Pro­mille­mis­tan­ke

■ Mis­tan­ke om pro­mil­le etter vill, natt­lig båt­ferd i Ros­fjor­den

Lister - - FORSIDE - Av Svein Mor­ten Ha­vaas

Den natt­li­ge båt­tu­ren end­te rett på land. Bare flaks gjor­de at in­gen ble ska­det. Po­li­ti­et mis­ten­ker pro­mille­kjø­ring.

En dame og en mann i 60-åre­ne – beg­ge hjemme­hø­ren­de i Lis­ter-re­gio­nen – var om bord i bå­ten da fer­den end­te i en fjell­knaus like ved Bor­vi­ga, neden­for Bel­land i Au­stad i Lyng­dal kom­mu­ne.

Pa­ret had­de beg­ge let­te­re ska­der – tro­lig brudd­ska­der og ska­der i an­sik­tet. De ble der­for kjørt vi­de­re til be­hand­ling hos lege­vak­ten el­ler syke­hus.

Iføl­ge Stausland er det mis­tan­ke om kjø­ring i al­ko­hol­på­vir­ket til­stand.

– Ja, vi har mis­tan­ke om pro­mil­le. Blod­prø­ver er der­for tatt ru­tine­mes­sig, sier ope­ra­sjons­le­de­ren.

Red­nings­ak­sjon

Det var full dra­ma­tikk da det hele stod på. Po­li­ti­et fikk mel­ding om hen­del­sen kl. 00.35 fra noen som had­de hørt en båt som kjør­te for­bi og der­et­ter at de hør­te et smell og at noen rop­te om hjelp. Mel­din­gen gikk vi­de­re ut på at en båt had­de kjørt i fjell­veg­gen ved Bør­øy i Ros­fjor­den. Det ble umid­del­bart iverk­satt en stor­stilt red­nings­ak­sjon.

– Vi til­kal­te alle eta­ter. Red­nings­skøy­ta ble kalt ut fra Far­sund. I til­legg ble brann­ve­se­net med dyk­ke­re re­kvi­rert. Også red­nings­he­li­kop­te­ret ble kalt ut fra So­la, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der Miriam Stausland i Ag­der po­liti­dis­trikt til re­gion­avi­sen Lis­ter.

I til­legg ryk­ket vakt­ha­ven­de po­liti­pa­trul­je i Lis­ter og am­bu­lan­se ut.

Fun­net av po­li­ti

– Red­nings­ak­sjo­nen ble av­blåst da po­liti­pa­trul­jen fikk kon­takt med de to som var om bord i bå­ten, opp­ly­ser Stausland.

Den lo­ka­le man­nen og da­men han had­de med seg had­de kom­met seg på land på egen hånd, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­de­ren. Det vis­te seg at de had­de kjørt rett på fast­lan­det. Det var i naer­he­ten av Bord­vi­ga at po­liti­pa­trul­jen fant dem. De ble brakt vi­de­re i am­bu­lan­se for både lege­sjekk, be­hand­ling og blod­prøve­ta­king i for­hold til pro­mille­mis­tan­ken.

Også brann­ve­se­net tvit­ret om hen­del­sen natt til søn­dag. De meld­te om ulyk­ken kl. 00:39. To ti­mer se­ne­re meld­te de at brann­mann­ska­pe­ne had­de re­tur­nert fra ste­det.

Red­nings­skøy­ta «RS 108 Kap­tein Skau­gen» ryk­ket ut til ste­det. Mann­skap om bord opp­ly­ser til re­gion­avi­sen Lis­ter at de en stund let­te om det kun­ne va­ere fle­re sav­ne­de etter kra­e­sjet, men at de etter re­la­tivt kort tid fikk be­skjed fra po­li­ti­et om at si­tua­sjo­nen var un­der kon­troll og at ak­sjo­nen kun­ne av­blå­ses.

Ja, vi har mis­tan­ke om pro­mil­le. MIRIAM STAUSLAND

FOTO: FELIX ANDRÉ SKULSTAD

Her end­te den vil­le båt­tu­ren for en dame og en mann i 60-åre­ne. Bå­ten ble slengt på land ved Bord­vika neden­for Bel­land i Au­stad. Det fore­lig­ger mis­tan­ke om pro­mille­kjø­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.