“LØGN! BARE LØGN!

SANNHETEN ER AT TIL OG MED FBI INN­RØM­MER AT DET LEGENDARIS­K DÅR­LI­GE RYK­TET SOM HEN­GER VED MA, ER FALSKT.

Kvinner som dreper - - En Virkelig Dårlig Mor -

SANT

Ma Bar­ker døde ved si­den av søn­nen Fred, men det fin­nes in­gen be­vis for at hun had­de av­fyrt el­ler holdt rundt et vå­pen, da hun døde.

Ma Bar­ker be­skyt­tet søn­ne­ne slik alle mød­re vil­le gjort, og det fin­nes ikke spor av be­vis for at hun had­de plan­lagt kri­mi­nel­le hand­lin­ger el­ler opp­ford­ret til skudd­veks­ling.

Til tross for på­stan­der om at han had­de ar­res­tert Al­vin Kar­pis per­son­lig, var ikke J. Ed­gar Ho­over i naer­he­ten av den mis­tenk­te før en flokk Fbi-agen­ter had­de sik­ret både si­tua­sjo­nen og den mis­tenk­te.

USANT

Ma Bar­kers angivelige do­mi­ne­ren­de le­del­se av gjen­gen skal også ha om­fat­tet for­bud mot kja­eres­ter.

Ma Bar­ker skal ha ropt ut vin­du­et fra gjemme­ste­det i Flo­ri­da og ut­ford­ret po­li­ti­et til skudd­veks­ling den da­gen hun døde.

J. Ed­gar Ho­over på­grep den sis­te røm­lin­gen i gjen­gen per­son­lig – Al­vin Kar­pis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.