På Face­bo­ok

Lister - - MENINGER -

Om Sand­stø og Kris­ten­sen på Twit­ter

Skjøn­ner ikke hva Jerv-tre­ne­ren kla­ger etter. Lyng­dal måt­te til og med bru­ke lens­man­nen i ba­tal­jen. TERJE OUSDAL

Heia Lyng­dal!! TOMMI KØHN

Om Tor­vet i Far­sund

Av kom­men­tar­fel­te­ne ser man en­ga­sje­ment, hå­per po­li­ti­ker­ne kan føl­ge opp og fak­tisk star­te og plan­leg­ge for frem­ti­den i byen vår!! GØ­RIL ONAR­HEIM

En­ga­sje­ment er flott, Gø­ril! Po­li­ti­ker­ne del­tar i plan­pros­ses­se­ne, og er nok ge­ne­relt over gjen­nom­snitt­lig en­ga­sjer­te folk som øns­ker å bi­dra til ut­vik­ling og for­bed­ring lo­kalt. En­ga­sjer­te folk med me­nin­ger og ide­er og lyst til å gjø­re en inn­sats, er vel­kom­ne i alle par­ti­er, ten­ker jeg, og det vil va­ere en god måte å på­vir­ke ut­vik­lin­gen for de som øns­ker det. ANIJA MARKOVINA WORMSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.