STRID RUNDT SONINGSAVT­ALEN

KARLA INNGIKK EN HEMMELIG AV­TA­LE OM MYE KORTERE STRAFF. FOR NOEN VAR DET­TE BE­VI­SET PÅ AT BAR­BIE VIR­KE­LIG VAR ET MONS­TER.

Kvinner som dreper - - Morderisk Barbie -

Soningsavt­alen – skyl­dig i uakt­somt drap – send­te Karla i feng­sel, der hun ble holdt ad­skilt fra res­ten av de inn­sat­te på grunn av hen­nes egen sik­ker­het. Hun had­de mye bed­re plass enn de and­re inn­sat­te og fikk lov å stu­de­re so­sio­lo­gi på uni­ver­si­tets­nivå. Kar­las so­nings­av­ta­le ble brukt til å kjø­pe seg vel­vil­je slik at hun kun­ne vit­ne mot ekte­man­nen, som ble dømt for vold­tekt på grunn av DNA- be­vis. Den blon­de, vak­re og « mis­bruk­te » ko­na klar­te kan­skje å overbevise jury­en om Pauls ugjer­nin­ger med sine his­to­ri­er om pa­rets tur­bu­len­te for­hold og hvor­dan Paul be­hand­let kvin­ner. Paul ble sett på som et mons­ter, bare be­gren­set av jury­med­lem­me­nes fan­ta­si og ikke de over­fla­tis­ke fak­ta­ene i sa­ken. Der­for ble man­ge rasende da det kom for en dag at Karla tro­lig ikke had­de blitt tvun­get til å ut­fø­re dra­pe­ne. So­nings­av­ta­ler blir of­te be­trak­tet som en ak­sep­ta­bel måte å opp­nå rett­fer­dig­het på, og i ka­na­disk retts­ve­sen blir de be­nyt­tet for å spa­re sto­re res­sur­ser i sa­ker der ad­vo­ka­ter og dom­me­re of­te en­der opp med å krang­le om de­tal­jer. Det skjer­mer også of­re­nes fa­mi­li­er mot lang­truk­ne retts­sa­ker og sør­ger for at de kan kom­me i gang med li­vet sitt igjen.

Opp­ild­net av nye vi­deo­be­vis, sam­let de­mon­stran­ter seg i pro­test mot Kar­las mil­de dom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.