BAK LUKKEDE DØ­RER

VI SER NÆR­ME­RE PÅ PARTNERVOL­D

Kvinner som dreper - - Morderisk Barbie -

Hva er mis­hand­let­per­son- syn­dro­met?

Det er en kon­stant følelse av red­sel og i ver­ste fall frykt for li­vet hvis du ikke gjør alt over­gri­pe­ren vil. Hva over­gri­pe­ren vil, end­rer seg hver dag, så det som er ak­sep­ta­belt den ene da­gen, kan føre til mis­hand­ling den nes­te. De yd­my­ker og ma­ni­pu­le­rer deg, iso­le­rer deg fra and­re og kon­trol­le­rer alle si­der av li­vet ditt. Det får deg til å tvi­le på alt du noen­sin­ne har trodd om deg selv, og du går med på ting som stri­der mot din vil­je og dine ver­di­er.

Hvor­dan fø­les det?

Det av­hen­ger av hvor len­ge mis­bru­ket har fore­gått. Det er en ond sir­kel. Ned­tu­re­ne blir etter­fulgt av opp­tu­rer og løf­ter om at det ald­ri skal skje igjen, og sli­ke opp­tu­rer blir du av­hen­gig av. Når du blir misbrukt, ser du det ikke selv, og du blir en mes­ter i å dek­ke over og vise et tap­pert an­sikt mot om­ver­de­nen. Det gjør deg med­gjør­lig og skam­full. Du fø­ler at in­gen vil tro deg, spe­si­elt når over­gri­pe­ren er eks­tremt sjar­me­ren­de over­for and­re men­nes­ker. Over­gri­pe­ren har full kon­troll. Du tror at det vil end­re seg en dag. Man le­ver li­vet som van­lig, kan­skje med et ak­tivt, so­si­alt liv der alle ser en « nor­mal » , glad per­son.

Bak mas­ken skju­ler det seg en ulyk­ke­lig og eks­tremt redd per­son som fryk­ter for li­vet sitt, , og som ven­ter på nes­te eks­plo­sjon.

BIO EMMA JANE AYLING EJ Ayling skrev Know to Go – Sur­vi­ving Do­me­stic Abuse etter å ha av­slut­tet et vol­de­lig, ti­årig ek­te­skap. Hun har i 15 år dre­vet en virk­som­het for ut­vik­ling og bi­stand til per­son­li­ge ut­vik­lings­ru­ti­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.