« JEG VAR HELT SINNS­SYK! »

MED SINE EGNE ( SKREVNE) ORD TIL­STO SMITH AT HUN DREP­TE BAR­NA SINE DA HUN VAR « LENGST NEDE » .

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper - SUSAN V. SMITH - 3. NO­VEM­BER 1994 17.05

Da jeg reiste hjemme­fra tirs­dag 25. ok­to­ber, var jeg i et fø­lel­ses­mes­sig kaos. Jeg vil­le ikke leve len­ger! Jeg føl­te at ting ikke kun­ne bli ver­re. Da jeg reiste hjemme­fra, had­de jeg tenkt å kjø­re rundt en stund og så rei­se til mammas hus.

Mens jeg kjør­te og kjør­te og kjør­te, kom det over meg et sterkt øns­ke om å ikke leve len­ger. Jeg føl­te jeg ikke kun­ne være en god mor len­ger, men jeg vil­le ikke at bar­na mine skul­le vokse opp uten en mor. Jeg føl­te jeg måt­te av­slut­te liv­e­ne våre for å be­skyt­te oss mot sorg el­ler fare.

Jeg had­de ald­ri følt meg så en­som og trist i hele mitt liv. Jeg var vel­dig for­els­ket i en per­son, men han var ikke for­els­ket ikke meg og vil­le ald­ri bli det. Det var vel­dig vans­ke­lig å ak­sep­te­re det. Men jeg had­de så­ret ham vel­dig, og jeg kun­ne for­stå hvor­for han ald­ri kun­ne els­ke meg.

Da jeg sto ved John D. Long La­ke, had­de jeg ald­ri følt meg så redd og usik­ker som jeg gjor­de da. Jeg vil­le gjø­re slutt på li­vet og satt i bi­len klar til å tril­le ned ram­pen og ut i van­net, og jeg tril­let del­vis ut, men jeg stop­pet. Jeg tril­let igjen, men stop­pet. Jeg tril­let igjen, men stop­pet. Så hop­pet jeg ut og sto ved si­den av bi­len som et nerve­vrak.

Hvor­for føl­te jeg meg slik? Hvor­for var alt i li­vet mitt så fælt? Jeg had­de ikke svar på dis­se spørs­må­le­ne. Jeg nåd­de bunn­punk­tet da jeg lot bar­na mine for­svin­ne ned ram­pen og ut i van­net uten meg.

Jeg løp i vei og rop­te « Å Gud! Å Gud, nei! Hva har jeg gjort? Hvor­for lot du det­te skje? » Jeg vil­le snu og løpe til­ba­ke, men viss­te at det var for sent. Jeg var helt sinns­syk! Jeg kun­ne ikke tro hva jeg had­de gjort.

Jeg els­ker bar­na mine av hele mitt ( bil­de av et hjer­te). Det vil ald­ri for­and­re seg. Jeg har bedt dem om til­gi­vel­se og hå­per at de har ( bil­de av et hjer­te) til å til­gi meg. Jeg vil­le ald­ri ska­de dem! Jeg er lei meg for det som har skjedd, og jeg vet at jeg tren­ger hjelp. Jeg tror ikke jeg noen­sin­ne kan til­gi meg selv for det jeg har gjort.

Bar­na mine Michael og Alex er hos vår Him­mels­ke Far nå, og jeg vet at de ald­ri vil ha det vondt mer. For meg som mor be­tyr det mer enn ord noen­sin­ne kan ut­tryk­ke.

Jeg viss­te fra dag én at sannheten vil­le kom­me fram, men jeg var så redd at jeg ikke viss­te hva jeg skul­le gjø­re. Det var fø­lel­ses­mes­sig tøft å se at fa­mi­li­en led. Det var på tide å gi alle ro i sin­net, inkludert meg selv.

Bar­na mine for­tje­ner det bes­te, og nå får de det. Jeg brøt sam­men tors­dag 3. no­vem­ber og for­tal­te sheriff Howard

Wells sannheten. Det var ikke lett, men etter at sannheten var kom­met fram, føl­te jeg at hele ver­den var løf­tet av skuld­re­ne mine.

Jeg vet at jeg har en tøff og lang vei foran meg. Ak­ku­rat nå fø­ler jeg ikke at jeg vil kla­re å tak­le det som kom­mer, men jeg har bedt til Gud at han må gi meg styr­ke til å over­le­ve hver dag og møte si­tua­sjo­ner i li­vet som vil være eks­tremt von­de. Jeg må set­te all min lit til Gud, og han vil ta vare på meg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.