Grønt lys for blå­skjell-dyr­king

Lister - - NYHETER -

■ Kyst­ver­ket har in­gen «ve­sent­li­ge merk­na­der» til etab­le­rin­gen av akva­kul­tur­an­legg i Sage­buk­ta.

De nye kart­skis­se­ne vi­ser at fore­slått akva­kul­tur­an­legg lig­ger i kom­mu­nens sjø­om­rå­de. Det er imid­ler­tid ikke rede­gjort for hvor­dan an­leg­get er tenkt for­ank­ret, på­pe­ker Kyst­ver­ket.

– På bak­grunn av de nye opp­lys­nin­ge­ne har vi in­gen ve­sent­li­ge merk­na­der til dis­pen­sa­sjons­søk­na­den, kon­klu­de­rer sist­nevn­te.

Sam­ti­dig min­ner de om at etab­le­ring av akva­kul­tur­an­legg kre­ver til­la­tel­se fra Kyst­ver­ket etter hav­ne-og far­vanns­lo­ven, jam­før For­skrift om til­tak som all­tid kre­ver til­la­tel­se fra Kyst­ver­ket.

– Ved vur­de­ring av en kon­kret søk­nad etter hav­ne- og far­vanns­lo­ven vil Kyst­ver­ket leg­ge vekt på hvor­vidt til­ta­ket (in­klu­siv for­ank­ring) kan få kon­se­kven­ser for sik­ker­he­ten el­ler frem­kom­me­lig­he­ten for nytte­tra­fik­ken i om­rå­det. Det må også tas hen­syn til ek­sis­te­ren­de kab­ler i om­rå­det, opp­ly­ser Kyst­ver­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.