Per­mit­te­rer inn­til 26

■ Vil ha la­ve­re pro­duk­sjon en pe­rio­de frem­over

Lister - - FORSIDE - Av Lars Erik Lar­sen

Dag­lig le­der Jon Ola Yst­gaard ved bil­del­fab­rik­ken Chas­six Nor­way AS har vars­let om at inn­til 26 an­sat­te kan bli per­mit­tert.

Chas­six Nor­way AS, tid­li­ge­re Bente­ler og FAC, har vars­let de an­sat­te om per­mit­te­rin­ger.

Det be­kref­ter dag­lig le­der, Jon Ola Yst­gaard, over­for Lis­ter.

– Vi har gitt be­skjed om at vi etter all sann­syn­lig­het kom­mer til å per­mit­te­re et 20-talls per­soner. År­sa­ken er at vi kom­mer til å pro­du­se­re et la­ve­re vo­lum enn plan­lagt i en pe­rio­de.

De an­sat­te på be­drif­ten fikk be­skje­den på et all­møte i for­ri­ge uke.

–Vi god­tar le­del­sens for­kla­ring på at det er bort­fall av plan­lagt vo­lum og for­sin­kel­se i stør­re pro­sjek­ter som gjør at de må gå til per­mit­te­rin­ger. Det er li­ke­vel utro­lig kjipt for alle som blir per­mit­tert, sier klubb­le­der for Fel­les­for­bun­det på bil­del­fab­rik­ken i Far­sund, Yng­ve Kron­stad-jo­han­sen.

26 per­soner

Klub­ben har fått be­skjed om at opp­til 26 per­soner kan bli per­mit­tert.

– Det ska­per selv­føl­ge­lig usik­ker­het blant alle de an­sat­te at man ikke vet hvem som blir tatt ut og hvem som får va­ere igjen. Hoved­fo­ku­set mitt nå blir å føl­ge opp med­lem­me­ne våre på best mu­lig måte. Vi skal også fort­set­te drøf­tin­ger med be­drif­ten om de­tal­jer som skal av­kla­res i sa­ken, sier Kron­stad-jo­han­sen.

Yst­gaard er klar på at det ikke er snakk om opp­si­gel­ser.

– Vi skal øke om­set­nin­gen med 40 pro­sent i 2019 sam­men­lig­net med det­te året. Da tren­ger vi all den kom­pe­tan­sen som våre an­sat­te sit­ter in­ne med. Det er kun ut­set­tel­ser i mar­ke­det som gjør at vi nå må per­mit­te­re. Had­de vi ikke va­ert sik­re at det blir jobb igjen, vil­le vi jo gått til opp­si­gel­ser i ste­det.

Kjøpt opp i fjor

Bil­del­fab­rik­ken ble kjøpt opp av ame­ri­kans­ke Chas­six i fjor høst. I mars byt­tet fab­rik­ken navn til Chas­six Nor­way AS.

– Be­drif­ten i Far­sund pas­ser per­fekt med Chas­six vekst­plan og styr­ker la­get som skal vi­dere­ut­vik­le Chas­six’ kjerne­kom­pe­tan­se som er å stø­pe og ma­ski­ne­re de­ler til driv­lin­jer og ramme­løs­nin­ger for våre kun­der glo­balt, kom­men­ter­te CEO og pre­si­dent i Chas­six, Doug Del­gros­so.

Yst­gaard har tid­li­ge­re om­talt det­te om byt­te fra Bente­ler Group til Chas­six.

– Vi ser lyst på det­te. Vi har job­bet i nes­ten ett år med å fin­ne ret­te ei­er for oss. Vi me­ner det er vans­ke­lig å se en bed­re match mel­lom oss og ny ei­er enn det vi ser i Chas­six.

Det er kun ut­set­tel­ser i mar­ke­det som gjør at vi nå må per­mit­te­re. OLA YST­GAARD

FOTO: MONA WIKØREN

– Had­de vi ikke va­ert sik­re at det blir jobb igjen, vil­le vi jo gått til opp­si­gel­ser i ste­det, sier fab­rikk­sjef Jon Ola Yst­gaard.

FOTO: BJØRN HOEL

– Det er kun ut­set­tel­ser i mar­ke­det som gjør at vi nå må per­mit­te­re, sier dag­lig le­der Ola Yst­gaard.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.