SARAHS OND­SKAPS­FUL­LE BREV

SARAH SKREV BREV TIL SA­DIE FOR Å FÅ HEN­NE TIL Å KVIT­TE SEG MED IAN. NEDEN­FOR KAN DU LESE NOEN UT­DRAG. SARAH INN­RØM­MET I RET­TEN AT DET «IKKE VAR SA­ER­LIG SNILT GJORT».

Kvinner som dreper - - Sadie Hartleys Morddagbok - Kja­ere Sa­die

Jeg sy­nes du bør vite at Ian har va­ert utro mot deg i over et år. Han har hatt et for­hold til meg si­den han kom til­ba­ke fra Camp Suis­se i august 2013.

Han har selv inn­røm­met at han ikke er for­els­ket i deg, han har ald­ri va­ert det og vil ald­ri bli det …

Vi har lig­get sam­men, og alt det and­re som føl­ger med, i uke etter uke gans­ke len­ge nå. Ta en titt rundt i hu­set hans, det er man­ge av mine ting der. Har han skif­tet senge­tøy si­den jeg var der sist?

Sexen er utro­lig fan­tas­tisk, den bes­te jeg noen­sin­ne har hatt. Vi har ald­ri fått nok av hver­and­re. Den til­freds­stil­te et be­hov i ham som han ald­ri vil kla­re å un­der­tryk­ke el­ler kla­re seg uten.

Ian er stres­set og eks­tremt de­pri­mert. Den men­ta­le til­stan­den hans be­kym­rer meg gans­ke mye, og der­for skri­ver jeg til deg. Jeg fø­ler at du har mye av skyl­den for den til­stan­den han er i nå, og den blir ver­re og ver­re for hver dag ...

Du be­stil­te en fe­rie til Galá­pa­gos­øy­ene, og det var mye dy­re­re enn han har råd til. Jeg vet at du be­tal­te for tu­ren, men han er vel­dig ukom­for­ta­bel med det og føl­te at den øko­no­mis­ke for­skjel­len er alt­for stor. Han vil­le forlate deg før tu­ren til Galá­pa­gos, men kun­ne ikke gjø­re det på grunn av pen­ge­ne du had­de brukt på rei­sen. Selv om han kos­te seg på tu­ren, bruk­te han en­hver an­led­ning til å kon­tak­te meg, og han hav­net i seng med meg så fort han kom inn dø­ren hjem­me.

Det­te po­liti­fo­to­et av Katri­na «Kitt» Walsh vak­te mye opp­merk­som­het i media da de to ble ar­res­tert, og før­te til vil­le spe­ku­la­sjo­ner om de to som et «skrul­le­te» par. Sarah Williams mønst­rer sine egen­ar­te­de be­kym­re­de øyen­bryn i det­te po­liti­fo­to­er, var...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.