Tenk deg om!

Lister - - FOR­SI­DE -

Hvis alle gjør en li­ten for­skjell, kom­mer det til å hjel­pe! TUVA B. BJØRNE­STAD

Hvor­for er det sånn at det i 2050 vil va­ere mer plast enn fisk i ha­vet? Hvert år hav­ner det om­trent 8 mil­lio­ner tonn plast og cir­ka 900 000 tonn mikro­plast i ha­vet. Ute i Stille­ha­vet er det en øy av plas­tikk og av­fall som er stør­re enn USA. Vi er den sis­te ge­ne­ra­sjo­nen til å gjø­re noe med ma­rin for­søp­ling. Hvis ikke vi gjør noe med det, kom­mer plast til å bli alt vi har.

Man­ge fisker, fug­ler og and­re dyr dør hver dag på grunn av at de spi­ser plast. Det fin­nes så mye plast der ute, og det kan ta fle­re hund­re år før den bry­tes ned. Men gjør det egent­lig det? Plas­ten blir bare mind­re og mind­re, men den for­svin­ner ald­ri. Når plas­ten er blitt så li­ten at du ikke kan se den, er den blitt til mikro­plast. Tenk hvis plank­ton får mikro­plast i seg. Plank­ton er be­gyn­nel­sen på na­e­ring­skje­den, og når plank­ton har mikro­plast i seg, vil det til slutt vil det ende plast opp på mat­bor­det vårt.

Kan­skje du ikke har tenkt på det, men hver dag er du om­rin­get av plast. Det er plast rundt mat­va­rer, og til og med inni va­rer. I tann­krem, hud­pro­duk­ter og smin­ke fin­nes det mikro­plast. Når du pus­ser ten­ne­ne el­ler tar av deg smin­ken, vil det bli skylt ut i vas­ken, og til slutt ende opp i ha­vet. Tro det el­ler ei, men mikro­plast er vår størs­te fien­de. Det er så smått at man ikke kan se det. Husk på det­te nes­te gang du er i bu­tik­ken: Ikke ta en pose i kas­sa, men ta med deg et handle­nett hjemme­fra. Let etter va­rer som ikke har så mye plast rundt seg, og ikke minst etter va­rer uten mikro­plast. Ser du noe plast el­ler søp­pel en gang du er ute, ta det med deg og kast det i søp­la der det hø­rer hjem­me. Tenk deg om nes­te gang du kas­ter søp­pel i na­tu­ren, for det har stør­re kon­se­kven­ser enn du kan­skje tror. Hvis alle gjør en li­ten for­skjell, kom­mer det til å hjel­pe!

Tuva Bjørk­hau­gen Bjørne­stad, 13 år

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.