RE­GIS­SØ­RE­NE SNAK­KER UT

VI SPØR HVOR­DAN DET VAR Å LAGE NETFLIXDOK­UMENTAREN OM AMAN­DA KNOX, OG HVOR­DAN RE­GIS­SØ­RE­NE FIKK I STAND DE VIK­TI­GE INTERVJUEN­E.

Kvinner som dreper - - Amanda Knox’ Svik -

VI HAR ALLE SETT AMAN­DA KNOX, RAF­FA­ELE SOL­LECI­TO OG GI­ULI­A­NO MIG­NI­NI PÅ TV, MEN HVOR­DAN VAR DET Å SET­TE SEG NED OG FAK­TISK SNAK­KE MED DEM?

Rod Black­hurst: Vi opp­lev­de ab­so­lutt at hver gang vi sat­te oss ned over­for en per­son, som had­de blitt kalt en mil­lion uli­ke ting før det øye­blik­ket, at alt det smel­tet bort så fort vi be­gyn­te å snak­ke. Det ble bare van­li­ge sam­ta­ler.

Vi be­gyn­te ikke med en lis­te av spørs­mål, vi vil­le snak­ke om hele den åtte år lan­ge his­to­ri­en. Det ble mye åpen pra­ting for­di de had­de mye på hjer­tet, og jeg tror det som in­ter­es­ser­te oss, var at dis­se men­nes­ke­ne had­de blitt sett på en be­stemt måte, men de var li­ke­vel full­sten­dig nor­ma­le, gjen­kjen­ne­li­ge, men­nes­ke­li­ge per­soner.

VAR DET VANS­KE­LIG Å FÅ TIL DIS­SE INTERVJUEN­E? RB: RB: Det var der­for det tok fem år å lage fil­men. Fak­tisk tror jeg ikke de var så vel­dig gi­ra på å snak­ke. Vi bruk­te en god del tid på å få Aman­da Knox til å gjø­re et in­ter­vju, og det var vans­ke­lig. Hun had­de egent­lig ikke lyst til å lage en do­ku­men­tar, og vi had­de nes­ten av­lyst hele pro­sjek­tet da hun ring­te oss mot slut­ten av 2013. Hun sto over­for en ny doms­av­si­gel­se, og hun føl­te hun måt­te få ut his­to­ri­en sin. Da vil­le pl­ut­se­lig alle snak­ke med oss i sam­svar med kjen­nel­se­ne.

Vi vil­le egent­lig ikke lage fil­men hvis vi ikke fikk vise beg­ge si­der av sa­ken, og Mig­ni­ni kom om bord etter kjen­nel­sen i høy­este­rett i 2015 som fri­kjen­te Aman­da Knox og Raf­fa­ele for dra­pet. Han føl­te at hans side av his­to­ri­en ikke had­de kom­met fram så langt. Og vi fant ut at alle som del­tok i pro­sjek­tet, had­de lyst å snak­ke med oss så len­ge det var til for­del for dem.

HVOR­DAN HAR REAKSJONEN­E PÅ FIL­MEN VÆRT SÅ LANGT? Bri­an Mcginn: Men­nes­ker i hele ver­den har sine opp­fat­nin­ger av hva som skjed­de og hva de tror de vet, og vi tror ikke at fil­men kan end­re no­ens me­nin­ger. Alle har lov til å ha sin egen me­ning og de kon­klu­sjo­ne­ne de har kom­met fram til. Vi hå­per at når de ser den­ne fil­men, så kan de for­stå mer om dis­se men­nes­ke­ne, og at de tar en ny titt på sin egen rol­le i hele tra­ge­di­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.