600.000

Lister - - NYHETER -

kro­ner får Far­sund kom­mu­ne i til­skudd fra Fyl­kes­man­nens helse- og so­sial­av­de­ling.

Pen­ge­ne skal bru­kes til styr­king av ha­bi­li­te­ring og re­ha­bi­li­te­ring i kom­mu­nen.

Søk­na­den fra Far­sund kom­mu­ne er ikke imøte­kom­met fullt ut. Det­te skyl­des at Fyl­kes­man­nen er til­delt be­gren­se­de mid­ler til for­de­ling, og at søk­nads­sum­me­ne over­skri­der be­lø­pet som er til­delt.

Kom­mu­nen skal sen­de inn regn­skap for bruk av mid­le­ne in­nen 1. mars nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.