om­sorg for barn og kja­er­lig­het til fa­mi­li­en. Vi blir rys­tet når vi hø­rer om mød­re som svik­ter bar­na sine, og som ikke be­skyt­ter dem mot onde menn. Men i en­kel­te til­fel­ler er det kvin­ne­ne som er onde. Det er rik­tig nok fle­re menn enn kvin­ner som dreper, men når de først gjør det, er dra­pe­ne like gru­som­me, mer ut­spe­ku­ler­te og bed­re plan­lagt. For de fles­te av oss er det umu­lig å for­stå hva som får våre med­men­nes­ker til å begå sli­ke uhyr­li­ge for­bry­tel­ser, of­te mot ekte­menn, kja­eres­ter og til og med sine egne barn.

I det­te bo­k­a­si­net mø­ter du onde stemødre, for­småd­de kja­eres­ter, gris­ke hus­ver­ter og noen som rett og slett er gale. Man­ge av dem har en trau­ma­tisk opp­vekst og en barn­dom like tra­gisk hjerte­sk­ja­eren­de som de­res se­ne­re hand­lin­ger er gru­som­me og hjerte­løse. Her ut­fors­ker vi mo­ti­ve­ne og frem­gangs­må­te­ne til kvin­ne­li­ge mor­de­re. Der menn of­te blir dre­vet av sin­ne og im­puls, har kvin­ner langt mer kom­plek­se grun­ner til å dre­pe. Hva er driv­kraf­ten bak de­res hand­lin­ger, og hvor­dan kan et kja­er­lig­hets­for­hold få dø­de­lig ut­fall? Det kan va­ere rasende sjalusi, hevn el­ler begjaer etter pen­ger. Vi be­sva­rer noen av dis­se spørs­må­le­ne og gir uhyg­ge­li­ge skild­rin­ger av dis­se per­sone­nes on­des­te hand­lin­ger. Du fin­ner kvin­ner som par­te­rer sine ofre og put­ter dem i en gry­te. Kvin­ner som har lik gravd ned i ha­gen, og kvin­ner som dreper sine egne og and­res barn.

Så legg bort alle idea­ler om gode mød­re og om­sorgs­ful­le nabo­ko­ner og bli med inn i en ver­den av far­li­ge kvin­ner som dreper.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.