Vann­sig ska­per bo­lig­trøb­bel

Lister - - NYHETER -

■ An­ne Loui­se Kaal­stad har sendt e-brev til Far­sund kom­mu­ne ved­rø­ren­de pro­ble­mer med vann på ei­en­dom­men hen­nes i Haug­lia.

– Ei­en­dom­men Haug­lia 13 har i fle­re år va­ert ut­satt for vann­sig fra kom­mu­nalt fri­om­rå­de. Van­net kom­mer fra skrå­ning bak ei­en­dom­men. Det er sva­ert vått på plen og det­te trek­ker inn i mu­ren langs hu­set. Det har be­gynt å løs­ne bi­ter av mu­ren, og et er mu­lig fukt i en vegg. Vi har prøvd å hol­de van­net borte og lede det vekk ved å plan­te i skrå­nin­gen, men det er ikke nok len­ger. Vi hå­per dere kan se på hva som kan gjø­res, skri­ver hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.