Som­mer­lig suk­sess

Har­ry mar­tin Busch­mann fant drømme­bå­ten på Gjeste­hav­nas dag, men må ut­set­te kjø­pet.

Lister - - FORSIDE - Av Tom Arild Stø­le

– Jeg har vel­dig lyst på ak­ku­rat den­ne ty­pen båt. Det er ak­ku­rat hva jeg er på jakt etter. Den er åpen og har mye fart i seg. Det har 150 hes­ter og er flott og ro­bust. Det er en båt jeg kan ha mye moro med, gli­ser han.

Men over­for sel­ger Ceci­lie Buch Boy­er i Far­sund Båt og Mo­tor kan han av­slø­re at det ikke blir noe kjøp nå.

– Jeg har ikke råd i år. Men nes­te år tror jeg det blir kjøp, sier han.

SØNNEN Joakim els­ker båt­li­vet.

– Det er gøy med båt, og kjø­re ut i skjaer­går­den. Der kan man ha det gøy og opp­da­ge nye ting, sier han. Joakim leg­ger ikke skjul på at bå­ten han prøve­sit­ter var tøff.

Lør­dag gikk Gjeste­hav­nas dag av sta­be­len i Far­sund. I strå­len­de sol strøm­met pub­li­kum til ar­ran­ge­men­tet, hvor det blant an­net var mu­lig å slå til på en båt­han­del. Bar­na kun­ne få sit­te på med Elias-bå­ten, det ble frem­ført folke­mu­sikk fra pa­vil­jon­gen og det ble ser­vert ny­kok­te krab­ber. Folk i alle ald­re så ut til å kose seg.

– NÅR DET SKJER NOE i byen, og det er et så fint va­er som i dag, så er vi bare nødt til å kom­me oss ut av so­fa­en. Det­te er her­lig, smi­ler Kir­sten Hå­berg. Hun sit­ter på en benk og skuer ut over havne­bas­sen­get og spi­ser is, sam­men med søs­ken­pa­ret El­se Ma­rit La­vold og Svein Salve­sen.

– Nå er som­mer­en be­gynt. Det er det in­gen tvil om, sier La­vold, opp­rin­ne­lig fra Far­sund, nå bo­satt i Sande­fjord.

DET VAR Far­sund 365 som ar­ran­ger­te og or­ga­ni­ser­te lør­da­gens ar­ran­ge­ment. Dag­lig le­der Pat­ri­cia Hart­mann kun­ne ikke an­net enn å smi­le om kapp med so­len. – Det­te var en helt uvir­ke­lig flott dag! Det ble en pang­start på som­mer­en! Nå har vi satt to­nen for res­ten av som­mer­en, sier hun en­tu­si­as­tisk.

Gjeste­hav­nas dag er blitt en tra­di­sjon, der man mar­ke­rer inn­gan­gen på som­mer­en.

– Uten at jeg har noe tall på det, så var pub­li­kums­opp­mø­tet vel­dig bra. Jeg er vel­dig takk­nem­lig for at folk re­spon­de­rer når det igang­set­tes ak­ti­vi­te­ter som det­te.

Pub­li­kum strøm­met til Gjeste­hav­nas dag i Far­sund lør­dag. Har­ry Mar­tin Busch­mann, med bar­na Li­ve og Joakim Lyn­ge Busch­mann var blant man­ge som vur­der­te å kjø­pe båt av Ceci­lie Buch Boy­er i Far­sund Båt og Mo­tor.

Bård Hå­berg i Far­sund mo­tor­båt­for­ening kjør­te rundt på barn og voks­ne i sin lil­le Elias-båt. Her er det Es­mat Maula og sønnen Dul­cher som sit­ter på.

Kir­sten Hå­berg (fra venst­re) og søs­ken­pa­ret El­se Ma­rit La­vold og Svein Salve­sen ko­ser seg med hver sin is ved brygge­kan­ten.

Det ble ser­vert ny­kok­te krab­ber på Tor­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.