Ved­tok ut­satt bygge­frist

Lister - - NYHETER -

■ Nor­ges vass­drags - og energi­di­rek­to­rat (NVE) har god­kjent søk­na­den fra Da­la­ne Kraft AS, hvor det i ja­nu­ar i år ble søkt om for­len­get bygge­frist for Dverg­fos­sen kraft­verk i Kvi­nes­dal.

Kraft­sel­ska­pet, som har ho­ved­kon­tor i Eger­sund, fikk i mars 2013 til­la­tel­se til byg­ging av Dverg­fos­sen kraft­verk. I hen­hold til vil­kå­re­ne fal­ler kon­se­sjo­nen bort der­som ar­bei­det ikke er satt i gang in­nen fem år fra kon­se­sjo­nen ble gitt. NVE er der­imot gitt myn­dig­het til å for­len­ge fris­ten med inn­til fem nye år.

– Vi har gjort søk i Na­tur­base og Arts­kart og har ikke fun­net nye mo­men­ter som til­si­er at til­la­tel­sen ikke kan for­len­ges. Søk­na­den er kom­met inn in­nen fris­tens ut­løp og det vil va­ere i tråd med gjel­den­de prak­sis å gi ut­set­tel­se av bygge­frist. Bygge­fris­ten for­len­ges med fem år frem til 08.03.2023. Vil­kå­re­ne for øv­rig er de sam­me som i til­la­tel­sen gitt 08.03.2013, he­ter det i ved­ta­ket fra NVE.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.