SARAHS GA­ME OF BONES

DEN MØR­KE FANTASYSER­IEN GA­ME OF THRO­NES VAR EN IN­SPI­RA­SJON FOR SARAHS MORD­PLA­NER.

Kvinner som dreper - - Sadie Hartleys Morddagbok -

«Nat­ten er mørk» og «full av reds­ler» er lin­jer fra Ga­me Of Thro­nes som Sarah og Kitt tok til seg i for­be­re­del­se­ne til mord. Sarah hev­det at hun les­te and­re bok i Ge­or­ge R.R. Mar­tins fan­ta­syse­rie En sang om is og ild, som Ga­me Of Thro­nes er ba­sert på, den kvel­den Sa­die Hart­ley ble drept, men den for­bin­del­sen går mye dy­pe­re.

Kitt for­tal­te at Sarah så opp til rolle­fi­gu­ren Me­li­sand­re – den røde kvin­nen – en prest­in­ne som spil­ler på sin sek­su­el­le sjarm for å inn­smi­gre seg hos menn for å kun­ne kontroller­e dem. Det er blitt sagt at Kitt og Sarah spil­te et spill der Sarah dro en kniv langs stru­pen på Kitt, og Kitt «spil­te» Sa­die som ble skremt el­ler drept. En gang, un­der Sarahs le­del­se, mes­set de Me­li­sand­res rituelle ord til hver­and­re. Pa­ret føl­te uten tvil at de la be­slag på his­to­ri­ens stor­slått­het og kul­tu­rel­le be­tyd­ning når de gjor­de det. Å spil­le Me­li­sand­re kan ha va­ert Sarahs måte å iden­ti­fi­se­re seg med den be­slutt­som­me rolle­fi­gu­ren på, og sam­ti­dig for­be­re­de seg på det et drap vil­le med­føre, både fy­sisk og men­talt. Hun mis­lyk­tes selv­sagt i å etter­lik­ne en opp­dik­tet troll­kvin­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.