30. JA­NU­AR 1992, ETTER Å HA BLITT DØMT TIL DØ­DEN FOR DRA­PE­NE PÅ HUMPH­REYS, SPEARS OG BURRESS

Kvinner som dreper - - Aileen Wuornos -

Broom­field tror Ai­le­en had­de ven­tet at selv­for­svars­as­pek­tet skul­le truk­ket i for­mil­den­de ret­ning. Hun ble for­tør­net over det « umo­rals­ke » i å bli til­delt fle­re døds­dom­mer, og hun opp­tråd­te som om hun var et rett­skaf­fent og al­vor­lig for­uret­tet men­nes­ke. Men få hjer­ter myk­net mens hun sleng­te ukvems­ord mot dom­mer og jury. Det­te ut­brud­det ble en svis­ke for medie­ne, det ble vist om og om igjen for å un­der­stre­ke Ai­le­ens usta­bi­le ve­sen og vul­ga­ri­tet på be­kost­ning av den urett­fer­dig­he­ten hun hev­det at hun var ut­satt for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.