DØ­DE­LIG DOSE

DETDE KAN VÆRE LIVSFARLIG Å INNTA CYA­NID, MENM DET ER IKKE NØD­VEN­DIG­VIS SÅ RASKT OG SMERTEFRIT­TSM SOM PÅ FILM.

Kvinner som dreper - - Minutt For Minutt -

Cya­nid Cy i sine uli­ke for­mer er et kje­misk pro­dukt som de fles­te fle kom­mer i kon­takt med re­gel­mes­sig. Det fin­nes i små sm og ufar­li­ge meng­der i mand­ler, frukt med stei­ner som so for ek­sem­pel apri­ko­ser og ep­ler, to­bakks­røyk og av­gas­ser av fra bil­ek­sos. Men når man snak­ker om cya­nid, så ten­ker man på sal­tet cya­nid, en­ten ka­lium­cya­nid el­ler ell na­trium­cya­nid, som ser ut som van­lig bord­salt (na­trium­klo­rid) som vi drys­ser på ma­ten. Den­ne for­men er fak­tisk helt harm­løs, men om­dan­nes til hydro­gencya­nid sam­men med mage­syre, og en li­ten dose er dø­de­lig for de fles­te dyr. I prak­sis skal det bare en dose på 200–300 mil­li­gram cya­nidsalt til for å dre­pe et men­nes­ke på 70 kilo – det er mind­re enn en halv te­skje. Cya­nid dreper for­di det hind­rer de røde blod­cel­le­ne å ta opp ok­sy­gen. Det blir som om du pus­ter i om­gi­vel­ser uten ok­sy­gen. En dø­de­lig dose fø­rer til at man får puste­vans­ker, mage­kram­per og bryst­smer­ter, pl­ut­se­lig end­ring i hjer­te­ryt­me, kram­per, kol­laps og så død, van­lig­vis etter 30 mi­nut­ter. Den ti­den gif­ten bru­ker på å vir­ke, er både skrem­men­de og smerte­full for den det gjel­der: Tes­ter på la­bo­ra­to­rie­dyr som er ut­styrt med elek­tro­der og blir ut­satt for akutt cya­nid­for­gift­ning, vi­ser at hjer­nen ly­ser opp med ak­ti­vi­tet før nerve­cel­le­ne fal­ler sam­men og dør.

Et tegn på at en per­son er cya­nid­for­gif­tet, er at blo­det får en kraf­tig rosa far­ge, og post mor­tem blir også krop­pen rosa. Sam­men med and­re tegn bør det føre til at pa­to­lo­gen sjek­ker om det er cya­nid­for­gift­ning. Det er vik­tig å mer­ke seg at den­ne tes­ten ikke nød­ven­dig­vis gir et po­si­tivt re­sul­tat, men de som etter­fors­ker mord, vil vur­de­re den sam­men med and­re in­di­ka­to­rer og om­sten­dig­he­ter når de av­gjør om of­fe­ret døde av cya­nid­for­gift­ning el­ler ikke.

Det­te gro­ve, hvi­te pulve­ret er en dø­de­lig dose ka­lium­cya­nid, ikke engang nok til å dek­ke et krone­styk­ke. Meng­den

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.