DØMT I MEDIE­NE

MENS RETTS­SA­KEN SKRED FRAM, BYG­DE MEDIE­NE OPP ET RENT HYSTERI.

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

5. DE­SEM­BER 2009 09 DAI­LY NEWS

På slut­ten av den førs­te retts­sa­ken ble Raf­fa­ele Sol­leci­tos 25- års­dom nær­mest en fot­no­te da da ny­he­ten om at Knox var kjent skyl­dig kom. Det tøt ut ube­gren­se­de va­ri­an­ter av den­ne sexover­skrif­ten.

1. FE­BRU­AR 2014 DAI­LY MIRROR

Etter mer enn seks år med ob­skø­ne over­skrif­ter, gjør medie­ne en ny ven­ding og kon­sen­tre­rer seg om Knox’ « tom­me » an­sikts­ut­trykk. Over­skrif­ten og fo­to­et til høy­re spil­ler opp mot forut­anel­sen man­ge av oss kan ha om hvor­dan en fø­lel­ses­løs mor­ders­ke vil se ut i ret­ten.

12. 1 NO­VEM­BER 2007 DAI­LY D MAIL

Det D førs­te ste­det man le­ter når man m mel­der om et drap, er mis­tenk­tes m kon­ti i so­sia­le medi­er. På P Myspace- si­den til Knox fan­tes fa et bil­de av hen­ne med et auto­mat­vå­pen, a noe som pas­set per­fekt p til en gans­ke skrup­pel­løs ar­tik­kel. a

13 APRIL 2013 DAI­LY MAIL

Knox’s expe­ri­en­ces in pri­son in Peru­gia are ma­de pub­lic as pub­lis­hers vie for the rights to her book. Hung­ry for any­thing im­p­ro­per, the pa­pers latch on­to a note that Knox wro­te to a fri­end.

13. APRIL 2013 DAI­LY MAIL

Knox’ er­fa­rin­ger fra feng­se­let i Peru­gia of­fent­lig­gjø­res mens for­la­ge­ne kjem­per om bok­ret­tig­he­te­ne. I tørs­ten etter usøm­me­lig­he­ter kas­ter avi­se­ne seg over en lapp Knox skrev til en venn.

est g e

g

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.