Vant dansk fot­ball­cup

Flin­ke lyng­dals­jen­ter gikk helt til topps i in­ter­na­sjo­nal tur­ne­ring

Lister - - SPORT - Av Bjørn Hoel

Lyng­dals Jen­ter 14-lag slo Ål­borg 4-1 i fi­na­len i Lkb-cup, som ble spilt i Gistrup i Dan­mark søn­dag.

–Det var over­ras­ken­de og vel­dig hyg­ge­lig at vi vant. Det er førs­te gang det­te la­get vin­ner noe som det­te, og jeg er vel­dig for­nøyd. Det var en stor pre­sta­sjon, un­der­stre­ker fot­ball­tre­ner Frank Tan­ke-hansen oven­for re­gion­avi­sen Lis­ter.

In­ter­na­sjo­nal

Da avi­sen snak­ket med ham had­de la­get nett­opp gått om­bord på fer­ja til Kris­tian­sand..

LKB-CUP er alt­så en in­ter­na­sjo­nal fot­ball­tur­ne­ring for jen­ter og gut­ter opp til 15 år

Tur­ne­rin­gen går av sta­be­len i Gistrup, som lig­ger like uten­for Aal­borg hvert år i for­bin­del­se med Kris­ti Him­mel­farts­dag.

Mål­ret­tet

Han for­tel­ler at jen­te­ne har job­bet hardt og mål­rett­tet for det­te. Det var dess­uten fle­re jev­ne kam­per i cup­spil­let, og hvor jen­te­ne så vidt tok seg vi­de­re. I semi­fi­na­len møt­te jen­te­ne fra Lyng­dal Rande­sund. Opp­gjø­ret gikk til straffe­spark­kon­kur­ran­se, hvor alt­så de røde fra «ku­byen» dro det lengs­te strå­et.

Men i fi­na­len knus­te de mot­stan­de­ren og vant opp­gjø­ret med hele 4-1, noe som na­er­mest må klas­si­fi­se­res som ut­klas­sings­sif­re.

– So­si­alt og gøy

I til­legg til de fer­dig­hets­mes­si­ge er også det so­sia­le en vik­tig fak­tor skal vi tro tre­ne­ren.

– De har det so­si­alt og gøy på sli­ke tu­rer. Det er også vik­tig i sli­ke sam­men­hen­ger, sier tre­ner Frank Tan­ke-hansen til re­gion­avi­sen Lis­ter.

Han føy­er til at det var 17 jen­ter i trop­pen som spil­te om he­der og aere i Dan­mark, og som til slutt sto på top­pen av sei­ers­pal­len.

Lyng­dal had­de før øv­rig med tre lag til den­ne cu­pen. I til­legg til Jen­ter 14 stil­te Gut­ter 14- og Gut­ter 15-lag i Lkb-cu­pen.

Det var en stor pre­sta­sjon. FRANK TAN­KE-HANSEN

FOTO: PRIVAT

Lyng­dals Jen­ter14 vant Lkb-cup i Dan­mark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.