RETTSMØTET I 1992

Kvinner som dreper - - Aileen Wuornos -

Et opp­tak av en te­le­fon­sam­ta­le mel­lom Ai­le­en og eks­kjæ­res­ten Ty­ria av­spil­les for ret­ten. Det var en fel­le, og Ty over­ta­ler Ai­le­en til å påta seg all skyld for for­bry­tel­se­ne ale­ne. Det gjør hun også; og hun gir en skjønn­malt be­skri­vel­se av Moore som en uskyl­dig per­son og det enes­te glim­tet av venn­lig­het i Ai­le­ens von­de ver­den. Det­te er en helt an­nen Ai­le­en enn den vi ven­ter å møte, men det­te til­lø­pet til for­so­nen­de trekk – kjær­lig­het og usel­visk­het – for­drei­es i ste­det og bru­kes til å støt­te en an­nen for­tel­ling, den om en les­bisk hunn­dje­vel som ha­ter menn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.