Vil ha ar­ki­tekt­kon­kur­ran­se

Far­sund By­for­ening vil ha en åpen ar­ki­tekt­kon­kur­ran­se i for­bin­del­se med skole­ut­byg­gin­gen. De tar også til orde for be­va­ring av Penge­vei­en og Kon­tant­trap­pa.

Lister - - FORSIDE - Av Siw Eline Hol­men

Far­sund by­for­ening rea­ge­rer på man­ge­len av med­virk­ning rundt skole­ut­byg­gin­gen i sen­trum.

– Sko­len er red­nin­gen for Far­sund sen­trum, og det er ved­tatt at den kom­mer, så vi tren­ger ikke va­ere red­de for å mis­te den. Men det er noe med hvor­dan den kom­mer. Det har va­ert li­te el­ler in­gen bru­ker­med­virk­ning i både Far­øy-sa­ken og nå med Ei­lert Sundt, sier Jan Gun­nar Skjelds­øy.

– In­gen ana­ly­ser el­ler kon­se­kvens­ut­red­nin­ger er hel­ler lagt til grunn. Fra Far­sund kom­mu­ne har det kun va­ert re­pre­sen­tan­ter fra råd­mann og råd­gi­ver (tid­li­ge­re råd­mann). Det sier seg selv at det­te ikke er til­strek­ke­lig når sli­ke pro­sjek­ter skal plan­tes i et li­te his­to­risk sen­trum, leg­ger han til.

–I alle sli­ke pro­ses­ser er det et lov­verk ut­byg­ger må for­hol­de seg til. Her har de lagt seg på et mi­ni­mums­nivå. Når vi­sjo­nen er fel­les­skap, for­und­rer det meg at det ikke er ut­ar­bei­det en med­virk­nings­plan, leg­ger Gø­ril Onar­heim til.

Ar­ki­tekt­kon­kur­ran­se

By­for­enin­gen ak­sep­te­rer at den nye sko­len vil bli stor, men stus­ser ved at det ikke er lyst ut en åpen kon­kur­ran­se i ut­for­min­gen av pro­sjek­tet.

– Det bur­de va­ert en åpen ar­ki­tekt­kon­kur­ran­se, der uli­ke al­ter­na­ti­ver kun­ne blitt stilt ut og dis­ku­tert, sier Skjelds­øy.

– Hvis by­for­enin­gen og and­re had­de hatt en mu­lig­het for på­virk­ning i en tid­li­ge­re fase kun­ne man kom­met frem til and­re løs­nin­ger, sup­ple­rer Onar­heim.

– By­for­enin­gen skul­le øns­ke at vi, bru­ke­re, be­bo­ere, na­e­rings­dri­ven­de og and­re in­ter­es­sen­ter ble in­volvert og in­klu­dert på et tid­li­ge­re tids­punkt, sier Siv Sand­nes.

Vi­de­re me­ner by­for­enin­gen at den nye sko­len må ut­for­mes hel­het­lig med tan­ke på by­ens frem­ti­di­ge ut­trykk når det gjel­der gate, tra­fikk, park, bo­mil­jø og na­e­ring.

–Når det byg­ges uten å ta med gate­bruks­plan i be­reg­nin­gen får man en dår­lig fun­ge­ren­de by. Jeg vet ikke hvor man­ge gan­ger det­te må sies, suk­ker Skjelds­øy.

Jahn­sens plan

Nå kom­mer det etter­hvert en hø­rings­run­de, men by­for­enin­gen me­ner at de in­volve­res lov­lig sent, etter­som blant an­net rom­plan al­le­re­de er satt.

Når det gjel­der hvor­dan selve byg­get bur­de se ut har by­for­enin­gen man­ge for­slag.

–Vi ser for oss en mer trans­pa­rent fa­sa­de, med ri­ke­lig med dags­lys og si­tua­sjo­ner hvor man kan se gjen­nom byg­get, der man ut­nyt­ter ly­set. Slik får man frem et sted som ut­strå­ler ak­ti­vi­tet, sier Skjelds­øy. Ne­de på Jahn­sens plan ser by­for­enin­gen for seg at den gam­le pol­len gra­ves opp, slik at vann­spei­let trek­kes nes­ten helt opp til sko­len.

–Ram­bøll har en ide om å gjø­re skole­pla­nen bil­fri. Vi me­ner at halv­par­ten kan bru­kes til par­ke­ring, og at man da kan til­la­te seg en poll på Jahn­sens plan, slik det opp­rin­ne­lig var, sier Skjelds­øy.

– Dess­uten bør de to byg­ge­ne i Theis Lunde­gaards gate ut­for­mes ulikt for å bry­te opp fa­sa­de­ne, leg­ger Sand­nes til.

Penge­vei­en

Når det gjel­der steng­nin­gen av Penge­vei­en, er by­for­enin­gen klar på at de me­ner det­te er et feil­grep.

– Penge­vei­en bør for­bli åpen, både for­di den be­nyt­tes av funk­sjons­hem­me­de, men­nes­ker med barne­vogn og eld­re som en av de sla­kes­te bak­ke­ne i sen­trum, og for­di det kvar­tals­mes­sig sett er en uhel­dig løs­ning, sier Onar­heim, som me­ner steng­nin­gen vil ta bort be­ve­gel­ses­are­al fra be­folk­nin­gen.

I til­legg kom­mer den his­to­ris­ke ver­di­en av å be­va­re både Penge­vei­en og Kon­tant­trap­pa.

–Vi ble for­bau­set over at den­ne ikke var be­vart, si­den den er et så­pass sen­tralt ele­ment i det his­to­ris­ke Far­sund, og en av sva­ert få trap­per som står ube­rørt. Så mye har al­le­re­de for­svun­net i by­kjer­nen over tid, sist på Ves­ter­sida, så her for­ven­ter vi at kom­mu­nen ser ver­di­en av å be­va­re, sier Skjelds­øy. Nå opp­ford­rer de far­sunds­folk til å en­ga­sje­re seg.

– Folk må mene noe der­som de vil ha et tri­ve­lig, le­ven­de sen­trum, av­slut­ter by­for­enin­gen.

Gø­ril Onar­heim (f.v.), Jan Gun­nar Skjelds­øy og Siv Sand­nes i Far­sund by­for­ening rea­ge­rer på at de ikke har blitt in­volvert i skole­sa­ken tid­li­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.