– Vik­tig gras­rot­ar­beid

Lister - - KULTUR - Av Bjørn Hoel

Det sier den dans­ke folk­mu­si­ke­ren Bjar­ne Her­man­sen (spil­ler for Hirts­hals Spille­mands­laug) som avi­sen fikk snak­ke med på Vest­heim lør­dag kveld.

– Sco-scand er et in­ter­kul­tu­relt sam­ar­beid hvor vi ut­veks­ler er­fa­ring, og hvor vi blant an­net spil­ler for eld­re men­nes­ker både i Sve­ri­ge, Dan­mark og i Skott­land. På den må­ten får vi mu­lig­he­ten til å se de gam­le smi­le og kun­ne leke litt igjen, fort­set­ter Her­man­sen.

SI­DEN TORSDAG har 65 mu­si­ke­re fra Skott­land, Dan­mark, Sve­ri­ge og Nor­ge va­ert rundt for­bi i Far­sund, og sun­get og spredt godt hu­mør. Det­te skjer gjen­nom Sco-scan 2018, som ar­ran­ge­res av Lis­ta trekk­spill­klubb. Og det er førs­te gang man er i Nor­ge og på Lis­ta i den­ne sam­men­hen­gen. Det hele ble av­slut­tet med mu­sikk og dans på Vest­heim lør­dag.

I lø­pet av kvel­den ble det spilt opp til dans. Først ute var Hirts­hals Spille­mands­laug, der­et­ter fulg­te skots­ke Wal­l2wall, Lis­ta Trekk­spill­klubb, Lomme­bøs (svensk), Pi­ger­nes for­nøjel­se (dansk), El­gin Fidd­lers (skotsk) og Wen­che og Ar­ne. Av­slut­nings­vis var det sam­spill.

TALSMANN for Wal­l2wall Douglas Stuart (som selv spil­ler fele) sa blant an­net det­te til Lis­ter da vi spur­te ham om hva han sy­nes om å va­ere i Far­sund: – Or­ga­ni­se­rin­gen, gjest­fri­he­ten og va­e­ret her har va­ert ut­mer­ket.

Han på­pek­te dess­uten at den­ne ty­pen folke­mu­sikk er sva­ert po­pu­la­er i Skott­land.

– For et­hvert land er det vik­tig at noen tar vare på den kul­tu­rel­le, mu­si­kals­ke ar­ven, sier Stuart.

DET­TE MU­SI­KALS­KE sam­ar­bei­det Sco-scand opp­sto i Hirts­hals for 22 år si­den. Der­et­ter har de uli­ke grup­pe­ne møt­tes hvert år. Avi­sen fikk også en kort prat med noen svens­ker, nem­lig en­sem­blet i folke­mu­sikk-grup­pa Lomme­bøs.

– I dag har vi va­ert på Om­sorgs­sen­te­ret i Far­sund og spilt, og det var vel­dig fint. Det er vi­kig for oss å spil­le på sli­ke ste­der, for å gle­de folk, for­tel­ler P. H Ahl­gren, som alt­så spil­ler kon­tra­bass i Lomme­bøs.

– Det­te er et gras­rot­ar­beid som «in­gen» kjen­ner til, og som er så vik­tig.

EN ANNEN ut­øver i Lomme­bøs er Sven Åke Svens­son, som blant an­net har bi­dratt til at man har en egen av­de­ling for nøk­kel­har­pe på det kjen­te kjøpe­sen­te­ret Ul­la­red i Sve­ri­ge. er et tra­di­sjo­nelt svensk stryke­in­stru­ment med tan­gen­ter («nøk­ler»).

– De fles­te av oss som er med i Lomme­bøs spil­ler også nøk­kel­har­pe, sier Svens­son.

Or­ga­ni­se­rin­gen, gjest­fri­he­ten og va­e­ret her har va­ert ut­mer­ket. DOUGLAS STUART

Her opp­trer skot­te­ne Wal­l2wall på pa­vil­jon­gen på Tor­vet i Far­sund sen­trum lør­dag.

Dis­se svens­ke­ne folke­mu­si­ker­ne kal­ler seg Lomme­bös. Fra venst­re Lot­ta Ves­ter­lund, A.H. Ahl­gren, Ste­fan Mag­nus­son og Sven Åke Svens­son.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.