MA­GI­EN LE­VER

NAR­CO­SA­TA­NI­CA- KUL­TEN VAR SATT SAM­MEN AV FOR­SKJEL­LI­GE OK­KUL­TE TRADISJONE­R. BLANT DIS­SE VAR:

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

SAN­TE­RIA Afri­ka

Med sin opp­rin­nel­se i jo­ru­bare­li­gio­nen i

Afri­ka har san­te­ria tatt opp i seg ele­men­ter av den afri­kans­ke, spe­si­elt den ni­ge­ri­ans­ke, ånde­dyr­kel­sen og blan­det den med ka­tolsk hel­gen­tro.

Prak­si­sen om­fat­ter svart magi samt bruk av tran­se, trom­ming og dans for å kom­mu­ni­se­re med de avdøde. Pres­ter og prest­in­ner kan også ofre dyr un­der se­re­mo­ni­en. Re­li­gio­nen kom til Ame­ri­ka via jo­ru­ba­sla­ver som prak­ti­ser­te sine ri­tua­ler i skjul for sine her­rer, og som se­ne­re « til­pas­set » re­li­gio­nen til den ka­tols­ke tro. Av den grunn bruk­te slave­ei­er­ne san­te­ria som et for­nær­men­de ut­trykk for hel­gen for å in­di­ke­re sla­ve­nes « enk­le kon­ver­te­ring » til kris­ten­dom­men.

PALO MAYOMBE Kon­go

Den­ne kul­ten ble ut­vik­let i det spans­ke im­pe­ri­et blant sen­tral­afri­kans­ke sla­ver som had­de kom­met fra Kon­go- re­gio­nen. Trossys­te­met hol­der fast ved at na­tur­gjen­stan­der kalt ngan­ga – sær­lig pin­ner – ut­vi­ser kref­ter som of­te er for­bun­det med de dø­des ån­der. Man tror at dis­se ån­de­ne kan fram­kal­les gjen­nom ri­tua­ler der man bru­ker ob­jek­ter som bein, der­iblant men­neske­knok­ler, og prak­si­sen har der­for blitt satt i sam­men­heng med gravrø­ve­ri i Ve­ne­zu­e­la og New Jer­sey i USA. And­re og mind­re kon­tro­ver­si­el­le as­pek­ter ved re­li­gio­nen er bru­ken av kamp­dans og mu­sikk.

BRUJERIA A La­tin­ame­ri­ka

Brujeria er en la­tin­ame­ri­kansk, ok­kult tra­di­sjon som bru­ker spå­doms­kunst for å avsløre skjult in­for­ma­sjon. Me­to­der som be­nyt­tes er blant an­net ast­ro­lo­gi og ånde­ma­ning samt bru­ken av sopp, kak­tus­plan­ter og koka for å fram­kal­le re­li­giø­se sy­ner og en transe­lik­nen­de til­stand. Mens ho­ved­vek­ten lig­ger på spå­dom­mer og tryl­led­rik­ker, vil de prak­ti­se­ren­de også kun­ne ut­øve en form for hea­ling.

Man fant også den­ne ri­tu­elt of­re­de kyl­lin­gen un­der ran­sa­kel­se­ne av Adol­fos ranch.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.