Er tre­ning egent­lig sunt?

Det er spørs­må­let hjerte­spe­sia­list, lege og syk­kel­tre­ner Stein Ørn skal sva­re på når han tirs­dag kveld hol­der fore­drag i Ei­lert Sundt-au­la­en i Far­sund.

Lister - - TETT PÅ - Av Svein Mor­ten Ha­vaas

De sis­te åre­ne har det va­ert fle­re døds­fall i for­bin­del­se med idretts­ar­ran­ge­ment. Selv om det ikke er ut­bredt så kan hjerte­stans i for­bin­del­se med tre­ning fore­kom­me, sam­ti­dig reg­nes fy­sisk in­ak­ti­vi­tet som en av de vik­tigs­te år­sa­ker til tid­lig død i den vest­li­ge ver­den. Det­te vil Ørn, som er en sen­tral skik­kel­se i syk­ke-nor­ge, snak­ke mer om i sitt fore­drag tirs­dag.

Ar­ran­ge­men­tet ut­gjør på man­ge må­ter opp­tak­ten både til Tour des Fjords og Far­sund Ma­ra­ton.

– Den­ne er kvel­den er et sam­ar­beids­ar­ran­ge­ment mel­lom Far­sund ma­ra­ton, Far­sund sykle­klubb, Far­sund kom­mu­ne og Far­sund365, for­tel­ler kul­tur­sjef og pro­sjekt­le­der for Tour des Fjords Far­sund, In­ge Eike­land.

Stein Ørn er over­lege og pro­fes­sor ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger, men er nok mest som kjent tre­ner for proff­syk­lis­ten Alex­an­der Kristoff og tid­li­ge­re lands­lags­lege for syk­kel. Ørn er for øv­rig Kris­toffs ste­far og har trent ham si­den han var en gutt­unge.

Ørn er iføl­ge ar­ran­gø­re­ne en dyk­tig fag­per­son in­nen hjerte­me­di­sin - men ikke minst en fan­tas­tisk for­mid­ler.

Kvel­den blir to­delt. Først litt lo­kal info blant an­net om Tour des Fjords og Syk­kel­kom­mu­nen Far­sund. Der­et­ter blir det en pau­se med litt be­vert­ning, før Stein Ørn slip­per til.

– Det­te er ikke bare en syk­kel­kveld! Her er det fo­kus på folke­helse ge­ne­relt –og hvor vik­tig det er å hol­de seg i ak­ti­vi­tet, sier Eike­land, og vi­ser til at myn­dig­he­te­ne an­be­fa­ler minst 30 mi­nut­ters ak­ti­vi­tet for voks­ne, og en time ak­ti­vi­tet for barn per dag.

Med seg den­ne kvel­den har Eike­land blant an­net le­der av Far­sund sykle­klubb, Stig Abel­sen, Frank Jo­han­sen fra Far­sund Ma­ra­ton og pro­sjekt­le­der for syk­kel­kom­mu­nen Far­sund, Hil­de S. Drø­nen.

Syk­kel­tre­ner og hjerte­spe­sia­list Stein Ørn hol­der fore­drag om tre­ning og sunn­het i Ei­lert Sund­tau­la­en tirs­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.